This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

4 Użytkownicy

Przegląd

W sekcji Administracja → Użytkownicy obsługiwać można zarówno grupy użytkowników jak i użytkowników.

Domyślnie wyświetlany jest ekran grup użytkowników. Lista rozwijalna w prawym górnym rogu umożliwia przełączenie na ekran użytkowników i z powrotem.

Grupy użytkowników

Wyświetlana jest szczegółowa lista grup użytkowników.

Wyświetlane dane:

Kolumna Opis
Nazwa Nazwa grupy użytkowników. Kliknięcie na nazwę grupy użytkowników otwiera formularz konfiguracji grupy użytkowników.
# Liczba użytkowników w grupie (wyświetlana w nawiasach). Kliknięcie na Użytkownicy wyświetli listę z użytkownikami z danej grupy.
Członkowie Aliasy poszczególnych użytkowników z grupy (z imieniem i nazwiskiem w nawiasach). Kliknięcie na alias otwiera formularz konfiguracji użytkownika.
Stan Wyświetlany jest stan grupy użytkowników - Włączony lub Wyłączony. Można zmienić stan klikając na niego.
Dostęp do interfejsu użytkownika Wyświetlany jest poziom dostępu do interfejsu użytkownika:
Domyślny systemowy - autoryzacja Zabbix, LDAP lub HTTP, zależnie od wybranej metody autoryzacji
Wewnętrzny - użytkownicy autoryzowani są przez Zabbix niezależnie od ustawień systemowych
Wyłączony - dostęp do interfejsu użytkownika dla tych użytkowników jest wyłączony.
Można zmienić bieżący poziom klikając na niego.
Tryb debugowania Wyświetlany jest stan trybu debugowania - Włączony lub Wyłączony. Można zmienić stan klikając na niego.

Żeby skonfigurować nową grupę użytkowników należy nacisnąć przycisk Utwórz grupę użytkowników znajdujący się w prawym górnym rogu.

Opcje masowej edycji

Lista rozwijalna umieszczona pod listą pozwala wykonać kilka operacji edycji masowej:

  • Włącz wybrane - zmienia stan grupy użytkowników na Włączony
  • Wyłącz wybrane - zmienia stan grupy użytkowników na Wyłączony
  • Włącz tryb debugowania - włącza tryb debugowania dla grupy użytkowników
  • Wyłącz tryb debugowania - wyłącza tryb debugowania dla grupy użytkowników
  • Usuń wybrane - usuwa grupy użytkowników

Użycie tych opcji możliwe jest po zaznaczeniu jednej lub więcej grupy użytkowników, wybraniu odpowiedniej opcji i naciśnięciu "Wykonaj".

Użytkownicy

Wyświetlana jest szczegółowa lista użytkowników.

Lista rozwijalna z prawej strony paska Użytkownicy umożliwia wybranie, czy wyświetlać wszystkich użytkowników, czy tylko należących do określonej grupy.

Wyświetlane dane:

Kolumna Opis
Alias (login) Alias użytkownika, używany do logowania w Zabbix. Kliknięcie na alias otwiera formularz konfiguracji użytkownika.
Imię Imię użytkownika.
Nazwisko Nazwisko użytkownika.
Typ użytkownika Wyświetlany jest typ użytkownika - Super Administrator Zabbixa, Administrator Zabbixa lub Użytkownik Zabbixa.
Grupy Wyświetlane są grupy, do których należy użytkownik. Kliknięcie na nazwie grupy użytkowników otwiera formularz konfiguracji grupy użytkowników.
Czy jest zalogowany? Wyświetlany jest stan zalogowania użytkownika - Tak lub Nie. W nawiasach wyświetlany jest czas ostatniej aktywności użytkownika.
Logowanie Wyświetlany jest stan logowania użytkownika - Ok lub Zablokowane. Użytkownik może być zablokowany po pięciu nieudanych próbach logowania. Kliknięcie na Zablokowane odblokowuje użytkownika.
Dostęp do interfejsu użytkownika Wyświetlany jest poziom dostępu do interfejsu użytkownika - Domyślny systemowy, Wewnętrzny lub Wyłączony, zależenie od ustawień dla całej grupy użytkowników.
Tryb debugowania Wyświetlany jest stan trybu debugowania - Włączony lub Wyłączony, zależenie od ustawień dla całej grupy użytkowników.
Stan Wyświetlany jest stan użytkownika - Włączony lub Wyłączony, zależenie od ustawień dla całej grupy użytkowników.

Żeby skonfigurować nowego użytkownika należy nacisnąć przycisk Utwórz użytkownika znajdujący się w prawym górnym rogu.

Opcje masowej edycji

Lista rozwijalna umieszczona pod listą pozwala wykonać kilka operacji edycji masowej:

  • Odblokuj wybrane - przywrócenie dostępu do systemu dla zablokowanych użytkowników
  • Usuń wybrane - usuwa użytkowników

Użycie tych opcji możliwe jest po zaznaczeniu jednego lub więcej użytkownika, wybraniu odpowiedniej opcji i naciśnięciu "Wykonaj".