This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

8 Szczegóły implementacji sprawdzeń net.tcp.service

Przegląd

W tym rozdziale przedstawiono szczegóły implementacji sprawdzeń net.tcp.service dla różnych usług określonych w parametrze usługa.

ftp

Tworzy połączenie TCP i oczekuje, że pierwsze trzy znaki odpowiedzi to "220", wtedy wysyła "QUIT\n". Używa domyślnie portu 21, jeżeli port nie został określony.

http

Tworzy połączenie TCP, na nic nie czeka i nic nie wysyła. Używa domyślnie portu 80, jeżeli port nie został określony.

https

Używa (i pracuje jedynie z) libcurl, nie weryfikuje autentyczności certyfikatu, nie weryfikuje nazwy hosta w certyfikacie SSL, pobiera jedynie nagłówek odpowiedzi (żądanie HEAD). Używa domyślnie portu 443, jeżeli port nie został określony.

imap

Tworzy połączenie TCP i oczekuje, że pierwsze 4 znaki odpowiedzi to "* OK", wtedy wysyła "a1 LOGOUT\n". Używa domyślnie portu 143, jeżeli port nie został określony.

ldap

Otwiera połączenie do serwera LDAP i wykonuje operację przeszukiwania LDAP z filtrem ustawionym na (objectClass=*). Oczekuje poprawnego zwrotu pierwszego atrybutu, pierwszego wpisu. Używa domyślnie portu 389, jeżeli port nie został określony.

nntp

Tworzy połączenie TCP i oczekuje, że pierwsze 3 znaki odpowiedzi to "200", wtedy wysyła "QUIT\n". Używa domyślnie portu 119, jeżeli port nie został określony.

ntp

Wysyła pakiet SNTP poprzez UDP i sprawdza odpowiedź zgodnie z RFC 4330, rozdział 5. Używa domyślnie portu 123, jeżeli port nie został określony.

pop

Tworzy połączenie TCP i oczekuje, że pierwsze 3 znaki odpowiedzi to "+OK", wtedy wysyła "QUIT\n". Używa domyślnie portu 110, jeżeli port nie został określony.

smtp

Tworzy połączenie TCP i oczekuje, że pierwsze 3 znaki odpowiedzi to "200". Wtedy wysyła "QUIT\r\n". Używa domyślnie portu 25, jeżeli port nie został określony.

ssh

Tworzy połączenie TCP. Jeżeli połączenie zostanie nawiązane, obie strony wymieniają ciąg identyfikacyjny (SSH-major.minor-XXXX), gdzie major i minor to wersja protokołu a XXXX to ciąg znaków. Zabbix sprawdza, czy ciąg jest zgodny ze specyfikacją i wysyła w odpowiedzi ciąg "SSH-major.minor-zabbix_agent\r\n" lub "0\n" gdy się nie zgadzają. Używa domyślnie portu 22, jeżeli port nie został określony.

tcp

Tworzy połączenie TCP, na nic nie czeka i nic nie wysyła. Odmiennie niż w innych przypadkach, parametr port musi być określony.

telnet

Tworzy połączenie TCP i czeka na ciąg logowania (na końcu znak ':'). Używa domyślnie portu 23, jeżeli port nie został określony.