This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

5 Procedura aktualizacji

Przegląd

Rozdział ten opisuje kroki wymagane do poprawnej aktualizacji z wersji Zabbix 2.0.x do 2.2.

Aktualizacja bazy danych do wersji 2.2 może zająć dużo czasu, przy dużej ilości zdarzeń. Można zmniejszyć ilość zdarzeń ręcznie, żeby przyspieszyć proces aktualizacji.

Upewnij się, że przeczytałeś uwagi do aktualizacji przed rozpoczęciem aktualizacji.

1 Zatrzymanie serwera Zabbix

Serwer Zabbix należy zatrzymać, by mieć pewność, że nie zostaną do bazy dodane nowe dane.

2 Wykonanie kopii zapasowej istniejącej bazy danych Zabbix

Jest to bardzo ważny krok. Należy się upewnić, że mamy archiwum bazy danych. Będzie przydatny, jeżeli procedura aktualizacji nie powiedzie się (zbyt mało przestrzeni dyskowej, wyłączenie zasilania, inne nieprzewidziane problemy).

3 Wykonanie kopii zapasowej plików konfiguracji, plików PHP i binariów Zabbix

Należy wykonać kopię zapasową binarii Zabbix, plików konfiguracyjnych i plików PHP.

4 Instalacja nowych binariów serwera

Można użyć pre-kompilowanych binariów lub skompilować swoje własne.

5 Przegląd parametrów konfiguracji serwera

Niektóre parametry zabbix_server.conf mogły się zmienić od wersji 2.0, dodano nowe parametry. Należy przejrzeć te parametry.

Porządkowanie jest wyłączone po aktualizacji do wersji 2.2. Jeżeli to potrzebne, wymagane opcje porządkowania powinny być włączone ręcznie w Administracja → Ogólne → Porządkowanie.

6 Uruchomienie nowych binariów Zabbix

Uruchamiamy nowe binaria. Należy sprawdzić pliki logów, aby sprawdzić, czy binaria uruchomiły się prawidłowo.

Serwer Zabbix automatycznie zaktualizuje bazę danych.

Przed uruchomieniem serwera:

  • Należy upewnić się, że użytkownik bazy danych posiada wystarczające uprawnienia (tworzenie tabel, usuwanie tabel, tworzenie indeksów, usuwanie indeksów)
  • Należy upewnić, się, że posiadamy wystarczającą przestrzeń dyskową.

Serwer Zabbix automatycznie zaktualizuje bazę danych jedynie z wersji Zabbix 2.0.x do 2.2. Żeby zaktualizować z wcześniejszych wersji, należy sprawdzić w dokumentacji dla wersji 2.0 lub wcześniejszej.

7 Instalacja nowego interfejsu użytkownika Zabbix

Należy posłużyć się instrukcją instalacji.