This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

2 Agent Zabbix na Microsoft Windows

Konfiguracja agenta

Agent Zabbix uruchamiany jest jako usługa Windows.

Na hoście Microsoft Windows można uruchomić jedną lub wiele instancji agentów Zabbix. Pojedyncza instancja może używać domyślnego pliku konfiguracji C:\zabbix_agentd.conf lub pliku określonego w linii poleceń. W przypadku wielu instancji każdy agent musi posiadać swój własny plik konfiguracji (jedna z instancji może używać domyślnego pliku konfiguracji).

Przykładowy plik konfiguracji dostępny jest w źródłach Zabbix pod nazwą conf/zabbix_agentd.win.conf.

Szczegóły konfiguracji agenta Zabbix dla Windows można zobaczyć w opcjach pliku konfiguracji.

Parametr Hostname

Żeby włączyć sprawdzenia aktywne na hoście, agent Zabbix musi mieć zdefiniowaną nazwę hosta. co więcej, nazwa hosta ustawiona po stronie agenta musi się zgadzać dokładnie z "Nazwą hosta" skonfigurowaną dla hosta w interfejsie użytkownika.

Wartość nazwy hosta po stronie agenta może być zdefiniowana przez parametr Hostname lub HostnameItem w pliku konfiguracji agenta - lub przez wartość domyślną, gdy żaden z tych parametrów nie jest określony.

Wartością domyślną dla parametru HostnameItem jest wartość zwracana przez klucz agenta "system.hostname", dla platformy Windows platform zwraca ona nazwę hosta NetBIOS.

Wartością domyślną dla Hostname jest wartość zwracana przez parametr HostnameItem. W efekcie, jeżeli oba te parametry są nieokreślone nazwa hosta będzie pobrana z NetBIOS; agent Zabbix użyje nazwy hosta NetBIOS do pobrania listy aktywnych sprawdzeń z serwera Zabbix, oraz do wysłania z powrotem rezultatów.

Klucz system.hostname zawsze zwraca nazwę hosta NetBIOS, która ma maksymalnie 15 znaków, wyłącznie DUŻYMI LITERAMI - niezależnie od długości i wielkości liter w rzeczywistej nazwie hosta.

Począwszy od wersji agenta Zabbix 1.8.6 dla Windows klucz "system.hostname" obsługuje opcjonalny parametr - typ nazwy. Domyślną wartością parametru jest "netbios" (dla wstecznej kompatybilności) a inną możliwą wartością jest "host".

Klucz system.hostname[host] zawsze zwraca pełną, rzeczywistą (czułą na wielkość liter) nazwę hosta Windows.

Zatem, aby uprościć konfigurację pliku zabbix_agentd.conf i ujednolicić, można zastosować dwa podejścia.

 1. pozostawić niezdefiniowane parametry Hostname oraz HostnameItem, wtedy agent Zabbix użyje nazwy hosta z NetBIOS;
 2. pozostawić niezdefiniowany parametr Hostname i ustawić HostnameItem następująco:
  HostnameItem=system.hostname[host],
  wtedy agent Zabbix użyje pełnej, rzeczywistej (z małymi i dużymi literami) nazwy hosta Windows.

Nazwa hosta używana jest również w nazwach usług Windows, przy instalowaniu, uruchamianiu, zatrzymywaniu czy odinstalowywaniu usług. Na przykład, jeżeli w pliku konfiguracyjnym agenta Zabbix określono Hostname=Windows_db_server, to agent zostanie zainstalowany jako usługa systemowa "Zabbix Agent [Windows_db_server]". Dlatego, żeby dla każdej instancji agenta Zabbix mieć inną nazwę usługi Windows, każda instancja musi używać innej nazwy hosta.

Instalowanie agenta jako usługi Windows

Żeby zainstalować pojedynczą instancję agenta Zabbix z domyślnym plikiem konfiguracyjnym c:\zabbix_agentd.conf należy wykonać:

zabbix_agentd.exe --install

W systemach 64-bitowych, do poprawnego przetwarzania wszystkich testów związanych z 64-bitowymi procesami wymagany jest 64-bitowy agent Zabbix.

Jeżeli chcemy użyć pliku konfiguracji innego niż c:\zabbix_agentd.conf, należy użyć następującej komendy instalacji:

zabbix_agentd.exe --config <inny_plik_konfiguracji> --install

Należy podać pełną ścieżkę do pliku konfiguracji.

Wiele instancji agenta Zabbix można zainstalować jako usługi w następujący sposób:

 zabbix_agentd.exe --config <plik_konfiguracji_dla_instancji_1> --install --multiple-agents
     zabbix_agentd.exe --config <plik_konfiguracji_dla_instancji_2> --install --multiple-agents
     ...
     zabbix_agentd.exe --config <plik_konfiguracji_dla_instancji_N> --install --multiple-agents

Od tego momentu zainstalowana usługa będzie dostępna w Panelu Sterowania.

Uruchamianie agenta

Do uruchomienia usługi agenta można użyć Panelu Sterowania, ewentualnie można go uruchomić z linii poleceń.

Żeby uruchomić pojedynczą instancję agenta Zabbix z domyślnym plikiem konfiguracji należy wykonać:

 zabbix_agentd.exe --start

Żeby uruchomić pojedynczą instancję agenta Zabbix z innym plikiem konfiguracji należy wykonać:

 zabbix_agentd.exe --config <twój_plik_konfiguracji> --start

Żeby uruchomić wiele instancji agenta Zabbix należy wykonać:

 zabbix_agentd.exe --config <plik_konfiguracji_dla_tej_instancji> --start --multiple-agents

Zatrzymywanie agenta

Do zatrzymania usługi agenta można użyć Panelu Sterowania, ewentualnie można go zatrzymać z linii poleceń.

Żeby zatrzymać pojedynczą instancję agenta Zabbix z domyślnym plikiem konfiguracji należy wykonać:

 zabbix_agentd.exe --stop

Żeby zatrzymać pojedynczą instancję agenta Zabbix z innym plikiem konfiguracji należy wykonać:

 zabbix_agentd.exe --config <twój_plik_konfiguracji> --stop

Żeby zatrzymać wiele instancji agenta Zabbix należy wykonać:

 zabbix_agentd.exe --config <plik_konfiguracji_dla_tej_instancji> --stop --multiple-agents

Odinstalowanie usługi Windows agenta

Żeby odinstalować pojedynczą instancję agenta Zabbix z domyślnym plikiem konfiguracji należy wykonać:

  zabbix_agentd.exe --uninstall

Żeby odinstalować pojedynczą instancję agenta Zabbix używającą innego niż domyślny pliku konfiguracji należy wykonać:

  zabbix_agentd.exe --config <twój_plik_konfiguracji> --uninstall

Żeby odinstalować wiele instancji agenta Zabbix z usług Windows należy wykonać:

 zabbix_agentd.exe --config <plik_konfiguracji_dla_instancji_1> --uninstall --multiple-agents
     zabbix_agentd.exe --config <plik_konfiguracji_dla_instancji_2> --uninstall --multiple-agents
     ...
     zabbix_agentd.exe --config <plik_konfiguracji_dla_instancji_N> --uninstall --multiple-agents