This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

4 Instalacja ze źródeł

Najnowszą wersję Zabbix można uzyskać przez kompilację ze źródeł.

W tym miejscu dostępny jest podręcznik instalacji Zabbix ze źródeł, krok po kroku.

1 Instalacja demonów Zabbix

1 Pobranie archiwum źródeł

Należy przejść do strony pobierania Zabbix i pobrać archiwum źródeł. Po pobraniu rozpakowujemy źródła, uruchamiając komendę:

$ tar -zxvf zabbix-2.2.0.tar.gz

W komendzie należy wprowadzić właściwą wersję Zabbix. Musi być zgodna z nazwą pobranego archiwum.

2 Utworzenie konta użytkownika

Do pracy demonów Zabbix wymagane jest konto nieuprzywilejowanego użytkownika. Jeżeli demon Zabbix zostanie uruchomiony z konta nieuprzywilejowanego użytkownika, zostanie uruchomiony jako ten użytkownik.

Jednakże, jeżeli demon zostanie uruchomiony z konta 'root', przełączy się na konto użytkownika 'zabbix', które musi istnieć. Żeby utworzyć takiego użytkownika (razem z grupą "zabbix") na systemach Linux, należy uruchomić komendy:

groupadd zabbix
    useradd -g zabbix zabbix

Do instalacji interfejsu użytkownika Zabbix nie jest wymagane oddzielne konto użytkownika.

Jeżeli na jednej maszynie działają jednocześnie serwer i agent Zabbix, rekomendujemy użycie różnych użytkowników do uruchamiania serwera i agenta. W przeciwnym razie, jeżeli oba są uruchomione na jednym użytkowniku, agent może uzyskać dostęp do pliku konfiguracji serwera i dowolny użytkownik administracyjny w Zabbix może w prosty sposób uzyskać np. hasło bazy danych.

Uruchamianie Zabbix jako root, bin, lub z innego konta ze specjalnymi prawami jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa.

3 Tworzenie bazy danych Zabbix

Dla demonów serwera i proxy, oraz dla interfejsu użytkownika Zabbix, wymagana jest baza danych. Nie jest ona potrzebna dla agenta Zabbix.

Do tworzenia schematów baz danych i ładowania danych przygotowano skrypty SQL. Baza danych proxy Zabbix powinna zawierać schemat, podczas gdy baza danych serwera Zabbix wymaga również zestawu danych.

Po utworzeniu bazy danych, można przejść do kroków kompilacji Zabbix.

4 Konfiguracja źródeł

Podczas konfiguracji źródeł dla serwera lub proxy Zabbix, należy określić typ bazy danych do użycia. Procesy serwera i proxy można skompilować jedynie z jednym typem bazy danych.

Żeby zobaczyć wszystkie dostępne opcje konfiguracji, w katalogu z rozpakowanymi źródłami Zabbix należy uruchomić komendę:

./configure --help

Żeby skonfigurować źródła dla serwera i agenta Zabbix, można uruchomić np.:

./configure --enable-server --enable-agent --with-mysql --enable-ipv6 --with-net-snmp --with-libcurl --with-libxml2

Opcja konfiguracji --with-libxml2 wymagana jest dla monitorowania maszyn wirtualnych, wspierane od wersji Zabbix 2.2.0.

Żeby skonfigurować źródła dla serwera Zabbix (np. dla PostgreSQL), można uruchomić komendę:

./configure --enable-server --with-postgresql --with-net-snmp

Żeby skonfigurować źródła dla proxy Zabbix (np. dla SQLite), można uruchomić komendę:

./configure --prefix=/usr --enable-proxy --with-net-snmp --with-sqlite3 --with-ssh2

Żeby skonfigurować źródła dla agenta Zabbix, można uruchomić komendę:

./configure --enable-agent

Można użyć flagi --enable-static, by łączyć biblioteki statycznie. Jeżeli planujemy dystrybuować skompilowane binaria na różne serwery, należy użyć tej flagi, by nasze binaria pracowały bez wymaganych bibliotek. Należy zauważyć, że --enable-static nie działa pod systemem Solaris.

Użycie opcji --enable-static nie jest rekomendowane przy kompilacji serwera.// //

W przypadku budowania serwera statycznie, wszystkie wymagane biblioteki zewnętrzne również muszą być statyczne. W skrypcie konfiguracji nie ma ścisłej kontroli na tę okoliczność.

Jeżeli zostanie użyta ocja --enable-agent zostaną skompilowane również komendy linii poleceń zabbix_get i zabbix_sender.

Użyj flagi --with-ibm-db2 do określenia lokalizacji API CLI.
Użyj flagi --with-oracle do określenia lokalizacji API OCI.

5 Tworzenie i instalacja wszystkiego

Jeżeli instalujemy z SVN, najpierw wymagane jest uruchomienie komendy:

$ make dbschema

make install

Krok ten powinien być uruchomiony przez użytkownika z wystarczającymi uprawnieniami (zwykle 'root', lub przy użyciu sudo).

Uruchomienie make install domyślnie instaluje binaria demonów (zabbix_server, zabbix_agentd, zabbix_proxy) w /usr/local/sbin binaria klientów (zabbix_get, zabbix_sender) w /usr/local/bin.

Żeby określić inne lokalizacje, należy użyć klucza --prefix w poprzednim kroku konfiguracji źródeł, na przykład --prefix=/home/zabbix. W tym przypadku binaria demonów zostaną zainstalowane w <prefix>/sbin, a narzędzia w <prefix>/bin. Strony podręcznika zostaną zainstalowane w <prefix>/share.

6 Przegląd i edycja plików konfiguracyjnych
 • edycja pliku konfiguracji agenta Zabbix /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf

Plik ten należy skonfigurować na każdym hoście z zainstalowanym zabbix_agentd.

W pliku należy określić adres IP serwera. Połączenia z innych hostów będą odrzucane.

 • edycja pliku konfiguracji serwera Zabbix /usr/local/etc/zabbix_server.conf

Należy określić nazwę bazy danych, użytkownika i hasło (jeżeli są używane).

Przy SQLite należy określić pełną ścieżkę do pliku bazy danych; użytkownik i hasło bazy danych nie są wymagane.

Reszta parametrów z ich wartościami domyślnymi wystarczy w zupełności dla małych instalacji (do dziesięciu hostów). Gdy chcemy zwiększyć wydajność serwera Zabbix (lub proxy) powinno się zmienić parametry domyślne. Więcej szczegółów można obejrzeć w rozdziale tuning wydajności.

 • jeżeli zainstalowano proxy Zabbix, należy zmodyfikować plik konfiguracyjny /usr/local/etc/zabbix_proxy.conf

Należy określić adres IP serwera oraz nazwę hosta dla proxy (serwer musi ją znać), jak również nazwę bazy danych, użytkownika i hasło (jeżeli są używane).

Przy SQLite należy określić pełną ścieżkę do pliku bazy danych; użytkownik i hasło bazy danych nie są wymagane.

7 Uruchomienie demonów

Uruchom zabbix_server po stronie serwera.

shell> zabbix_server

Należy się upewnić, żeby system pozwoli zaalokować 36MB (lub trochę więcej) pamięci współdzielonej, w przeciwnym razie serwer nie uruchomi się a w pliku logu serwera pojawi się komunikat "Cannot allocate shared memory for <typ pamięci cache>.". Może to się zdarzyć na FreeBSD, Solaris 8.
W sekcji "Zobacz też" na dole tej strony można zobaczyć, jak skonfigurować pamięć współdzieloną.

Uruchom zabbix_agentd na wszystkich monitorowanych maszynach.

shell> zabbix_agentd

Należy się upewnić, żeby system pozwoli zaalokować 2MB pamięci współdzielonej, w przeciwnym razie serwer nie uruchomi się a w pliku logu agenta pojawi się komunikat "Cannot allocate shared memory for collector.". Może to się zdarzyć na Solaris 8.

Jeżeli zainstalowano Zabbix proxy, uruchom zabbix_proxy.

shell> zabbix_proxy

2 Instalacja interfejsu www Zabbix

Kopiowanie plików PHP

Interfejs użytkownika Zabbix napisany jest w PHP, zatem do uruchomienia wymagany jest serwer www wspierający PHP. Instalacja to po prostu skopiowanie plików PHP z frontends/php do katalogu dokumentów HTML serwera www.

Znane lokalizacje katalogów dokumentów HTML dla serwerów www Apache to:

 • /usr/local/apache2/htdocs (domyślny katalog przy instalacji Apache ze źródeł)
 • /srv/www/htdocs (OpenSUSE, SLES)
 • /var/www/html (Fedora, RHEL, CentOS)
 • /var/www (Debian, Ubuntu)

Zalecamy użycie podkatalogu zamiast głównego katalogu HTML. Żeby utworzyć podkatalog i skopiować pliki interfejsu użytkownika Zabbix do nich, wykonaj następujące komendy, wprowadzając właściwy katalog:

mkdir <htdocs>/zabbix
    cd frontends/php
    cp -a . <htdocs>/zabbix

Jeżeli instalujemy z SVN i planujemy użyć inny język niż angielski, należy wygenerować pliki tłumaczeń. Żeby to zrobić, uruchom:

locale/make_mo.sh

Wymagane jest narzędzie msgfmt z pakietu gettext.

Dodatkowo, użycie innego języku niż angielski, wymaga zainstalowania lokalizacji tego języka na serwerze www. Spójrz do sekcji "Zobacz też" na stronie "Profil użytkownika", jak to zainstalować.

Instalacja interfejsu użytkownika
Krok 1

W przeglądarce, otwórz URL Zabbix: http://<ip_lub_nazwa_serwera>/zabbix

Powinieneś zobaczyć pierwszy ekran kreatora instalacji interfejsu użytkownika.

Krok 2

Upewnij się, że spełnione są wszystkie wymagania programowe.

Wymagane Minimalna wartość Opis
Wersja PHP 5.3.0
Opcja PHP memory_limit 128MB W php.ini:
memory_limit = 128M
Opcja PHP post_max_size 16MB W php.ini:
post_max_size = 16M
Opcja PHP upload_max_filesize 2MB W php.ini:
upload_max_filesize = 2M
Opcja PHP max_execution_time 300 sekund W php.ini:
max_execution_time = 300
Opcja PHP max_input_time 300 sekund W php.ini:
max_input_time = 300
Opcja PHP session.auto_start musi być wyłączone W php.ini:
session.auto_start = 0.
Obsługa baz danych przez PHP Jedno z: IBM DB2, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite Musi być zainstalowany jeden z modułów:
ibm_db2, mysql, oci8, pgsql, sqlite3
PHP bcmath php-bcmath
PHP mbstring php-mbstring
PHP sockets php-net-socket. Wymagane dla skryptów użytkownika.
PHP gd 2.0 lub wyższe php-gd. Rozszerzenie PHP GD musi wspierać obrazy PNG (--with-png-dir), JPEG (--with-jpeg-dir) i FreeType 2 (--with-freetype-dir).
PHP libxml 2.6.15 php-xml lub php5-dom
PHP xmlwriter php-xmlwriter
PHP xmlreader php-xmlreader
PHP ctype php-ctype
PHP session php-session
PHP gettext php-gettext
Począwszy od wersji Zabbix 2.2.1, rozszerzenie PHP gettext nie jest wymagane do zainstalowania Zabbix. Jeżeli nie zainstalowano gettext, interfejs użytkownika będzie działał nadal, jednakże nie będą dostępne tłumaczenia.

Począwszy od wersji Zabbix 2.2.1, na liście mogą pojawić się opcjonalne wymagane elementy. Opcjonalne elementy, które nie są zainstalowane, wyświetlane są na pomarańczowo i mają stan Warning (Ostrzeżenie). Gdy nie są zainstalowane opcjonalne komponenty, instalację można kontynuować.

Krok 3

Należy wprowadzić szczegóły połączenia do bazy danych. Baza danych Zabbix musi już istnieć.

Krok 4

Należy wprowadzić szczegóły serwera.

Krok 5

Widok podsumowania ustawień instalacji.

Krok 6

Należy pobrać plik konfiguracyjny i umieścić go w katalogu conf/.

Nadanie użytkownikowi serwera www uprawnień do zapisu do katalogu conf/ spowoduje, że plik konfiguracji będzie zapisywany automatycznie i będzie można od razu przejść do następnego kroku.

Krok 7

Koniec instalacji.

Krok 8

Interfejs użytkownika Zabbix jest gotowy! Domyślną nazwą użytkownika jest Admin, hasło zabbix.

Przejdź do rozpoczęcia użytkowania Zabbix.

Rozwiązywanie problemów

Zobacz rozdział rozwiązywania problemów z instalacją.

Zobacz też

 1. Jak skonfigurować pamięć współdzieloną dla demonów Zabbix