This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

5 Własne skrypty alarmów

Przegląd

Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z istniejących typów mediów, istnieje jeszcze alternatywna droga wysyłania powiadomień. Można utworzyć skrypt, który obsłuży powiadomienia inną metodą. Skrypty takie zlokalizowane są w katalogu określonym w zmiennej AlertScriptsPath w pliku konfiguracyjnym serwera Zabbix. Gdy uruchamiany jest skrypt alarmu otrzymuje 3 zmienne linii komend (odpowiednio $1, $2 i $3):

 • Do
 • Temat
 • Komunikat

Odbiorca ("Do") jest określany we właściwościach medium użytkownika. Poniżej przykład skryptu alarmu:

#!/bin/bash
    
    to=$1
    subject=$2
    body=$3
    
    cat <<EOF | mail -s "$subject" "$to"
    $body
    EOF

Zmienne środowiskowe nie są zachowywane lub tworzone dla skryptu, należy używać ich bezpośrednio.

Konfiguracja

Żeby skonfigurować własne skrypty alarmów jako typ mediów:

 • Należy przejść do Administracja→Typy mediów
 • Kliknąć na Utwórz typ mediów

Atrybuty typu mediów:

Parametr Opis
Opis Nazwa typu mediów.
Typ należy wybrać Skrypt jako typ.
Nazwa skryptu Należy wprowadzić nazwę skryptu.

Media użytkownika

Żeby ustawić własne skrypty alarmów dla użytkownika:

 • Należy przejść do Administracja→Użytkownicy
 • Otworzyć formularz konfiguracji użytkownika
 • W zakładce Media kliknąć na Dodaj

Atrybuty mediów użytkownika:

Parametr Opis
Typ Należy wybrać Skrypt jako typ.
Wyślij do Należy określić odbiorcę do otrzymywania alarmów.
Kiedy włączone Można ograniczyć czas, kiedy skrypty alarmów są wykonywane, na przykład, tylko dni pracujące (1-5,09:00-18:00).
Zobacz też opis formatu określania okresu czasu.
Użyj jeżeli poziom Należy zaznaczyć pola poziomów wyzwalaczy, dla których mają być aktywowane skrypty alarmów.
Stan Stan medium użytkownika.
Włączony - w użyciu.
Wyłączony - nie jest używany.