This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

2 SMS

Przegląd

Zabbix obsługuje wysyłanie wiadomości SMS przy użyciu szeregowego modemu GSM podłączonego do portu szeregowego serwera Zabbix.

Należy się upewnić, że:

  • Prędkość urządzenia szeregowego (w Linux zazwyczaj /dev/ttyS0) jest zgodna z tą z modemu GSM. Zabbix nie ustawia prędkości łącza szeregowego. Używa ustawień domyślnych.
  • Użytkownik 'zabbix' ma prawa do zapisu i odczytu do urządzenia szeregowego. Uruchamiając komendę ls -l /dev/ttyS0 zobaczymy bieżące uprawnienia do urządzenia szeregowego.
  • Modem GSM ma wprowadzony PIN i zachowuje go po wyłączeniu zasilania. Alternatywnie można wyłączyć PIN na karcie. PIN można podać komendą AT+CPIN="NNNN" (NNNN jest twoim numerem PIN, cudzysłowy muszą być) w terminalu, takim jak Unix minicom lub Windows HyperTerminal.

Zabbix został przetestowany z następującymi modemami GSM:

  • Siemens MC35
  • Teltonika ModemCOM/G10

Żeby skonfigurować SMS jako kanał dostarczania komunikatów, należy skonfigurować SMS jako typ mediów i wprowadzić użytkownikom odpowiedni numer telefonu.

Konfiguracja

Żeby skonfigurować SMS jako typ mediów:

  • Należy przejść do Administracja→Typy mediów
  • Kliknąć na Utwórz typ mediów (lub kliknąć na SMS w liście predefiniowanych typów mediów).

Atrybuty typu mediów:

Parametr Opis
Opis Nazwa typu mediów.
Typ należy wybrać SMS jako typ.
Modem GSM Należy ustawić nazwę urządzenia szeregowego modemu GSM.

Media użytkownika

Żeby przydzielić numer telefonu do użytkowników:

  • Należy przejść do Administracja→Użytkownicy
  • Otworzyć formularz konfiguracji użytkownika
  • W zakładce Media kliknąć na Dodaj

Atrybuty mediów użytkownika:

Parametr Opis
Typ Należy wybrać SMS jako typ.
Wyślij do Należy określić numer telefonu do wysyłania komunikatów.
Kiedy włączone Można ograniczyć czas, kiedy komunikaty są wysyłane, na przykład, tylko dni pracujące (1-5,09:00-18:00).
Zobacz też opis formatu określania okresu czasu.
Użyj jeżeli poziom Należy zaznaczyć pola poziomów wyzwalaczy, dla których użytkownik ma otrzymywać powiadomienia.
Stan Stan medium użytkownika.
Włączony - w użyciu.
Wyłączony - nie jest używany.