This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

8. Monitorowanie sieci www

Przegląd

Dzięki Zabbix można sprawdzić wiele różnych aspektów dostępności stron www.

Aby monitorowanie sieci www w Zabbix działało serwer musi być wstępnie skonfigurowany ze wsparciem dla cURL (libcurl).

Aktywowanie monitorowania sieci www zaczyna się od zdefiniowania scenariusza sieci www. Scenariusz sieci www zawiera jeden lub wiele zapytań HTTP lub "kroków". Kroki wykonywane są periodycznie przez serwer Zabbix w ustalonym porządku.

Od wersji Zabbix 2.2 scenariusze sieci www dołączone są do hostów/szablonów w taki sam sposób jak pozycje, wyzwalacze itp. Oznacza to, że scenariusze sieci www można również tworzyć na poziomie szablonów a następnie przydzielać je jednym ruchem do wielu hostów.

W każdym scenariuszu sieci www zbierane są następujące informacje:

  • średnia prędkość pobierania na sekundę dla wszystkich kroków całego scenariusza
  • liczba kroków, które się nie powiodły
  • ostatni komunikat błędu

W każdym kroku scenariusza sieci www zbierane są następujące informacje:

  • prędkość pobierania na sekundę
  • czas odpowiedzi
  • kod odpowiedzi

Zabbix może również sprawdzać, czy otrzymana strona HTML zawiera zdefiniowany ciąg znaków. Może wykonać symulowane logowanie oraz symulować kliknięcia myszką na stronie.

Monitorowanie sieci www Zabbix wspiera zarówno HTTP jak i HTTPS. Przy uruchamianiu scenariusza sieci www, Zabbix zawsze podąża za przekierowaniami. Wszystkie ciasteczka są przechowywane na czas trwania pojedynczego scenariusza.

Dane zebrane podczas wykonania scenariusza sieci www są przechowywane w bazie danych. Dane są automatycznie wykorzystywane do tworzenia wykresów, w wyzwalaczach i powiadomieniach. Zobacz też: Pozycje monitorowania sieci www.

Konfiguracja scenariusza sieci www

Żeby skonfigurować scenariusz sieci www należy:

  • Przejść do: Konfiguracja → Hosty (lub Szablony)
  • Kliknąć na WWW w wierszu hosta/szablonu
  • Kliknąć na Utwórz scenariusz po prawej (lub na nazwę scenariusza, żeby edytować istniejący scenariusz)
  • Wprowadzić parametry scenariusza w formularzu

Zakładka Scenariusz pozwala skonfigurować ogólne parametry scenariusza sieci www.

Ogólne parametry:

Parametr opis
Nadrzędne scenariusze sieci www Pole opcjonalne. Pojawia się, gdy scenariusz pochodzi z szablonu. Podaje szablony, do których należy scenariusz.
Nazwa Unikalna nazwa scenariusza.
Począwszy od wersji Zabbix 2.2, nazwa może zawierać wspierane makra.
Aplikacja Aplikacja, do której należy scenariusz.
W Monitorowanie → Ostatnie dane pozycje scenariusza www zostaną zgrupowane pod wybraną aplikacją.
W przypadku braku aplikacji pojawia się napis "Nie znaleziono aplikacji.".
Nowa aplikacja Nazwa nowej aplikacji dla scenariusza.
Uwierzytelnienie Opcje uwierzytelniania.
Brak - bez uwierzytelniania.
Podstawowe uwierzytelnienie - użycie podstawowej autoryzacji.
Uwierzytelnianie NTLM - użyte zostanie uwierzytelnianie NTLM (Windows NT LAN Manager).
Wybranie metody uwierzytelniania powoduje dodanie dwóch dodatkowych pól dla wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła.
W polach tych można użyć makr użytkownika, począwszy od Zabbix 2.2.
Interwał aktualizacji (w sec) Jak często scenariusz będzie wykonywany w sekundach.
Powtórzenia Liczba prób wykonania kroków scenariusza sieci www. W przypadku problemów z siecią (timeout, brak połączenia, itp.) Zabbix może powtórzyć wykonanie kroku kilka razy. Wartość ta wpływa w identyczny sposób na każdy krok scenariusza. Maksymalnie można określić 10 powtórzeń, domyślną wartością jest 1.
Uwaga: Zabbix nie powtórzy kroku z powodu złego kodu odpowiedzi lub nieprawidłowej zawartości strony.
Parametr ten jest wspierany począwszy od wersji Zabbix 2.2.
Agent Agent klienta.
Zabbix będzie udawał wybraną przeglądarkę. Jest to użyteczne w przypadku, gdy strona zwraca inną zawartość dla różnych przeglądarek.
Począwszy od Zabbix 2.2 można w tym polu używać makr użytkownika.
HTTP proxy Proxy HTTP do użycia, wymagany format: http://[username[:password]@]proxy.example.com[:port]
Domyślnie będzie użyty port 1080.
Jeżeli jest określone, proxy nadpisze zmienną środowiskową związaną z proxy: http_proxy lub HTTPS_PROXY. Jeżeli nie zostało określone, proxy nie nadpisze zmiennych środowiskowych związanych z proxy.
Uwaga: Proxy HTTP wspiera jedynie podstawowe uwierzytelnienie.
W tym polu można używać makr użytkownika.
Parametr ten jest wspierany począwszy od wersji Zabbix 2.2.
Zmienne Lista zmiennych (makr) poziomu scenariusza, które mogą być użyte w krokach scenariusza (URL, zmienne POST).
Mają następujący format:
{makro1}=wartość1
{makro2}=wartość2
{makro3}=regex:<wyrażenie regularne>
Na przykład:
{username}=Alexei
{password}=kj3h5kJ34bd
{hostid}=regex:hostid is ([0-9]+)
Jeżeli część wartości zaczyna się od regex: wtedy dalsza część jest traktowana jak wyrażenie regularne, które przeszukuje stronę, i jeżeli coś znajdzie, przechowuje wynik w zmiennej. Należy zauważyć, że przynajmniej jedna podgrupa musi istnieć, by odszukana wartość mogła być wyciągnięta.
Następnie makra mogą być wykorzystane w krokach jako {username}, {password} i {hostid}. Zabbix automatycznie zamieni je na aktualną wartość.
Zmienne przeszukujące stronę według wyrażenia regularnego są obsługiwane od wersji Zabbix 2.2.
Począwszy od wersji Zabbix 2.2 można w tym polu używać makr HOST.* oraz makr użytkownika.
Uwaga: Zmienne nie są URL-enkodowane.
Włączony Scenariusz jest aktywny, jeżeli to pole jest zaznaczone, w przeciwnym przypadku jest wyłączone.

Jeżeli pole HTTP proxy jest puste, w dalszym ciągu można używać proxy HTTP ustawione w zmiennych środowiskowych dla proxy.

Dla HTTP - należy ustawić zmienną środowiskową http_proxy dla użytkownika serwera Zabbix. Na przykład, //http_proxy=http:%%//%%proxy_ip:proxy_port//.

Dla HTTPS - należy ustawić zmienną środowiskową HTTPS_PROXY. Na przykład, //HTTPS_PROXY=http:%%//%%proxy_ip:proxy_port//. Więcej szczegółów na ten temat można uzyskać uruchamiając komendę shell Linux-a # man curl.

Zakładka Kroki pozwala skonfigurować kroki scenariusza sieci www. Żeby dodać krok scenariusza sieci www, należy kliknąć na Dodaj.

Konfiguracja kroków

Parametry kroków:

Parametr Opis
Nazwa Unikalna nazwa kroku.
Począwszy od wersji Zabbix 2.2 nazwa może zawierać wspierane makra.
URL URL do połączenia i pobrania danych. Na przykład:
http://www.zabbix.com
https://www.google.com
Zmienne GET mogą być podane w tym parametrze.
Począwszy od wersji Zabbix 2.2, nazwa może zawierać wspierane makra.
Dane Zmienne POST HTTP, jeżeli są potrzebne.
Na przykład:
id=2345&userid={user}
Jeżeli {user} jest zdefiniowane jako makro scenariusza sieci www, zostanie podmienione na jego wartość podczas wykonania kroku.
Informacja zostanie wysłana taka, jaka jest bez URL-enkodowania.
Począwszy od wersji Zabbix 2.2 nazwa może zawierać wspierane makra.
Zmienne Lista zmiennych (makr poziomu kroku, które mogą być użyte w funkcjach GET i POST.
Zmienne poziomu kroku nadpisują zmienne poziomu scenariusza lub zmienne z poprzedniego kroku.
Mają następujący format:
{makro}=wartość
{makro}=regex:<wyrażenie regularne>
Więcej informacji w opisie zmiennych poziomu scenariusza.
Zmienne poziomu kroku są wspierane począwszy od wersji Zabbix 2.2.
Uwaga: Zmienne nie są URL-enkodowane.
Przekroczenie czasu Zabbix zużyje najwyżej tyle sekund na przetwarzaniu URL-a. Aktualnie parametr ten określa maksymalny czas przygotowania połączenia do URL i maksymalny czas przetwarzania zapytania HTTP. Oznacza to, że Zabbix spędzi najwyżej 2 x Przekroczenie czasu sekund na krok.
Na przykład: 15
Wymagany ciąg znaków Wymagany wzorzec wyrażenia regularnego.
Jeżeli pobrana zawartość (HTML) nie zawiera zgodnego elementu krok się nie powiedzie. Jeżeli pole jest puste, nic nie będzie sprawdzane.
Na przykład:
Homepage of Zabbix
Welcome.*admin
Uwaga: W tym polu wyrażenia regularne utworzone w interfejsie użytkownika Zabbix nie są obsługiwane.
Począwszy od wersji Zabbix 2.2 nazwa może zawierać wspierane makra.
Wymagany kod statusu Lista wymaganych kodów stanu HTTP. Jeżeli Zabbix nie otrzyma kodu z tej listy, krok się nie powiedzie.
Jeżeli pole jest puste, nic nie będzie sprawdzane.
Na przykład: 200,201,210-299
Począwszy od wersji Zabbix 2.2 można używać w tym polu makr użytkownika.

Jakiekolwiek zmiany w kroku scenariusza sieci www zostaną zapisane dopiero po zapisaniu scenariusza sieci www.

Zobacz też przykład z życia jak można skonfigurować kroki monitorowania sieci.

Wyświetlanie

Żeby obejrzeć szczegółowe dane zdefiniowanych scenariuszy sieci www, należy przejść do Monitorowanie → WWW lub Ostatnie dane. Po kliknięciu na nazwę scenariusza pokaże się szczegółowa statystyka.

Widok ogólny scenariuszy monitorowania sieci www jest dostępny w Monitorowanie → Tablica.