This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

3 Jabber

Przegląd

Zabbix obsługuje wysyłanie komunikatów Jabber.

Podczas wysyłania powiadomień, Zabbix próbuje odszukać najpierw rekord SRV Jabber, a jak to się nie powiedzie, użyje rekordu adresu dla domeny. Przy wielu rekordach SRV Jabber, wybrany zostanie ten z najwyższym priorytetem i maksymalnym rozmiarem. Jeżeli się to nie powiedzie, inne rekordy nie będą sprawdzane.

Żeby skonfigurować Jabber jako kanał dostarczania komunikatów, należy skonfigurować Jabber jako typ mediów i przydzielić użytkownikom odpowiednie adresy.

Konfiguracja

Żeby skonfigurować Jabber jako typ mediów:

  • Należy przejść do Administracja→Typy mediów
  • Kliknąć na Utwórz typ mediów (lub kliknąć na Jabber w liście predefiniowanych typów mediów).

Atrybuty typu mediów:

Parametr Opis
Opis Nazwa typu mediów.
Typ Należy wybrać Jabber jako typ.
Identyfikator Jabbera Należy wprowadzić identyfikator Jabbera.
Hasło Należy wprowadzić hasło Jabbera.

Media użytkownika

Żeby przydzielić adresy Jabber do użytkowników:

  • Należy przejść do Administracja→Użytkownicy
  • Otworzyć formularz konfiguracji użytkownika
  • W zakładce Media kliknąć na Dodaj

Atrybuty mediów użytkownika:

Parametr Opis
Typ Należy wybrać Jabber jako typ.
Wyślij do Należy określić adres do wysyłania komunikatów.
Kiedy włączone Można ograniczyć czas, kiedy komunikaty są wysyłane, na przykład, tylko dni pracujące (1-5,09:00-18:00).
Zobacz też opis formatu określania okresu czasu.
Użyj jeżeli poziom Należy zaznaczyć pola poziomów wyzwalaczy, dla których użytkownik ma otrzymywać powiadomienia.
Stan Stan medium użytkownika.
Włączony - w użyciu.
Wyłączony - nie jest używany.