This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

3 Pasywne i aktywne sprawdzenia agenta

Przegląd

Rozdział ten przedstawia szczegółowo pasywne i aktywne sprawdzenia wykonywane przez agenta Zabbix.

Do komunikacji z agentem Zabbix używa protokołu komunikacyjnego opartego o JSON.

Istnieje kilka definicji uzytych w szczegółach protokołu wykorzystywanego przez Zabbix:

<HEADER> - "ZBXD\x01" (5 bajtów)
    <DATALEN> - długość danych (8 bajtów). 1 zostanie sformatowane jako 01/00/00/00/00/00/00/00 (osiem bajtów w HEX, liczba 64-bitowa)

Żeby nie przekroczyć pojemności pamięci (potencjalnie) serwer Zabbix jest ograniczony do przyjmowania tylko 64MB w jednym połączeniu, gdy jest używany protokół Zabbix w wersjach 2.2.0-2.2.2 (128MB przed 2.2.0, nielimitowany przed Zabbix 2.0.3).

Od 2.2.3, limit został zmieniony z powrotem na 128MB, żeby utrzymać kompatybilność ze starszymi wersjami Zabbix, ponieważ gdy proces z ograniczeniem do 128MB wysyłał dane do innego z ograniczeniem do 64MB, mogło to spowodować całkowite odrzucenie danych z powodu przekroczenia limitu.

Sprawdzenia pasywne

Sprawdzenie pasywne jest prostym zapytaniem o dane. Serwer lub proxy Zabbix pyta o jakieś dane (na przykład, obciążenie CPU), a agent Zabbix odsyła rezultaty.

Zapytanie serwera

<klucz pozycji>\n

Odpowiedź agenta

<HEADER><DATALEN><DATA>

Na przykład:

 1. Serwer otwiera połączenie TCP
 2. Serwer wysyła agent.ping\n
 3. Agent czyta zapytanie i odpowiada <HEADER><DATALEN>1
 4. Serwer przetwarza dane, żeby pobrać wartość, w tym przypadku '1'
 5. Połączenie TCP jest zamykane

Sprawdzenia aktywne

Sprawdzenia aktywne wymagają więcej przetwarzania. Agent najpierw musi pobrać z serwera(ów) listę pozycji do niezależnego przetwarzania.

Serwery do pobrania sprawdzeń aktywnych są wpisane w parametrze 'ServerActive' w pliku konfiguracji agenta. Częstotliwość odpytywania tych sprawdzeń jest ustawiona w parametrze 'RefreshActiveChecks' w tym samym pliku konfiguracji. Jednakże, jeżeli odświeżenie się nie uda, zostanie powtórzone dokładnie za 60 sekund. Następnie agent okresowo będzie wysyłał nowe wartości do serwera(ów).

Pobieranie listy pozycji

Zapytanie agenta

<HEADER><DATALEN>{
     "request":"active checks",
     "host":"<nazwa_hosta>"
    }

Odpowiedź serwera

{
      "response":"success",
      "data":[
      {
        "key":"log[\/home\/zabbix\/logs\/zabbix_agentd.log]",
        "delay":"30",
        "lastlogsize":"0"
      },
      {
        "key":"agent.version",
        "delay":"600"
      }
      ]
    }

Serwer musi odpowiedzieć poprawnie. Dla każdej zwróconej pozycji musi istnieć key i delay. Dla pozycji typu "Log", musi również istnieć lastlogsize.

Na przykład:

 1. Agent otwiera połączenie TCP
 2. Agent pyta się o listę sprawdzeń
 3. Serwer w odpowiedzi wysyła listę pozycji (klucz pozycji, opóźnienie)
 4. Agent parsuje odpowiedź
 5. Połączenie TCP jest zamykane
 6. Agent uruchamia okresowe zbieranie danych

Należy zauważyć, że ta (istotna) informacja o konfiguracji może być dostępna dla osób trzecich, mających dostęp do portu trappera serwera Zabbix, gdy używane są aktywne proxy. Dzieje się tak dlatego, że każdy może udawać aktywnego agenta i żądać danych konfiguracyjnych; nie jest tu stosowane uwierzytelnianie.

Przesyłanie zebranych danych

Agent wysyła

<HEADER><DATALEN>{
     "request":"agent data",
     "data":[
       {
         "host":"<nazwa_hosta>",
         "key":"log[\/home\/zabbix\/logs\/zabbix_agentd.log]",
         "value":" 13039:20090907:184546.759 zabbix_agentd started. ZABBIX 1.6.6 (revision {7836}).",
         "lastlogsize":80,
         "clock":1252926015
       },
       {
         "host":"<nazwa_hosta>",
         "key":"agent.version",
         "value":"1.6.6",
         "clock":1252926015
       }
     ],
     "clock":1252926016
    }

Odpowiedź serwera

<HEADER><DATALEN>{
      "response":"success",
      "info":"Processed 2 Failed 0 Total 2 Seconds spent 0.002070"
    }

Jeżeli wysyłanie jakichś wartości zakończy się błędem po stronie serwera (na przykład, ponieważ host lub pozycja zostały wyłączone lub usunięte), agent nie powtórzy wysyłanie tych wartości.

Na przykład:

 1. Agent otwiera połączenie TCP
 2. Agent wysyła listę wartości
 3. Serwer przetwarza dane i odsyła status
 4. Połączenie TCP jest zamykane

Stary protokół XML

Zabbix może przetworzyć do 16 MB danych XML zakodowanych w Base64, ale pojedyncza zdekodowana wartość nie powinna być dłuższa niż 64 KB, w przeciwnym przypadku zostanie ucięta do 64 KB podczas dekodowania.

Zobacz również

 1. Więcej szczegółów na temat protokołu agenta Zabbix