This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

1 Wykrywanie sieci

Przegląd

Zabbix oferuje efektywną i bardzo elastyczną funkcjonalność automatycznego wykrywania sieci.

Z prawidłowo skonfigurowanym wykrywaniem sieci można:

 • przyspieszyć wdrażanie Zabbix
 • uprościć administrację
 • używać Zabbix w często zmieniających się środowiskach, bez dodatkowej konfiguracji

Wykrywanie sieci Zabbix oparte jest na następujących informacjach:

 • Zakresy IP
 • Dostępności zewnętrznych usług (FTP, SSH, WEB, POP3, IMAP, TCP, itp.)
 • Informacjach otrzymywanych od agenta Zabbix
 • Informacjach otrzymanych od agenta SNMP

NIE umożliwia:

 • Wykrywania topologii sieci

Wykrywanie sieci ogólnie składa się z dwóch faz: wykrywanie i akcje.

Wykrywanie

Zabbix okresowo skanuje zakresy IP zdefiniowane w regułach wykrywania sieci. Częstotliwość sprawdzeń jest konfigurowana indywidualnie dla każdej z reguł.

Należy zauważyć, że reguła wykrywania zawsze będzie przetwarzana przez pojedynczy proces wykrywania. Zakres IP nie będzie podzielony na wiele procesów wykrywania.

Każda reguła ma zdefiniowane zbiory usług do sprawdzenia dla zakresu IP.

Sprawdzenia wykrywania są przeprowadzane niezależnie od innych sprawdzeń. Jeżeli jakieś sprawdzenie nie znajdzie usługi (lub zakończy się błędem), inne sprawdzenia nadal będą przetwarzane.

Każde przeprowadzone przez wykrywanie sieci sprawdzenie usługi i hosta (IP) generuje zdarzenie wykrywania.

Zdarzenie Rezultat sprawdzenia usługi
Service Discovered (Wykryto usługę) Usługa 'działa' po tym jak 'nie działała' lub przy pierwszym wykryciu.
Service Up (Usługa działa) Usługa 'działa', kolejny raz.
Service Lost (Stracono usługę) Usługa 'nie działa' po tym, jak 'działała'.
Service Down (Usługa nie działa) Usługa 'nie działa', kolejny raz.
Host Discovered (Wykryto host) Przynajmniej jedna usługa na hoście 'działa' po tym, jak wszystkie usługi na hoście 'nie działały'.
Host Up (Host działa) Przynajmniej jedna usługa na hoście 'działa', kolejny raz.
Host Lost (Stracono host) Wszystkie usługi na hoście 'nie działają' po tym, jak przynajmniej jedna 'działała'.
Host Down (Host nie działa) Wszystkie usługi na hoście 'nie działają', kolejny raz.

Akcje

Zdarzenia wykrywania mogą być podstawą do wykonania odpowiednich akcji, takich jak:

 • Wysłanie powiadomień
 • Dodanie/usunięcie hostów
 • Włączenie/wyłączenie hostów
 • Dodanie hostów do grupy
 • Usunięcie hostów z grupy
 • Połączenie/odłączenie hostów do/od szablonu
 • Wykonanie zdalnych skryptów

Akcje te mogą być wykonywane zależenie od typu urządzenia, IP, stanu, czasu działania/wyłączenia, itp. Więcej szczegółów na temat konfiguracji akcji dla zdarzeń bazujących na wykrywaniu sieci można zobaczyć na stronach operacji i warunków akcji.

Tworzenie hosta

Jeżeli wybrano operację Dodaj host, dodany zostanie host. Jeżeli wybrano jakąkolwiek operację, której rezultatem jest operacja na hoście (np. podłączenie szablonu lub dodanie do grupy), host zostanie dodany, nawet jeżeli nie będzie operacji Dodaj host.

Przy dodawaniu hostów, nazwą hosta zostanie wynik wstecznego wyszukiwania lub adres IP, jeżeli wsteczne wyszukiwanie nie powiodło się. Wyszukiwanie jest przeprowadzane przez serwer lub proxy Zabbix, zależenie od tego, który przeprowadza wykrywanie. Jeżeli wyszukiwanie nie powiedzie się na proxy, nie będzie powtórzone na serwerze. Jeżeli host z taką nazwą już istnieje, będzie miał dodane do nazwy _2, następny _3 i tak dalej.

Tworzenie interfejsów podczas dodawania hostów

Jeżeli w wyniku wykrywania sieci zostaną dodane hosty, utworzone zostaną dla nich interfejsy, zgodnie z następującymi regułami:

 • wykryto usługi - na przykład, jeżeli powiodło się sprawdzenie SNMP, zostanie utworzony interfejs SNMP
 • jeżeli host odpowiedział zarówno na zapytanie do agenta Zabbix jak i zapytanie SNMP, zostaną utworzone oba typy interfejsów
 • jeżeli kryterium unikalności są dane dane agenta Zabbix lub z SNMP, pierwszy znaleziony interfejs zostanie utworzony jako domyślny. Inne adresy IP będą dodawane jako dodatkowe interfejsy.
 • jeżeli host odpowiedział jedynie na sprawdzenie agenta, zostanie utworzony jedynie z interfejsem agenta. Jeżeli później zacznie odpowiadać na zapytania SNMP, zostanie dodany dodatkowy interfejs SNMP.
 • jeżeli 3 różne hosty zostały utworzone z powodu ustawienia kryterium unikalności na "IP", a następnie zmieniono to kryterium tak, że hosty A, B i C są identyczne, B i C zostaną utworzone jako dodatkowe interfejsy dla pierwszego hosta A. Indywidualne hosty B i C pozostaną. W Monitorowanie → Wykrywanie dodane interfejsy będą wyświetlane czarną czcionką i pochyło w kolumnie "Wykryte urządzenie", natomiast w kolumnie "Monitorowany host" wyświetlone zostanie tylko A, pierwszy utworzony host. "Czas pracy/Czas przerwy w pracy" nie jest mierzony dla IP, które zostały uznane za dodatkowe interfejsy.