This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

3 Instalacja z pakietów

Z pakietów dystrybucyjnych

Kilka popularnych dystrybucji udostępnia pakiety instalacyjne Zabbix. Można ich użyć do zainstalowania Zabbix.

Dystrybucje mogą nie zawierać w swoich repozytoriach ostatnich wersji Zabbix.

Z oficjalnego repozytorium Zabbix

Zabbix SIA udostępnia oficjalne pakiety RPM i DEB dla Red Hat Enterprise Linux, Debian i Ubuntu LTS.

Pliki pakietów dostępne są na repo.zabbix.com. Na serwerze dostępne są również repozytoria yum i apt. W tym miejscu dostępny jest podręcznik instalacji Zabbix z pakietów, krok po kroku,.

Red Hat Enterprise Linux / CentOS

Wspierane wersje: RHEL 5, RHEL 6, Oracle Linux 5, Oracle Linux 6, CentOS 5, CentOS 6

Instalacja pakietu konfiguracyjnego repozytorium

Zainstaluj pakiet konfiguracyjny repozytorium. Pakiet ten zawiera pliki konfiguracyjne yum.

Zabbix 2.2 dla RHEL5, Oracle Linux 5, CentOS 5:

# rpm -ivh http://repo.zabbix.com/zabbix/2.2/rhel/5/x86_64/zabbix-release-2.2-1.el5.noarch.rpm

Zabbix 2.2 dla RHEL6, Oracle Linux 6, CentOS 6:

# rpm -ivh http://repo.zabbix.com/zabbix/2.2/rhel/6/x86_64/zabbix-release-2.2-1.el6.noarch.rpm

Instalacja pakietów Zabbix

Zainstaluj pakiety Zabbix. Przykład dla serwera i interfejsu użytkownika Zabbix dla bazy mysql.

Oficjalne repozytorium Zabbix udostępnia również pakiety fping, iksemel, libssh2. Pakiety te są zlokalizowane w katalogu non-supported.

# yum install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql

Przykład instalacji wyłącznie agenta Zabbix.

# yum install zabbix-agent

Tworzenie startowej bazy danych

Utwórz w MySQL bazę danych i użytkownika zabbix.

# mysql -uroot
    mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
    mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by 'zabbix';
    mysql> exit

Zaimportuj schemat i dane początkowe.

# cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.2.0/create
    # mysql -uroot zabbix < schema.sql
    # mysql -uroot zabbix < images.sql
    # mysql -uroot zabbix < data.sql

Uruchomienie procesu serwera Zabbix

Edycja konfiguracji bazy danych w zabbix_server.conf

# vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf
    DBHost=localhost
    DBName=zabbix
    DBUser=zabbix
    DBPassword=zabbix

Uruchom proces serwera Zabbix.

# service zabbix-server start

Edycja konfiguracji PHP dla interfejsu użytkownika Zabbix

Plik konfiguracyjny Apache dla interfejsu użytkownika Zabbix jest umieszczony w /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf. Niektóre parametry PHP już są skonfigurowane.

php_value max_execution_time 300
    php_value memory_limit 128M
    php_value post_max_size 16M
    php_value upload_max_filesize 2M
    php_value max_input_time 300
    # php_value date.timezone Europe/Riga

Koniecznie należy odkomentować opcję "date.timezone" i ustawić na poprawną strefę czasową. Po zmianie pliku konfiguracyjnego zrestartuj serwer www apache.

# service httpd restart

Interfejs użytkownika Zabbix dostępny jest na http://zabbix-frontend-hostname/zabbix przez przeglądarkę. Domyślna nazwa użytkownika/hasło to Admin/zabbix.

Debian / Ubuntu

Wsparcie dla wersji: Debian 6 (Squeeze), Debian 7 (Wheezy), Ubuntu 12.04 LTS (Precise Pangolin), Ubuntu 14.04 LTS (Trusty Tahr)

Instalacja pakietu konfiguracyjnego repozytorium

Zainstaluj pakiet konfiguracyjny repozytorium. Pakiet ten zawiera pliki konfiguracyjne apt.

Zabbix 2.2 dla Debian 6:

# wget http://repo.zabbix.com/zabbix/2.2/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_2.2-1+squeeze_all.deb
    # dpkg -i zabbix-release_2.2-1+squeeze_all.deb
    # apt-get update

Zabbix 2.2 dla Debian 7:

# wget http://repo.zabbix.com/zabbix/2.2/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_2.2-1+wheezy_all.deb
    # dpkg -i zabbix-release_2.2-1+wheezy_all.deb
    # apt-get update

Zabbix 2.2 dla Ubuntu 12.04 LTS:

# wget http://repo.zabbix.com/zabbix/2.2/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_2.2-1+precise_all.deb
    # dpkg -i zabbix-release_2.2-1+precise_all.deb
    # apt-get update

Zabbix 2.2 dla Ubuntu 14.04 LTS:

# wget http://repo.zabbix.com/zabbix/2.2/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_2.2-1+trusty_all.deb
    # dpkg -i zabbix-release_2.2-1+trusty_all.deb
    # apt-get update

Instalacja pakietów Zabbix

Zainstaluj pakiety Zabbix. dbconfig-common utworzy automatycznie bazę danych i zainicjalizuje schemat i dane. Jeżeli baza danych jest zlokalizowana na innym serwerze, proszę ustawić dbc_remote_questions_default='true' w /etc/dbconfig-common/config.

Przykład dla serwera i interfejsu użytkownika Zabbix dla bazy mysql.

# apt-get install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php

Pakiet zabbix-frontend-php, podczas instalacji, skonfiguruje czcionkę, używaną przy generowaniu obrazów. Jeżeli po aktualizacji z innego repozytorium na wykresach lub mapach nie ma tekstu, proszę sprawdzić, czy jest zainstalowany pakiet "ttf-dejavu-core" i spróbować uruchomić komendę "dpkg-reconfigure zabbix-frontend-php".

Przykład instalacji wyłącznie agenta Zabbix.

# apt-get install zabbix-agent

Edycja konfiguracji PHP dla interfejsu użytkownika Zabbix

Plik konfiguracyjny Apache dla interfejsu użytkownika Zabbix jest umieszczony w /etc/aoache2/conf.d/zabbix. Niektóre parametry PHP już są skonfigurowane. (Dla ubuntu 14.04, plik zlokalizowany jest w /etc/apache2/conf-available/zabbix.conf)

php_value max_execution_time 300
    php_value memory_limit 128M
    php_value post_max_size 16M
    php_value upload_max_filesize 2M
    php_value max_input_time 300
    # php_value date.timezone Europe/Riga

Koniecznie należy odkomentować opcję "date.timezone" i ustawić na poprawną strefę czasową. Po zmianie pliku konfiguracyjnego zrestartuj serwer www apache.

# service apache2 restart

Interfejs użytkownika Zabbix dostępny jest na http://zabbix-frontend-hostname/zabbix przez przeglądarkę. Domyślna nazwa użytkownika/hasło to Admin/zabbix.

Rozwiązywanie problemów

Zobacz rozdział rozwiązywania problemów z instalacją.