Zabbix Documentation 2.2

2.23.03.4In development:4.0Unsupported versions:1.82.02.43.2

User Tools

Site Tools

This translation is older than the original page and might be outdated. See what has changed.

Sidebar


Ask questions to Zabbix Dev Team in person at the Zabbix Summit 2018!
pl:manual:installation:install_from_packages

3 Instalacja z pakietów

Z pakietów dystrybucyjnych

Kilka popularnych dystrybucji udostępnia pakiety instalacyjne Zabbix. Można ich użyć do zainstalowania Zabbix.

Dystrybucje mogą nie zawierać w swoich repozytoriach ostatnich wersji Zabbix.

Z oficjalnego repozytorium Zabbix

Zabbix SIA udostępnia oficjalne pakiety RPM i DEB dla Red Hat Enterprise Linux, Debian i Ubuntu LTS.

Pliki pakietów dostępne są na repo.zabbix.com. Na serwerze dostępne są również repozytoria yum i apt. W tym miejscu dostępny jest podręcznik instalacji Zabbix z pakietów, krok po kroku,.

Red Hat Enterprise Linux / CentOS

Wspierane wersje: RHEL 5, RHEL 6, Oracle Linux 5, Oracle Linux 6, CentOS 5, CentOS 6

Instalacja pakietu konfiguracyjnego repozytorium

Zainstaluj pakiet konfiguracyjny repozytorium. Pakiet ten zawiera pliki konfiguracyjne yum.

Zabbix 2.2 dla RHEL5, Oracle Linux 5, CentOS 5:

# rpm -ivh http://repo.zabbix.com/zabbix/2.2/rhel/5/x86_64/zabbix-release-2.2-1.el5.noarch.rpm

Zabbix 2.2 dla RHEL6, Oracle Linux 6, CentOS 6:

# rpm -ivh http://repo.zabbix.com/zabbix/2.2/rhel/6/x86_64/zabbix-release-2.2-1.el6.noarch.rpm

Instalacja pakietów Zabbix

Zainstaluj pakiety Zabbix. Przykład dla serwera i interfejsu użytkownika Zabbix dla bazy mysql.

Oficjalne repozytorium Zabbix udostępnia również pakiety fping, iksemel, libssh2. Pakiety te są zlokalizowane w katalogu non-supported.

# yum install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql

Przykład instalacji wyłącznie agenta Zabbix.

# yum install zabbix-agent

Tworzenie startowej bazy danych

Utwórz w MySQL bazę danych i użytkownika zabbix.

# mysql -uroot
mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
mysql> grant all privileges on zabbix.* to [email protected] identified by 'zabbix';
mysql> exit

Zaimportuj schemat i dane początkowe.

# cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.2.0/create
# mysql -uroot zabbix < schema.sql
# mysql -uroot zabbix < images.sql
# mysql -uroot zabbix < data.sql

Uruchomienie procesu serwera Zabbix

Edycja konfiguracji bazy danych w zabbix_server.conf

# vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf
DBHost=localhost
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=zabbix

Uruchom proces serwera Zabbix.

# service zabbix-server start

Edycja konfiguracji PHP dla interfejsu użytkownika Zabbix

Plik konfiguracyjny Apache dla interfejsu użytkownika Zabbix jest umieszczony w /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf. Niektóre parametry PHP już są skonfigurowane.

php_value max_execution_time 300
php_value memory_limit 128M
php_value post_max_size 16M
php_value upload_max_filesize 2M
php_value max_input_time 300
# php_value date.timezone Europe/Riga

Koniecznie należy odkomentować opcję “date.timezone” i ustawić na poprawną strefę czasową. Po zmianie pliku konfiguracyjnego zrestartuj serwer www apache.

# service httpd restart

Interfejs użytkownika Zabbix dostępny jest na http://zabbix-frontend-hostname/zabbix przez przeglądarkę. Domyślna nazwa użytkownika/hasło to Admin/zabbix.

Debian / Ubuntu

Wsparcie dla wersji: Debian 6 (Squeeze), Debian 7 (Wheezy), Ubuntu 12.04 LTS (Precise Pangolin), Ubuntu 14.04 LTS (Trusty Tahr)

Instalacja pakietu konfiguracyjnego repozytorium

Zainstaluj pakiet konfiguracyjny repozytorium. Pakiet ten zawiera pliki konfiguracyjne apt.

Zabbix 2.2 dla Debian 6:

# wget http://repo.zabbix.com/zabbix/2.2/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_2.2-1+squeeze_all.deb
# dpkg -i zabbix-release_2.2-1+squeeze_all.deb
# apt-get update

Zabbix 2.2 dla Debian 7:

# wget http://repo.zabbix.com/zabbix/2.2/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_2.2-1+wheezy_all.deb
# dpkg -i zabbix-release_2.2-1+wheezy_all.deb
# apt-get update

Zabbix 2.2 dla Ubuntu 12.04 LTS:

# wget http://repo.zabbix.com/zabbix/2.2/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_2.2-1+precise_all.deb
# dpkg -i zabbix-release_2.2-1+precise_all.deb
# apt-get update

Zabbix 2.2 dla Ubuntu 14.04 LTS:

# wget http://repo.zabbix.com/zabbix/2.2/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_2.2-1+trusty_all.deb
# dpkg -i zabbix-release_2.2-1+trusty_all.deb
# apt-get update

Instalacja pakietów Zabbix

Zainstaluj pakiety Zabbix. dbconfig-common utworzy automatycznie bazę danych i zainicjalizuje schemat i dane. Jeżeli baza danych jest zlokalizowana na innym serwerze, proszę ustawić dbc_remote_questions_default='true' w /etc/dbconfig-common/config.

Przykład dla serwera i interfejsu użytkownika Zabbix dla bazy mysql.

# apt-get install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php

Pakiet zabbix-frontend-php, podczas instalacji, skonfiguruje czcionkę, używaną przy generowaniu obrazów. Jeżeli po aktualizacji z innego repozytorium na wykresach lub mapach nie ma tekstu, proszę sprawdzić, czy jest zainstalowany pakiet “ttf-dejavu-core” i spróbować uruchomić komendę “dpkg-reconfigure zabbix-frontend-php”.

Przykład instalacji wyłącznie agenta Zabbix.

# apt-get install zabbix-agent

Edycja konfiguracji PHP dla interfejsu użytkownika Zabbix

Plik konfiguracyjny Apache dla interfejsu użytkownika Zabbix jest umieszczony w /etc/aoache2/conf.d/zabbix. Niektóre parametry PHP już są skonfigurowane. (Dla ubuntu 14.04, plik zlokalizowany jest w /etc/apache2/conf-available/zabbix.conf)

php_value max_execution_time 300
php_value memory_limit 128M
php_value post_max_size 16M
php_value upload_max_filesize 2M
php_value max_input_time 300
# php_value date.timezone Europe/Riga

Koniecznie należy odkomentować opcję “date.timezone” i ustawić na poprawną strefę czasową. Po zmianie pliku konfiguracyjnego zrestartuj serwer www apache.

# service apache2 restart

Interfejs użytkownika Zabbix dostępny jest na http://zabbix-frontend-hostname/zabbix przez przeglądarkę. Domyślna nazwa użytkownika/hasło to Admin/zabbix.

Rozwiązywanie problemów