This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

7. Usługi IT

Przegląd

Usługi IT przeznaczone są dla tych, którzy chcą uzyskać ogólny obraz (biznesowy) monitorowanej infrastruktury. W wielu przypadkach nie interesują nas szczegóły, np. brak przestrzeni dyskowej, wysokie obciążenie procesora, itp. To co nas interesuje, to dostępność usług udostępnianych przez nasz departament IT. Może nas również interesować identyfikacja wąskich gardeł infrastruktury IT, SLA różnych usług, struktura istniejącej infrastruktury IT oraz inne informacje wysokiego poziomu.

Usługi IT Zabbix dają odpowiedzi na wszystkie powyższe zagadnienia.

Usługi IT to hierarchiczna reprezentacja monitorowanych danych.

Prosta struktura usług IT może wyglądać tak:

Serwis IT
    |
    |-Stacje robocze
    | |
    | |-Stacja1
    | |
    | |-Stacja2
    |
    |-Serwery

Każdy węzeł struktury posiada atrybut stan. Stan jest obliczany i propagowany na wyższe poziomy zgodnie z wybranym algorytmem. Na najniższym poziomie usług IT są wyzwalacze. Stan indywidualnego węzła jest odwzorowaniem stanu jego wyzwalaczy.

Uwaga! Wyzwalacze z wagą Nie klasyfikowane lub Informacja nie wpływają na obliczenie SLA.

Konfiguracja

Żeby skonfigurować usługi IT, przejdź do: Konfiguracja → Usługi IT.

Na tym ekranie można zbudować hierarchię monitorowanej infrastruktury. Nadrzędną usługą najwyższego poziomu jest 'root'. Można zbudować całą hierarchię przez dodawanie usług niższego poziomu do rodzica a na końcu węzłów z wyzwalaczami do usług.

Kliknij na usługę, następnie wybierz dodanie, edycję lub usunięcie usługi. Przy dodawaniu i edycji pojawi się formularz pozwalający na zmianę atrybutów usługi.

Konfiguracja usługi IT

Zakładka Usługa zawiera ogólne atrybuty usługi:

Parametr Opis
Nazwa Nazwa usługi.
Usługa nadrzędna Usługa nadrzędna, do której należy usługa.
Algorytm wyliczenia stanu Metoda wyliczania stanu usługi:
Nie wyliczaj - nie wylicza stanu usługi
Problem, jeśli przynajmniej jeden potomek ma problem - ustawia stan na problem, jeżeli przynajmniej jedna usługa potomna ma problem
Problem, jeśli wszyscy potomkowie mają problem - ustawia stan na problem, jeżeli wszystkie usługi potomne mają problemy
Oblicz SLA Włącza wyliczanie i wyświetlanie SLA.
Dopuszczalne SLA (w %) Procent SLA akceptowalny dla tej usługi. Używany do raportowania.
Wyzwalacz Powiązanie z wyzwalaczem:
Pole puste - bez wyzwalacza
Nazwa wyzwalacza - połączone z wyzwalaczem, zatem stan zależy od stanu wyzwalacza
Serwisy najniższego poziomu muszą być połączone z wyzwalaczami. (W przeciwnym razie ich stan nie będzie pokazywany właściwie.)
Porządek sortowania Porządek wyświetlania, im mniejsza liczba, tym wyżej.

Zakładka Zależności zawiera usługi, od których zależy ta usługa. Kliknij na Dodaj aby dodać już skonfigurowaną usługę.

Twarde i miękkie zależności

Dostępność danej usługi może zależeć od wielu usług a nie tylko od jednej. Pierwsza opcja to dodanie wszystkich tych usług bezpośrednio jako usługi potomne.

Jednakże, jeżeli jakaś usługa już jest dodana gdzieś indziej w drzewie usług, nie może być po prostu przeniesiona jako potomna usługa do innego węzła. Jak stworzyć od niej zależność? Odpowiedzią są "miękkie" połączenia. Dodaj usługę i zaznacz przy niej pole Miękkie. Dzięki temu usługa może pozostać w oryginalnej lokalizacji w drzewie, jednocześnie może mieć zależności w kilku innych usługach. Usługi z "miękkimi zależnościami" wyświetlane są na szaro w drzewku. Dodatkowo, jeżeli usługa posiada tylko "miękkie" zależności, może być usunięta bezpośrednio, bez uprzedniego usuwania usług potomnych.

Zakładka Czas zawiera specyfikację czasu usługi.

Parametr Opis
Czasy usługi Domyślnie oczekujemy, że wszystkie usługi pracują non-stop 24x7x365. W razie konieczności należy dodać nowy czas działania usługi.
Nowe czasy obsługi Czasy usługi:
Czas pracy - usługa pracuje
Czas przerw w pracy - stan usługi w tym czasie nie wpływa na SLA.
Jednorazowa przerwa w pracy - pojedyncze wyłączenie. Stan usługi w tym czasie nie wpływa na SLA.
Należy dodać odpowiednie godziny.
Uwaga: Czasy usługi wpływają jedynie na usługę, dla której są skonfigurowane. Znaczy to, że usługa nadrzędna nie uwzględni czasu usługi potomnej (chyba że również w usłudze nadrzędnej są skonfigurowane identyczne czasy usługi).

Wyświetlanie

Żeby monitorować usługi IT, należy przejść do Monitorowanie → Usługi IT.