This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

2 Warunki

Przegląd

Akcja wykonywana jest jedynie wtedy, gdy zdarzenie spełnia zdefiniowany zbiór warunków.

Konfiguracja

Żeby ustawić warunek:

 • W formularzu właściwości akcji należy przejść do zakładki Warunki
 • Z list rozwijalnych w bloku Nowy warunek należy wybrać warunki i kliknąć na Dodaj
 • Należy wybrać typ obliczeń (przy więcej niż jednym warunku)

Dla akcji związanych z wyzwalaczami można ustawić następujące warunki:

Typ warunku Obsługiwane operatory Opis
Aplikacja =
podobne
niepodobne
Określenie aplikacji lub aplikacje do wykluczenia.
= - zdarzenia należące do wyzwalacza pozycji, która jest połączona z określoną aplikacją.
podobne - zdarzenia należące do wyzwalacza pozycji, która jest podłączona do aplikacji, która zawiera ciąg.
niepodobne - zdarzenia należące do wyzwalacza pozycji, która jest podłączona do aplikacji, która nie zawiera ciągu.
Grupa hostów =
<>
Określenie grupy hostów lub grupy hostów do wykluczenia.
= - zdarzenie należy do tej grupy hostów.
<> - zdarzenie nie należy do tej grupy hostów.
Szablon =
<>
Określenie szablonu lub szablon do wykluczenia.
= - zdarzenie należy do wyzwalacza dziedziczonego z tego szablonu.
<> - zdarzenie nie należy do wyzwalacza dziedziczonego z tego szablonu.
Host =
<>
Określenie hosta lub host do wykluczenia.
= - zdarzenie należy do tego hosta.
<> - zdarzenie nie należy do tego hosta.
Wyzwalacz =
<>
Określenie wyzwalacza lub wyzwalacz do wykluczenia.
= - zdarzenie jest generowane przez ten wyzwalacz.
<> - zdarzenie jest generowane przez każdy inny wyzwalacz, a nie ten.
Nazwa wyzwalacza podobne
niepodobne
Określenie ciągu w nazwie wyzwalacza lub ciąg do wykluczenia.
podobne - zdarzenie jest generowane przez wyzwalacz, zawierający ciąg w nazwie. Wielkość liter jest ważna.
niepodobne - ciągu tego nie może być w nazwie wyzwalacza. Wielkość liter jest ważna.
Uwaga: Wprowadzona wartość będzie porównywana do nazwy wyzwalacza z obliczonymi wszystkimi makrami.
Poziom wyzwalacza =
<>
>=
<=
Określenie poziomu wyzwalacza.
= - równy poziomowi wyzwalacza
<> - różny od poziomu wyzwalacza
>= - większy lub równy poziomowi wyzwalacza
<= - mniejszy lub równy poziomowi wyzwalacza
Wartość wyzwalacza = Określenie wartości wyzwalacza.
= - równe wartości wyzwalacza (OK lub PROBLEM)
Okres w
nie w
Określenie okresu czasu lub okres czasu do wykluczenia.
w - czas zdarzenia zawiera się w okresie czasu.
nie w - czas zdarzenia nie zawiera się w okresie czasu.
Opis formatu można zobaczyć na stronie Specyfikacji okresu czasu.
Stan utrzymania w
nie w
Określenie hosta w utrzymaniu lub nie w utrzymaniu.
w - host jest w trybie utrzymania.
nie w - host nie jest w trybie utrzymania.
Uwaga: Jeżeli kilka hostów jest związanych z wyrażeniem wyzwalacza, warunek sprawdza, czy przynajmniej jeden z hostów jest w/nie w trybie utrzymania.

Wartość wyzwalacza:

 • jeżeli wyzwalacz zmieni stan z OK na PROBLEM, wartością wyzwalacza jest PROBLEM
 • jeżeli wyzwalacz zmieni stan z PROBLEM na OK, wartością wyzwalacza jest OK

Gdy tworzona jest nowa akcja dla wyzwalacza, automatycznie dostaje dwa warunki (oba mogą być usunięte przez użytkownika):

 • "Wartość wyzwalacza = PROBLEM" - wysyłane są tylko powiadomienia o problemie. Oznacza to, że jeżeli skonfigurujemy akcję bez ustawiania żądnych innych warunków, wiadomości zostaną wysłane dla każdego problemu. Powoduje to, że działanie zaznaczenia w polu komunikatu odzyskania, działa w sposób bardziej intuicyjny.
 • "Stan utrzymania = nie w utrzymaniu" - powiadomienia nie są wysyłane dla hostów w utrzymaniu.

Dla akcji związanych z wykrywaniem można ustawić następujące warunki:

Typ warunku Obsługiwane operatory Opis
Adres IP hosta =
<>
Określenie zakresu adresów IP lub zakres do wykluczenia dla wykrytych hostów.
= - adres IP hosta w zakresie.
<> - adres IP hosta poza zakresem.
Typ usługi =
<>
Określenie typu wykrytej usługi lub typ usługi do wykluczenia.
= - zgodny z wykrytą usługą.
<> - niezgodny z wykrytą usługą.
Dostępne typy usług: SSH, LDAP, SMTP, FTP, HTTP, HTTPS (dostępne od wersji Zabbix 2.2), POP, NNTP, IMAP, TCP, agent Zabbixa, agent SNMPv1, agent SNMPv2, agent SNMPv3, ICMP ping, telnet (dostępne od wersji Zabbix 2.2).
Port usługi =
<>
Określenie zakresu portów TCP wykrytej usługi lub zakres do wykluczenia.
= - port usługi w zakresie.
<> - port usługi poza zakresem.
Reguła wykrywania =
<>
Określenie reguły wykrywania lub reguła wykrywania do wykluczenia.
= - użyto tej reguły wykrywania.
<> - użyto innej niż ta reguły wykrywania.
Test wykrywania =
<>
Określenie testu wykrywania lub test wykrywania do wykluczenia.
= - użyto tego testu wykrywania.
<> - użyto innego niż ten testu wykrywania.
Obiekt wykrywania = Określenie obiektu wykrywania.
= - równy wykrytemu obiektowi (urządzenie lub usługa).
Stan wykrywania = Działa - zgodne ze zdarzeniami 'Host Up' lub 'Service Up'
Nie działa - zgodne ze zdarzeniami 'Host Down' lub 'Service Down'
Wykryte - zgodne ze zdarzeniami 'Host Discovered' lub 'Service Discovered'
Stracone - zgodne ze zdarzeniami 'Host Lost' lub 'Service Lost'
Opis zdarzeń można zobaczyć na stronie Wykrywanie sieci.
Czas dostępności/niedostępności >=
<=
Czas dostępności dla zdarzeń 'Host Up' i 'Service Up'. Czas niedostępności dla zdarzeń 'Host Down' i 'Service Down'.
>= - jest większy lub równy. Parametr podawany w sekundach.
<= - jest mniejszy lub równy. Parametr podawany w sekundach.
Otrzymana wartość =
<>
>=
<=
podobne
niepodobne
Określenie wartości otrzymanej z agenta (Zabbix, SNMP). Przy porównywaniu ciągu wielkości liter jest ważna. Jeżeli dla reguły skonfigurowano wiele testów agenta Zabbix lub SNMP, sprawdzane są wszystkie otrzymane wartości (każdy test generuje nowe zdarzenie, dl którego sprawdzane są wszystkie warunki).
= - równe wartości.
<> - różne od wartości.
>= - większe lub równe wartości.
<= - mniejsze lub równe wartości.
podobne - zawiera podciąg. Parametr podany jako ciąg.
niepodobne - nie zawiera podciągu. Parametr podany jako ciąg.
Proxy =
<>
Określenie proxy lub proxy do wykluczenia.
= - użyto tego proxy.
<> - użyto innego niż to proxy.

Dla akcji związanych z automatyczną rejestracją aktywnych agentów można ustawić następujące warunki:

Typ warunku Obsługiwane operatory Opis
Meta-dane hosta podobne
niepodobne
Określenie meta-danych hosta lub meta-dane hosta do wykluczenia.
podobne - meta-dane hosta zawierają ciąg.
niepodobne - meta-dane hosta nie zawierają ciągu.
Meta-dane hosta można określić w pliku konfiguracyjnym agenta.
Nazwa hosta podobne
niepodobne
Określenie nazwy hosta lub nazwa hosta do wykluczenia.
podobne - nazwa hosta zawiera ciąg.
niepodobne - nazwa hosta nie zawiera ciągu.
Proxy =
<>
Określenie proxy lub proxy do wykluczenia.
= - użyto tego proxy.
<> - użyto innego niż to proxy.

Dla akcji związanych ze zdarzeniami wewnętrznymi można ustawić następujące warunki:

Typ warunku Obsługiwane operatory Opis
Aplikacja =
podobne
niepodobne
Określenie aplikacji lub aplikacje do wykluczenia.
= - zdarzenie należące do pozycji, która jest połączona z określoną aplikacją.
podobne - zdarzenie należące do pozycji, która jest podłączona do aplikacji, która zawiera ciąg.
niepodobne - zdarzenie należące do pozycji, która jest podłączona do aplikacji, która nie zawiera ciągu.
Typ zdarzenia = Pozycja w stanie "niewspierany" - zgodne są zdarzenia, gdy pozycja przechodzi ze stanu 'normalny' w 'niewspierany'
Pozycja w stanie "normalny" - zgodne są zdarzenia, gdy pozycja przechodzi ze stanu 'niewspierany' w 'normalny'
Niskopoziomowa reguła wykrywania w stanie "niewspierany" - zgodne są zdarzenia, gdy niskopoziomowa reguła wykrywania przechodzi ze stanu 'normalny' w 'niewspierany'
Niskopoziomowa reguła wykrywania w stanie "normalny" - zgodne są zdarzenia, gdy niskopoziomowa reguła wykrywania przechodzi ze stanu 'niewspierany' w 'normalny'
Wyzwalacz w stanie "niewspierany" - zgodne są zdarzenia, gdy wyzwalacz przechodzi ze stanu 'normalny' w 'niewspierany'
Wyzwalacz w stanie "normalny" - zgodne są zdarzenia, gdy wyzwalacz przechodzi ze stanu 'niewspierany' w 'normalny'
Grupa hostów =
<>
Określenie grupy hostów lub grupa hostów do wykluczenia.
= - zdarzenie należące do tej grupy hostów.
<> - zdarzenie, które nie należy do tej grupy hostów.
Szablon =
<>
Określenie szablonu lub szablon do wykluczenia.
= - zdarzenie należące do pozycji/wyzwalacza/niskopoziomowej reguły wykrywania dziedziczonych z tego szablonu.
<> - zdarzenie, które nie należy do pozycji/wyzwalacza/niskopoziomowej reguły wykrywania dziedziczonych z tego szablonu.
Host =
<>
Określenie hosta lub host do wykluczenia.
= - zdarzenie należące do tego hosta.
<> - zdarzenie, które nie należy do tego hosta.
Węzeł =
<>
Określenie węzła lub węzeł do wykluczenia.
= - zdarzenie należące do tego węzła.
<> - zdarzenie, które nie należy do tego węzła.
Typ obliczeń

Dostępne są następujące opcje obliczania warunków:

 • I - wszystkie warunki muszą być spełnione
 • LUB - przynajmniej jeden warunek musi być spełniony
 • I/LUB - kombinacja powyższych: I dla różnych typów warunków i LUB dla tych samych typów warunków, na przykład:

Grupa hostów = Oracle servers
Grupa hostów = MySQL servers
Nazwa wyzwalacza podobne 'Database is down'
Nazwa wyzwalacza podobne 'Database is unavailable'

jest obliczane jako

(Grupa hostów = Oracle servers lub Grupa hostów = MySQL servers) i (Nazwa wyzwalacza podobne 'Database is down' lub Nazwa wyzwalacza podobne 'Database is unavailable')

Wyłączanie akcji ze względu na usunięcie obiektów

Jeżeli jakiś obiekt (host, szablon, wyzwalacz, itp.) używany w warunkach/operacjach akcji zostanie usunięty, warunek/akcja zostaną usunięte a akcja zostanie wyłączona, żeby uniknąć błędów wykonania akcji. Akcja może być ponownie włączona przez użytkownika.

Zachowanie takie ma miejsce, gdy są usuwane:

 • grupy hostów (warunek "grupa hostów", operacja "zdalne polecenie" na określonej grupie hostów);
 • hosty (warunek "host", operacja "zdalne polecenie" na określonym hoście);
 • szablony (warunek "szablon", operacje "połącz z szablonem" i "odłącz od szablonu");
 • wyzwalacze (warunek "wyzwalacz");
 • reguły wykrywania (przy używaniu warunków "reguła wykrywania" i "test wykrywania");
 • proxy (warunek "proxy").

Uwaga: jeżeli zdalne polecenie jako cel ma wiele hostów, i usuniemy jeden z nich, tylko ten host zostanie usunięty z listy celów, sama operacja pozostanie. Ale, jeżeli jest to jedyny host, operacja również zostanie usunięta. To samo dotyczy operacji "połącz z szablonem" i "odłącz od szablonu".

Akcje nie są wyłączane, gdy usuwani są użytkownicy lub grupy użytkowników używane w operacji "wyślij wiadomość".