This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

6 Zabbix agent 2 (Windows)

Overzicht

Zabbix Agent 2 is een nieuwe generatie Zabbix-agent en kan worden gebruikt ter vervanging van de Zabbix-agent.

Dit gedeelte vermeldt parameters die worden ondersteund in een configuratiebestand van Zabbix Agent 2 (zabbix_agent2.conf).

Merk op dat:

  • De standaardwaarden reflecteren procesdefaults, niet de waarden in de meegeleverde configuratiebestanden;
  • Zabbix ondersteunt alleen configuratiebestanden in UTF-8-codering zonder BOM;
  • Opmerkingen die beginnen met "#" worden alleen ondersteund aan het begin van de regel.

Parameters

Parameter Verplicht Bereik Standaard Beschrijving
Alias nee Stelt een alias in voor een item sleutel. Het kan worden gebruikt om een lange en complexe item sleutel te vervangen door een kortere en eenvoudigere.
Er kunnen meerdere Alias parameters aanwezig zijn. Meerdere parameters met dezelfde Alias sleutel zijn niet toegestaan.
Verschillende Alias sleutels kunnen verwijzen naar dezelfde item sleutel.
Aliassen kunnen worden gebruikt in HostMetadataItem, maar niet in HostnameItem parameters.

Voorbeelden:

1. Het ophalen van het ID van gebruiker 'zabbix'.
Alias=zabbix.userid:vfs.file.regexp[/etc/passwd,"^zabbix:.:([0-9]+)",,,,\1]
Nu kan de verkorte sleutel zabbix.userid worden gebruikt om gegevens op te halen.

2. CPU-gebruik ophalen met standaard en aangepaste parameters.
Alias=cpu.util:system.cpu.util
Alias=cpu.util[*]:system.cpu.util[*]
Dit maakt het mogelijk om de sleutel cpu.util te gebruiken om het CPU-gebruik percentage op te halen met standaard parameters, evenals om cpu.util[all, idle, avg15] te gebruiken om specifieke gegevens over CPU-gebruik op te halen.

3. Het uitvoeren van meerdere low-level discovery regels die dezelfde ontdekkingsitems verwerken.
Alias=vfs.fs.discovery[*]:vfs.fs.discovery
Het is nu mogelijk om meerdere ontdekkingsregels in te stellen met behulp van vfs.fs.discovery met verschillende parameters voor elke regel, bijvoorbeeld vfs.fs.discovery[foo], vfs.fs.discovery[bar], enz.
AllowKey nee Toestaan uitvoering van die item sleutels die overeenkomen met een patroon. Sleutelpatroon is een wildcard expressie die het "*" teken ondersteunt om een willekeurig aantal willekeurige tekens te matchen.
Er kunnen meerdere regels voor sleutelovereenkomst worden gedefinieerd in combinatie met DenyKey. De parameters worden één voor één verwerkt volgens hun volgorde van verschijnen.
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 5.0.0.
Zie ook: Beperken van agentcontroles.
BufferSend nee 1-3600 5 De tijdsinterval in seconden dat bepaalt hoe vaak waarden van de buffer naar de Zabbix-server worden verzonden.
Let op, als de buffer vol is, worden de gegevens eerder verzonden.
BufferSize nee 2-65535 100 Maximum aantal waarden in een geheugenbuffer. De agent stuurt alle verzamelde gegevens naar de Zabbix-server of proxy als de buffer vol is.
Deze parameter moet alleen worden gebruikt als de permanente buffer is uitgeschakeld (EnablePersistentBuffer=0).
ControlSocket nee \\.\pipe\agent.sock De besturingssocket, gebruikt om runtime-opdrachten te verzenden met de '-R' optie.
DebugLevel nee 0-5 3 Specificeert het debugniveau:
0 - basisinformatie over het starten en stoppen van Zabbix-processen
1 - kritieke informatie
2 - foutinformatie
3 - waarschuwingen
4 - voor debugging (genereert veel informatie)
5 - uitgebreide debugging (genereert nog meer informatie)
DenyKey nee Weiger uitvoering van die item sleutels die overeenkomen met een patroon. Sleutelpatroon is een wildcard expressie die het "*" teken ondersteunt om een willekeurig aantal willekeurige tekens te matchen.
Er kunnen meerdere regels voor sleutelovereenkomst worden gedefinieerd in combinatie met AllowKey. De parameters worden één voor één verwerkt volgens hun volgorde van verschijnen.
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 5.0.0.
Zie ook: Beperken van agentcontroles.
EnablePersistentBuffer nee 0-1 0 Schakel het gebruik van lokale permanente opslag in voor actieve items.
0 - uitgeschakeld
1 - ingeschakeld
Als permanente opslag is uitgeschakeld, wordt de geheugenbuffer gebruikt.
ForceActiveChecksOnStart nee 0-1 0 Voer onmiddellijk na het opnieuw opstarten actieve controles uit voor de eerste ontvangen configuratie.
0 - uitgeschakeld
1 - ingeschakeld
Ook beschikbaar als plugin configuratieparameter, bijvoorbeeld: Plugins.Uptime.System.ForceActiveChecksOnStart=1
Ondersteund sinds Zabbix 6.0.2.
HostInterface nee 0-255 tekens Optionele parameter die de hostinterface definieert.
De hostinterface wordt gebruikt bij het proces van hostzelfregistratie.
Als de waarde de limiet van 255 tekens overschrijdt, geeft een agent een fout en start niet op.
Indien niet gedefinieerd, wordt de waarde verkregen van HostInterfaceItem.
Ondersteund sinds Zabbix 4.4.0.
HostInterfaceItem nee Optionele parameter die een item definieert dat wordt gebruikt voor het verkrijgen van de hostinterface.
De hostinterface wordt gebruikt bij het proces van hostzelfregistratie.
Tijdens een zelfregistratieaanvraag geeft een agent een waarschuwingsbericht weer als de waarde die wordt geretourneerd door het gespecificeerde item de limiet van 255 tekens overschrijdt.
Het system.run[] item wordt ondersteund ongeacht de waarden AllowKey/DenyKey.
Deze optie wordt alleen gebruikt wanneer HostInterface niet is gedefinieerd.
Ondersteund sinds Zabbix 4.4.0.
HostMetadata nee 0-255 tekens Optionele parameter die hostmetadata definieert. Hostmetadata wordt gebruikt bij het proces van hostzelfregistratie.
Als de opgegeven waarde de limiet overschrijdt of een niet-UTF-8 tekenreeks is, geeft een agent een fout en start niet op.
Indien niet gedefinieerd, wordt de waarde verkregen van HostMetadataItem.
HostMetadataItem nee Optionele parameter die een item definieert dat wordt gebruikt voor het verkrijgen van hostmetadata. De waarde van het hostmetadata-item wordt opgehaald bij elke zelfregistratiepoging voor het proces van hostzelfregistratie.
Tijdens een zelfregistratieaanvraag geeft een agent een waarschuwingsbericht weer als de waarde die wordt geretourneerd door het gespecificeerde item de limiet van 255 tekens overschrijdt.
Deze optie wordt alleen gebruikt wanneer HostMetadata niet is gedefinieerd.
Ondersteunt UserParameters en aliassen. Ondersteunt system.run[] ongeacht de waarde van EnableRemoteCommands.
De waarde die door het item wordt geretourneerd, moet een UTF-8 tekenreeks zijn, anders wordt deze genegeerd.
Hostname nee Ingesteld door HostnameItem Lijst van unieke, hoofdlettergevoelige hostnamen, gescheiden door komma's.
Vereist voor actieve controles en moet overeenkomen met de hostnamen zoals geconfigureerd op de server. De waarde wordt verkregen van HostnameItem indien niet gedefinieerd.
Toegestane tekens: alfanumeriek, '.', ' ', '_' en '-'.
Maximale lengte: 128 tekens per hostname, 2048 tekens voor de hele regel.
HostnameItem nee system.hostname Item dat wordt gebruikt voor het genereren van de hostnaam als deze niet is gedefinieerd. Genegeerd als Hostname is gedefinieerd.
Ondersteunt geen UserParameters of aliassen, maar ondersteunt wel system.run[] ongeacht de waarde van EnableRemoteCommands.
Include nee Je kunt individuele bestanden of alle bestanden in een directory opnemen in het configuratiebestand. Alle opgenomen bestanden moeten de juiste syntaxis hebben, anders start de agent niet op.
Het pad kan relatief zijn ten opzichte van de locatie van het zabbix_agent2.conf bestand (bijvoorbeeld Include=.\zabbix_agent2.d\plugins.d\*.conf).
Om alleen relevante bestanden in de opgegeven directory op te nemen, wordt het asterisk-wildcardteken ondersteund voor patroonmatching. Bijvoorbeeld: C:\Program Files\Zabbix Agent2\zabbix_agent2.d\*.conf.
Zie speciale notities over beperkingen.
ListenIP nee 0.0.0.0 Lijst van door komma's gescheiden IP-adressen waarop de agent moet luisteren.
Het eerste IP-adres wordt naar de Zabbix-server gestuurd, als er verbinding mee wordt gemaakt, om de lijst met actieve controles op te halen.
ListenPort nee 1024-32767 10050 De agent luistert op deze poort voor verbindingen van de server.
LogFile ja, indien LogType is ingesteld op file, anders
nee
c:\zabbix_agent2.log Naam van het logbestand als LogType is ingesteld op 'file'.
LogFileSize nee 0-1024 1 Maximale grootte van het logbestand in MB.
0 - automatische logrotatie uitschakelen.
Opmerking: Als de limiet voor de logbestandgrootte wordt bereikt en de bestandsrotatie om welke reden dan ook mislukt, wordt het bestaande logbestand afgekapt en opnieuw gestart.
LogType nee file Specificeert waar logberichten worden geschreven:
file - bestand gespecificeerd in de LogFile parameter,
console - standaarduitvoer.
PersistentBufferFile nee Het bestand waarin Zabbix Agent2 de SQLite-database moet bewaren.
Moet een volledige bestandsnaam zijn.
Deze parameter wordt alleen gebruikt als de permanente buffer is ingeschakeld (EnablePersistentBuffer=1).
PersistentBufferPeriod nee 1m-365d 1h De tijdsperiode waarvoor gegevens moeten worden opgeslagen wanneer er geen verbinding is met de server of proxy. Oudere gegevens gaan verloren. Loggegevens worden behouden.
Deze parameter wordt alleen gebruikt als de permanente buffer is ingeschakeld (EnablePersistentBuffer=1).
Plugins nee Sinds Zabbix 6.0.0 hebben de meeste plugins hun eigen configuratiebestanden. Het configuratiebestand van de agent bevat hieronder vermelde pluginparameters.
Plugins.Log.MaxLinesPerSecond nee 1-1000 20 Maximaal aantal nieuwe regels dat de agent per seconde naar de Zabbix-server of proxy zal sturen bij het verwerken van 'log' en 'eventlog' actieve controles.
De opgegeven waarde wordt overschreven door de parameter 'maxlines',
die is opgegeven in 'log' of 'eventlog' item sleutel.
Opmerking: Zabbix zal 10 keer meer nieuwe regels verwerken dan is ingesteld in MaxLinesPerSecond om de vereiste string in logitems op te zoeken.
Deze parameter wordt ondersteund sinds 4.4.2 en vervangt MaxLinesPerSecond.
Plugins.SystemRun.LogRemoteCommands nee 0 Inschakelen van het loggen van uitgevoerde shell-opdrachten als waarschuwingen.
0 - uitgeschakeld
1 - ingeschakeld
Opdrachten worden alleen gelogd als ze op afstand worden uitgevoerd. Logvermeldingen worden niet aangemaakt als system.run[] lokaal wordt gestart door HostMetadataItem, HostInterfaceItem of HostnameItem parameters.
Deze parameter wordt ondersteund sinds 4.4.2 en vervangt LogRemoteCommands.
PluginSocket nee \\..plugin.sock Pad naar Unix-socket voor communicatie met inlaadbare plug-ins.
PluginTimeout nee 1-30 Globale time-out Time-out voor verbindingen met inlaadbare plug-ins.
RefreshActiveChecks nee 60-3600 120 Hoe vaak de lijst met actieve controles wordt vernieuwd, in seconden.
Let op dat na een mislukte vernieuwing van actieve controles de volgende vernieuwing wordt geprobeerd na 60 seconden.
Server ja Lijst van door komma's gescheiden IP-adressen, optioneel in CIDR-notatie, of DNS-namen van Zabbix-servers en Zabbix-proxy's.
Inkomende verbindingen worden alleen geaccepteerd vanaf de hier vermelde hosts.
Als IPv6-ondersteuning is ingeschakeld, worden '127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1' gelijk behandeld en '::/0' staat elk IPv4- of IPv6-adres toe.
'0.0.0.0/0' kan worden gebruikt om elk IPv4-adres toe te staan.
Voorbeeld: Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.example.com
Lege ruimtes zijn toegestaan.
ServerActive nee Zabbix-server/-proxyadres of clusterconfiguratie om actieve controles van te verkrijgen.
Zabbix-server/-proxyadres is IP-adres of DNS-naam en optioneel poort gescheiden door een dubbele punt.
Clusterconfiguratie is één of meer serveradressen gescheiden door een puntkomma.
Meerdere Zabbix-servers/clusters en Zabbix-proxy's kunnen worden gespecificeerd, gescheiden door een komma.
Meer dan één Zabbix-proxy mag niet worden gespecificeerd vanaf elke Zabbix-server/cluster.
Als Zabbix-proxy is gespecificeerd, mag Zabbix-server/cluster voor die proxy niet worden gespecificeerd.
Meerdere adressen kunnen worden opgegeven om meerdere onafhankelijke Zabbix-servers parallel te gebruiken. Lege ruimtes zijn toegestaan.
Als de poort niet is gespecificeerd, wordt de standaardpoort gebruikt.
IPv6-adressen moeten tussen vierkante haken worden geplaatst als de poort voor die host is gespecificeerd.
Als de poort niet is gespecificeerd, zijn vierkante haken voor IPv6-adressen optioneel.
Als deze parameter niet is gespecificeerd, zijn actieve controles uitgeschakeld.
Voorbeeld voor Zabbix-proxy:
ServerActive=127.0.0.1:10051
Voorbeeld voor meerdere servers:
ServerActive=127.0.0.1:20051,zabbix.domain,[::1]:30051,::1,[12fc::1]
Voorbeeld voor hoge beschikbaarheid:
ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051;zabbix.cluster.node3
Voorbeeld voor hoge beschikbaarheid met twee clusters en één server:
ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051,zabbix.cluster2.node1;zabbix.cluster2.node2,zabbix.domain
SourceIP nee Bron-IP-adres voor:
- uitgaande verbindingen naar Zabbix-server of Zabbix-proxy;
- het maken van verbindingen tijdens het uitvoeren van sommige items (web.page.get, net.tcp.port, etc.)
StatusPort nee 1024-32767 Indien ingesteld, zal de agent luisteren op deze poort voor HTTP-statusverzoeken (http://localhost:<port>/status).
Timeout nee 1-30 3 Besteed niet meer dan Timeout seconden aan verwerking.
TLSAccept ja, als TLS-certificaat- of PSK-parameters zijn gedefinieerd (zelfs voor onversleutelde verbinding), anders nee Welke inkomende verbindingen te accepteren. Gebruikt voor passieve controles. Meerdere waarden kunnen worden gespecificeerd, gescheiden door een komma:
onversleuteld - accepteer verbindingen zonder versleuteling (standaard)
psk - accepteer verbindingen met TLS en een vooraf gedeelde sleutel (PSK)
cert - accepteer verbindingen met TLS en een certificaat
TLSCAFile nee Volledig pad naar een bestand met de top-level CA(s) certificaten voor verificatie van het peer-certificaat, gebruikt voor versleutelde communicatie tussen Zabbix-componenten.
TLSCertFile nee Volledig pad naar een bestand met het agent-certificaat of de certificaatketen, gebruikt voor versleutelde communicatie met Zabbix-componenten.
TLSConnect ja, als TLS-certificaat- of PSK-parameters zijn gedefinieerd (zelfs voor onversleutelde verbinding), anders nee Hoe de agent verbinding moet maken met Zabbix-server of Zabbix-proxy. Gebruikt voor actieve controles. Er kan slechts één waarde worden gespecificeerd:
onversleuteld - verbind zonder versleuteling (standaard)
psk - verbind met TLS en een vooraf gedeelde sleutel (PSK)
cert - verbind met TLS en een certificaat
TLSCRLFile nee Volledig pad naar een bestand met ingetrokken certificaten. Deze parameter wordt gebruikt voor versleutelde communicatie met Zabbix-componenten.
TLSKeyFile nee Volledig pad naar een bestand met de privésleutel van de agent die wordt gebruikt voor versleutelde communicatie met Zabbix-componenten.
TLSPSKFile nee Volledig pad naar een bestand met de vooraf gedeelde sleutel van de agent die wordt gebruikt voor versleutelde communicatie met Zabbix-componenten.
TLSPSKIdentity nee Identiteitsreeks voor de vooraf gedeelde sleutel, gebruikt voor versleutelde communicatie met Zabbix-server.
TLSServerCertIssuer nee Toegestane uitgever van het server (proxy) certificaat.
TLSServerCertSubject nee Toegestaan onderwerp van het server (proxy) certificaat.
UnsafeUserParameters nee 0,1 0 Sta toe dat alle tekens worden doorgegeven in argumenten voor door de gebruiker gedefinieerde parameters.
De volgende tekens zijn niet toegestaan:
\ ' " ` * ? [ ] { } ~ $ ! & ; ( ) < > | # @
Bovendien zijn nieuwe regeltekens niet toegestaan.
UserParameter nee Door de gebruiker gedefinieerde parameter om te controleren. Er kunnen meerdere door de gebruiker gedefinieerde parameters zijn.
Indeling: UserParameter=<sleutel>,<shell-opdracht>
Merk op dat de shell-opdracht geen lege tekenreeks of alleen EOL mag retourneren.
Shell-opdrachten kunnen relatieve paden hebben als de parameter UserParameterDir is gespecificeerd.
Voorbeelden:
UserParameter=system.test,who|wc -l
UserParameter=check_cpu,./custom_script.sh
UserParameterDir nee Standaard zoekpad voor door de gebruiker gedefinieerde parameteropdrachten. Als dit wordt gebruikt, wijzigt de agent zijn werkmap naar de hier gespecificeerde map voordat hij een opdracht uitvoert. Hierdoor kunnen door de gebruiker gedefinieerde parameters een relatief ./-voorvoegsel hebben in plaats van een volledig pad.
Er is slechts één invoer toegestaan.
Voorbeeld: UserParameterDir=/opt/myscripts