#service.get

Beschrijving

integer/array service.get(object parameters)

De methode maakt het mogelijk om services op te halen volgens de gegeven parameters.

Deze methode is beschikbaar voor gebruikers van elk type. Rechten om de methode aan te roepen, kan worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de gewenste uitvoer definiëren.

De methode ondersteunt de volgende parameters.

Parameter Type
serviceids string/array Alleen services met de opgegeven IDs retourneren.
parentids string/array Alleen services retourneren die zijn gekoppeld aan de opgegeven ouderdiensten.
deep_parentids flag Alle directe en indirecte kindservices retourneren. Samen met parentids gebruikt.
childids string/array Alleen services retourneren die zijn gekoppeld aan de opgegeven kindservices.
evaltype integer Regels voor het zoeken naar tags.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) And/Of;
2 - Of.
tags object/array Alleen services retourneren met de opgegeven tags. Exacte overeenkomst op tag en hoofdlettergevoelige of hoofdletterongevoelige zoekopdracht op tagwaarde, afhankelijk van de operatorwaarde.
Formaat: [{"tag": "<tag>", "value": "<value>", "operator": "<operator>"}, ...].
Een lege array retourneert alle services.

Mogelijke operatorwaarden:
0 - (standaard) Bevat;
1 - Is gelijk aan;
2 - Bevat niet;
3 - Is niet gelijk aan;
4 - Bestaat;
5 - Bestaat niet.
problem_tags object/array Alleen services retourneren met de opgegeven probleemtags. Exacte overeenkomst op tag en hoofdlettergevoelige of hoofdletterongevoelige zoekopdracht op tagwaarde, afhankelijk van de operatorwaarde.
Formaat: [{"tag": "<tag>", "value": "<value>", "operator": "<operator>"}, ...].
Een lege array retourneert alle services.

Mogelijke operatorwaarden:
0 - (standaard) Bevat;
1 - Is gelijk aan;
2 - Bevat niet;
3 - Is niet gelijk aan;
4 - Bestaat;
5 - Bestaat niet.
without_problem_tags flag Alleen services retourneren zonder probleemtags.
slaids string/array Alleen services retourneren die zijn gekoppeld aan de specifieke SLA('s).
selectChildren query Een children eigenschap retourneren met de kindservices.

Ondersteunt count.
selectParents query Een parents eigenschap retourneren met de ouderdiensten.

Ondersteunt count.
selectTags query Een tags eigenschap retourneren met services-tags.

Ondersteunt count.
selectProblemEvents query Een problem_events eigenschap retourneren met een array van probleemgebeurtenis-objecten.

Het probleemgebeurtenis-object heeft de volgende eigenschappen:
eventid - (string) Event-ID;
severity - (string) Huidige gebeurtenisernst;
name - (string) Naam van opgeloste gebeurtenis.

Ondersteunt count.
selectProblemTags query Een problem_tags eigenschap retourneren met probleemtags.

Ondersteunt count.
selectStatusRules query Een status_rules eigenschap retourneren met statusregels.

Ondersteunt count.
selectStatusTimeline object/array Een status_timeline eigenschap retourneren met wijzigingen in de status van de service voor opgegeven perioden.

Formaat [{"period_from": "<period_from>", "period_to": "<period_to>"}, ...] - period_from is een startdatum (inclusief; integer-tijdstempel) en period_to is een einddatum (exclusief; integer-tijdstempel) voor de periode waarin je geïnteresseerd bent.

Retourneert een array van items met een start_value eigenschap en een alarms array voor de statuswijzigingen binnen de gespecificeerde periodes.
sortfield string/array De resultaten sorteren op de opgegeven eigenschappen.

Mogelijke waarden zijn: serviceid, name, status, sortorder en created_at.
countOutput boolean Deze parameters zijn gebruikel

ijk voor alle get-methoden en worden in detail beschreven in de referentie-commentaar. | | editable | boolean | ^ | | excludeSearch | boolean | ^ | | filter | object | ^ | | limit | integer | ^ | | output | query | ^ | | preservekeys | boolean | ^ | | search | object | ^ | | searchByAny | boolean | ^ | | searchWildcardsEnabled | boolean | ^ | | sortorder | string/array | ^ | | startSearch | boolean | ^ |

Retourwaarden

(integer/array) Retourneert ofwel:

 • een reeks objecten;
 • het aantal opgehaalde objecten, als de countOutput parameter heeft gebruikt.

Voorbeelden

Alle services ophalen

Haal alle gegevens op over alle services en hun afhankelijkheden.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "service.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectChildren": "extend",
        "selectParents": "extend"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "serviceid": "1",
          "name": "My Service - 0001",
          "status": "-1",
          "algorithm": "2",
          "sortorder": "0",
          "weight": "0",
          "propagation_rule": "0",
          "propagation_value": "0",
          "description": "My Service Description 0001.",
          "uuid": "dfa4daeaea754e3a95c04d6029182681",
          "created_at": "946684800",
          "readonly": false,
          "parents": [],
          "children": []
        },
        {
          "serviceid": "2",
          "name": "My Service - 0002",
          "status": "-1",
          "algorithm": "2",
          "sortorder": "0",
          "weight": "0",
          "propagation_rule": "0",
          "propagation_value": "0",
          "description": "My Service Description 0002.",
          "uuid": "20ea0d85212841219130abeaca28c065",
          "created_at": "946684800",
          "readonly": false,
          "parents": [],
          "children": []
        }
      ],
      "id": 1
    }

Bron

CService::get() in ui/include/classes/api/services/CService.php.