This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

6 Wiskundige functies

Alle hier vermelde functies worden ondersteund in:

Wiskundige functies worden ondersteund met gegevenstypen voor zwevende komma en gehele getallen, tenzij anders vermeld.

Enkele algemene opmerkingen over functieparameters:

  • Functieparameters worden gescheiden door een komma
  • Uitdrukkingen worden geaccepteerd als parameters
  • Optionele functieparameters (of parameterdelen) worden aangegeven met < >
FUNCTION
Beschrijving Functie-specifieke parameters Opmerkingen
abs (waarde)
De absolute waarde van een waarde. waarde - te controleren waarde Ondersteunde waardestypen: float, int, str, text, log

Voor strings wordt geretourneerd:
0 - waarden zijn gelijk
1 - waarden verschillen

Voorbeeld:
=> abs(last(/host/key))>10

De absolute numerieke verschil wordt berekend, zoals te zien is met deze binnenkomende voorbeeldwaarden ('vorige' en 'laatste' waarde = absoluut verschil):
'1' en '5' = 4
'3' en '1' = 2
'0' en '-2.5' = 2.5
acos (waarde)
De arccosinus van een waarde als een hoek, uitgedrukt in radialen. waarde - te controleren waarde De waarde moet tussen -1 en 1 liggen.

Bijvoorbeeld, de arccosinus van een waarde '0.5' zal '2.0943951' zijn.

Voorbeeld:
=> acos(last(/host/key))
asin (waarde)
De arcsinus van een waarde als een hoek, uitgedrukt in radialen. waarde - te controleren waarde De waarde moet tussen -1 en 1 liggen.

Bijvoorbeeld, de arcsinus van een waarde '0.5' zal '-0.523598776' zijn.

Voorbeeld:
=> asin(last(/host/key))
atan (waarde)
De arctangens van een waarde als een hoek, uitgedrukt in radialen. waarde - te controleren waarde Bijvoorbeeld, de arctangens van een waarde '1' zal '0.785398163' zijn.

Voorbeeld:
=> atan(last(/host/key))
atan2 (waarde,abscissa)
De arctangens van de ordinaat (waarde) en abscissa coördinaten gespecificeerd als een hoek, uitgedrukt in radialen. waarde - te controleren waarde
abscissa - abscissawaarde
Bijvoorbeeld, de arctangens van de ordinaat en abscissa coördinaten van een waarde '1' zal '2.21429744' zijn.

Voorbeeld:
=> atan2(last(/host/key),2)
avg (<waarde1>,<waarde2>,...)
Gemiddelde waarde van de gerefereerde itemwaarden. waardeX - waarde geretourneerd door een van de historyfuncties Voorbeeld:
=> avg(avg(/host/key),avg(/host2/key2))
cbrt (waarde)
Derde machtswortel van een waarde. waarde - te controleren waarde Bijvoorbeeld, de derde machtswortel van '64' zal '4' zijn, van '63' zal '3.97905721' zijn.

Voorbeeld:
=> cbrt(last(/host/key))
ceil (waarde)
Rond de waarde af naar het dichtstbijzijnde grotere of gelijke gehele getal. waarde - te controleren waarde Bijvoorbeeld, '2.4' zal worden afgerond naar '3'.

Voorbeeld:
=> ceil(last(/host/key))

Zie ook floor().
cos (waarde)
De cosinus van een waarde, waar de waarde een hoek in radialen is. waarde - te controleren waarde Bijvoorbeeld, de cosinus van een waarde '1' zal '0.54030230586' zijn.

Voorbeeld:
=> cos(last(/host/key))
cosh (waarde)
De hyperbolische cosinus van een waarde. waarde - te controleren waarde Bij
voorbeeld, de hyperbolische cosinus van een waarde '1' zal '1.54308063482' zijn.

Retourneert de waarde als een echt getal, niet als wetenschappelijke notatie.

Voorbeeld:
=> cosh(last(/host/key))
cot (waarde)
De cotangens van een waarde, waar de waarde een hoek is uitgedrukt in radialen. waarde - te controleren waarde Bijvoorbeeld, de cotangens van een waarde '1' zal '0.54030230586' zijn.

Voorbeeld:
=> cot(last(/host/key))
degrees (waarde)
Converteert een waarde van radialen naar graden. waarde - te controleren waarde Bijvoorbeeld, een waarde '1' geconverteerd naar graden zal '57.2957795' zijn.

Voorbeeld:
=> degrees(last(/host/key))
e
Eulers getal (2.718281828459045). Voorbeeld:
=> e()
exp (waarde)
Eulers getal tot de macht van een waarde. waarde - te controleren waarde Bijvoorbeeld, Eulers getal tot de macht van een waarde '2' zal '7.38905609893065' zijn.

Voorbeeld:
=> exp(last(/host/key))
expm1 (waarde)
Eulers getal tot de macht van een waarde min 1. waarde - te controleren waarde Bijvoorbeeld, Eulers getal tot de macht van een waarde '2' min 1 zal '6.38905609893065' zijn.

Voorbeeld:
=> expm1(last(/host/key))
floor (waarde)
Rond de waarde af naar het dichtstbijzijnde kleinere of gelijke gehele getal. waarde - te controleren waarde Bijvoorbeeld, '2.6' zal worden afgerond naar '2'.

Voorbeeld:
=> floor(last(/host/key))

Zie ook ceil().
log (waarde)
Natuurlijke logaritme. waarde - te controleren waarde Bijvoorbeeld, het natuurlijke logaritme van een waarde '2' zal '0.69314718055994529' zijn.

Voorbeeld:
=> log(last(/host/key))
log10 (waarde)
Decimale logaritme. waarde - te controleren waarde Bijvoorbeeld, de decimale logaritme van een waarde '5' zal '0.69897000433' zijn.

Voorbeeld:
=> log10(last(/host/key))
max (<waarde1>,<waarde2>,...)
Hoogste waarde van de gerefereerde itemwaarden. waardeX - waarde geretourneerd door een van de historyfuncties Voorbeeld:
=> max(avg(/host/key),avg(/host2/key2))
min (<waarde1>,<waarde2>,...)
Laagste waarde van de gerefereerde itemwaarden. waardeX - waarde geretourneerd door een van de historyfuncties Voorbeeld:
=> min(avg(/host/key),avg(/host2/key2))
mod (waarde,denominator)
Rest van de deling. waarde - te controleren waarde
denominator - noemer voor de deling
Bijvoorbeeld, de rest van de deling van een waarde '5' met noemer '2' zal '1' zijn.

Voorbeeld:
=> mod(last(/host/key),2)
pi
Pi constante (3.14159265358979). Voorbeeld:
=> pi()
power (waarde,machtswaarde)
De macht van een waarde.
waarde - te controleren waarde
machtswaarde - de N-de macht om te gebruiken
Bijvoorbeeld, de 3e macht van een waarde '2' zal '8' zijn.

Voorbeeld:
=> power(last(/host/key),3)
radians (waarde)
Converteert een waarde van graden naar radialen. waarde - te controleren waarde Bijvoorbeeld, een waarde '1' geconverteerd naar radialen zal '0.0174532925' zijn.

Voorbeeld:
=> radians(last(/host/key))
rand
Roept een willekeurige gehele getalwaarde op. Een pseudo-willekeurig gegenereerd getal met tijd als zaaier (voldoende voor wiskundige doeleinden, maar niet voor cryptografie).

Voorbeeld:
=> rand()
round (waarde,decimalen)
Rond de waarde af naar het opgegeven aantal decimalen. waarde - te controleren waarde
decimalen - het aantal decimalen voor afronding (0 is ook mogelijk)
Bijvoorbeeld, een waarde '2.5482' afgerond op 2 decimalen zal '2.55' zijn.

Voorbeeld:
=> round(last(/host/key),2)
signum (waarde)
Retourneert '-1' als een waarde negatief is, '0' als een waarde nul is, '1' als een waarde positief is. waarde - te controleren waarde Voorbeeld:
=> signum(last(/host/key))
sin (waarde)
De sinus van een waarde, waar de waarde een hoek in radialen is. waarde - te controleren waarde Bijvoorbeeld, de sinus van een waarde '1' zal '0.8414709848' zijn.

Voorbeeld:
=> sin(last(/host/key))
sinh (waarde)
De hyperbolische sinus van een waarde. waarde - te controleren waarde Bijvoorbeeld, de hyperbolische sinus van een waarde '1' zal '1.17520119364' zijn.

Voorbeeld:
=> sinh(last(/host/key))
sqrt (waarde)
Kwadraatwortel van een waarde. waarde - te controleren waarde Deze functie zal falen met een negatieve waarde.

Bijvoorbeeld, de kwadraatwortel van een waarde '3.5' zal '1.87082869339' zijn.

Voorbeeld:
=> sqrt(last(/host/key))
sum (<waarde1>,<waarde2>,...)
Som van de gerefereerde itemwaarden. waardeX - waarde geretourneerd door een van de historyfuncties Voorbeeld:
=> sum(avg(/host/key),avg(/host2/key2))
tan (waarde)
De tangens van een waarde. waarde - te controleren waarde Bijvoorbeeld, de tangens van een waarde '1' zal '1.55740772465' zijn.

Voorbeeld:
=> tan(last(/host/key))
truncate (waarde,decimalen)
Truncate de waarde naar het opgegeven aantal decimalen. waarde - te controleren waarde
decimalen - het aantal decimalen voor truncatie (0 is ook mogelijk)
Voorbeeld:
=> truncate(last(/host/key),2)