1 Zabbix server

Overzicht

In deze sectie worden parameters vermeld die worden ondersteund in een Zabbix-server configuratie bestand (zabbix_server.conf). Let daar op:

  • De standaardwaarden weerspiegelen de standaardinstellingen van de daemon, niet de waarden in de verzonden configuratiebestanden;
  • Zabbix ondersteunt configuratiebestanden alleen in UTF-8-codering zonder BOM;
  • Opmerkingen die beginnen met "#" worden alleen ondersteund aan het begin van de lijn.

Parameters

Parameter Verplicht Bereik Standaard Beschrijving
AlertScriptsPath nee /usr/local/share/zabbix/alertscripts Locatie van aangepaste waarschuwingsscripts (afhankelijk van de compileertijd installatievariabele datadir).
AllowRoot nee 0 Sta toe dat de server wordt uitgevoerd als 'root'. Indien uitgeschakeld en de server wordt gestart door 'root', zal de server proberen over te schakelen naar de 'zabbix'-gebruiker. Heeft geen effect als deze wordt gestart onder een gewone gebruiker.
0 - niet toestaan
1 - toestaan
AllowUnsupportedDBVersions nee 0 Sta toe dat de server werkt met niet-ondersteunde databaseversies.
0 - niet toestaan
1 - toestaan
CacheSize nee 128K-64G 32M Grootte van de configuratiecache, in bytes.
Gedeelde geheugengrootte voor het opslaan van host-, item- en triggervolggegevens.
CacheUpdateFrequency nee 1-3600 60 Bepaalt hoe vaak Zabbix de configuratiecache moet bijwerken in seconden.
Zie ook runtime beheer opties.
DBHost nee localhost Database hostnaam.
In geval van MySQL resulteert localhost of een lege string in het gebruik van een socket. In geval van PostgreSQL
resulteert alleen een lege string in een poging om een socket te gebruiken.
In geval van Oracle resulteert een lege string in het gebruik van de Net Service Name verbindingsmethode; overweeg in dit geval het gebruik van de TNS_ADMIN omgevingsvariabele om het pad naar het tnsnames.ora bestand op te geven.
DBName ja Databasenaam.
In geval van Oracle moet, als de Net Service Name verbindingsmethode wordt gebruikt, de servicenaam uit tnsnames.ora worden gespecificeerd of op een lege string worden gezet; stel de TWO_TASK omgevingsvariabele in als DBName op een lege string is gezet.
DBPassword nee Databankwachtwoord.
Plaats een opmerkingsteken aan het begin van deze regel als er geen wachtwoord wordt gebruikt.
DBPort nee 1024-65535 Databankpoort bij geen gebruik van een lokale socket.
In geval van Oracle wordt deze parameter genegeerd als de Net Service Name verbindingsmethode wordt gebruikt; het poortnummer uit het tnsnames.ora bestand wordt in plaats daarvan gebruikt.
DBSchema nee Schemanaam. Gebruikt voor PostgreSQL.
DBSocket nee Pad naar het MySQL socketbestand.
DBUser nee Databankgebruiker.
DBTLSConnect nee Het instellen van deze optie dwingt het gebruik van een TLS-verbinding met de database af:
required - verbinden met TLS
verify_ca - verbinden met TLS en certificaat verifiëren
verify_full - verbinden met TLS, certificaat verifiëren en controleren of de database-identiteit gespecificeerd door DBHost overeenkomt met het certificaat ervan

Voor MySQL vanaf 5.7.11 en PostgreSQL worden de volgende waarden ondersteund: "required", "verify_ca", "verify_full". Voor MariaDB vanaf versie 10.2.6 worden de waarden "required" en "verify_full" ondersteund.
Standaard is deze parameter niet ingesteld op een specifieke optie en het gedrag hangt af van de databankconfiguratie.

Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 5.0.0.
DBTLSCAFile nee
(ja, als DBTLSConnect is ingesteld op: verify_ca, verify_full)
Volledig pad naar een bestand dat de CA-certificaten van het hoogste niveau bevat voor verificatie van het databasecertificaat.
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 5.0.0.
DBTLSCertFile nee Volledig pad naar het bestand dat het Zabbix servercertificaat bevat voor authenticatie bij de database.
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 5.0.0.
DBTLSKeyFile nee Volledig pad naar het bestand dat de privésleutel bevat voor authenticatie bij de database.
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 5.0.0.
DBTLSCipher nee De lijst van versleutelingsciphers die de Zabbix-server toestaat voor TLS-protocollen tot en met TLSv1.2.
Alleen ondersteund voor MySQL.
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 5.0.0.
DBTLSCipher13 nee De lijst van versleutelingssuites die de Zabbix-server toestaat voor het TLSv1.3-protocol.
Alleen ondersteund voor MySQL, vanaf versie 8.0.16.
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 5.0.0.
DebugLevel nee 0-5 3 Specificeer debugniveau:
0 - basisinformatie over het starten en stoppen van Zabbix-processen
1 - kritieke informatie
2 - foutinformatie
3 - waarschuwingen
4 - voor debugging (genereert veel informatie)
5 - uitgebreide debugging (genereert nog meer informatie)
Zie ook runtime control opties.
ExportDir nee Map voor real-time export van gebeurtenissen, geschiedenis en trends in JSON-formaat met nieuwe regels. Indien ingesteld, maakt het real-time exporteren mogelijk.
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 4.0.0.
ExportFileSize nee 1M-1G 1G Maximale bestandsgrootte per exportbestand in bytes. Alleen gebruikt voor rotatie als ExportDir is ingesteld.
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 4.0.0.
ExportType nee Lijst van entiteitstypen (gebeurtenissen, geschiedenis, trends) gescheiden door komma's voor real-time export (standaard alle typen). Alleen geldig als ExportDir is ingesteld.
Opmerking dat als ExportType is gespecificeerd, maar ExportDir niet, dit een configuratiefout is en de server niet zal starten.
bijv.:
ExportType=history,trends - alleen geschiedenis en trends exporteren
ExportType=events - alleen gebeurtenissen exporteren
ExternalScripts nee /usr/local/share/zabbix/externalscripts Locatie van externe scripts (afhankelijk van de compileertijd installatievariabele datadir).
Fping6Location nee /usr/sbin/fping6 Locatie van fping6.
Zorg ervoor dat het fping6 binair bestand in het bezit is van root en de SUID-vlag is ingesteld.
Laat leeg ("Fping6Location=") als uw fping-hulpprogramma IPv6-adressen kan verwerken.
FpingLocation nee /usr/sbin/fping Locatie van fping.
Zorg ervoor dat het fping binair bestand in het bezit is van root en de SUID-vlag is ingesteld!
HANodeName nee De naam van het clusterknooppunt voor hoge beschikbaarheid.
Indien leeg werkt de server in de stand-alone modus en wordt een knooppunt met een lege naam gemaakt.
HistoryCacheSize nee 128K-2G 16M Grootte van de geschiedeniscache, in bytes.
Gedeeld geheugengrootte voor het opslaan van geschiedenisgegevens.
HistoryIndexCacheSize nee 128K-2G 4M Grootte van de indexcache voor geschiedenis, in bytes.
Gedeeld geheugengrootte voor het indexeren van geschiedenisgegevens die zijn opgeslagen in de geschiedeniscache.
De indexcachegrootte heeft ongeveer 100 bytes nodig om één item in de cache op te slaan.
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 3.0.0.
HistoryStorageDateIndex nee 0 Activeer het voorbewerken van geschiedeniswaarden in de geschiedenisopslag om waarden op te slaan in verschillende indices op basis van de datum:
0 - uitschakelen
1 - inschakelen
HistoryStorageURL nee URL voor geschiedenisopslag HTTP[S].
Deze parameter wordt gebruikt voor Elasticsearch setup.
HistoryStorageTypes nee uint,dbl,str,log,text Door komma's gescheiden lijst van waarheidstypen die naar de geschiedenisopslag moeten worden gestuurd.
Deze parameter wordt gebruikt voor Elasticsearch setup.
HousekeepingFrequency nee 0-24 1 Bepaalt hoe vaak Zabbix de housekeeping-procedure zal uitvoeren in uren.
Housekeeping verwijdert verouderde informatie uit de database.
Opmerking: Om overbelasting van de housekeeper te voorkomen (bijvoorbeeld wanneer geschiedenis- en trendperioden sterk worden verminderd), wordt in één housekeeping-cyclus niet meer dan 4 keer HousekeepingFrequency uur aan verouderde informatie verwijderd voor elk item. Als HousekeepingFrequency bijvoorbeeld 1 is, wordt er per cyclus niet meer dan 4 uur aan verouderde informatie (beginnend bij het oudste item) verwijderd.
Opmerking: Om de belasting bij het opstarten van de server te verminderen, wordt de housekeeping 30 minuten na het opstarten van de server uitgesteld. Als HousekeepingFrequency bijvoorbeeld 1 is, wordt de allereerste housekeeping-procedure na het opstarten van de server na 30 minuten uitgevoerd en daarna met een uur vertraging herhaald.
Sinds Zabbix 3.0.0 is het mogelijk om automatische housekeeping uit te schakelen door HousekeepingFrequency in te stellen op 0. In dit geval kan de housekeeping-procedure alleen worden gestart met behulp van de housekeeper_execute runtime control optie en de periode van verouderde informatie die in één housekeeping-cyclus wordt verwijderd, is 4 keer de periode sinds de laatste housekeeping-cyclus, maar niet minder dan 4 uur en niet meer dan 4 dagen.
Zie ook runtime control opties.
Include nee U kunt individuele bestanden of alle bestanden in een directory opnemen in het configuratiebestand.
Om alleen relevante bestanden in de opgegeven directory op te nemen, wordt het asterisk-wildcard-teken ondersteund voor patroonherkenning. Bijvoorbeeld: /absoluut/pad/naar/configuratie/bestanden/*.conf.
Zie speciale opmerkingen over beperkingen.
JavaGateway nee IP-adres (of hostnaam) van Zabbix Java-gateway.
Alleen nodig als Java-pollers zijn gestart.
JavaGatewayPort nee 1024-32767 10052 Poort waarop de Zabbix Java-gateway luistert.
ListenBacklog nee 0 - INT_MAX SOMAXCONN Het maximale aantal wachtende verbindingen in de TCP-wachtrij.
De standaardwaarde is een hard gecodeerde constante, afhankelijk van het systeem.
De maximale ondersteunde waarde hangt ook af van het systeem; te hoge waarden kunnen stilzwijgend worden afgekapt tot de 'implementatie-gespecificeerde maximumwaarde'.
ListenIP nee 0.0.0.0 Lijst van door komma's gescheiden IP-adressen waar de trapper naar moet luisteren.
De trapper luistert op alle netwerkinterfaces als deze parameter ontbreekt.
ListenPort nee 1024-32767 10051 Luisterpoort voor de trapper.
LoadModule nee Module die bij het opstarten van de server wordt geladen. Modules worden gebruikt om de functionaliteit van de server uit te breiden.
Indelingen:
LoadModule=<module.so>
LoadModule=<path/module.so>
LoadModule=</abs_path/module.so>
Ofwel moet de module zich bevinden in de directory die is opgegeven in LoadModulePath, of het pad moet voorafgaan aan de module naam. Als het voorafgaande pad absoluut is (begint met '/'), wordt LoadModulePath genegeerd.
Het is toegestaan om meerdere LoadModule parameters op te nemen.
LoadModulePath nee Volledig pad naar de locatie van server modules.
De standaardwaarde is afhankelijk van de compilatieopties.
LogFile ja, als LogType is ingesteld op file, anders
nee
Naam van het logbestand.
LogFileSize nee 0-1024 1 Maximale grootte van het logbestand in MB.
0 - schakel automatische logrotatie uit.
Opmerking: Als de limiet voor de grootte van het logbestand is bereikt en logrotatie om welke reden dan ook mislukt, wordt het bestaande logbestand afgekapt en opnieuw gestart.
LogType nee file Type loguitvoer:
file - schrijf log naar het bestand dat is opgegeven in de parameter LogFile,
system - schrijf log naar syslog,
console - schrijf log naar standaard uitvoer.
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 3.0.0.
LogSlowQueries nee 0-3600000 0 Bepaalt hoe lang een databasequery mag duren voordat deze wordt gelogd in milliseconden.
0 - log geen langzame queries.
Deze optie wordt ingeschakeld vanaf DebugLevel=3.
MaxHousekeeperDelete nee 0-1000000 5000 Er worden per taak in één housekeeping-cyclus niet meer dan 'MaxHousekeeperDelete'-rijen (overeenkomend met [tablename], [field], [value]) verwijderd.
Als dit op 0 wordt ingesteld, wordt er helemaal geen limiet gebruikt. In dit geval moet u weten wat u doet, om de database niet te overbelasten! 2
Deze parameter is alleen van toepassing op het verwijderen van geschiedenis en trends van reeds verwijderde items.
NodeAddress nee 10051 IP of hostnaam met optionele poort om te overschrijven hoe de frontend verbinding moet maken met de server.
Indeling: <adres>[:poort]
Als het IP of de hostnaam niet is ingesteld, wordt de waarde van ListenIP gebruikt. Als ListenIP niet is ingesteld, wordt de waarde localhost gebruikt.
Deze optie kan worden overschreven door het adres dat is gespecificeerd in de frontend-configuratie.
Zie ook: parameter HANodeName
PidFile nee /tmp/zabbix_server.pid Naam van het PID-bestand.
ProxyConfigFrequency nee 1-604800 3600 Bepaalt hoe vaak de Zabbix-server configuratiegegevens naar een Zabbix-proxy stuurt in seconden. Alleen gebruikt voor proxies in passieve modus.
ProblemHousekeepingFrequency nee 1-3600 60 Bepaalt hoe vaak Zabbix problemen voor verwijderde triggers zal verwijderen in seconden.
ProxyDataFrequency nee 1-3600 1 Bepaalt hoe vaak de Zabbix-server geschiedenisgegevens aanvraagt van een Zabbix-proxy in seconden. Alleen gebruikt voor proxies in passieve modus.
ServiceManagerSyncFrequency nee 1-3600 60 Bepaalt hoe vaak Zabbix de configuratie van een servicebeheerder synchroniseert in seconden.
SNMPTrapperFile nee /tmp/zabbix_traps.tmp Tijdelijk bestand dat wordt gebruikt om gegevens van de SNMP-trap daemon naar de server door te geven.
Moet hetzelfde zijn als in zabbix_trap_receiver.pl of het SNMPTT-configuratiebestand.
SocketDir nee /tmp Map om IPC sockets op te slaan die worden gebruikt door interne Zabbix-services.
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 3.4.0.
SourceIP nee Bron-IP-adres voor:
- uitgaande verbindingen naar Zabbix-proxy en Zabbix-agent;
- agentloze verbindingen (VMware, SSH, JMX, SNMP, Telnet en eenvoudige controles);
- HTTP-agentverbindingen;
- script-item JavaScript HTTP-verzoeken;
- pre-processing JavaScript HTTP-verzoeken;
- verzenden van meldings-e-mails (verbindingen met SMTP-server);
- webhookmeldingen (JavaScript HTTP-verbindingen);
- verbindingen met de Vault
SSHKeyLocation nee Locatie van openbare en privésleutels voor SSH-controles en -acties
SSLCertLocation nee Locatie van SSL-clientcertificaatbestanden voor klantauthenticatie.
Deze parameter wordt alleen gebruikt bij webmonitoring.
SSLKeyLocation nee Locatie van SSL-privésleutelbestanden voor klantauthenticatie.
Deze parameter wordt alleen gebruikt bij webmonitoring.
SSLCALocation nee Overschrijf de locatie van certificaatautoriteit (CA)-bestanden voor SSL-servercertificaatverificatie. Als deze niet is ingesteld, wordt de systeembrede directory gebruikt.
Merk op dat de waarde van deze parameter wordt ingesteld als libcurl-optie CURLOPT_CAPATH. Voor libcurl-versies vóór 7.42.0 heeft dit alleen effect als libcurl is gecompileerd om OpenSSL te gebruiken. Zie voor meer informatie cURL webpagina.
Deze parameter wordt gebruikt bij webmonitoring sinds Zabbix 2.4.0 en bij SMTP-authenticatie sinds Zabbix 3.0.0.
StartAlerters nee 1-100 3 Aantal voorgeforkte instanties van melders.
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 3.4.0.
StartDBSyncers nee 1-100 4 Aantal voorgeforkte instanties van geschiedenissynchronisatoren.
Opmerking: Wees voorzichtig bij het wijzigen van deze waarde, het verhogen ervan kan meer kwaad dan goed doen. Grofweg zou de standaardwaarde voldoende moeten zijn om tot 4000 NVPS te verwerken.
StartDiscoverers nee 0-250 1 Aantal voorgeforkte instanties van ontdekkers.
StartEscalators nee 1-100 1 Aantal voorgeforkte instanties van escalators.
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 3.0.0.
StartHistoryPollers nee 0-1000 5 Aantal voorgeforkte instanties van geschiedenisonderzoekers.
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 5.4.0.
StartHTTPPollers nee 0-1000 1 Aantal voorgeforkte instanties van HTTP-onderzoekers1.
StartIPMIPollers nee 0-1000 0 Aantal voorgeforkte instanties van IPMI-onderzoekers.
StartJavaPollers nee 0-1000 0 Aantal voorgeforkte instanties van Java-onderzoekers1.
StartLLDProcessors nee 1-100 2 Aantal voorgeforkte instanties van low-level discovery (LLD) werkers1.
Het LLD-managerproces wordt automatisch gestart wanneer een LLD-werker wordt gestart.
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 4.2.0.
StartODBCPollers nee 0-1000 1 Aantal voorgeforkte instanties van ODBC-onderzoekers1.
StartPingers nee 0-1000 1 Aantal voorgeforkte instanties van ICMP-pingers1.
StartPollersUnreachable nee 0-1000 1 Aantal voorgeforkte instanties van onderzoekers voor ontoegankelijke hosts (inclusief IPMI en Java)1.
Er moet ten minste één onderzoeker voor ontoegankelijke hosts actief zijn als reguliere, IPMI- of Java-onderzoekers worden gestart.
StartPollers nee 0-1000 5 Aantal voorgeforkte instanties van onderzoekers1.
StartPreprocessors nee 1-1000 3 Aantal voorgeforkte instanties van voorverwerkings-werkers1.
Het voorverwerkingsbeheerderproces wordt automatisch gestart wanneer een voorverwerkingswerker wordt gestart.
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 3.4.0.
StartProxyPollers nee 0-250 1 Aantal voorgeforkte instanties van onderzoekers voor passieve proxies1.
StartReportWriters nee 0-100 0 Aantal voorgeforkte instanties van rapport schrijvers.
Als ingesteld op 0, is geplande rapportgeneratie uitgeschakeld.
Het rapportbeheerderproces wordt automatisch gestart wanneer een rapport schrijver wordt gestart.
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 5.4.0.
StartSNMPTrapper nee 0-1 0 Indien ingesteld op 1, wordt het SNMP-trapper proces gestart.
StartTimers nee 1-1000 1 Aantal voorgeforkte instanties van timers.
Timers proces onderhoudsperioden.
StartTrappers nee 0-1000 5 Aantal voorgeforkte instanties van trappers1.
Trappers accepteren inkomende verbindingen van Zabbix-zender, actieve agenten en actieve proxies.
StartVMwareCollectors nee 0-250 0 Aantal voorgeforkte VMware-collector instanties.
StatsAllowedIP nee Lijst met komma-gescheiden IP-adressen, optioneel in CIDR-notatie, of DNS-namen van externe Zabbix-instanties. Statistiekverzoeken worden alleen geaccepteerd vanaf de hier vermelde adressen. Als deze parameter niet is ingesteld, worden er geen statistiekverzoeken geaccepteerd.
Als IPv6-ondersteuning is ingeschakeld, worden '127.0.0.1', '::127.0.0.1' en '::ffff:127.0.0.1' gelijk behandeld en '::/0' staat elk IPv4- of IPv6-adres toe. '0.0.0.0/0' kan worden gebruikt om elk IPv4-adres toe te staan.
Voorbeeld: StatsAllowedIP=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.example.com
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 4.2.0.
Timeout nee 1-30 3 Specificeert hoe lang we wachten op een agent, SNMP-apparaat of externe controle in seconden.
TLSCAFile nee Volledig pad naar een bestand dat de CA-certificaten van het hoogste niveau bevat voor peer-certificaatverificatie, gebruikt voor versleutelde communicatie tussen Zabbix-componenten.
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 3.0.0.
TLSCertFile nee Volledig pad naar een bestand dat het servercertificaat of de certificaatketen bevat, gebruikt voor versleutelde communicatie tussen Zabbix-componenten.
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 3.0.0.
TLSCipherAll nee GnuTLS-prioriteitsreeks of OpenSSL (TLS 1.2)-cijferreeks. Overschrijft de standaard selectiecriteria voor cijfersuites voor certificaat- en PSK-gebaseerde versleuteling.
Voorbeeld: TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_AES_128_GCM_SHA256
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 4.4.7.
TLSCipherAll13 nee Cijferreeks voor OpenSSL 1.1.1 of nieuwer in TLS 1.3. Overschrijft de standaard selectiecriteria voor cijfersuites voor certificaat- en PSK-gebaseerde versleuteling.
Voorbeeld voor GnuTLS: NONE:+VERS-TLS1.2:+ECDHE-RSA:+RSA:+ECDHE-PSK:+PSK:+AES-128-GCM:+AES-128-CBC:+AEAD:+SHA256:+SHA1:+CURVE-ALL:+COMP-NULL::+SIGN-ALL:+CTYPE-X.509
Voorbeeld voor OpenSSL: EECDH+aRSA+AES128:RSA+aRSA+AES128:kECDHEPSK+AES128:kPSK+AES128
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 4.4.7.
TLSCipherCert nee GnuTLS-prioriteitsreeks of OpenSSL (TLS 1.2)-cijferreeks. Overschrijft de standaard selectiecriteria voor cijfersuites voor certificaatgebaseerde versleuteling.
Voorbeeld voor GnuTLS: NONE:+VERS-TLS1.2:+ECDHE-RSA:+RSA:+AES-128-GCM:+AES-128-CBC:+AEAD:+SHA256:+SHA1:+CURVE-ALL:+COMP-NULL:+SIGN-ALL:+CTYPE-X.509
Voorbeeld voor OpenSSL: EECDH+aRSA+AES128:RSA+aRSA+AES128
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 4.4.7.
TLSCipherCert13 nee Cijferreeks voor OpenSSL 1.1.1 of nieuwer in TLS 1.3. Overschrijft de standaard selectiecriteria voor cijfersuites voor certificaatgebaseerde versleuteling.
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 4.4.7.
TLSCipherPSK nee GnuTLS-prioriteitsreeks of OpenSSL (TLS 1.2)-cijferreeks. Overschrijft de standaard selectiecriteria voor cijfersuites voor PSK-gebaseerde versleuteling.
Voorbeeld voor GnuTLS: NONE:+VERS-TLS1.2:+ECDHE-PSK:+PSK:+AES-128-GCM:+AES-128-CBC:+AEAD:+SHA256:+SHA1:+CURVE-ALL:+COMP-NULL:+SIGN-ALL
Voorbeeld voor OpenSSL: kECDHEPSK+AES128:kPSK+AES128
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 4.4.7.
TLSCipherPSK13 nee Cijferreeks voor OpenSSL 1.1.1 of nieuwer in TLS 1.3. Overschrijft de standaard selectiecriteria voor cijfersuites voor PSK-gebaseerde versleuteling.
Voorbeeld: TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_AES_128_GCM_SHA256
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 4.4.7.
TLSCRLFile nee Volledig pad naar een bestand dat ingetrokken certificaten bevat. Deze parameter wordt gebruikt voor versleutelde communicatie tussen Zabbix-componenten.
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 3.0.0.
TLSKeyFile nee Volledig pad naar een bestand dat de privésleutel van de server bevat, gebruikt voor versleutelde communicatie tussen Zabbix-componenten.
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 3.0.0.
TmpDir nee /tmp Tijdelijke map.
TrapperTimeout nee 1-300 300 Specificeert hoeveel seconden de trapper mag besteden aan het verwerken van nieuwe gegevens.
TrendCacheSize nee 128K-2G 4M Grootte van de trendcache, in bytes.
Gedeelde geheugengrootte voor het opslaan van trendgegevens.
TrendFunctionCacheSize nee 128K-2G 4M Grootte van de cache voor trendfuncties, in bytes.
Gedeelde geheugengrootte voor het cachen van berekende gegevens van trendfuncties.
UnavailableDelay nee 1-3600 60 Bepaalt hoe vaak de host wordt gecontroleerd op beschikbaarheid tijdens de onbeschikbaarheidsperiode, in seconden.
UnreachableDelay nee 1-3600 15 Bepaalt hoe vaak de host wordt gecontroleerd op beschikbaarheid tijdens de onbereikbaarheidsperiode in seconden.
UnreachablePeriod nee 1-3600 45 Bepaalt na hoeveel seconden onbereikbaarheid een host als niet beschikbaar moet worden beschouwd.
User nee zabbix Verlaagt de privileges naar een specifieke, bestaande gebruiker op het systeem.
Heeft alleen effect als het wordt uitgevoerd als 'root' en AllowRoot is uitgeschakeld.
ValueCacheSize nee 0,128K-64G 8M Grootte van de cache voor historische waarden, in bytes.
Gedeelde geheugengrootte voor het cachen van aanvragen voor itemgeschiedenisgegevens.
Instellen op 0 schakelt de cachefunctie uit (niet aanbevolen).
Wanneer de waardecache geen gedeeld geheugen meer heeft, wordt elke 5 minuten een waarschuwingsbericht naar het serverlogboek geschreven.
VaultDBPath nee Vault-pad van waaruit referenties voor de database worden opgehaald via de sleutels 'password' en 'username'.
Voorbeeld: secret/zabbix/database
Deze optie kan alleen worden gebruikt als DBUser en DBPassword niet zijn gespecificeerd.
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 5.2.0.
VaultToken nee Vault-authenticatietoken dat exclusief voor de Zabbix-server moet zijn gegenereerd met alleen-lezen toestemming voor de paden die zijn gespecificeerd in Vault-macro's en alleen-lezen toestemming voor het pad dat is gespecificeerd in de optionele VaultDBPath-configuratieparameter.
Het is een fout als VaultToken en VAULT_TOKEN omgevingsvariabele tegelijkertijd zijn gedefinieerd.
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 5.2.0.
VaultURL nee https://127.0.0.1:8200 Vault-server HTTP[S] URL. Het systeembrede directory van CA-certificaten wordt gebruikt als SSLCALocation niet is gespecificeerd.
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 5.2.0.
VMwareCacheSize nee 256K-2G 8M Gedeelde geheugengrootte voor het opslaan van VMware-gegevens.
Een interne VMware-check zabbix[vmware,buffer,...] kan worden gebruikt om het gebruik van de VMware-cache te monitoren (zie Interne controles).
Merk op dat het gedeelde geheugen niet wordt toegewezen als er geen vmware-collector-instanties zijn geconfigureerd om te starten.
VMwareFrequency nee 10-86400 60 Vertraging in seconden tussen het verzamelen van gegevens van een
enkele VMware-service.
Deze vertraging moet worden ingesteld op het kleinste bijwerkinterval van elk VMware-monitoringitem.
VMwarePerfFrequency nee 10-86400 60 Vertraging in seconden tussen het ophalen van prestatietellerstatistieken van een enkele VMware-service.
Deze vertraging moet worden ingesteld op het kleinste bijwerkinterval van elk VMware-monitoring item dat VMware-prestatietellers gebruikt.
VMwareTimeout nee 1-300 10 Het maximale aantal seconden dat de vmware-collector zal wachten op een reactie van de VMware-service (vCenter of ESX-hypervisor).
WebServiceURL nee HTTP[S] URL naar de Zabbix-webdienst in het formaat <host:port>/report. Bijvoorbeeld: http://localhost:10053/report
Deze parameter wordt ondersteund sinds Zabbix 5.4.0.
Voetnoten

1 Houd er rekening mee dat te veel processen voor het verzamelen van gegevens (peilingen, onbereikbare pollers, ODBC pollers, HTTP pollers, Java pollers, pingers, trappers, proxypollers) samen met IPMI manager, SNMP trapper en preprocessing werknemers kunnen de bestandsdescriptorlimiet per proces uitputten voor de verantwoordelijke voorbewerking.

Hierdoor stopt de Zabbix-server (meestal kort na de start, maar soms kan het langer duren). De configuratiebestand moet worden herzien of de limiet moet worden verhoogd tot deze situatie vermijden.

2 Wanneer veel items worden verwijderd, wordt de belasting verhoogd naar de database, omdat de huishoudster alle geschiedenis moet verwijderen gegevens die deze items hadden. Als we bijvoorbeeld maar 1 item hoeven te verwijderen prototype, maar dit prototype is gekoppeld aan 50 hosts en voor elke host het prototype wordt uitgebreid tot 100 echte items, in totaal moeten 5000 items worden verwijderd (1*50*100). Als 500 is ingesteld voor MaxHousekeeperDelete (MaxHousekeeperDelete=500), het huishoudproces moet worden verwijderd tot 2500000 waarden (5000*500) voor de verwijderde items uit de geschiedenis en trendtabellen in één cyclus.