> Waardekaartobject

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de valuemap API.

Waardeoverzicht

Het waardeoverzicht-object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Omschrijving
valuemapid string (alleen lezen) ID van het waardeoverzicht.
hostid
(vereist)
id Host- of sjabloon-ID van het waardeoverzicht.
name
(vereist)
string Naam van het waardeoverzicht.
mappings
(vereist)
array Waardeafbeeldingen voor het huidige waardeoverzicht. Het mappingobject wordt hieronder in detail beschreven.
uuid string Unieke universele identificatie, gebruikt om geïmporteerde waardeoverzichten te koppelen aan al bestaande. Alleen gebruikt voor waardeoverzichten op sjablonen. Automatisch gegenereerd als het niet wordt opgegeven.

Merk op dat voor sommige methoden (update, delete) de vereiste/optie parametercombinatie anders is.

Waardetoewijzingen

Het object waardetoewijzingen definieert waardetoewijzingen van de waardetoewijzing. Het heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
type geheel getal Mapping zoektype. Voor type gelijk aan 0,1,2,3,4 mag het veld 'waarde' niet leeg zijn, voor type 5 moet het veld 'waarde' leeg zijn.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) exacte overeenkomst ;
1 - toewijzing wordt toegepast als waarde groter of gelijk is1;
2 - toewijzing wordt toegepast als waarde kleiner of gelijk is1;
3 - toewijzing wordt toegepast als waarde is binnen bereik (bereiken zijn inclusief), laat toe om meerdere bereiken te definiëren, gescheiden door komma's1;
4 - toewijzing wordt toegepast als waarde overeenkomt met reguliere expressie2;
5 - standaardwaarde, toewijzing zal worden toegepast als er geen andere overeenkomst is gevonden.
waarde
(vereist)
string Oorspronkelijke waarde.

Niet vereist voor toewijzing van type "default".
nieuwewaarde
(vereist)
string Waarde waaraan de oorspronkelijke waarde is toegewezen.

1 alleen ondersteund voor items met het waardetype "numeric unsigned", "numerieke float".
2 alleen ondersteund voor items met het waardetype "character".