1 Servidor Zabbix

Vista general

Aquesta secció llista els paràmetres admesos a l'arxiu de configuració del servidor Zabbix (zabbix_server.conf).

Veieu que:

  • Els valors per defecte reflecteixen els valors per defecte del dimoni, i no pas els valors dels arxius de configuració lliurats;
  • Zabbix suporta els fitxers de configuració codificats en UTF-8, sense BOM;
  • Els comentaris que comencen amb "#" només són admesos a principi de línia.

Paràmetres

Paràmetre Obligatori Rang Predeterminat Descripció
AlertScriptsPath no /usr/local/share/zabbix/alertscripts Ubicació dels scripts d'alerta personalitzats (depèn de la variable d'instal·lació en temps de compilació datadir).
AllowRoot no 0 Permet que el servidor s'executi com a 'root'. Si està desactivat i el servidor s'inicia per 'root', el servidor mirarà de canviar a l'usuari 'zabbix'. No té cap efecte si s'inicia amb un usuari normal.
0 - no permetre
1 - permetre
AllowUnsupportedDBVersions no 0 Permet que el servidor funcioni amb versions de bases de dades no compatibles.
0 - no permetre
1 - permetre
CacheSize no 128K-64G 32M Mida de la memòria cau de configuració, en octets.
Mida de memòria compartida per emmagatzemar dades d'equips, element i trigger.
CacheUpdateFrequency no 1-3600 60 Determina la freqüència amb què Zabbix actualitzarà la memòria cau de configuració en segons.
Vegeu també les opcions de control de temps d'execució.
DBHost no localhost Nom de l'equip de la base de dades.
En cas de MySQL localhost o una cadena buida, s'empra un sòcol. En el cas de PostgreSQL
només la cadena buida provoca un intent d'emprar el sòcol.
En cas d'Oracle la cadena buida fa anar el mètode de connexió del nom del servei de xarxa; en aquest cas considereu emprar la variable d'entorn TNS_ADMIN per especificar el directori del fitxer tnsnames.ora.
DBName yes Nom de la base de dades.
En cas d'Oracle, si s'empra el mètode de connexió Net Service Name especifiqueu el nom del servei des de tnsnames.ora o configureu-lo amb una cadena buida; establiu la variable d'entorn TWO_TASK si DBName s'estableix a cadena buida.
DBPassword no Mot de pas de la base de dades.
Comenteu aquesta línia si no s'empra cap mot de pas.
DBPort núm 1024-65535 Port de base de dades quan no s'empra el sòcol local.
En cas d'Oracle si s'empra el mètode de connexió del nom del servei de xarxa, aquest paràmetre s'ignorarà; en el seu lloc s'emprarà el número de port del fitxer tnsnames.ora.
DBSchema no Nom de l'esquema. S'empra per a PostgreSQL.
DBSocket no Camí al fitxer de socket MySQL.
DBUser no Usuari de la base de dades.
DBTLSConnect no La configuració d'aquesta opció obliga a emprar la connexió TLS a la base de dades:
obligatori - connectar mitjançant TLS
verify_ca - connectar mitjançant TLS i verificar el certificat
verify_full - connectar mitjançant TLS, verificar el certificat i verificar que la identitat de la base de dades especificada per DBHost coincideix amb el seu certificat

A MySQL a partir de 5.7.11 i PostgreSQL s'admeten els valors següents: "required", "verify_ca", "verify_full". A MariaDB a partir de la versió 10.2.6 s'admeten els valors "requerit" i "verify_full".
Per defecte no s'estableix cap opció i el comportament depèn de la configuració de la base de dades.

Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 5.0.0.
DBTLSCAFile no
(sí, si DBTLSConnect s'estableix a un dels següents: verify_ca, verify_full)
Camí d'accés complet d'un fitxer que conté els certificats de CA(s) de nivell superior per a la verificació del certificat de la base de dades.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 5.0.0.
DBTLSCertFile no Camí complet del fitxer que conté el certificat del servidor Zabbix per autenticar-se a la base de dades.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 5.0.0.
DBTLSKeyFile no Camí complet del fitxer que conté la clau privada per autenticar-se a la base de dades.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 5.0.0.
DBTLSCipher no La llista de xifratge que admet el servidor Zabbix per als protocols TLS fins a TLSv1.2.
Només admet per a MySQL.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 5.0.0.
DBTLSCipher13 no La llista de conjunts de xifratge que admet el servidor Zabbix per al protocol TLSv1.3.
Només és compatible amb MySQL, a partir de la versió 8.0.16.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 5.0.0.
DebugLevel no 0-5 3 Especifica el nivell de depuració:
0 - informació bàsica sobre l'inici i l'aturada dels processos Zabbix
1 - informació crítica
2 - informació d'error
3 - avisos
4 - per a la depuració (genera molta informació)
5 - depuració ampliada (encara genera més informació)
Veieu també les opcions de control de temps d'execució.
ExportDir no Directori per a l'exportació en temps real d'esdeveniments, història i tendències en format JSON delimitat per una nova línia. Si s'estableix, habilita l'exportació en temps real.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 4.0.0.
ExportFileSize no 1M-1G 1G Mida màxima per fitxer d'exportació en octets. Només s'empra per a la rotació si ExportDir és establert.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 4.0.0.
ExportType no Llistat de tipus d'entitats delimitades per comes (esdeveniments, històric, tendències) per a l'exportació en temps real (tots els tipus per defecte). Vàlid només si s'ha establert ExportDir.
Tingueu en compte que si s'especifica ExportType, però ExportDir no, es tracta d'un error de configuració i el servidor no engegarà pas.
p. ex.:
ExportType=history,trends - només exporta l'històric i les tendències
ExportType=esdeveniments: només exporta esdeveniments
ExternalScripts no /usr/local/share/zabbix/externalscripts Ubicació dels scripts externs (depèn de la variable d'instal·lació en temps de compilació datadir).
Fping6Location no /usr/sbin/fping6 Ubicació d'fping6.
Assegureu-vos que el binari fping6 tingui la propietat d'arrel i l'indicador SUID establerts.
Deixeu buit ("Fping6Location=") si la vostra utilitat fping és capaç de processar adreces IPv6.
FpingLocation no /usr/sbin/fping Ubicació d'fping.
Assegureu-vos que el binari fping tingui la propietat d'arrel i l'indicador SUID establerts!
HANodeName no El nom del node del clúster d'alta disponibilitat.
Quan és buit, el servidor funciona en mode autònom i es crea un node amb un nom buit.
HistoryCacheSize no 128K-2G 16M Mida de la memòria cau de l'historial, en octets
HistoryIndexCacheSize no 128K-2G 4M Mida de la memòria cau d'índex de l'historial, en octets.
Mida de la memòria compartida per indexar les dades de l'historial emmagatzemades a la memòria cau de l'historial.
La mida de la memòria cau d'índex necessita aproximadament 100 octets per emmagatzemar un element a la memòria cau. .
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
HistoryStorageDateIndex no 0 Activar el preprocessament dels valors de l'historial a l'emmagatzematge de l'historial per emmagatzemar valors en diferents índexs basats en la data:
0 - desactivar
1 - activar
HistoryStorageURL no URL d'emmagatzematge de l'històric HTTP[S].
Aquest paràmetre s'empra per a la configuració d'Elasticsearch.
HistoryStorageTypes no uint,dbl,str,log,text Llista de tipus de valors separats per comes que s'enviaran a l'emmagatzematge de l'historial.
Aquest paràmetre s'empra a la configuració d'Elasticsearch.
HousekeepingFrequency no 0-24 1 Determina la periodicitat que el Zabbix farà el procés de neteja, en hores.
El cicle de neteja esborrarà informació caducada de la base de dades.
Note: per previndre que el cicle de neteja es sobrecarregui (per exemple, quan els períodes d'històric i tendències es redueixen molt), no s'eliminen més de 4 vegades les hores d'informació obsoleta, per cada element. Així, si HousekeepingFrequency és 1, no s'eliminaran més de 4 hores d'informació obsoleta (a partir de l'entrada més antiga) per cicle.
Nota: Per reduir la càrrega a l'inici del servidor, la neteja s'ajorna 30 minuts després de l'inici del servidor. Per tant, si HousekeepingFrequency és 1, el primer procediment de neteja després de l'inici del servidor s'executarà al cap de 30 minuts i es repetirà amb una hora de retard.
Des de Zabbix 3.0.0, és possible desactivar la neteja automàtica posant HousekeepingFrequency a 0. En aquest cas, el procediment de neteja només es pot iniciar mitjançant l'opció de control del temps d'execució housekeeper_execute i el període d'informació obsoleta eliminada en un cicle de neteja és 4 vegades el període des del darrer cicle de neteja, però no menys de 4 hores i no superior a 4 dies.
Vegeu també les opcions de control en temps d'execució.
Include no Podeu incloure fitxers individuals o tots els fitxers d'un directori al fitxer de configuració.
Per incloure només fitxers rellevants al directori especificat, el caràcter comodí d'asterisc és compatible per a la concordança de patrons. Per exemple: /absolute/path/to/config/files/*.conf.
Veieu notes especials sobre les limitacions.
JavaGateway no Adreça IP (o nom d'equip) de la passarel·la Java de Zabbix.
Només es requereix si s'inicien els monitoratges de Java.
JavaGatewayPort no 1024-32767 10052 Port que escolta la passarel·la Java de Zabbix.
ListenBacklog no 0 - INT_MAX SOMAXCONN El nombre màxim de connexions pendents a la cua TCP.
El valor per defecte és una constant codificada, que depèn del sistema.
El valor màxim admès depèn del sistema, els valors massa alts es poden truncar de forma transparent al 'màxim especificat per la implementació'.
ListenIP no 0.0.0.0 Llistat d'adreces IP delimitades per comes que el trapper hauria d'escoltar.
El trapper escoltarà totes les interfícies de xarxa si manca aquest paràmetre.
ListenPort no 1024-32767 10051 Port d'escolta per al trapper.
LoadModule no Mòdul per carregar a l'inici del servidor. Els mòduls s'empren per ampliar la funcionalitat del servidor.
Formats:
LoadModule=<module.so>
LoadModule=<path/module.so>
LoadModule=</abs_path/module. per tant
O el mòdul s'ha d'ubicar al directori especificat per LoadModulePath o el camí ha de precedir el nom del mòdul. Si el camí anterior és absolut (comença amb '/'), llavors LoadModulePath s'ignora.
Es permet incloure diversos paràmetres LoadModule.
LoadModulePath no Camí complet a la ubicació dels mòduls del servidor.
El valor per defecte depèn de les opcions de compilació.
LogFile sí, si LogType s'estableix a fitxer; en cas contrari,
no
Nom del fitxer de registre.
LogFileSize no 0-1024 1 Mida màxima del fitxer de registre en Mo.
0 - desactiva la rotació automàtica del registre.
Nota: Si arriba al límit de mida del fitxer de registre i la rotació del fitxer falla, per qualsevol motiu, el fitxer de registre existent es trunca i s'inicia de nou.
LogType no fitxer Tipus de sortida del registre:
fitxer - escriviu el registre al fitxer especificat pel paràmetre LogFile,
system - escriviu el registre al syslog,
consola - escriviu el registre a la sortida estàndard.<br >Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
LogSlowQueries no 0-3600000 0 Determina quant de temps pot trigar una consulta de base de dades abans de ser registrada en mil·lisegons.
0: no registrar consultes lentes.
Aquesta opció s'habilita a partir de DebugLevel=3.
MaxHousekeeperDelete no 0-1000000 5000 No se suprimiran més de les files "MaxHousekeeperDelete" (corresponents a [nomtaula], [camp], [valor]) per cada tasca en un cicle de neteja.
Si es defineix a 0, no s'establirà cap límit. En aquest cas, heu de saber què esteu fent, per no sobrecarregar la base de dades! 2
Aquest paràmetre només s'aplica a la supressió de l'historial i tendències dels elements ja suprimits.
NodeAddress no 10051 IP o nom d'equip amb port opcional per anul·lar com s'ha de connectar la interfície al servidor.
Format: <adreça>[:port]
La prioritat de les adreces emprades per la interfície per especificar l'adreça del servidor és: NodeAddress (1); ListenIP (si no és 0.0.0.0 o ::) (2); localhost (per defecte) (3)
Veieu també: paràmetre HANodeName
PidFile no /tmp/zabbix_server.pid Nom del fitxer PID.
ProxyConfigFrequency no 1-604800 3600 Determina la freqüència amb què el servidor Zabbix envia dades de configuració a un proxy Zabbix en segons. S'empra només per a proxys en mode passiu.
ProblemHousekeepingFrequency no 1-3600 60 Determina la freqüència amb què Zabbix suprimirà els problemes dels triggers esborrats en segons.
ProxyDataFrequency no 1-3600 1 Determina amb quina freqüència el servidor Zabbix demana dades de l'històric d'un proxy de Zabbix en segons. S'empra només per a proxys en mode passiu.
ServiceManagerSyncFrequency no 1-3600 60 Determina amb quina freqüència Zabbix sincronitzarà la configuració d'un gestor de serveis en segons.
SNMPTrapperFile no /tmp/zabbix_traps.tmp Fitxer temporal emprat per passar dades del dimoni de traps SNMP al servidor.
Ha de ser el mateix que al fitxer de configuració zabbix_trap_receiver.pl o SNMPTT.
SocketDir no /tmp Directori per emmagatzemar els sòcols IPC emprats pels serveis interns de Zabbix.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.4.0.
SourceIP no Adreça IP d'origen per a:
- connexions sortints al proxy Zabbix i agent Zabbix;
- connexions sense agent (VMware, SSH, JMX, SNMP, Telnet i comprovacions simples);
- connexions d'agent HTTP;<br >- peticions HTTP d'element d'script de JavaScript;
- preprocessament de peticions HTTP de JavaScript;
- enviament de correus electrònics de notificació (connexions al servidor SMTP);
- notificacions de webhook (connexions HTTP de JavaScript);
- connexions al cofre
SSHKeyLocation no Ubicació de claus públiques i privades per a comprovacions i accions SSH
SSLCertLocation no Ubicació dels fitxers de certificat de client SSL per a l'autenticació de client.
Aquest paràmetre només s'empra al monitoratge web.
SSLKeyLocation no Ubicació dels fitxers de clau privada SSL per a l'autenticació del client.
Aquest paràmetre només s'empra al monitoratge web.
SSLCALocation no Substituïu la ubicació dels fitxers de l'autoritat de certificació (CA) per a la verificació del certificat del servidor SSL. Si no s'estableix, s'emprarà el directori de tot el sistema.
Tingueu en compte que el valor d'aquest paràmetre s'establirà com a opció libcurl CURLOPT_CAPATH. Per a les versions de libcurl anteriors a la 7.42.0, això només té efecte si libcurl s'ha compilat per emprar OpenSSL. Per obtindre més informació, consulteu el lloc web cURL.
Aquest paràmetre s'empra al monitoratge web des de Zabbix 2.4.0 i en l'autenticació SMTP des de Zabbix 3.0.0.
StartAlerters no 1-100 3 Nombre d'instàncies prèviament bifurcades d'alertes.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.4.0.
StartDBSyncers no 1-100 4 Nombre d'instàncies prèviament bifurcades de history syncers.
Nota: Aneu amb compte quan canvieu aquest valor, augmentar-lo pot fer més mal que bé. Aproximadament, el valor predeterminat hauria d'ésser suficient per gestionar fins a 4000 NVPS.
StartDiscoverers no 0-250 1 Nombre d'instàncies prebifurcades de descobridors.
StartEscalators no 1-100 1 Nombre d'instàncies prèviament bifurcades de escalators.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
StartHistoryPollers no 0-1000 5 Nombre d'instàncies prèviament bifurcades d'enquestadors d'historial.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 5.4.0.
StartHTTPPollers no 0-1000 1 Nombre d'instàncies prebifurcades d'enquestadors HTTP1.
StartIPMIPollers no 0-1000 0 Nombre d'instàncies prèviament bifurcades d'enquestadors IPMI.
StartJavaPollers no 0-1000 0 Nombre d'instàncies prèviament bifurcades d'enquestadors Java1.
StartLLDProcessors no 1-100 2 Nombre d'instàncies prebifurcades de descoberta de baix nivell (LLD) treballadors1 .
El procés del gestor de LLD s'inicia automàticament quan s'inicia un treballador de LLD.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 4.2.0.
StartODBCPollers no 0-1000 1 Nombre d'instàncies prèviament bifurcades d'enquestadors ODBC1.
StartPingers no 0-1000 1 Nombre d'instàncies prebifurcades de pingers ICMP1.
StartPollersUnreachable no 0-1000 1 Nombre d'instàncies prèviament bifurcades d'enquestadors per a equips inabastables (inclosos IPMI i Java)1.
S'ha d'executar almenys un enquestador per a equips inabastables si s'inicien els enquestadors habituals, IPMI o Java.
StartPollers no 0-1000 5 Nombre d'instàncies prebifurcades de pollers1.
StartPreprocessors no 1-1000 3 Nombre d'instàncies de preprocessament prebifurcats treballadors1.
El procés del gestor de preprocessament s'inicia automàticament quan s'inicia un treballador de preprocessador.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.4.0.
StartProxyPollers no 0-250 1 Nombre d'instàncies prebifurcades d'enquestadors per a servidors intermediaris passius1.
StartReportWriters no 0-100 0 Nombre d'instàncies bifurcades prèviament d'escriptors d'informes.
Si s'estableix a 0, la generació d'informes programada és desactivada.
El procés del gestor d'informes s'inicia automàticament quan s'inicia un redactor d'informes.<br >Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 5.4.0.
StartSNMPTrapper no 0-1 0 Si s'estableix a 1, s'iniciarà el procés SNMP trapper.
StartTimers no 1-1000 1 Nombre d'instàncies prèviament bifurcades de temporitzadors.
Períodes de manteniment del procés dels temporitzadors.
StartTrappers no 0-1000 5 Nombre d'instàncies prèviament bifurcades de trappers1.
Trappers accepta connexions entrants del remitent de Zabbix, agents actius i proxys actius.
StartVMwareCollectors no 0-250 0 Nombre d'instàncies de col·lectors VMware prèviament bifurcades.
StatsAllowedIP no Llista d'adreces IP delimitades per comes, opcionalment en notació CIDR, o noms DNS d'instàncies externes de Zabbix. Les peticions d'estadístiques només s'admetran des de les adreces que s'indiquen aquí. Si no s'estableix aquest paràmetre, no s'admetran peticions d'estadístiques.
Si el suport d'IPv6 és habilitat, "127.0.0.1", "::127.0.0.1", "::ffff:127.0.0.1" es tracten de la mateixa manera i "::/0' permetrà qualsevol adreça IPv4 o IPv6. "0.0.0.0/0" es pot emprar per permetre qualsevol adreça IPv4.
Exemple: StatsAllowedIP=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.example.com
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 4.2.0.
Timeout no 1-30 3 Especifica quant de temps esperem per a l'agent, el dispositiu SNMP o el monitoratge externa en segons.
TLSCAFile no Camí complet d'un fitxer que conté els certificats de CA(s) de nivell superior per a la verificació de certificats d'iguals, emprat per a comunicacions xifrades entre components de Zabbix.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
TLSCertFile no Camí d'accés complet d'un fitxer que conté el certificat del servidor o la cadena de certificats, emprat per a comunicacions xifrades entre components de Zabbix.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
TLSCipherAll no Cadena de prioritat GnuTLS o cadena de xifratge OpenSSL (TLS 1.2). Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifratge predeterminats per a l'encriptació basada en certificats i PSK.
Exemple: TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_AES_128_GCM_128_HA256_br> Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 4.4.7.
TLSCipherAll13 no Cadena de xifrat per a OpenSSL 1.1.1 o posterior a TLS 1.3. Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat per defecte per el xifrat basat en certificats i PSK.
Exemple de GnuTLS: NONE:+VERS-TLS1.2:+ECDHE-RSA:+RSA:+ECDHE-PSK:+PSK:+AES- 128-GCM:+AES-128-CBC:+AEAD:+SHA256:+SHA1:+CURVE-ALL:+COMP-NULL::+SIGN-ALL:+CTYPE-X.509
Exemple per a OpenSSL: EECDH +aRSA+AES128:RSA+aRSA+AES128:kECDHEPSK+AES128:kPSK+AES128
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 4.4.7.
TLSCipherCert no Cadena de prioritat GnuTLS o cadena de xifrat OpenSSL (TLS 1.2). Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat per defecte per el xifrat basat en certificats.
Exemple per a GnuTLS: NONE:+VERS-TLS1.2:+ECDHE-RSA:+RSA:+AES-128-GCM:+AES-128-CBC: +AEAD:+SHA256:+SHA1:+CURVE-ALL:+COMP-NULL:+SIGN-ALL:+CTYPE-X.509
Exemple per a OpenSSL: EECDH+aRSA+AES128:RSA+aRSA+AES128<br >Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 4.4.7.
TLSCipherCert13 no Cadena de xifrat per a OpenSSL 1.1.1 o posterior a TLS 1.3. Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat per defecte per el xifrat basat en certificats.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 4.4.7.
TLSCipherPSK no Cadena de prioritat GnuTLS o cadena de xifrat OpenSSL (TLS 1.2). Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat predeterminats per el xifrat basat en PSK.
Exemple per a GnuTLS: NONE:+VERS-TLS1.2:+ECDHE-PSK:+PSK:+AES-128-GCM:+AES-128-CBC: +AEAD:+SHA256:+SHA1:+CURVE-ALL:+COMP-NULL:+SIGN-ALL
Exemple per a OpenSSL: kECDHEPSK+AES128:kPSK+AES128
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 4.4.7.
TLSCipherPSK13 no Cadena de xifrat per a OpenSSL 1.1.1 o posterior a TLS 1.3. Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat per defecte per el xifrat basat en PSK.
Exemple: TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_AES_128_GCM_SHA256
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 4.4.7.
TLSCRLFile no Camí complet d'un fitxer que conté certificats revocats. Aquest paràmetre s'empra per a comunicacions xifrades entre components de Zabbix.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
TLSKeyFile no Camí d'accés complet d'un fitxer que conté la clau privada del servidor, que s'empra per a comunicacions xifrades entre components de Zabbix.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
TmpDir no /tmp Directori temporal.
TrapperTimeout no 1-300 300 Especifica quants segons poden passar perquè el trapper processi dades noves.
TrendCacheSize no 128K-2G 4M Mida de la memòria cau de tendències, en octets.
Mida de memòria compartida per emmagatzemar dades de tendències.
TrendFunctionCacheSize no 128K-2G 4M Mida de la memòria cau de la funció de tendència, en octets.
Mida de memòria compartida per a l'emmagatzematge en memòria cau de les dades de la funció de tendència calculades.
UnavailableDelay no 1-3600 60 Determina la freqüència en què es verifica la disponibilitat de l'equip durant el període unavailability, en segons.
UnreachableDelay no 1-3600 15 Determina la freqüència en què es verifica la disponibilitat de l'equip durant el període unreachability en segons.
UnreachablePeriod no 1-3600 45 Determina al cap de quants segons d'inaccessibilitat tracten un equip com a no disponible.
User no zabbix Treu els privilegis a un usuari específic del sistema.
Només té efecte si s'executa com a "root" i AllowRoot és desactivat.
ValueCacheSize no 0,128K-64G 8M Mida de la memòria cau de valors de l'historial, en octets.
Mida de memòria compartida per a les sol·licituds de dades de l'històric d'elements a la memòria cau.
L'establiment a 0 desactiva la memòria cau de valors (no recomanat).<br >Quan la memòria cau de valors s'esgota de la memòria compartida, s'escriu un missatge d'avís al registre del servidor cada 5 minuts.
VaultDBPath no Camí del cofre des d'on es recuperaran les credencials de la base de dades mitjançant les claus "mot de pas" i "nom d'usuari".
Exemple: secret/zabbix/database
Aquesta opció només es pot emprar si no s'especifiquen DBUser i DBPpassword.<br >Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 5.2.0.
VaultToken no Token d'autenticació del cofre que s'hauria d'haver generat exclusivament per al servidor Zabbix amb permís de només lectura als camins especificats a Macros del cofre i permís de només lectura al camí especificat al paràmetre de configuració opcional de VaultDBPath.
És un error si es defineixen VaultToken i la variable d'entorn VAULT_TOKEN al mateix temps.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 5.2.0.
VaultURL no https://127.0.0.1:8200 URL HTTP[S] del servidor de Vault. S'emprarà el directori de certificats de CA de tot el sistema si no s'especifica SSLCALocation.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 5.2.0.
VMwareCacheSize no 256K-2G 8M Mida de memòria compartida per emmagatzemar dades de VMware.
Es pot emprar una comprovació interna de VMware zabbix[vmware,buffer,...] per supervisar l'ús de la memòria cau de VMware (veieu Comprovacions internes).
Tingueu en compte que la memòria compartida no s'assigna si no hi ha instàncies del col·lector de vmware configurades per iniciar-se.
VMwareFrequency no 10-86400 60 Retard en segons entre la recollida de dades d'un únic servei de VMware.
Aquest retard s'ha d'establir en l'interval d'actualització mínim de qualsevol element de monitoratge de VMware.
VMwarePerfFrequency no 10-86400 60 Retard en segons entre la recuperació d'estadístiques del comptador de rendiment d'un únic servei de VMware.
Aquest retard s'hauria d'establir en l'interval d'actualització mínim de qualsevol monitoratge d'element VMware que empri comptadors de rendiment de VMware.
VMwareTimeout no 1-300 10 El nombre màxim de segons que vmware collector esperarà resposta del servei VMware (vCenter o hipervisor ESX).
WebServiceURL no HTTP[S] URL del servei web Zabbix en el format <equip:port>/informe. Per exemple: http://localhost:10053/report
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 5.4.0.
Notes de peu de pàgina

1 Tingueu en compte que massa processos de recollida de dades (enquestadors, enquestadors d'inaccessibilitat, enquestadors ODBC, enquestadors HTTP, enquestadors Java, pingers, trappers, pollers proxy) juntament amb el controlador IPMI, el trapper SNMP i el preprocessador poden exhaurir el límit del descriptor de fitxer per processos per al gestor de preprocessament.

Això farà que el servidor Zabbix s'aturi (normalment poc després d'iniciar-se, però de vegades pot trigar més). S'ha de revisar el fitxer de configuració o pujar el límit per evitar aquesta situació.

^ ** 2 ** ^ Quan s'esborren molts elements, puja la càrrega de la base de dades, perquè la neteja haurà d'esborrar totes les dades històriques que tenien aquests elements. Per exemple, si només hem d'esborrar un prototip d'element, però aquest prototip és lligat a 50 equips i, per cada equip, el prototip s'amplia a 100 elements reals, s'han d'esborrar 5000 elements en total (1 *50* 100). Si s'estableix 500 per a MaxHousekeeperDelete (MaxHousekeeperDelete=500), el procés de neteja hauria d'esborrar fins a 2500000 valors (5000*500) per als elements esborrats de l'historial i les taules de tendències en un cicle.