Table of Contents

6 Funcions matemàtiques

Totes les funcions llistades aquí són admeses a:

Les funcions matemàtiques són admeses amb els tipus de coma flotant i enters, si no es diu el contrari.

Algunes notes generals dels paràmetres de la funció:

  • Els paràmetres de funció es separen amb comes
  • Les expressions s'accepten com a paràmetres
  • Els paràmetres de funció opcionals (o parts de paràmetres) s'indiquen amb < >
FUNCIÓ
Descripció Paràmetres específics de la funció Comentaris
abs (valor)
El valor absolut d'un valor. valor - valor a verificar Tipus de valors admesos: float, int, str, text, log

Per les cadenes de caràcters retorna:
0 - els valors són iguals
1 - els valors són diferents

Exemple :
=> abs(last(/host/key))>10

Es calcularà la diferència numèrica absoluta, com hem vist amb els exemples de valors entrants (valor 'previ' i 'darrer' = diferència absoluta) :
'1' and '5' = 4
'3' and '1' = 2
'0' and '-2.5' = 2.5
acos (valor)
L'arc cosinus d'un valor en forma d'angle, expressat en radians. valor - valor a verificar El valor ha d'ésser entre -1 i 1.

Per exemple, l'arc cosinus de '0.5' serà '2.0943951'.

Exemple:
=> acos(last(/host/key))
asin (valor)
L'arc sinus d'un valor en forma d'angle, expressat en radians. valor - valor a verificar El valor ha d'ésser entre -1 i 1.

Per exemple, l'arc sinus de '0.5' serà '-0.523598776'.

Exemple:
=> asin(last(/host/key))
atan (valor)
L'arc tangent d'un valor en forma d'angle, expressat en radians. valor - valor a verificar Per exemple, l'arc tangent de '1' serà '0.785398163'.

Exemple:
=> atan(last(/host/key))
atan2 (valor,abscissa)
L'arc tangent de l'ordenada i les coordenades d'abscissa especificades en forma d'angle, expressats en radians. valor - valor a verificar
abscissa - valor de l'abscissa
Per exemple, l'arc tangent de les coordenades d'ordenada i abscissa del valor '1' serà '2.21429744'.

Exemple:
=> atan2(last(/host/key),2)
avg (<valor1>,<valor2>,...)
Valor mitjà dels valors dels elements referenciats. valorX - valor retornat per una altra funció que treballa amb elements d'històric Exemple:
=> avg(avg(/host/key),avg(/host2/key2))
cbrt (valor)
Arrel cúbica d'un valor. valor - valor a verificar Per exemple, l'arrel cúbica de '64' serà '4', la de '63' serà '3.97905721'.

Exemple:
=> cbrt(last(/host/key))
ceil (valor)
Arrodonir el valor a l'enter superior o igual més proper. valor - valor a verificar Per exemple, '2.4' s'arrodonirà a '3'.

Exemple:
=> ceil(last(/host/key))

Veieu igualment floor().
cos (valor)
El cosinus d'un valor, on el valor és un angle expressat en radians. valor - valor a verificar Per exemple, el cosinus del valor '1' serà '0.54030230586'.

Exemple:
=> cos(last(/host/key))
cosh (valor)
El cosinus hiperbòlic d'un valor. valor - valor a verificar Per exemple, el cosinus hiperbòlic del valor '1' serà '1,54308063482'.

Reenvia el valor en forma de nombre real, i no en forma de notació científica.

Exemple:
=> cosh(last(/host/key))
cot (valor)
La cotangent d'un valor, on el valor és un angle, expressat en radians. valor - valor a verificar Per exemple, la cotangent del valor '1' serà '0.54030230586'.

Exemple:
=> cot(last(/host/key))
degrees (valor)
Convertir un valor de radians en graus. valor - valor a verificar Per exemple, el valor '1' convertit en graus serà '57.2957795'.

Exemple:
=> degrees(last(/host/key))
e
El nombre d'Euler (2.718281828459045). Exemple:
=> e()
exp (valor)
Nombre d'Euler à la potència d'un valor. valor - valor a verificar Per exemple, el nombre d'Euler la potència '2' serà '7.38905609893065'.

Exemple:
=> exp(last(/host/key))
expm1 (valor)
Nombre d'Euler a una potència d'un valor inferior a 1. valor - valor a verificar Per exemple, el nombre d'Euler a una potència de '2' menys 1 serà '6.38905609893065'.

Exemple:
=> expm1(last(/host/key))
floor (valor)
Arrondir el valor a l'enter inferior o igual més proper. valor - valor a verificar Per exemple, '2.6' s'arrodonirà a '2'.

Exemple:
=> floor(last(/host/key))

Veieu ceil().
log (valor)
Logaritme natural. valor - valor a verificar Per exemple, el logaritme natural de '2' serà '0.69314718055994529'.

Exemple:
=> log(last(/host/key))
log10 (valor)
Logaritme decimal. valor - valor a verificar Per exemple, el logaritme decimal de '5' serà '0.69897000433'.

Exemple:
=> log10(last(/host/key))
max (<valor1>,<valor2>,...)
El valor més alt dels valors referenciats. valorX - valor retornat per una altra funció que treballa amb elements d'històric Exemple:
=> max(avg(/host/key),avg(/host2/key2))
min (<valor1>,<valor2>,...)
El valor més baix dels valors referenciats. valorX - valor retornat per una altra funció que treballa amb elements d'històric Exemple:
=> min(avg(/host/key),avg(/host2/key2))
mod (valor,denominador)
Resta de divisió. valor - valor a verificar
denominador - denominador de divisió
Per exemple, la resta de divisió de '5' amb denominador '2' serà '1'.

Exemple:
=> mod(last(/host/key),2)
pi
Constant Pi (3.14159265358979). Exemple :
=> pi()
power (valor,valor més alt)
Potència d'un valor. valor - valor a verificar
valor de potència - l'N-èssima potència a emprar
Per exemple, la 3a potència de '2' serà '8' .

Exemple:
=> power(last(/host/key),3)
radians (valor)
Convertir un valor de graus a radians. valor - valor a verificar Per exemple, '1' convertit a radians serà '0.0174532925'.

Exemple:
=> radians(last(/host/key))
rand
Retorna un valor enter a l'atzar. Un nombre generat de forma pseudo-aleatòria emprant el temps com a base (prou per finalitats matemàtiques, però no pas per criptogràfiques).

Exemple:
=> rand()
round (valor,decimals)
Arrodoneix el valor a decimals. valor - valor a verificar
decimals - nombre de decimals (es permet 0)
Per exemple, '2.5482' arrodonit a 2 decimals serà '2.55'.

Exemple:
=> round(last(/host/key),2)
signum (valor)
Retorna '-1' si el valor és negatiu, '0' és nul, '1' si és positiu. valor - valor a verificar Exemple:
=> signum(last(/host/key))
sin (valor)
El sinus d'un valor, on el valor és un angle expressat en radians. valor - valor a verificar Per exemple, el sinus del valor '1' serà '0.8414709848'.

Exemple:
=> sin(last(/host/key))
sinh (valor)
El sinus hiperbòlic d'un valor. valor - valor a verificar Per exemple, el sinus hiperbòlic del valor '1' serà '1.17520119364'.

Exemple:
=> sinh(last(/host/key))
sqrt (valor)
Arrel quadrada d'un valor. valor - valor a verificar Aquesta funció no funcionarà pas amb un valor negatiu.

Per exemple, l'arrel quadrada de '3.5' serà '1.87082869339'.

Exemple:
=> sqrt(last(/host/key))
sum (<valor1>,<valor2>,...)
Suma dels valors dels elements referenciats. valorX - valor retornat per una de les funcions d'històric Exemple:
=> sum(avg(/host/key),avg(/host2/key2))
tan (valor)
La tangent d'un valor. valor - valor a verificar Per exemple, la tangent del valor '1' serà '1.55740772465'.

Exemple:
=> tan(last(/host/key))
truncate (valor,decimals)
Truncar el valor a decimals. valor - valor a verificar
decimals - nombre de decimals (0 és permès)
Exemple:
=> truncate(last(/host/key),2)