8 Gràfic

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Gràfic als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels `camps' del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Gràfic, consulteu els requisits dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents s'admeten al giny de Gràfic.

Paràmetre tipus nom valor
Interval de refresc 0 rf_rate 0 - Sense refresc;
10 - 10 segonds;
30 - 30 segonds;
60 - (per defecte) 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.

Conjunt de dades

Els paràmetres següents són compatibles per configurar un conjunt de dades.

El primer nombre del nom de la propietat (p. ex., ds.hosts.0.0, ds.items.0.0) representa el conjunt de dades concret. mentre que el segon nombre, si h iés present, representa l'equip o l'element configurat.

Paràmetre tipus nom valor
Patró d'equip
(obligatori)
1 ds.hosts.0.0 Host nom o patró (p. ex., Zabbix*).
Patró d'element
(obligatori)
1 ds.items.0.0 Item nom o patró (p. ex. *: Nombre de processats *valors per segon).
Color 1 ds.color.0 Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).

Per defecte: FF465C.
Dibuix 0 ds.type.0 0 - (per defecte) Línia;
1 - Punts;
2 - Escala;
3 - Barra.
Amplada 0 ds.width.0 Els valors vàlids oscil·len entre 1 i 10.

Per defecte: 1.

El paràmetre Amplada no està disponible si Dibuix s'estableix a "Punts" o "Barra".
Mida del punt 0 ds.pointsize.0 Els valors vàlids oscil·len entre 1 i 10.

Per defecte: 3.

El paràmetre Mida del punt no està disponible si Draw és establir a "Línia", "Escala" o "Bar".
Transparència 0 ds.transparency.0 Els valors vàlids van d'1 a 10.

Per defecte: 5.
Fill 0 ds.fill.0 Els valors vàlids van d'1 a 10.

Per defecte: 3.

El paràmetre Fill no està disponible si Draw està establert en "Punts" o "Barra".
Falten dades 0 ds.missingdatafunc.0 0 - (per defecte) Cap;
1 - Connectat;
2 - Tracta com a 0.

Paràmetre Falquen dades no disponible si Draw està establert a "Punts" o "Barra".
Eix Y 0 ds.axisy.0 0 - (per defecte) Esquerra;
1 - Dreta.
Time shift 1 ds.timeshift.0 Cadena de temps vàlida (per exemple, 3600, 1h, etc.).
Podeu utilitzar sufixos de temps. També es permeten valors negatius.

Per defecte: "" (buida).
Funció d'agregació 0 ds.aggregate_function.0 0 - (per defecte) cap;
1 - mín;
2 - màxim;
3 - mitjana;
4 - recompte ;
5 - suma;
6 - primer;
7 - darrer.
Interval d'agregació 1 ds.aggregate_interval.0 Cadena de temps vàlida (p. ex., 3600, 1h, etc.).
Podeu utilitzar sufixos de temps.

Per defecte: 1h.
Afegit 0 ds.aggregate_grouping.0 0 - (per defecte) Cada element;
1 - Conjunt de dades.

El paràmetre Afegit no és pas disponible si la funció d'agregació és establerta a "cap".

Opcions de visualització

Els paràmetres següents són compatibles per configurar les Opcions de visualització.

Paràmetre tipus nom valor
Selecció de dades de l'historial 0 font 0 - (per defecte) Automàtic;
1 - Historial;
2 - Tendències.

Període de temps

S'admeten els paràmetres següents per configurar el Període de temps.

Paràmetre tipus nom valor
Estableix un període de temps personalitzat 0 graph_time 0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.
Des de 1 time_from Cadena d'hora vàlida en format AAAA-MM-DD hh:mm:ss.
Període de temps relatiu també són compatibles (now, now/d, now/w-1w, etc.) també són compatibles.

Per defecte: now-1h.
Fins a 1 time_to Valor de cadena de temps vàlid en format AAAA-MM-DD hh:mm:ss.
Període de temps relatiu també s'admeten valors (now, now/d, ara/w-1w, etc.) també s'admeten.

Per defecte: now.

Eixos

S'admeten els paràmetres següents per configurar els Eixos.

Paràmetre tipus nom valor
Left Y 0 lefty 0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Habilitat.

Paràmetre disponible si l'eix Y (a la configuració del Conjunt de dades) s'ha establert a "Esquerra".
Right Y 0 righty 0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.

Paràmetre disponible si s'estableix Eix Y (a la configuració del Conjunt de dades) a "Dreta".
Min 1 lefty_min Qualsevol valor numèric.

Per defecte: "" (buit).
righty_min
Max 1 lefty_max Qualsevol valor numèric.

Per defecte: "" (buit).
righty_max
Units (tipus) 0 unitats_esquerra 0 - (per defecte) Automàtic;
1 - Estàtic.
unitats_dretes
Units (valor) 1 lefty_static_units Qualsevol valor de cadena.

Per defecte: "" (buida).
unitats_estàtiques_dretes
X-Axis 0 xaxis 0 - Inhabilitat;
1 - (per defecte) Habilitat.

Llegenda

Els paràmetres següents són compatibles per configurar la Llegenda.

Paràmetre tipus nom valor
Mostra la llegenda 0 legend 0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Activat.
Nombre de files 0 legend_lines Els valors vàlids van d'1 a 5.

Per defecte: 1.

Problemes

Els paràmetres següents són compatibles per configurar Problemes.

|Paràmetre|<|tipus|nom|valor| |-|--------|--|---------|---------------------------- -----| |Veure problemes|<|0|show_problems|0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.| |Només els elements seleccionats|<|0|graph_item_problems|0 - Inhabilitat;
1 - (per defecte) Activat.| |Equips amb problemes|<|1|problemhosts.0|Nom de Host.

Nota: el nombre del nom de la propietat fa referència a l'equip configurat.
Per configurar diversos equips, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada equip.| |Gravetat|<|0|severities|0 - No classificat;
1 - Informació;
2 - Avís;
3 - Mitjana;
4 - Alta;
5 - Desastre.

Per defecte: buit (tots activats).

Nota: per configurar diversos valors, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada valor.| |Problema|<|1|problem_name|Problema nom de l'esdeveniment (no distingeix entre majúscules i minúscules, nom complet o part d'aquest).| |Etiquetes (el nombre del nom de la propietat (per exemple, tags.tag.0) fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació d'etiquetes)|<|<|<|<| |<|Tipus d'avaluació|0|evaltype|0 - (per defecte) I/O;
2 - O.| |^|Nom de l'etiqueta|1|tags.tag.0|Qualsevol valor de cadena.

El paràmetre Nom de l'etiqueta és necessari si es configura Etiquetes.| |^|Operador|0|tags.operator.0|0 - Conté;
1 - És igual;
2 - No conté;
3 - No és igual;
4 - Existeix ;
5 - No existeix.

El paràmetre Operator és necessari si es configura Etiquetes.| |^|Valor de l'etiqueta|1|tags.value.0|Qualsevol valor de cadena.

El paràmetre Valor de l'etiqueta és necessari si es configura Etiquetes.|

Anul·lació

Els paràmetres següents s'admeten per configurar Anul·lacions.

El primer nombre del nom de la propietat (p. ex. or.hosts.0.0 o.items.0.0) representa el conjunt de dades concret, mentre que el segon nombre, si és present, representa l'equip o l'element configurat.

Paràmetre tipus nom valor
Patró d'equip
(obligatori)
1 or.hosts.0.0 Host nom o patró (p. ex., Zabbix*).
Patró d'element
(obligatori)
1 or.items.0.0 Item nom o patró (p. ex. *: Nombre de processats *valors per segon).
Color base 1 o.color.0 Codi de color hexadecimal (per exemple, FF0000).
Amplada 0 o.amplada.0 Els valors vàlids oscil·len entre 1 i 10.
Dibuix 0 o.tipus.0 0 - Línia;
1 - Punts;
2 - Escala;
3 - Bar.
Transparència 0 o.transparència.0 Els valors vàlids van d'1 a 10.
Emplenament 0 or.fill.0 Els valors vàlids oscil·len entre 1 i 10.
Mida del punt 0 o.mida del punt.0 Els valors vàlids oscil·len entre 1 i 10.
Falten dades 0 o.missingdatafunc.0 0 - Cap;
1 - Connectat;
2 - Tractar com a 0.
Eix Y 0 o.eix.0 0 - Esquerra;
1 - Dreta.
Desplaçament de temps 1 o.timeshift.0 Cadena de temps vàlida (per exemple, 3600, 1h, etc.).
Podeu emprar sufixos de temps. Es permeten valors negatius.

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Gràfic. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configuració d'un giny Gràfic

Configureu un giny Gràfic de la manera següent:

 • 4 conjunts de dades per a un total de 9 elements d'1 equip.
 • Cada conjunt de dades consta d'una línia que té un color, amplada, transparència i farciment personalitzats.
 • El conjunt de dades 4 té un afegit configurat.
 • Les dades del gràfic es mostren durant un període de temps de les darreres 3 hores.
 • Els problemes del gràfic només es mostren per als elements configurats.
 • El gràfic té dos eixos Y dels quals l'eix Y dret només mostra valors per al conjunt de dades 4.
 • La llegenda del gràfic mostra els elements configurats en 2 files.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "svggraph",
                "name": "Graph",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "ds.hosts.0.0",
                    "value": "Zabbix server"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "ds.items.0.0",
                    "value": "Zabbix server: Utilization of poller data collector processes, in %"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "ds.color.0",
                    "value": "FF0000"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "ds.width.0",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "ds.transparency.0",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "ds.fill.0",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "ds.hosts.1.0",
                    "value": "Zabbix server"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "ds.items.1.0",
                    "value": "Zabbix server: Utilization of trapper data collector processes, in %"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "ds.color.1",
                    "value": "BF00FF"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "ds.width.1",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "ds.transparency.1",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "ds.fill.1",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "ds.hosts.2.0",
                    "value": "Zabbix server"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "ds.items.2.0",
                    "value": "Zabbix server: Utilization of history syncer internal processes, in %"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "ds.color.2",
                    "value": "0040FF"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "ds.width.2",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "ds.transparency.2",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "ds.fill.2",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "ds.hosts.3.0",
                    "value": "Zabbix server"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "ds.items.3.0",
                    "value": "*: Number of processed *values per second"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "ds.color.3",
                    "value": "000000"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "ds.transparency.3",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "ds.fill.3",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "ds.axisy.3",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "ds.aggregate_function.3",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "ds.aggregate_interval.3",
                    "value": "1m"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "ds.aggregate_grouping.3",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "graph_time",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "time_from",
                    "value": "now-3h"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "legend_lines",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "show_problems",
                    "value": 1
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també