1 Camps clau de descoberta de màquines virtuals

La taula següent llista els camps retornats per les claus de descoberta relacionades amb les màquines virtuals.

Clau d'element
Descripció Camp Contingut recuperat
vmware.cluster.discovery
Fer descoberta de clúster. {#CLUSTER.ID} Identificador de clúster.
{#CLUSTER.NAME} Nom del clúster.
vmware.datastore.discovery
Feu la descoberta del magatzem de dades. {#DATASTORE} Nom del magatzem de dades.
{#DATASTORE.EXTENT} Objecte JSON amb una matriu de {instanceName:partitionId}.
vmware.dc.discovery
Feu la descoberta del centre de dades. {#DATACENTER} Nom del centre de dades.
{# DATACENTERID} Identificador del centre de dades.
vmware.hv.discovery
Fer descoberta d'hipervisor. {#HV.UUID} Identificador únic de l'hipervisor.
{#HV.ID} ID de l'hipervisor (nom de l'objecte gestionat de HostSystem).
{#HV.NAME} Nom de l'hipervisor.
{#HV.NETNAME} Nom d'equip de la xarxa de l'hipervisor.
{#HV.IP} L'adreça IP de l'hipervisor pot ésser buida.
En el cas d'una configuració HA amb diverses interfícies de xarxa, s'observa la següent prioritat de selecció per a la interfície:
- prefereix IP que comparteix la subxarxa IP amb la IP de vCenter
- prefereix la IP de la subxarxa IP amb la passarel·la predeterminada
- prefereix la IP de la interfície de vCenter amb l'ID més baix
Aquest camp és compatible des de Zabbix 5.2.2.
{#CLUSTER.NAME} Nom del clúster, pot ésser buit.
{#DATACENTER.NAME} Nom del centre de dades.
{#PARENT.NAME} Nom del contenidor que emmagatzema l'hipervisor.
Admès des de Zabbix 4.0.3.
{#PARENT.TYPE} Tipus de contenidor on s'emmagatzema l'hipervisor. Els valors poden ser Datacenter, Folder, ClusterComputeResource, VMware, on 'VMware' representa un tipus de contenidor desconegut.
Suportat des de Zabbix 4.0.3.
vmware.hv.datastore.discovery
Realitza la descoberta del magatzem de dades de l'hipervisor. Tingueu en compte que diversos hipervisors poden emprar el mateix magatzem de dades. {#DATASTORE} Nom del magatzem de dades.
{#MULTIPATH.COUNT} Nombre registrat de camins de magatzem de dades.
{#MULTIPATH.PARTITION.COUNT} Nombre de particions de disc disponibles.
vmware.vm.discovery
Trobar màquines virtuals. {#VM.UUID} Identificador únic de la màquina virtual.
{#VM.ID} Identificador de la màquina virtual (nom de l'objecte gestionat de VirtualMachine).
{#VM.NAME} Nom de la màquina virtual.
{#HV.NAME} Nom de l'hipervisor.
{#DATACENTER.NAME} Nom del centre de dades.
{#CLUSTER.NAME} Nom del clúster, pot ésser buit.
{#VM.IP} L'adreça IP de la màquina virtual, pot ésser buida.
S'admet des de Zabbix 5.2.2.
{#VM.DNS} Nom DNS de la màquina virtual, pot ésser buit.
S'admet des de Zabbix 5.2.2.
{#VM.GUESTFAMILY} La família del sistema operatiu de la màquina virtual convidada, pot ésser buida.
S'admet des de Zabbix 5.2.2.
{#VM.GUESTFULLNAME} El nom complet del sistema operatiu de la VM convidada, pot ésser buit.
S'admet des de Zabbix 5.2.2.
{#VM.FOLDER} La cadena de carpetes pare de la VM, es pot emprar com a valor per a grups imbricats; els noms de les carpetes es combinen amb "/". Pot ésser buida.
S'admet des de Zabbix 5.4.2.
vmware.vm.net.if.discovery
Trobar la interfície de xarxa de la màquina virtual. {#IFNAME} Nom de la interfície de xarxa.
vmware.vm.vfs.dev.discovery
Trobar dispositius de disc de la màquina virtual. {#DISKNAME} Nom del dispositiu de disc.
vmware.vm.vfs.fs.discovery
Trobar el sistema de fitxers de la màquina virtual. {#FSNAME} Nom del sistema de fitxers.