1 General

Vista general

La secció Administració → General conté una sèrie de subseccions per establir valors predeterminats relacionats amb la interfície i personalitzar Zabbix.

La llista de subseccions disponibles apareix prement General a la secció de menú Administració. També és possible canviar entre subseccions mitjançant la llista desplegable de títols a la cantonada superior esquerra.

1 GUI

Aquesta secció permet personalitzar diversos valors predeterminats relacionats amb la interfície.

Paràmetres de configuració:

Paràmetre Descripció
Idioma predeterminat Idioma per defecte per als usuaris que no han especificat cap idioma als seus perfils i usuaris convidats.
Per obtindre més informació, veieu Instal·lació d'idiomes d'interfície addicionals.
Fus horari predeterminat Zona horària per defecte per als usuaris que no han especificat una zona horària als seus perfils i usuaris convidats.
Tema predeterminat Tema per defecte per als usuaris que no han especificat cap tema als seus perfils i usuaris convidats.
Límit d'elements cercats/filtrats Nombre màxim d'elements (fileres) que es veuran en una llista d'interfícies web, per exemple, a Configuració → Equips.
Nota: si s'estableix per exemple a '50', només es veuran els primers 50 elements a totes les llistes d'interfície rellevants. Si una llista conté més de 50 elements, la indicació serà el signe '+' a "Mostrant de l'1 al 50 de 50+ trobats". A més, si s'empra el filtrat i encara hi ha més de 50 coincidències, només es veuran les primeres 50.
Nombre màxim de columnes
i fileres a les taules de previsualització
Nombre màxim de columnes i fileres a ensenyar als ginys Previsualització de dades i Previsualització del trigger. El mateix límit s'aplica a columnes i fileres. Si hi ha més fileres i/o columnes de les indicades, el sistema ensenyarà un avís a la part inferior de la taula: "No es mostren tots els resultats. Proporcioneu criteris de cerca més específics."
Nombre màxim d'elements
mostrats a la cel·la
Per a les entrades que es mostren en una sola cel·la de taula, no s'ensenyarà més del que és configurat aquí.
Mostra l'alerta si el servidor Zabbix és caigut Aquesta configuració permet mostrar un missatge d'avís a la finestra del navegador si el servidor Zabbix no és accessible (possiblement sigui caigut). El missatge continua essent visible fins i tot si l'usuari es desplaça cap avall per la pàgina. Quan es passa el cursor, el missatge s'amaga temporalment per revelar el contingut que hi ha a sota.
Aquesta configuració és compatible des de Zabbix 2.0.1.
Horari de feina Aquesta configuració de tot el sistema defineix l'horari de feina. Als gràfics, les hores de feina es veuen en fons blanc i el temps no laboral es veu en gris.
Consulteu la pàgina Especificació del període per obtindre una descripció del format de l'hora.<br >Les macros d'usuari són compatibles (des de Zabbix 3.4.0).
Mostra errors tècnics Si és marcat, tots els usuaris registrats podran veure els errors tècnics (PHP/SQL). Si no és marcada, la informació només serà disponible per als superadministradors de Zabbix i els usuaris que pertanyen a grups d'usuaris amb mode de depuració activat.
Període màxim de visualització de l'historial Període màxim per mostrar dades històriques a les subseccions Monitoratge: Darreres dades, Web i al giny del tauler de control Visió general de les dades.
Interval permès: 24 hores (predeterminat) - 1 setmana. S'admeten sufixos oportuns, per exemple 1w (una setmana), 36h (36 hores).
Període predeterminat del filtre de temps Període que s'emprarà com a predeterminat a gràfics i taulers. Interval permès: 1 minut - 10 anys (predeterminat: 1 hora).
S'admeten sufixos de temps, p. ex., 10 m (deu minuts), 5 w (cinc setmanes).
Nota: quan un usuari canvia el període de temps mentre visualitza un gràfic, aquest període de temps s'emmagatzema com a preferència de l'usuari, anul·lant el valor predeterminat global o una selecció anterior de l'usuari.
Període màxim per al selector de temps Període de temps màxim disponible per a gràfics i taulers. Els usuaris no podran veure dades anteriors. Interval permès: 1 any - 10 anys (predeterminat: 2 anys).
Sufixos de temps, p. ex., 1 any (un any), 365w (365 setmanes) són càrregues compatibles.

2 Enregistrament automàtic

En aquesta secció, podeu configurar el nivell de xifrat per al registre automàtic de l'agent actiu.

adm_autoreg2.png

Els paràmetres marcats amb un asterisc són obligatoris.

Paràmetres de configuració:

Paràmetre Descripció
Nivell de xifrat Trieu una o ambdues opcions per al nivell de xifrat:
Sense xifrat: Es permeten connexions sense xifrar
PSK: Es permeten connexions xifrades TLS amb una clau prèviament compartida
Identitat PSK Introduïu la cadena d'identitat de la clau prèviament compartida.
Aquest camp només serà disponible si s'ha triat "PSK" com a Nivell d'encriptació.
No introduïu cap informació sensible a la identitat PSK, es transmet sense xifrar per la xarxa per informar al receptor quina PSK ha d'emprar.
PSK Introduïu la clau prèviament compartida (un nombre parell de caràcters hexadecimals).
Llargada màxima: 512 dígits hexadecimals (PSK de 256 octets) si Zabbix empra la biblioteca GnuTLS o OpenSSL, 64 dígits hexadecimals (PSK de 32 octets) si Zabbix empra la biblioteca TLS mbed (PolarSSL).
Exemple: 1f87b595725ac58dd977beef14b97461a7c1045b9a1c963065002c5473194952
només és disponible com a nivell de xifrat PSK
Thi

Veieu també: Registre automàtic segur

3 Neteja

La neteja és un procés periòdic, realitzat pel servidor Zabbix. El procés esborra la informació obsoleta i la informació esborrada per l'usuari.

En aquesta secció, les tasques de manteniment es poden habilitar o desactivar per separat per a cada tasca: Esdeveniments i alertes/Serveis de TI/Sessions d'usuari/Historial/Tendències. La configuració de manteniment de l'auditoria és disponible a una [secció de menú] independent (/manual/web_interface/frontend_sections/administration/general#audit_log).

Si l'esborrat és activat, és possible definir quants dies es conservaran els registres de dades abans d'esborrar-se.

L'esborrat d'un element/trigger també esborrarà els problemes generats per aquest element/trigger.

A més, un esdeveniment només s'esborra mitjançant la neteja si ja no és associat a un problema. Això vol dir que si un esdeveniment és un problema o un esdeveniment de recuperació, no s'esborrarà fins que no s'esborri el registre del problema associat. La neteja esborrarpa els problemes primer i els esdeveniments després, per evitar possibles problemes amb esdeveniments obsolets o registres de problemes.

Per a l'historial i les tendències, hi ha una opció addicional disponible: Anul·lació del període de l'historial d'articles i Anul·lació del període de tendència d'elements. Aquesta opció us permet establir globalment quants dies es mantindran l'historial/tendències d'articles (d'1 hora a 25 anys; o "0"), en aquest cas, anul·lant els valors establerts per a articles individuals a la configuració de l'element Període d'emmagatzematge de l'historial/Període d'emmagatzematge de tendències. Tingueu en compte que el període d'emmagatzematge no es substituirà per als articles que tinguin l'opció de configuració No conservar l'historial i/o No mantindre les tendències activada.

És possible anul·lar l'historial/període d'emmagatzematge de tendències fins i tot si la neteja interna és desactivada. Per tant, quan s'empra una neteja externa, el període d'emmagatzematge de l'historial es pot establir mitjançant el camp Historial Període d'emmagatzematge de dades.

Si empreu TimescaleDB, per tal d'aprofitar al màxim la partició automàtica de les taules històriques i de tendències de TimescaleDB, les opcions Substituïr el període de l'historial d'elements i Substituïr el període de tendència d'elements haurien d'habilitar-se així com l'opció Activar la neteja interna per a història i tendències. En cas contrari, les dades conservades en aquestes taules encara s'emmagatzemaran a les particions, però, la neteja no esborrarà pas les particions antigues i es mostraran avisos sobre una configuració incorrecta. Quan s'habilita l'esborrat de particions antigues, el servidor Zabbix i la interfície ja no faran un seguiment dels elements esborrats i l'historial dels elements suprimits s'esborrarà quan s'elimini una partició obsoleta.

S'admeten sufixos de temps als camps de període de temps, per exemple, 1d (un dia), 1w (una setmana). El mínim és 1 dia (1 hora per a la història), el màxim - 25 anys.

El botó Restableix els valors predeterminats us permet desfer els canvis fets.

4 Registre d'auditoria

Aquesta secció us permet configurar el registre d'auditoria.

Els paràmetres següents són disponibles:

Paràmetre Descripció
Activar el registre d'auditoria Activar/desactivar el registre d'auditoria. Marcat per defecte.
Activar la neteja interna Activar/desactivar la neteja interna per a l'auditoria. Marcat per defecte.
Període d'emmagatzematge de dades Nombre de dies que s'han de conservar els registres d'auditoria abans d'esborrar-se per la neteja interna. Cal si la neteja interna és activada. Per defecte: 365 dies.

5 Imatges

La secció Imatges mostra totes les imatges disponibles a Zabbix. Les imatges s'emmagatzemen a la base de dades.

La llista desplegable Tipus us permet canviar entre icones i imatges de fons:

  • Les icones s'empren per mostrar elements de mapes de xarxa
  • Els fons s'empren com a imatges de fons de les targetes de xarxa

Afegir una imatge

Podeu afegir la vostra pròpia imatge fent clic al botó Crear una icona o Crear fons a l'extrem superior dret.

Atributs de la imatge:

Paràmetre Descripció
Nom Nom únic d'una imatge.
Càrrega Seleccioneu el fitxer (PNG, JPEG, GIF) d'un sistema local per carregar-lo a Zabbix.
Tingueu en compte que és possible que es puguin penjar altres formats que es convertiran a PNG en baixar. La biblioteca GD s'empra per al processament d'imatges, de manera que els formats admesos depenen de la versió de la biblioteca emprada (Zabbix requereix 2.0.28 o superior).

La mida màxima del fitxer de càrrega és limitada pel valor de ZBX_MAX_IMAGE_SIZE, que és de 1024 x 1024 octets o 1 Mo.

La càrrega d'una imatge pot fallar si la mida de la imatge és propera a 1 Mo i el paràmetre de configuració de MySQL max_allowed_packet és d'1Mo per defecte. En aquest cas, augmenteu el paràmetre max_allowed_packet.

6 Mapatge d'icones

Aquesta secció us permet crear el mapatge de determinats equips amb determinades icones. La informació del camp d'inventari de l'equip s'empra per crear el mapatge.

Els mapes es poden emprar a la configuració del mapa de xarxa per assignar automàticament les icones correctes als equips corresponents.

Per crear un mapa d'icones nou, feu clic a Crear un mapa d'icones a l'extrem superior dret.

Paràmetres de configuració:

Paràmetre Descripció
Nom Nom únic del mapa d'icones.
Mapatges Una llista de mapes. L'ordre dels mapes determina quins tindran prioritat. Podeu moure mapes amunt i avall per la llista arrossegant i deixant anar.
Camp d'inventari Camp d'inventari de l'equip que es comprovarà si hi ha una coincidència.
Expressió Expressió regular que descriu la coincidència.
Icona Icona a emprar si es troba una coincidència per a l'expressió.
Per defecte Icona per defecte a emprar.

7 Expressions regulars

Aquesta secció us permet crear expressions regulars personalitzades que es poden emprar a diversos llocs de la interfície. Veieu Expressions regulars per a més detalls.

8 Macros

Aquesta secció permet la definició a tot el sistema de macros d'usuari com a parells nom-valor. Tingueu en compte que els valors de macro es poden mantindre com a text sense format, text secret o caixa secreta. També s'admet afegir una descripció.

9 Opcions de visualització dels triggers

Aquesta secció us permet personalitzar la visualització de l'estat del trigger a la interfície i els noms i colors de la gravetat dels triggers.

Paràmetre Descripció
Empra colors d'estat d'esdeveniments personalitzats L'activació d'aquesta configuració permet la personalització del color per a problemes reconeguts/no reconeguts.
Esdeveniments PROBLEMA no reconeguts,
Esdeveniments PROBLEMA reconeguts,
Esdeveniments RESOLTS no reconeguts,
Esdeveniments RESOLTS reconeguts
Introduïu un codi de color nou o feu clic al color per triar-ne un de nou a la paleta proporcionat.
Si la casella pampallugues és marcada, els triggers faran pampallugues una estona en canviar l'estat per ser més visibles.
Mostra triggers correctes per a Període per mostrar criggers correctes. Interval permès: 0 - 24 hores. Els sufixos horaris, p. 5m, 2h, 1d, són compatibles.
En canviar d'estat, fer pampallugues durant Durada de les pampallugues del trigger. Interval permès: 0 - 24 hores. Els sufixos horaris, p. 5m, 2h, 1d, són compatibles.
Sense classificar,
Informació,
Avís,
Mitjà,
Alt,
Desastre
Noms i/o colors de gravetat personalitzats per mostrar en el seu lloc del sistema predeterminat.
Introduïu un codi de color nou o feu clic al color per triar-ne un de nou de la paleta proporcionada.

Tingueu en compte que els noms de gravetat personalitzats introduïts aquí s'empraran a totes les configuracions regionals. Si necessiteu traduir-los a altres idiomes per a alguns usuaris, consulteu la Personalització de la gravetat del trigger.

10 Mapes geogràfics

Aquesta secció permet triar el proveïdor de serveis de mosaic de mapes geogràfics i configurar el proveïdor de serveis per al Geomap giny del tauler de control. Per proporcionar visualització mitjançant els mapes geogràfics, Zabbix empra la biblioteca de mapes interactius JavaScript de codi obert Leaflet. Tingueu en compte que Zabbix no té control sobre la qualitat de les imatges proporcionades per proveïdors de tercers, inclosos els proveïdors predefinits.

Paràmetre Descripció
Proveïdor de fitxes Seleccioneu un dels proveïdors de serveis de mosaic disponibles o seleccioneu Altres per afegir un altre proveïdor de fitxes o fitxes autoallotjades (veieu emprar un proveïdor de serveis personalitzat).
URL de mosaic La plantilla d'URL per carregar i mostrar la capa de mosaic en mapes geogràfics. Aquest camp només es pot editar si el Proveïdor de mosaic s'estableix a Altres.

S'admeten els següents marcadors de posició:
{s} representa un dels subdominis disponibles;
{z} representa el paràmetre de nivell de zoom a l'URL;
{x} i {y} representen les coordenades de mosaic;
{r} es pot emprar per afegir "@2x" a l'URL a carregar fitxes de retina.

Exemple: https://{s}.example.com/{z}/{x}/{y}{r}.png
Text d'atribució Text d'atribució del proveïdor de mosaic que es veurà en un petit quadre de text al mapa. Aquest camp només és visible si el Proveïdor de mosaic és establert a Altres.
Nivell de zoom màxim Nivell de zoom màxim del mapa. Aquest camp només es pot editar si el Proveïdor de mosaic és establert a Altres.
Ús d'un proveïdor de serveis de mosaic personalitzats

El giny Geomap és capaç de carregar imatges de mosaic des d'un servei personalitzat autoallotjat o d'un proveïdor de mosaic de tercers. Per emprar un servei de proveïdor de mosaic personalitzat de tercers o una carpeta o un servidor de mosaic autoallotjats, seleccioneu Altres al camp Proveïdor de mosaic i especifiqueu l'URL personalitzada al camp URL de mosaic amb els marcadors de posició adequats.

11 Mòduls

Aquesta secció us permet administrar els mòduls d'interfície web personalitzats.

Feu clic a Escanejar el directori per registrar/anul·lar el registre de qualsevol mòdul personalitzat. Els mòduls desats apareixeran a la llista, juntament amb els seus detalls. Els mòduls no registrats s'esborraran de la llista.

Podeu filtrar mòduls per nom o estat (activat/desactivat). Feu clic a l'estat del mòdul a la llista per activar/desactivar un mòdul. També podeu activar/desactivar mòduls en massa triant-los a la llista i després fent clic als botons Activar/Desactivar a sota de la llista.

12 Tokens de l'API

Aquesta secció us permet crear i gestionar tokens d'API.

Podeu filtrar els tokens de l'API pel nom, els tokens dels usuaris als quals s'assignen, la data de caducitat, els usuaris que han creat els tokens o l'estat (activat/desactivat). Feu clic a l'estat del token a la llista per activar/desactivar ràpidament un token. També podeu activar/desactivar tokens massivament triant-los de la llista i fent clic als botons Activar/Desactivar a sota de la llista.

Per crear un token nou, premeu el botó Crea un token d'API a l'extrem superior dret i, a continuació, ompliu els camps obligatoris a la pantalla de configuració del token:

Paràmetre Descripció
Nom Nom visible del token.
Usuari Usuari a qui s'ha d'assignar el token. Per triar ràpidament un usuari, comenceu a escriure el nom d'usuari, el nom o el cognom i, a continuació, trieu l'usuari requerit a la llista d'emplenament automàtic. També podeu prémer el botó Triar i triar un usuari de la llista completa d'usuaris. Cada token només es pot assignar a un usuari.
Descripció Descripció opcional del token.
Definir una data i una hora de caducitat Desmarqueu aquesta casella si el token no ha de tindre data de caducitat.
Data de caducitat Feu clic a la icona del calendari per triar la data de caducitat del token o introduïu la data manualment en format AAAA-MM-DD hh:mm:ss
Activat Desmarqueu aquesta casella si heu de crear un token en estat desactivat.

Premeu Afegir per crear el token. A la pantalla següent, copieu i deseu en un lloc segur el valor del Token d'autenticació abans de tancar la pàgina i, tot seguit, premeu Tancar. El token apareixerà a la llista.

El valor del Token d'autenticació no es pot veure més tard. Només serà disponible just després de crear el token. Si perdeu un token desat, haureu de regenerar-lo i això crearà una nova cadena d'autorització.

Feu clic al nom del token per editar el nom, la descripció, la configuració de la data de caducitat o l'estat del token. Tingueu en compte que no és possible canviar l'usuari a qui s'ha assignat el token. Premeu el botó Actualitzar per desar els canvis. Si un token s'ha perdut o s'ha exposat, podeu prémer el botó Regenerar per generar un valor de token nou. Apareixerà un quadre de diàleg de confirmació que us demanarà que confirmeu aquesta operació perquè després de continuar, el token generat anteriorment no serà vàlid.

Els usuaris sense accés a la secció del menú Administració poden veure i editar els detalls dels tokens assignats a la secció Perfil d'usuari → Tokens API només si Gestionar tokens API és permès als permisos del rol d'usuari.

13 Altres paràmetres

Aquesta secció us permet configurar altres paràmetres de la interfície.

Paràmetre Descripció
URL del servidor URL de la interfície web de Zabbix. Aquest paràmetre l'empra el servei web de Zabbix per a la comunicació amb la interfície i s'ha d'especificar per habilitar els informes programats.
Grup d'equips descoberts Els equips descoberts per descoberta de xarxa i registre automàtic de l'agent es posaran automàticament als equips triats aquí.
Mode d'inventari d'equips predeterminat Mode per defecte per a l'inventari de l'equip. Se'n farà un seguiment cada vegada que el servidor o la interfície creï un nou equip o un prototip d'equip, tret que es substitueixi durant la descoberta/registre automàtic de l'equip per part de l'inventari d'operacions en mode de configuració de l'equip*.
Grup d'usuaris per rebre el missatge de tancament de la base de dades Grup d'usuaris per enviar missatges d'alarma o 'Cap'.
El servidor Zabbix depèn de la disponibilitat de la base de dades principal. No pot funcionar sense base de dades. Si la base de dades és caiguda, Zabbix pot notificar als usuaris triats. Les notificacions s'enviaran al grup d'usuaris definit aquí mitjançant totes les entrades multimèdia d'usuari configurades. El servidor Zabbix no s'aturarà; esperarà fins que la base de dades torni a ser disponible per continuar el processament.
La notificació consta del contingut següent:
[MySQL\|PostgreSQL\|Oracle] base de dades <Nom de la base de dades> [a l'<equip de la base de dades>:<Port DB>] no és disponible: <missatge d'error segons el tipus de DBMS (base de dades)>
<Equip DB> no s'afegeix al missatge si es defineix com un valor buit i no s'afegeix <Port DB> si és el valor per defecte ("0"). El gestor d'alerta (un procés especial del servidor Zabbix) intenta establir una nova connexió de base de dades cada 10 segons. Si la base de dades encara no és disponible, Alert Manager repeteix l'enviament d'alertes, però no més sovint que cada 15 minuts.
Registreu trampes SNMP no coincidents Registreu trampa SNMP si no es troba cap interfície SNMP coincident.
Autorització
Paràmetre Descripció
Intents d'inici de sessió Nombre d'intents d'inici de sessió fallits abans que es bloquegi la possibilitat d'iniciar sessió.
Interval de blocatge de connexió Període durant el qual es prohibirà la connexió quan se superi el límit d'intents de connexió.
Seguretat
Paràmetre Descripció
Valida esquemes d'URI Desmarqueu la casella per desactivar la validació d'esquemes d'URI amb la llista blanca definida a Esquemes d'URI vàlids. (habilitat per defecte).
Esquemes URI vàlids Una llista separada per comes d'esquemes URI permesos. S'aplica a tots els camps de la interfície on s'empren els URI (per exemple, els URL dels elements del mapa).
Aquest camp només es pot editar si es tria Validar esquemes d'URI.
Capçalera HTTP X-Frame-Options Valor de la capçalera HTTP X-Frame-Options. Valors admesos:
SAMEORIGIN (predeterminat): la pàgina només es pot mostrar en un marc del mateix origen que la pàgina mateixa.
DENY: la pàgina no es pot mostrar en un marc. , independentment del lloc que intenti fer-ho.
null: desactiveu la capçalera d'opcions del marc X (no recomanat).
O una llista separada per comes (cadena) de noms d'equips. Si un nom d'equip llistat no es troba entre els noms permesos, s'empra l'opció SAMEORIGIN.
Emprar l'atribut sandbox d'iframes Aquest paràmetre determina si el contingut de l'URL recuperat s'ha de col·locar al sandbox o no. Tingueu en compte que no es recomana desactivar la sandbox.
Excepcions d'ús d'atributs de la zona de proves d'Iframe Si la zona de proves és activada i aquest camp és buit, s'apliquen totes les restriccions d'atributs de la zona de proves. Per desactivar algunes de les restriccions, especifiqueu-les en aquest camp. Això només desactiva les restriccions llistades aquí, encara s'aplicaran altres restriccions. Consulteu la descripció de l'atribut sandbox per obtindre més informació.
Comunicació amb el servidor Zabbix
Paràmetre Descripció
Temps d'espera de la xarxa Quants segons cal esperar abans de tancar un sòcol inactiu (si es va establir una connexió amb el servidor Zabbix abans, però la interfície no pot completar les dades d'operació de lectura/enviament durant aquest temps, la connexió s'interromprà). Interval permès: 1 - 300 s (per defecte: 3 s).
Temps d'espera de connexió Quants segons cal esperar abans d'aturar un intent de connexió al servidor Zabbix. Interval permès: 1 - 30 s (per defecte: 3 s).
Temps d'espera de la xarxa per provar el tipus de suport Quants segons cal esperar una resposta quan es prova un tipus de suport. Interval permès: 1 - 300 s (per defecte: 65 s).
Temps d'espera de la xarxa per a l'execució de l'script Quants segons cal esperar una resposta quan s'executa un script. Interval permès: 1 - 300 s (per defecte: 60 s).
Temps d'espera de la xarxa per provar un element Quants segons cal esperar a les dades retornades quan es prova un element. Interval permès: 1 - 300 s (per defecte: 60 s).
Temps d'espera de la xarxa per a la prova d'informe programat Quants segons cal esperar a les dades retornades quan es prova un informe programat. Interval permès: 1 - 300 s (per defecte: 60 s).