2 proxy Zabbix

Vista general

Aquesta secció llista els paràmetres admesos a l'arxiu de configuració del Zabbix proxy (zabbix_proxy.conf).

Veieu que:

  • Els valors per defecte reflecteixen els valors per defecte del dimoni, i no pas els valors dels arxius de configuració lliurats;
  • Zabbix suporta els fitxers de configuració codificats en UTF-8, sense BOM;
  • Els comentaris que comencen amb "#" només són admesos a principi de línia.

Paràmetres

Paràmetre Obligatori Rang Predeterminat Descripció
AllowRoot no 0 Permet que el proxy s'executi com a 'root'. Si és desactivat i el proxy s'inicia com a 'root', el proxy mirarà de canviar a l'usuari 'zabbix'. No té cap efecte si s'inicia amb un usuari normal.
0 - no permetre
1 - permetre
AllowUnsupportedDBVersions no 0 Permet que el proxy funcioni amb versions de bases de dades no compatibles.
0 - no permetre
1 - permetre
CacheSize no 128K-64G 32M Mida de la memòria cau de configuració, en octets.
Mida de memòria compartida, per emmagatzemar dades de l'equip i dels elements.
ConfigFrequency no 1-604800 3600 La freqüència amb què el proxy recupera les dades de configuració del servidor Zabbix, en segons.
Paràmetre de proxy actiu. S'ignora per als proxys passius (veieu el paràmetre ProxyMode).
DataSenderFrequency no 1-3600 1 El proxy enviarà les dades recollides al servidor cada N segons. Tingueu en compte que el proxy actiu seguirà consultant el servidor Zabbix cada segon per a tasques de comandes remotes.
Paràmetre de proxy actiu. S'ignora per als proxys passius (veieu el paràmetre ProxyMode).
DBHost no localhost Nom de l'equip de la base de dades.
En cas de MySQL localhost o una cadena buida, s'empra un sòcol. En el cas de PostgreSQL
només la cadena buida provoca un intent d'emprar el sòcol.
En el cas d'Oracle, la cadena buida fa servir el mètode de connexió Net Service Name; en aquest cas considereu emprar la variable d'entorn TNS_ADMIN per especificar el directori del fitxer tnsnames.ora.
DBName yes Nom de la base de dades o camí d'accés al fitxer de base de dades per a SQLite3 (l'arquitectura multiprocés de Zabbix no permet emprar base de dades en memòria, per exemple, :memory:, file::memory:?cache=shared o file:memdb1?mode=memory&cache=shared).

Avís: no mireu d'emprar la mateixa base de dades que fa servir el servidor Zabbix.
En el cas d'Oracle, si s'empra el mètode de connexió Net Service Name, especifiqueu el nom del servei des de tnsnames.ora o configureu-lo en una cadena buida; establiu la variable d'entorn TWO_TASK si DBName s'estableix en una cadena buida.
DBPassword no Mot de pas de la base de dades. S'ha ignorat per a SQLite.
Comenta aquesta línia si no s'empra cap mot de pas.
DBSchema no Nom de l'esquema. S'empra per a PostgreSQL.
DBSocket no 3306 Camí al sòcol MySQL.
Port de la base de dades quan no s'empra el sòcol local. S'ignora per a SQLite.
DBUser Usuari de la base de dades. S'ignora per a SQLite.
DBTLSConnect no La configuració d'aquesta opció obliga a emprar la connexió TLS a la base de dades:
obligatori - connectar amb TLS
verify_ca - connectar amb TLS i verificar el certificat
verify_full - connectar amb TLS, verificar el certificat i verificar que la identitat de la base de dades especificada per DBHost coincideix amb el seu certificat

A MySQL a partir de 5.7.11 i PostgreSQL s'admeten els valors següents: "required", "verify", "verify_full". A MariaDB a partir de la versió 10.2.6 s'admeten els valors "required" i "verify_full".
Per defecte no s'estableix cap opció i el comportament depèn de la configuració de la base de dades.

Aquest paràmetre és compatible des que Zabbix 5.0.0.
DBTLSCAFile no
(sí, si DBTLSConnect s'estableix en un dels següents: verify_ca, verify_full)
Camí d'accés complet d'un fitxer que conté els certificats de CA(s) de nivell superior per a la verificació del certificat de la base de dades.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 5.0.0.
DBTLSCertFile no Camí complet del fitxer que conté el certificat del servidor Zabbix per autenticar-se a la base de dades.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 5.0.0.
DBTLSKeyFile no Camí complet del fitxer que conté la clau privada per autenticar-se a la base de dades.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 5.0.0.
DBTLSCipher no El llistat de xifrat que permet el servidor Zabbix per als protocols TLS fins a TLSv1.2.
Només suportat a MySQL.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 5.0.0.
DBTLSCipher13 no El llistat de conjunts de xifrat que permet el servidor Zabbix per al protocol TLSv1.3.
Només és compatible amb MySQL, a partir de la versió 8.0.16.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 5.0.0.
DebugLevel no 0-5 3 Especifica el nivell de depuració:
0 - informació bàsica sobre l'inici i l'aturada dels processos Zabbix
1 - informació crítica
2 - informació d'error
3 - avisos
4 - per a la depuració (genera molta informació)
5 - depuració ampliada (encara genera més informació)
EnableRemoteCommands no 0 Si es permeten les ordres remotes del servidor Zabbix.
0 - no permeses
1 - permeses
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.4.0.
ExternalScripts no /usr/local/share/zabbix/externalscripts Ubicació dels scripts externs (depèn de la variable d'instal·lació en temps de compilació datadir).
Fping6Location no /usr/sbin/fping6 Ubicació d'fping6.
Assegureu-vos que el binari fping6 tingui la propietat de l'arrel i l'indicador SUID establerts.
Deixeu en blanc ("Fping6Location=") si fping és capaç de processar adreces IPv6.
FpingLocation no /usr/sbin/fping Ubicació d'fping.
Assegureu-vos que el binari fping tingui la propietat de l'arrel i l'indicador SUID establerts!
HeartbeatFrequency no 0-3600 60 Freqüència del missatge de heartbeat, en segons.
S'empra per supervisar la disponibilitat del proxy al costat del servidor.
0: missatges de heartbeat desactivats.
Paràmetre de proxy actiu. S'ignora per als proxys passius (veieu el paràmetre ProxyMode).
HistoryCacheSize no 128K-2G 16M Mida de la memòria cau de l'historial, en octets.
Mida de memòria compartida per emmagatzemar dades de l'historial.
HistoryIndexCacheSize no 128K-2G 4M Mida de la memòria cau d'índex de l'historial, en octets.
Mida de la memòria compartida per indexar les dades de l'historial emmagatzemades a la memòria cau de l'historial.
La mida de la memòria cau d'índex necessita aproximadament 100 octets per emmagatzemar un element a la memòria cau.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
Hostname no Definit per HostnameItem Nom del proxy únic, sensible a majúscules i minúscules. Assegureu-vos que el servidor sàpiga el nom del proxy!
Caràcters permesos: alfanumèrics, '.', ' ', '_' i '-'.
Llargada màxima: 128
HostnameItem no system.hostname Element emprat per configurar el nom de l'equip si no és definit (això s'executarà al proxy de la mateixa manera que a un agent).
No admet UserParameters, comptadors de rendiment ni àlies, però admet system.run[ ].

S'ignora si el nom d'equip és definit.
HousekeepingFrequency no 0-24 1 com de sovint el Zabbix farà neteja del sistema (en hores).
La neteja de sistema esborra informació caducada de la base de dades.
Nota: Per previndre que la neteja del sistema es sobrecarregui (per exemple, quan els paràmetres de configuració ProxyLocalBuffer o ProxyOfflineBuffer es redueixen molt), no s'esborren més de 4 hores de HousekeepingFrequency d'informació obsoleta en un cicle de neteja. Per tant, si HousekeepingFrequency és 1, no s'esborraran més de 4 hores d'informació obsoleta (a partir de l'entrada més antiga) per cicle.
Nota: Per reduir la càrrega a l'inici del proxy, la neteja s'ajorna 30 minuts després de l'inici del proxy. Per tant, si HousekeepingFrequency és 1, el primer procediment de neteja després de l'inici del proxy s'executarà al cap de 30 minuts i es repetirà després cada hora.
Des de Zabbix 3.0.0, és possible desactivar la neteja automàtica posant HousekeepingFrequency a 0. En aquest cas, el procediment de neteja només es pot iniciar mitjançant l'opció de control del temps d'execució housekeeper_execute i el període d'informació obsoleta eliminada en un cicle de neteja és 4 vegades el període des del darrer cicle de neteja, però no menys de 4 hores ni superior a 4 dies.
Include no Podeu incloure fitxers individuals o tots els fitxers d'un directori al fitxer de configuració.
Per incloure només fitxers rellevants al directori especificat, el caràcter comodí d'asterisc és compatible per a la concordança de patrons. Per exemple: /absolute/path/to/config/files/*.conf.
Veieu les notes especials sobre les limitacions.
JavaGateway no Adreça IP (o nom d'equip) de la passarel·la Java de Zabbix.
Només es requereix si s'inicien els monitoratges de Java.
JavaGatewayPort no 1024-32767 10052 Port que escolta la passarel·la Java de Zabbix.
ListenBacklog no 0 - INT_MAX SOMAXCONN El nombre màxim de connexions pendents a la cua TCP.
El valor per defecte és una constant codificada, que depèn del sistema.
El valor màxim admès depèn de el sistema, els valors massa alts es poden truncar de forma transparent al 'màxim especificat per la implementació'.
ListenIP no 0.0.0.0 Llista d'adreces IP delimitades per comes que el trapper hauria d'escoltar.
El trapper escoltarà totes les interfícies de xarxa si falta aquest paràmetre.
ListenPort no 1024-32767 10051 Port d'escolta per al trapper.
LoadModule no Mòdul per carregar a l'inici del proxy. Els mòduls s'empren per ampliar la funcionalitat del proxy.
Formats:
LoadModule=<module.so>
LoadModule=<path/module.so>
LoadModule=</abs_path/module. Per tant,
o el mòdul s'ha d'ubicar al directori especificat per LoadModulePath, o el camí ha de precedir el nom del mòdul. Si el camí anterior és absolut (comença amb '/'), llavors LoadModulePath s'ignora.
Es permeten incloure diversos paràmetres LoadModule.
LoadModulePath no Camí complet a la ubicació dels mòduls proxy.
El valor predeterminat depèn de les opcions de compilació.
LogFile sí, si LogType s'estableix a file, en cas contrari
no
Nom del fitxer de registre.
LogFileSize no 0-1024 1 Mida màxima del fitxer de registre en Mo.
0 - desactiva la rotació automàtica del registre.
Nota: Si s'arriba al límit de mida del fitxer de registre i la rotació del fitxer falla per qualsevol motiu, el fitxer de registre existent es trunca i s'inicia de nou.
LogRemoteCommands no 0 Activa el registre de les ordres de l'intèrpret d'ordres executades com a advertiments.
0 - desactivat
1 - activat
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.4.0.
LogType no file Tipus de sortida del registre:
file - escriu el registre al fitxer especificat pel paràmetre LogFile,
system - escriu el registre al syslog,
console - escriu el registre a la sortida estàndard.<br >Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
LogSlowQueries no 0-3600000 0 Quant de temps pot trigar una consulta a una base de dades abans de ser registrada (en mil·lisegons).
0 - no registra consultes lentes.
Aquesta opció s'habilita a partir de DebugLevel=3.
PidFile no /tmp/zabbix_proxy.pid Nom del fitxer PID.
ProxyLocalBuffer no 0-720 0 El proxy desarà localment les dades durant N hores, fins i tot si les dades ja s'han sincronitzat amb el servidor.
Aquest paràmetre es pot emprar si les aplicacions de tercers empren dades locals.
ProxyMode no 0-1 0 Mode de funcionament del proxy.
0 - proxy en mode actiu
1 - proxy en mode passiu
Tingueu en compte que les dades de configuració del proxy (sensibles) poden convertir-se en disponibles per a les parts que tinguin accés al port trapper del servidor Zabbix quan empren un proxy actiu. Això és possible perquè qualsevol persona pot pretendre ésser un proxy actiu i demanar dades de configuració; l'autenticació no té lloc.
ProxyOfflineBuffer no 1-720 1 El proxy conservarà les dades durant N hores en cas que no hi hagi connectivitat amb el servidor Zabbix.
Les dades més antigues es perdran.
Server yes Si ProxyMode s'estableix a mode actiu:
Adreça IP del servidor Zabbix o nom DNS (adreça:port) o clúster(adreça:port;adreça2:port) per obtindre dades de configuració i enviar-hi dades.
Si no s'especifica el port, s'empra el port predeterminat.
Els nodes del clúster han d'ésser separats per un punt i coma.

Si ProxyMode s'estableix en mode passiu:
Llista d'adreces IP delimitades per comes, opcionalment en notació CIDR, o noms DNS del servidor Zabbix. Només s'acceptaran connexions entrants des de les adreces que s'indiquen aquí. Si el suport d'IPv6 està habilitat, "127.0.0.1", "::127.0.0.1", "::ffff:127.0.0.1" es tracten de la mateixa manera.
'::/0" permetrà qualsevol adreça IPv4 o IPv6. "0.0.0.0/0" es pot emprar per permetre qualsevol adreça IPv4.
Exemple: Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.example.com
SNMPTrapperFile no /tmp/zabbix_traps.tmp Fitxer temporal emprat per passar dades del dimoni del trapper SNMP al proxy.
Ha d'ésser el mateix que al fitxer de configuració zabbix_trap_receiver.pl o SNMPTT.
SocketDir no /tmp Directori per emmagatzemar els sòcols IPC emprats pels serveis interns de Zabbix.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.4.0.
SourceIP no Adreça IP d'origen per a:
- connexions de sortida al servidor Zabbix;
- connexions sense agent (VMware, SSH, JMX, SNMP, Telnet i comprovacions simples);
- connexions d'agent HTTP;
- script peticions HTTP de JavaScript de l'element;
- preprocessament de peticions HTTP de JavaScript;
- connexions al Vault
SSHKeyLocation no Ubicació de claus públiques i privades per a comprovacions i accions SSH
SSLCertLocation no Ubicació dels fitxers de certificat de client SSL per a l'autenticació de client.
Aquest paràmetre només s'empra en la supervisió web.
SSLKeyLocation no Ubicació dels fitxers de clau privada SSL per a l'autenticació del client.
Aquest paràmetre només s'empra a la supervisió web.
SSLCALubicació no Ubicació dels fitxers de l'autoritat de certificació (CA) per a la verificació del certificat del servidor SSL.
Tingueu en compte que el valor d'aquest paràmetre s'establirà com a opció libcurl CURLOPT_CAPATH. Per a les versions de libcurl anteriors a la 7.42.0, això només té efecte si libcurl s'ha compilat per emprar OpenSSL. Per obtindre més informació, veieu el lloc web de cURL.
Aquest paràmetre s'empra a la supervisió web des de Zabbix 2.4.0 i a l'autenticació SMTP des de Zabbix 3.0.0.
StartDBSyncers no 1-100 4 Nombre d'instàncies prèviament bifurcades de sincronitzadors d'històric.
Nota: Aneu amb compte quan canvieu aquest valor, augmentar-lo potser fa més mal que bé.
StartDiscoverers no 0-250 1 Nombre d'instàncies prèviament bifurcades de descobridors.
StartHistoryPollers no 0-1000 1 Nombre d'instàncies prèviament bifurcades de pollers d'històric.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 5.4.0.
StartHTTPPollers no 0-1000 1 Nombre d'instàncies prèviament bifurcades de pollers HTTP.
StartIPMIPollers no 0-1000 0 Nombre d'instàncies prèviament bifurcades de pollers IPMI.
StartJavaPollers no 0-1000 0 Nombre d'instàncies prèviament bifurcades de pollers Java.
StartODBCPollers no 0-1000 1 Nombre d'instàncies prèviament bifurcades de pollers ODBC.
StartPingers no 0-1000 1 Nombre d'instàncies prebifurcades de pingers ICMP.
StartPollersUnreachable no 0-1000 1 Nombre d'instàncies prèviament bifurcades d'equips inabastables per als pollers (inclosos IPMI i Java).
Almenys un poller d'equip inabastable ha d'ésser en execució si s'inicien els sondeigs habituals, IPMI o Java.
StartPollers no 0-1000 5 Nombre d'instàncies prebifurcades de pollers.
StartPreprocessors no 1-1000 3 Nombre d'instàncies de preprocessament bifurcats treballats1.
El procés del gestor de preprocessament s'inicia automàticament quan s'inicia un treball de preprocessador.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 4.2.0.
StartSNMPTrapper no 0-1 0 Si s'estableix a 1, SNMP trapper s'iniciarà el procés.
StartTrappers no 0-1000 5 Nombre d'instàncies prèviament bifurcades de trappers.
Els trappers accepten connexions entrants del remitent Zabbix i agents actius.
StartVMwareCollectors no 0-250 0 Nombre d'instàncies de col·lectors VMware prèviament bifurcades.
StatsAllowedIP no Llista d'adreces IP delimitades per comes, opcionalment en notació CIDR, o noms DNS d'instàncies externes de Zabbix. Les peticions d'estadístiques només s'acceptaran des de les adreces que s'indiquen aquí. Si no s'estableix aquest paràmetre, no s'acceptaran peticions d'estadístiques.
Si el suport d'IPv6 és habilitat, '127.0.0.1', '::127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1' es tracten de la mateixa manera i '::/0' permetrà qualsevol adreça IPv4 o IPv6. '0.0.0.0/0' es pot emprar per permetre qualsevol adreça IPv4.
Exemple: StatsAllowedIP=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.example.com
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 4.2.0.
Timeout no 1-30 3 Especifica quant de temps esperem per l'agent, el dispositiu SNMP o la comprovació externa (en segons).
TLSAccept sí per al proxy passiu, si s'han definit paràmetres de certificat TLS o PSK (fins i tot per a connexions sense xifrar), en cas contrari no Quines connexions entrants acceptar des del servidor Zabbix. S'empra per a un proxy passiu, ignorat en un proxy actiu. Es poden especificar diversos valors, separats per comes:
sense xifrar: accepta connexions sense xifrat (per defecte)
psk: accepta connexions amb TLS i una clau prèviament compartida (PSK)
cert - accepta connexions amb TLS i un certificat
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
TLSCAFile no Camí complet d'un fitxer que conté els certificats de CA(s) de nivell superior per a la verificació de certificats d'iguals, emprat per a comunicacions xifrades entre components de Zabbix.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
TLSCertFile no Camí d'accés complet d'un fitxer que conté el certificat de proxy o la cadena de certificats, emprat per a comunicacions xifrades entre components de Zabbix.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
TLSCipherAll no Cadena de prioritat GnuTLS o cadena de xifrat OpenSSL (TLS 1.2). Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat predeterminats per a l'encriptació basat en certificats i PSK.
Exemple: TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_AES_128_GCM_128_HA256_br> Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 4.4.7.
TLSCipherAll13 no Cadena de xifrat per a OpenSSL 1.1.1 o posterior a TLS 1.3. Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat per defecte per al xifrat basat en certificats i PSK.
Exemple de GnuTLS: NONE:+VERS-TLS1.2:+ECDHE-RSA:+RSA:+ECDHE-PSK:+PSK:+AES- 128-GCM:+AES-128-CBC:+AEAD:+SHA256:+SHA1:+CURVE-ALL:+COMP-NULL::+SIGN-ALL:+CTYPE-X.509
Exemple per a OpenSSL: EECDH +aRSA+AES128:RSA+aRSA+AES128:kECDHEPSK+AES128:kPSK+AES128
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 4.4.7.
TLSCipherCert no Cadena de prioritat GnuTLS o cadena de xifrat OpenSSL (TLS 1.2). Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat per defecte per al xifrat basat en certificats.
Exemple per a GnuTLS: NONE:+VERS-TLS1.2:+ECDHE-RSA:+RSA:+AES-128-GCM:+AES-128-CBC: +AEAD:+SHA256:+SHA1:+CURVE-ALL:+COMP-NULL:+SIGN-ALL:+CTYPE-X.509
Exemple per a OpenSSL: EECDH+aRSA+AES128:RSA+aRSA+AES128<br >Aquest paràmetre s'admet des de Zabbix 4.4.7.
TLSCipherCert13 no Cadena de xifrat per a OpenSSL 1.1.1 o posterior a TLS 1.3. Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat per defecte per el xifrat basat en certificats.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 4.4.7.
TLSCipherPSK no Cadena de prioritat GnuTLS o cadena de xifrat OpenSSL (TLS 1.2). Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat predeterminats per el xifrat basat en PSK.
Exemple per a GnuTLS: NONE:+VERS-TLS1.2:+ECDHE-PSK:+PSK:+AES-128-GCM:+AES-128-CBC: +AEAD:+SHA256:+SHA1:+CURVE-ALL:+COMP-NULL:+SIGN-ALL
Exemple per a OpenSSL: kECDHEPSK+AES128:kPSK+AES128
Aquest paràmetre és admès des de Zabbix 4.4.7.
TLSCipherPSK13 no Cadena de xifrat per a OpenSSL 1.1.1 o posterior a TLS 1.3. Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat per defecte per al xifrat basat en PSK.
Exemple: TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_AES_128_GCM_SHA256
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 4.4.7.
TLSConnect sí per al proxy actiu, si es defineixen paràmetres de certificat TLS o PSK (fins i tot per a connexions no xifrades), en cas contrari no Com s'ha de connectar el proxy al servidor Zabbix. S'empra per a un proxy actiu, ignorat en un proxy passiu. Només es pot especificar un valor:
sense xifrar: connectar sense xifrat (predeterminat)
psk: connectar mitjançant TLS i una clau prèviament compartida (PSK)
cert: connectar mitjançant TLS i un certificat
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
TLSCRLFile no Camí d'accés complet d'un fitxer que conté certificats revocats. Aquest paràmetre s'empra per a comunicacions xifrades entre components de Zabbix.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
TLSKeyFile no Camí complet d'un fitxer que conté la clau privada del proxy, emprat per a les comunicacions xifrades entre components Zabbix.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
TLSPSKFile no Camí complet d'un fitxer que conté la clau precompartida del proxy. s'empra per a comunicacions xifrades amb el servidor Zabbix.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
TLSPSKIidentitat no Cadena d'identitat de clau prèviament compartida, emprada per a comunicacions xifrades amb el servidor Zabbix.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
TLSServerCertIssuer no Emissor de certificat de servidor permès.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
TLSServerCertSubject no Assumpte del certificat del servidor permès.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
TmpDir no /tmp Directori temporal.
TrapperTimeout no 1-300 300 Especifica quants segons pot passar el trapper processant dades noves.
User no zabbix Treu els privilegis a un usuari específic existent al sistema.
Només té efecte si s'executa com a "root" i AllowRoot està desactivat.
UnavailableDelay no 1-3600 60 La freqüència amb què es verifica la disponibilitat de l'equip durant el període indisponibilitat, en segons.
UnreachableDelay no 1-3600 15 La freqüència amb què es verifica la disponibilitat de l'equip durant el període inaccessibilitat, en segons.
UnreachablePeriod no 1-3600 45 Després de quants segons d'inaccessibilitat es considera un host com a no disponible.
VaultDBPath no Cofre des d'on es recuperaran les credencials de la base de dades mitjançant les claus "mot de pas" i "nom d'usuari".
Exemple: secret/zabbix/database
Aquesta opció només es pot emprar si no s'especifiquen DBUser i DBPpassword.<br >Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 5.2.0.
VaultToken no Fitxa d'autenticació de cofre que s'hauria d'haver generat exclusivament per al proxy Zabbix amb permís de només lectura al camí especificat al paràmetre de configuració opcional de VaultDBPath.
És un error si es defineixen al mateix temps VaultToken i la variable d'entorn VAULT_TOKEN.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 5.2.0.
VaultURL no https://127.0.0.1:8200 URL HTTP[S] del servidor de Vault. S'emprarà el directori de certificats de CA de tot el sistema si no s'especifica SSLCALocation.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 5.2.0.
VMwareCacheSize no 256K-2G 8M Mida de la memòria compartida per emmagatzemar dades de VMware.
Es pot emprar una comprovació interna de VMware zabbix[vmware,buffer,...] per monitorar l'ús de la memòria cau de VMware (veieu comprovacions internes).
Tingueu en compte que la memòria compartida no s'assigna si no hi ha instàncies col·lectores de vmware configurades per iniciar-se.
VMwareFrequency no 10-86400 60 Retard en segons entre la recollida de dades d'un únic servei de VMware.
Aquest retard s'ha d'establir en l'interval d'actualització mínim de qualsevol element de monitorització de VMware.
VMwarePerfFrequency no 10-86400 60 Retard en segons entre la recuperació d'estadístiques del comptador de rendiment d'un únic servei de VMware.
Aquest retard s'hauria d'establir en l'interval d'actualització mínim de qualsevol monitorització d'element VMware que empra comptadors de rendiment de VMware.
VMwareTimeout no 1-300 10 El nombre màxim de segons que el col·lector de VMware esperarà una resposta del servei VMware (vCenter o hipervisor ESX).