> Objecte d'expressió regular

Els següents objectes són relacionats amb l'API regexp.

Expressió regultar

L'objecte d'expressió regular global té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
regexpid string (només lectura) ID de l'expressió regular.
name
(obligatori)
string Nom de l'expressió regular.
test_string string cadena de caràcters de prova.

Tingueu en compte que per a alguns mètodes (actualitzar, esborrar) la combinació de paràmetres obligatoris/opcionals és diferent.

### Objecte expressions

L'objecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
expression
(obligatori)
string Expressió regular.
expression_type
(obligatori)
integer Tipus d'expressió regular.

Valors possibles:
0 - Cadena de caràcters inclosa;
1 - Qualsevol cadena de caràcters inclosa;
2 - Cadena no inclosa;
3 - El resultat és CERT;
4 - El resultat és FALS.
exp_delimiter string Delimitador d'expressió. Només per a expression_type Qualsevol cadena de caràcters inclosa.

Valor per defecte ,.

Valors possibles: ,, ., /.
case_sensible integer Distingeix entre majúscules i minúscules.

Valor per defecte 0.

Valors possibles:
0 - No distingeix entre majúscules i minúscules;
1 - Sensible a majúscules i minúscules.