Table of Contents

2 OID especials

Alguns dels OID SNMP més emprats es tradueixen automàticament en representació numèrica per Zabbix. Per exemple, ifIndex es tradueix com a 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1, i ifIndex.0 com a 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.0.

La següent taula conté la llista dels OID especials.

OID Especial Identificador Descripció
ifIndex 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 Un valor únic per cada interfície.
ifDescr 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 Una cadena de text que conté la informació de la interfície. Aquesta cadena ha d'incloure el nom del fabricant, el nom de producte i la versió de la interfície.
ifType 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 El tipus d'interfície, distingida en funció de/ls protocol/s físic/s o d'enllaç immediatament "en desús" de la capa de xarxa a la pila del protocol.
ifMtu 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4 La mida del datagrama més gran que es pot enviar/rebre a la interfície, especificada en octets.
ifSpeed 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 Una estimació de l'amplada de banda actual de la interfície, en bits per segon.
ifPhysAddress 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 L'adreça de la interfície a nivell de la capa de protocol és immediatament inferior a la capa xarxa a la pila de protocol.
ifAdminStatus 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 L'estat administratiu actual de la interfície.
ifOperStatus 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 L'estat operacional actual de la interfície.
ifInOctets 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 Nombre total d'octets rebuts a la interfície, inclosos els caràcters marc.
ifInUcastPkts 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11 Nombre de paquets sub-network-unicast lliurats a un protocol de capa superior.
ifInNUcastPkts 1.3.6.1.2.1.2.2.1.12 Nombre de paquets no monodifusió (és a dir, sota xarxa difosa o sota xarxa multidifusió) transmesos a un protocol de capa superior.
ifInDiscards 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13 Nombre de paquets entrants que s'han triat per ésser descartats encara que no s'hagi detectat pas cap error per evitar que es puguin lliurar a un protocol de capa superior. Una possible raó per descartar aquest paquet podria ésser alliberar espai de memòria intermitja.
ifInErrors 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 Nombre de paquets entrants que contenien errors que impedien que es puguin lliurar a un protocol de capa superior.
ifInUnknownProtos 1.3.6.1.2.1.2.2.1.15 Nombre de paquets rebuts a través de la interfície que s'han descartat a causa d'un protocol desconegut o no compatible.
ifOutOctets 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 Nombre total d'octets transmesos fora de la interfície, inclosos els caràcters d'enquadrament.
ifOutUcastPkts 1.3.6.1.2.1.2.2.1.17 Nombre total de paquets que els protocols de nivell superior han demanat transmetre i que no s'han enviat a una adreça de multidifusió o difusió en aquesta subcapa, inclosos els que es van descartar o no enviats.
ifOutNUcastPkts 1.3.6.1.2.1.2.2.1.18 Nombre total de paquets que els protocols de nivell superior van sol·licitar transmetre i que es van enviar a una adreça de multidifusió o difusió en aquesta subcapa, inclosos els que es van descartar o no enviats.
ifOutDiscards 1.3.6.1.2.1.2.2.1.19 Nombre de paquets de sortida que s'han triat per ser descartats tot i que no s'ha detectat cap error per evitar que es transmetin. Una possible raó per descartar aquest paquet podria ser alliberar espai de memòria intermitja.
ifOutErrors 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20 Nombre de paquets de sortida que no s'han pogut transmetre a causa d'errors.
ifOutQLen 1.3.6.1.2.1.2.2.1.21 La longitud de la cua de paquets de sortida (en paquets).