10 Notes d'actualització per 6.0.0

Aquestes notes són per actualitzar de Zabbix 5.4.x a Zabbix 6.0.0. Totes les notes s'agrupen en:

 • Critical: la informació més crítica relacionada amb el procés d'actualització i els canvis de funcions de Zabbix
 • Informal: tota la informació restant que descriu els canvis a la funcionalitat de Zabbix

És possible actualitzar a Zabbix 6.0.0 des de versions anteriors a Zabbix 5.4.0. Veieu la secció procediment d'actualització per obtindre tota la informació rellevant sobre l'actualització de versions anteriors de Zabbix.

Crítica

Per completar amb èxit l'actualització del servidor Zabbix a MySQL i MariaDB, és possible que calgui establir GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1 a MySQL si el registre binari és habilitat, no hi ha privilegis de superusuari i log_bin_trust_function_creators = 1 no és establert al fitxer de configuració de MySQL.

Per configurar la variable mitjançant la consola MySQL, executeu:

 mysql> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;

Un cop l'actualització s'hagi completat amb èxit, log_bin_trust_function_creators es pot desactivar:

mysql> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;
Bases de dades

Per crear l'experiència d'usuari òptima i garantir el millor rendiment de Zabbix en diversos entorns de producció, s'ha tret el suport d'algunes versions de bases de dades anteriors. Això s'aplica principalment a les versions de la base de dades que s'apropen al final de vida útil i a les versions amb problemes no corregits que poden interferir amb el rendiment normal.

A partir de Zabbix 6.0, les versions següents de base de dades són oficialment compatibles:

 • MySQL/Percona 8.0.X
 • MariaDB 10.5.X - 10.6.X
 • PostgreSQL 13.X
 • Oracle 19c - 21c
 • TimescaleDB 2.0.1-2.3
 • SQLite 3.3.5-3.34.X

De manera predeterminada, el servidor Zabbix i el proxy no s'iniciaran si es detecta una versió de base de dades no compatible. Ara és possible, encara que no es recomana, desactivar la comprovació de la versió de la base de dades modificant el paràmetre de configuració AllowUnsupportedDBVersions per al servidor o proxy.

Claus primàries

Les claus primàries ara s'empren a totes les taules, incloses les taules d'historial, a les instal·lacions noves.

No hi ha cap actualització automàtica de les claus primàries per a les instal·lacions existents. Les instruccions per actualitzar manualment taules d'historial a claus primàries en instal·lacions preexistents són disponibles per a MySQL/MariaDB, PostgreSQL, TimescaleDB v1 i v2 i Oracle.

Suport PCRE2

S'ha afegit suport per a PCRE2. PCRE encara és compatible, però Zabbix només es pot compilar amb una de les biblioteques PCRE o PCRE2, ambdues no es poden emprar a la vegada.

Els següents paquets d'instal·lació de Zabbix s'han actualitzat i ara empren PCRE2:

 • RHEL 7 i posteriors
 • SLES (totes les versions)
 • Debian 9 i posteriors
 • Ubuntu 16.04 i posteriors

Tingueu en compte que després de canviar a PCRE2, potser haureu d'actualitzar algunes expressions regulars. En particular, el patró ^[\w-\.] s'ha de canviar a ^[-\\w\\.] per continuar funcionant correctament, veieu els problemes coneguts per obtindre una explicació més detallada.

Tractament separat per als controls ODBC

El processament de comprovació ODBC ara es fa mitjançant processos de servidor/proxy enquestadors odbc separats. Anteriorment, les comprovacions ODBC eren fetes per enquestadors habituals, que també funcionen amb coses de l'agent Zabbix, comprovacions SSH, etc.

S'ha afegit un nou paràmetre de configuració StartODBCPollers als fitxers de configuració Zabbix de servidor i proxy amb el valor predeterminat 1. És possible que s'hagi d'ajustar aquesta configuració en funció del nombre de comprovacions ODBC realitzades pel servidor o el proxy. També podeu reduir el nombre d'enquestadors regulars definits pel paràmetre StartPollers en conseqüència.

L'element intern zabbix[procés,<tipus>] es pot emprar per monitorar la càrrega dels enquestadors ODBC.

Registre d'auditoria

Per tal de millorar el registre d'auditoria a Zabbix i fer que aquest sigui complet i fiable, s'ha hagut de reelaborar l'estructura de la base de dades existent. Durant una actualització, les taules de la base de dades auditlog i auditlog_details han estat substituïdes per la nova taula auditlog amb un format diferent. No es conserven els registres d'auditoria antics.

S'ha afegit una nova secció Registre d'auditoria al menú Administració→General per habilitar (per defecte) o desactivar el registre d'auditoria. La configuració de neteja per a l'auditoria, que abans es trobava a la secció del menú Neteja, també s'ha mogut a la nova secció Registre d'auditoria. La configuració de neteja existent es desarà.

Modificacions de l'API

Veieu el llistat de modificacions d'API a Zabbix 6.0.0.

Monitoratge → Vista general esborrada

La secció de Vista general del menú Monitoratge s'ha eliminat completament. Encara es pot accedir a la mateixa funcionalitat mitjançant els ginys dels taulers de control Vista general de dades i Vista general de triggers.

S'ha desactivat el canvi de dependència dels triggers heretats

La possibilitat d'editar les dependències dels triggers heretats d'una plantilla ara és desactivada. El motiu és que quan s'actualitzen les dependències d'un model de trigger, es sobreescriuen les dependències dels triggers heretats. Per tant, sempre és més fiable definir dependències del trigger només a nivell del model arrel.

Macros

Ja no s'admeten les macros posicionals

El suport de macros posicionals al nom d'element ($1, $2...$9), obsoleta des de Zabbix 4.0, s'ha esborrat completament.

Les macros d'usuari al nom de l'element ja no s'admeten

El suport per a macros d'usuari en noms d'elements (inclosos els noms de regles de descoberta), obsolet des de Zabbix 4.0, s'ha eliminat completament.

Macros simples substituïdes per macros d'expressió

La funcionalitat de macros simples s'ha mogut a macros d'expressió. Les macros simples existents es convertiran a macros d'expressió després de l'actualització. Les macros que no es poden convertir sense superar el límit de longitud no es convertiran, deixant un avís al fitxer de registre.

Informatiu

Elements interns obsolets per a la història/tendències

Els elements interns següents són obsolets i s'esborraran en una futura versió principal:

 • zabbix[history]
 • zabbix[history_log]
 • zabbix[history_str]
 • zabbix[history_text]
 • zabbix[history_uint]
 • zabbix[trends]
 • zabbix[trends_uint]
Plugins de l'agent Zabbix 2

Cada connector de l'agent 2 de Zabbix té ara un [fitxer de configuració] (/manual/appendix/config/zabbix_agent2_plugins) independent. Per defecte, aquests fitxers es troben al directori ./zabbix_agent2.d/plugins.d/. El camí s'especifica al paràmetre Include del fitxer de configuració de l'agent 2 i pot ser relatiu a la ubicació del fitxer zabbix_agent2.conf o zabbix_agent2.win.conf.

Mot de pas d'usuari

Antigament, els espais dels mots de pas d'usuari s'eliminaven automàticament tant al formulari de configuració de l'usuari com al formulari d'inici de sessió. Després de la introducció de [requisits de complexitat de mot de pas] configurables (/manual/introduction/whatsnew600#password_requirements), els espais dels mots de pas ja no s'esborren. Així, els usuaris, que pensaven que tenien espais als seus mots de pas, no podran iniciar sessió com és habitual i hauran d'introduir el seu mot de pas 'antic' sense espais. Per continuar emprant mots de pas amb espais, hauran de tornar a crear-los.

Processament massiu de mètriques de Prometheus

Com que s'ha introduït el processament massiu d'elements dependents a la cua de preprocessament per a mètriques de Prometheus, els elements dependents ja no es processaran en paral·lel, cosa que pot afectar la velocitat a la qual es processen.

Transferència d'ordres d'execució

Les ordres d'execució del servidor Zabbix i del proxy ara s'envien mitjançant un sòcol en lloc de senyals Unix. Aquest canvi millora l'experiència de l'usuari quan es treballa amb opcions de control d'execució:

 • Els resultats de l'execució d'ordres ara es veuen a la consola.
 • És possible enviar paràmetres d'entrada més llargs, com ara el nom del node HA en lloc del número de node.
Els gràfics personalitzats preferits ja no s'admeten

Ja no és possible afegir gràfics personalitzats als preferits a Monitoratge -> Equips -> Gràfics. Després de l'actualització, tots els gràfics personalitzats existents s'esborraran dels preferits.

Monitoratge de serveis

S'han fet diverses actualitzacions importants relacionades amb la funcionalitat de monitoratge de serveis. La configuració d'un arbre de serveis existent canviarà durant una actualització de la manera següent:

 • Les dependències basades en triggers entre problemes i serveis es substitueixen per mapes basats en etiquetes de serveis a problemes. Els triggers que s'han enllaçat a un servei rebran una nova etiqueta ServiceLink: <trigger ID>:<trigger name> (el valor de l'etiqueta es truncarà a 32 caràcters). Els serveis enllaçats rebran la mateixa etiqueta de problema.

 • Les dependències de maquinari i programari ja no existeixen. En canvi, un servei tindrà diversos serveis pare.

 • L'algorisme de càlcul de l'estat s'actualitzarà seguint les regles següents:

  • No calculr → Estableix l'estat a D'acord
  • Problema, si almenys un fill té un problema → El més crític dels nodes fills
  • Problema, si tots els fills tenen problemes → El més crític si tots els fills tenen problemes
 • SLA ja no és un atribut de servei, sinó una entitat independent que es pot assignar a diversos serveis. Durant una actualització, s'agruparan SLA idèntics i es crearà un SLA per grup. Els serveis obtindran una nova etiqueta de servei SLA:<ID> per fer coincidir.

Veieu també: