35 Comentaris d'actualització a la versió 6.0.25

Afegida coherència a les sumes de control sha256 de l'element vfs.file.cksum

En versions anteriors de Zabbix, l'element de l'agent Zabbix vfs.file.cksum feia diferents sumes sha256 per al mateix fitxer en funció de la plataforma (arquitectura del processador) - les sumes sha256 a AIX, HP-UX (Itanium) i Solaris (SPARC) difereixen de les produïdes a les plataformes Intel x86-64.

El problema s'ha corregit; tanmateix, després de l'actualització, el monitoratge de les sumes sha256 de fitxers a AIX, HP-UX o Solaris SPARC pot donar lloc a falsos positius dels fitxers modificats.