3 Zabbix agent (UNIX)

Vista general

Aquesta secció llista els paràmetres admesos a l'arxiu de configuració del Zabbix agent 2 (zabbix_agentd.conf).

Veieu que:

  • Els valors per defecte reflecteixen els valors per defecte del dimoni, i no pas els valors dels arxius de configuració lliurats;
  • Zabbix suporta els fitxers de configuració codificats en UTF-8, sense BOM;
  • Els comentaris que comencen amb "#" només són admesos a principi de línia.

Paràmetres

Paràmetre Obligatori Rang Predeterminat Descripció
Alias no Defineix un àlies per a una clau d'element. Es pot emprar per substituir una clau d'element llarga i complexa per una de més petita i senzilla.
És possible que hi hagi diversos paràmetres Alias. Es permeten diversos paràmetres amb la mateixa clau Alias.
És possible que diferents claus Alias facin referència a la mateixa clau d'element.
Es poden emprar àlies a HostMetadataItem però no pas als paràmetres HostnameItem.
< br>Exemples:

1. S'és recuperant l'ID de l'usuari 'zabbix'.
Alias=zabbix.userid:vfs.file.regexp[/etc/passwd,"^zabbix:.:([0-9]+)",, ,,\1]
Ara es pot emprar la clau d'abreujatura zabbix.userid per recuperar dades.

2. Aconseguint l'ús de la CPU amb paràmetres predeterminats i personalitzats.
Alias=cpu.util:system.cpu.util
Alias=cpu.util[*]:system.cpu.util[*]< br>Això permet emprar la clau cpu.util per obtindre el percentatge d'ús de la CPU amb els paràmetres predeterminats, així com emprar cpu.util[all, idle, avg15] per obtindre dades específiques sobre l'ús de la CPU.< br>
3. Executant diverses regles de descoberta de baix nivell que processen els mateixos elements de descoberta.
Alias=vfs.fs.discovery[*]:vfs.fs.discovery
Ara és possible configurar diverses regles de descoberta mitjançant vfs.fs.discovery amb diferents paràmetres per a cada regla, com per exemple, vfs.fs.discovery[foo], vfs.fs.discovery [barra], etc.
AllowKey no Permet l'execució d'aquelles claus d'element que coincideixen amb un patró. El patró de clau és una expressió de comodí que admet el caràcter "*" perquè coincideixi amb qualsevol nombre de caràcters.
Es poden definir diverses regles de concordança de claus en combinació amb DenyKey. Els paràmetres es processen un per un segons el seu ordre d'arribada.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 5.0.0.
Vegeu també: Comprovacions d'agent de restricció.
AllowRoot no 0 Permet que l'agent s'executi com a "root". Si és desactivat i l'agent s'inicia com a "root", l'agent provarà a canviar a l'usuari "zabbix". No té cap efecte si s'inicia amb un usuari normal.
0 - no permetre
1 - permetre
BufferSend no 1-3600 5 No guardeu les dades més d'N segons a la memòria intermèdia.
BufferSize no 2-65535 100 Nombre màxim de valors a la memòria intermèdia. L'agent enviarà
totes les dades recollides al servidor o al proxy de Zabbix si la memòria intermèdia és plena.
DebugLevel no 0-5 3 Especifica el nivell de depuració:
0 - informació bàsica sobre l'inici i l'aturada dels processos Zabbix
1 - informació crítica
2 - informació d'error
3 - avisos< br>4 - per a la depuració (genera molta informació)
5 - depuració ampliada (encara genera més informació)
DenyKey no Denegueu l'execució d'aquelles claus d'element que coincideixen amb un patró. El patró de clau és una expressió de comodí que admet el caràcter "*" perquè coincideixi amb qualsevol nombre de caràcters.
Es poden definir diverses regles de concordança de claus en combinació amb AllowKey. Els paràmetres es processen un per un segons el seu ordre d'arribada.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 5.0.0.
Vegeu també: Comprovacions d'agent de restricció.
EnableRemoteCommands no 0 Si es permeten les ordres remotes del servidor Zabbix. Aquest paràmetre és obsolet, empreu AllowKey=system.run[*] o DenyKey=system.run[*]
És un àlies intern per als paràmetres AllowKey/DenyKey en funció del valor: 0 - DenyKey=system.run[*]
1 - AllowKey=system.run[*]
HostInterface no 0-255 caràcters Paràmetre opcional que defineix la interfície de l'equip.
La interfície de l'equip s'empra al procés d' autoregistre de l'equip.
Un agent emetrà un error i no s'iniciarà pas si el valor supera el límit de 255 caràcters.
Si no es defineix, el valor es prendrà d'HostInterfaceItem.
Admès des de Zabbix 4.4.0.
HostInterfaceItem no Paràmetre opcional que defineix un element emprat per obtindre la interfície de l'equip.
La interfície de l'equip s'empra al procés d' autoregistre de l'equip.
Durant una petició d'autoregistre, un agent registrarà un missatge d'avíssi el valor retornat per l'element especificat supera el límit de 255 caràcters.
L'element system.run[] s'admet independentment dels valors AllowKey/DenyKey.
Aquesta opció només s'empra quan HostInterface no és definida.
Suportat des de Zabbix 4.4.0.
HostMetadata no 0-255 caràcters Paràmetre opcional que defineix les metadades de l'equip. Les metadades de l'equip només s'empren en el procés d'autoregistre de l'equip (agent actiu).
Si no es defineix, el valor s'agafarà de HostMetadataItem.
Un agent emetrà un error i no començarà si el valor especificat supera el límit o una cadena no UTF-8.
HostMetadataItem no Paràmetre opcional que defineix un element agent Zabbix emprat per obtindre metadades de l'equip. Aquesta opció només s'empra quan HostMetadata no és definida.
Admet paràmetres d'usuari i àlies. Admet system.run[] independentment dels valors AllowKey/DenyKey.
El valor HostMetadataItem es recupera a cada intent d'autoregistre i només s'empra en el procés d'autoregistre de l'equip (agent actiu).
Durant una petició d'autoregistre, un agent registrarà un missatge d'avís si el valor que retorna l'element especificat supera el límit de 255 caràcters.
El valor que retorna l'element ha d'ésser una cadena UTF-8; en cas contrari s'ignorarà.
Hostname no Definit per HostnameItem Llista de noms d'equip únics i que distingeixen entre majúscules i minúscules, delimitats per comes.
Requerit per a les comprovacions actives i han de coincidir amb els noms d'equip configurats al servidor. El valor s'agafen de HostnameItem si no s'ha definit.
Caràcters permesos: alfanumèrics, '.', ' ', '_' i '-'.
Llargada màxima: 128 caràcters per nom d'equip, 2048 caràcters per tota la línia.
HostnameItem no system.hostname Paràmetre opcional que defineix un element agent Zabbix emprat per obtindre el nom d'equip. Aquesta opció només s'empra quan el nom d'equip no és definit.
No admet UserParameters ni àlies, però admet system.run[] independentment dels valors AllowKey/DenyKey.
La longitud de sortida és limitada a 512 Ko .
Include no Podeu incloure fitxers individuals o tots els fitxers d'un directori al fitxer de configuració.
Per incloure només fitxers rellevants al directori especificat, el caràcter comodí asterisc és compatible per a la concordança de patrons. Per exemple: /absolute/path/to/config/files/*.conf.
Veieu notes especials sobre les limitacions.
ListenBacklog no 0 - INT_MAX SOMAXCONN El nombre màxim de connexions pendents a la cua TCP.
El valor per defecte és una constant codificada, que depèn del sistema.
El valor màxim admès depèn de el sistema, els valors massa alts es poden truncar de manera transparent al 'màxim especificat per la implementació'.
ListenIP no 0.0.0.0 Llistat d'adreces IP delimitades per comes que l'agent hauria d'escoltar.
La versió 1.8.3 i posterior admeten diverses adreces IP.
ListenPort no 1024-32767 10050 L'agent escoltarà en aquest port les connexions des del servidor.
LoadModule no Mòdul per carregar a l'inici de l'agent. Els mòduls s'empren per ampliar la funcionalitat de l'agent.
Formats:
LoadModule=<module.so>
LoadModule=<path/module.so>
LoadModule=</abs_path/module.so
O el mòdul s'ha d'ubicar al directori especificat per LoadModulePath o el camí ha de precedir el nom del mòdul. Si el camí anterior és absolut (comença amb '/'), llavors LoadModulePath s'ignora.
Es permet incloure diversos paràmetres LoadModule.
LoadModulePath no Camí complet a la ubicació dels mòduls de l'agent.
El valor per defecte depèn de les opcions de compilació.
LogFile sí, si LogType s'estableix a fitxer, en cas contrari
no
Nom del fitxer de registre.
LogFileSize no 0-1024 1 Mida màxima del fitxer de registre en MB.
0 - desactiva la rotació automàtica del registre.
Nota: Si s'arriba al límit de mida del fitxer de registre i la rotació del fitxer falla, sigui quin sigui el motiu, el fitxer de registre existent es trunca i s'inicia de nou.
LogType no fitxer Tipus de sortida del registre:
fitxer - escriu el registre al fitxer especificat pel paràmetre LogFile,
system - escriu el registre al syslog,
consola - escriu el registre a la sortida estàndard.<br >Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
LogRemoteCommands no 0 Activa el registre de les ordres de l'intèrpret d'ordres executades com a advertiments.
0 - desactivat
1 - activat
Les ordres només es registraran si s'executen de forma remota. Les entrades de registre no es crearan si system.run[] s'inicia localment pels paràmetres HostMetadataItem, HostInterfaceItem o HostnameItem.
MaxLinesPerSecond no 1-1000 20 Nombre màxim de línies noves per segon que l'agent enviarà al servidor o al proxy de Zabbix quan processi les comprovacions actives "registre" i "registre d'esdeveniments".
El valor proporcionat serà substituït per el paràmetre 'maxlines',
proporcionat a la clau d'element 'log' o 'eventlog'.
Nota: Zabbix processarà 10 vegades més línies noves que les establertes a MaxLinesPerSecond per cercar la cadena necessària als elements de registre.
PidFile no /tmp/zabbix_agentd.pid Nom del fitxer PID.
RefreshActiveChecks no 60-3600 120 La freqüència amb què s'actualitza la llista de comprovacions actives, en segons.
Tingueu en compte que, després de no poder actualitzar les comprovacions actives, la següent actualització es provarà després de 60 segons.
Server sí, si StartAgents no és establert explícitament en 0 Llistat d'adreces IP delimitades per comes, opcionalment en notació CIDR, o noms d'equip de servidors Zabbix i proxys Zabbix.
Només s'admetran connexions entrants dels equips que s'indiquen aquí.
Si el suport d'IPv6 és habilitat, "127.0.0.1". ', '::127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1' es tracten de la mateixa manera i '::/0' permetrà qualsevol adreça IPv4 o IPv6.
Es pot emprar '0.0.0.0/0'. per permetre qualsevol adreça IPv4.
Tingueu en compte que les "adreces IPv6 compatibles amb IPv4" (prefix 0000::/96) són compatibles però obsoletes per RFC4291.
Exemple: Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.domain
S'admeten espais.
ServerActive no L'adreça del servidor/proxy Zabbix o la configuració del clúster per obtindre comprovacions actives.
L'adreça del servidor/proxy és l'adreça IP o el nom DNS i el port opcional separat per dos punts.
La configuració del clúster és una o més adreces de servidor separades per punt i coma.
Es poden especificar diversos servidors/clústers Zabbix i proxys Zabbix, separats per comes.
No s'hauria d'especificar més d'un proxy Zabbix des de cada servidor/clúster Zabbix.
Si s'especifica el proxy Zabbix, no s'hauria d'especificar el servidor/clúster Zabbix per a aquest proxy.
Es poden proporcionar diverses adreces delimitades per comes per emprar diversos servidors Zabbix independents en paral·lel. Es permeten espais.
Si no s'especifica el port, s'empra el port predeterminat.
Les adreces IPv6 s'han d'especificar entre claudàtors si s'especifica el port per a aquest equip.
Si no s'especifica el port, els claudàtors per a IPv6 les adreces són opcionals.
Si no s'especifica aquest paràmetre, les comprovacions actives són desactivades.
Exemple per al proxy Zabbix:
ServerActive=127.0.0.1:10051
Exemple per a diversos servidors:
ServerActive= 127.0.0.1:20051,zabbix.domain,[::1]:30051,::1,[12fc::1]
Exemple d'alta disponibilitat:
ServerActive=zabbix.cluster.node1 ;zabbix.cluster.node2:20051;zabbix.cluster.node3
Exemple d'alta disponibilitat amb dos clústers i un servidor:
ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051,zabbix.cluster2 .node1;zabbix.cluster2.node2,zabbix.domain
SourceIP no Adreça IP d'origen per a:
- connexions sortints al servidor Zabbix o al proxy Zabbix;
- fer connexions mentre s'executen alguns elements (web.page.get, net.tcp.port, etc.)
StartAgents no 0-100 3 Nombre d'instàncies bifurcades prèviament de zabbix_agentd que processen comprovacions passives.
Si s'estableix a 0, es desactiven les comprovacions passives i l'agent no escoltarà cap port TCP.
Timeout no 1-30 3 No gasteu més de Timeout segons durant el processament.
TLSAccept sí, si el certificat TLS o els paràmetres PSK són definits (fins i tot per a connexió sense xifrar), en cas contrari no Quines connexions entrants acceptar. S'empra per a comprovacions passives. Es poden especificar diversos valors, separats per comes:
sense xifrar: admet connexions sense xifratge (per defecte)
psk: admet connexions amb TLS i una clau prèviament compartida (PSK)
cert - admet connexions amb TLS i un certificat
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
TLSCAFile no Camí complet d'un fitxer que conté els certificats de CA(s) de nivell superior per a la verificació de certificats d'iguals, emprat per a comunicacions xifrades entre components de Zabbix.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
TLSCertFile no Camí d'accés complet d'un fitxer que conté el certificat de l'agent o la cadena de certificats, emprat per a comunicacions xifrades amb components Zabbix.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
TLSCipherAll no Cadena de prioritat GnuTLS o cadena de xifratge OpenSSL (TLS 1.2). Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat predeterminats per a l'encriptació basat en certificats i PSK.
Exemple: TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_AES_128_GCM_128_HA256_br> Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 4.4.7.
TLSCipherAll13 no Cadena de xifrat per a OpenSSL 1.1.1 o posterior a TLS 1.3. Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat per defecte per al xifrat basat en certificats i PSK.
Exemple de GnuTLS: NONE:+VERS-TLS1.2:+ECDHE-RSA:+RSA:+ECDHE-PSK:+PSK:+AES- 128-GCM:+AES-128-CBC:+AEAD:+SHA256:+SHA1:+CURVE-ALL:+COMP-NULL::+SIGN-ALL:+CTYPE-X.509
Exemple per a OpenSSL: EECDH +aRSA+AES128:RSA+aRSA+AES128:kECDHEPSK+AES128:kPSK+AES128
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 4.4.7.
TLSCipherCert no Cadena de prioritat GnuTLS o cadena de xifrat OpenSSL (TLS 1.2). Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat per defecte per al xifrat basat en certificats.
Exemple per a GnuTLS: NONE:+VERS-TLS1.2:+ECDHE-RSA:+RSA:+AES-128-GCM:+AES-128-CBC: +AEAD:+SHA256:+SHA1:+CURVE-ALL:+COMP-NULL:+SIGN-ALL:+CTYPE-X.509
Exemple per a OpenSSL: EECDH+aRSA+AES128:RSA+aRSA+AES128<br >Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 4.4.7.
TLSCipherCert13 no Cadena de xifrat per a OpenSSL 1.1.1 o posterior a TLS 1.3. Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat per defecte per al xifrat basat en certificats.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 4.4.7.
TLSCipherPSK no Cadena de prioritat GnuTLS o cadena de xifrat OpenSSL (TLS 1.2). Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat predeterminats per al xifrat basat en PSK.
Exemple per a GnuTLS: NONE:+VERS-TLS1.2:+ECDHE-PSK:+PSK:+AES-128-GCM:+AES-128-CBC: +AEAD:+SHA256:+SHA1:+CURVE-ALL:+COMP-NULL:+SIGN-ALL
Exemple per a OpenSSL: kECDHEPSK+AES128:kPSK+AES128
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 4.4.7.
TLSCipherPSK13 no Cadena de xifrat per a OpenSSL 1.1.1 o posterior a TLS 1.3. Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat per defecte per al xifrat basat en PSK.
Exemple: TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_AES_128_GCM_SHA256
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 4.4.7.
TLSConnect sí, si el certificat TLS o els paràmetres PSK estan definits (fins i tot per a connexions sense xifrar), en cas contrari no Com s'ha de connectar l'agent al servidor o proxy Zabbix. S'empra per a controls actius. Només es pot especificar un valor:
sense xifrar - connectar-se sense xifrat (per defecte)
psk - connectar mitjançant TLS i una clau prèviament compartida (PSK)
cert - connectar mitjançant TLS i un certificat
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0 .
TLSCRLFile no Camí complet d'un fitxer que conté certificats revocats. Aquest paràmetre s'empra per a comunicacions xifrades amb components Zabbix.
Aquest paràmetre s'admet des de Zabbix 3.0.0.
TLSKeyFile no Camí complet d'un fitxer que conté la clau privada de l'agent emprada per a les comunicacions xifrades amb components Zabbix.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
TLSPSKFile no Camí complet d'un fitxer que conté la clau prèviament compartida de l'agent emprada per a comunicacions xifrades amb components Zabbix.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
TLSPSKIidentity no Cadena d'identitat de clau prèviament compartida, emprada per a comunicacions xifrades amb el servidor Zabbix.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
TLSServerCertIssuer no Emissor de certificat de servidor (proxy) permès.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
TLSServerCertSubject no Assumpte del certificat del servidor (proxy) permès.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
UnsafeUserParameters no 0,1 0 Permet que es passin tots els caràcters en arguments als paràmetres definits per l'usuari.
0 - no permetre
1 - permetre
Els caràcters següents no es permeten:< br>\ ' " ` * ? [ ] { } ~ $ ! & ; ( ) < > | # @
A més, no es permeten caràcters de nova línia.
User no zabbix Treu els privilegis a un usuari específic existent al sistema.
Només té efecte si s'executa com a "root" i AllowRoot és desactivat.
UserParameter no Paràmetre definit per l'usuari a monitorar. Hi pot haver diversos paràmetres definits per l'usuari.
Format: UserParameter=<clau>,<ordre de l'intèrpret d'ordres>
Tingueu en compte que l'ordre de l'intèrpret d'ordres no ha de retornar només una cadena buida o EOL.
Les ordres de l'intèrpret d'ordres poden tindre camins relatius, si s'especifica el paràmetre UserParameterDir.
Exemples:
UserParameter=system.test,who|wc -l
UserParameter=check_cpu,./custom_script.sh
UserParameterDir no Camí de cerca per defecte per a les ordres UserParameter. Si s'empra, l'agent canviarà el seu directori de treball a l'especificat aquí abans d'executar una ordre. Per tant, les ordres de UserParameter poden tindre un prefix relatiu ./ en comptes d'un camí complet.
Només es permet una entrada.
Exemple: UserParameterDir=/opt/myscripts

Veieu també

  1. Diferències a la configuració de l'agent Zabbix per les verificacions actives i passives des de la versió 2.0.0.