5 Instal·lació des de contenidors

Docker

Zabbix proporciona imatges Docker per a cada component Zabbix com a contenidors portàtils i autosuficients per accelerar el desplegament i el procediment d'actualització.

Els components Zabbix inclouen suport de bases de dades MySQL i PostgreSQL, compatibilitat amb el servidor web Apache2 i Nginx. Aquestes imatges són separades en diferents imatges.

Des de Zabbix 6.0, s'han de crear triggers deterministes durant la instal·lació. Si el registre binari és habilitat per a MySQL/MariaDB, això requereix privilegis de superusuari o establir la variable/paràmetre de configuració log_bin_trust_function_creators = 1. Vegeu [Scripts de creació de bases de dades(/manual/appendix/install/db_scripts#mysql) per obtindre instruccions sobre com configurar la variable. Tingueu en compte que si s'executa des d'una consola, la variable només s'establirà temporalment i s'esborrarpa quan es reiniciï un Docker. En aquest cas, mantingueu el vostre servei SQL en funcionament, atureu el servei zabbix-server executant "docker compose down zabbix-server" i després "docker compose up -d zabbix-server".
Alternativament, podeu establir aquesta variable al fitxer de configuració.

Imatges base de Docker

Es proporcionen components Zabbix amb Ubuntu, Alpine Linux i CentOS:

Imatge Versió
alpine 3.16
ubuntu 22.04 (jammy)
centos 8

Totes les imatges són configurades per reconstruir les darreres imatges si s'actualitzen les imatges base.

Font dels arxius Docker

Hom pot fer un seguiment dels canvis dels fitxers de Docker mitjançant el [repositori oficial] de Zabbix (https://github.com/zabbix/zabbix-docker) a github.com. Podeu bifurcar el projecte o crear les vostres pròpies imatges basades en els fitxers oficials de Docker.

Estructura

Tots els components de Zabbix són disponibles als següents repositoris Docker:

A més, hi ha suport per a trampes SNMP. Es proporciona com a repositori addicional (zabbix/zabbix-snmptraps) basat només en Ubuntu Trusty. Es pot enllaçar al servidor Zabbix i al proxy Zabbix.

Versions

Cada repositori de components Zabbix conté les etiquetes següents:

 • latest: la darrera versió estable d'un component Zabbix basat en la imatge Linux Alpine.
 • alpine-latest: la darrera versió estable d'un component Zabbix basat en la imatge d'Alpine Linux.
 • ubuntu-latest: la darrera versió estable d'un component Zabbix basat en la imatge d'Ubuntu
 • alpine-6.0-latest: darrera versió menor d'un component Zabbix 6.0 basat en la imatge d'Alpine Linux
 • ubuntu-6.0-latest - darrera versió menor d'un component Zabbix 6.0 basat en la imatge d'Ubuntu
 • alpine-6.0.* - diverses versions menors d'un component Zabbix 6.0 basades en la imatge Alpine Linux, on * és la versió menor del component Zabbix
 • ubuntu-6.0.* - diverses versions menors d'un component Zabbix 6.0 basades en la imatge Alpine Linux, on * és la versió menor del component Zabbix

Ús

Variables d'entorn

Totes les imatges de components de Zabbix proporcionen variables d'entorn per controlar la configuració. Aquestes variables d'entorn s'enumeren a cada repositori de components. Aquestes variables d'entorn són opcions dels fitxers de configuració de Zabbix, però amb un mètode de denominació diferent. Per exemple, ZBX_LOGSLOWQUERIES és igual a LogSlowQueries dels fitxers de configuració del servidor Zabbix i dels proxys Zabbix.

Algunes opcions de configuració no es poden canviar. Per exemple, PIDFile i LogType.

Alguns components tenen variables d'entorn específiques, que no existeixen als fitxers de configuració oficials de Zabbix:

Variable Components Descripció
DB_SERVER_HOST Servidor
Proxy
Interfície web
Aquesta variable és l'adreça IP o el nom DNS del servidor MySQL o PostgreSQL.
El valor per defecte és mysql-server o postgres-server per a MySQL o PostgreSQL respectivament
DB_SERVER_PORT Servidor
Proxy
Interfície web
Aquesta variable és el port del servidor MySQL o PostgreSQL.
Per defecte, el valor és '3306' o '5432' respectivament.
MYSQL_USER Servidor
Proxy
Interfície web
Usuari de la base de dades MySQL.
Per defecte, el valor és 'zabbix'.
MYSQL_PASSWORD Servidor
Proxy
Interfície web
Mot de pas de la base de dades MySQL.
Per defecte, el valor és 'zabbix'.
MYSQL_DATABASE Servidor
Proxy
Interfície web
Nom de la base de dades.
Per defecte, el valor és 'zabbix' per al servidor Zabbix i 'zabbix_proxy' per al proxy Zabbix.
POSTGRES_USER Servidor
Interfície web
Usuari de base de dades PostgreSQL.
Per defecte, el valor és 'zabbix'.
POSTGRES_PASSWORD Servidor
Interfície web
Mot de pas de base de dades PostgreSQL.
Per defecte, el valor és 'zabbix'.
POSTGRES_DB Servidor
Interfície web
Nom de la base de dades.
Per defecte, el valor és 'zabbix' per al servidor Zabbix i 'zabbix_proxy' per al proxy Zabbix.
PHP_TZ Interfície web Fus horària en format PHP. La llista completa de zones horàries admeses es pot trobar a php.net.
Per defecte, el valor és 'Europa/Riga'.
ZBX_SERVER_NAME Interfície web Nom d'instal·lació de Zabbix visible a l'extrem superior dret de la interfície web.
Per defecte, el valor és 'Zabbix Docker'
ZBX_JAVAGATEWAY_ENABLE Servidor
Proxy
Permet la comunicació amb Zabbix Java Gateway per recopilar comprovacions relacionades amb Java.
El valor per defecte és "fals"
ZBX_ENABLE_SNMP_TRAPS Servidor
Proxy
Activa la funcionalitat de trampes SNMP. Requereix una instància zabbix-snmptraps i un volum compartit /var/lib/zabbix/snmptraps al servidor Zabbix o al proxy Zabbix.
Volums

Les imatges permeten emprar determinats punts de muntatge. Aquests punts de muntatge són diferents i depenen del tipus de component Zabbix:

Volum Descripció
Agent Zabbix
/etc/zabbix/zabbix_agentd.d El volum permet incloure fitxers *.conf i ampliar l'agent Zabbix mitjançant la funcionalitat UserParameter
/var/lib/zabbix/modules El volum permet carregar mòduls addicionals i ampliar l'agent Zabbix mitjançant la funcionalitat LoadModule
/var/lib/zabbix/enc El volum s'empra per emmagatzemar fitxers relacionats amb TLS. Aquests noms de fitxer s'especifiquen mitjançant les variables d'entorn ZBX_TLSCAFILE, ZBX_TLSCRLLFILE, ZBX_TLSKEY_FILE i ZBX_TLSPSKFILE
Servidor Zabbix
/usr/lib/zabbix/alertscripts El volum s'empra per als scripts d'alerta personalitzats. Aquesta és la configuració AlertScriptsPath a zabbix_server.conf
/usr/lib/zabbix/externalscripts El volum és emprat per comprovacions externes. Aquest és el paràmetre ExternalScripts a zabbix_server.conf
/var/lib/zabbix/modules El volum permet carregar mòduls addicionals i ampliar el servidor Zabbix mitjançant la funció LoadModule
/var/lib/zabbix/enc El volum s'empra per emmagatzemar fitxers relacionats amb TLS. Aquests noms de fitxer s'especifiquen mitjançant les variables d'entorn ZBX_TLSCAFILE, ZBX_TLSCRLLFILE, ZBX_TLSKEY_FILE i ZBX_TLSPSKFILE
/var/lib/zabbix/ssl/certs El volum s'empra com a ubicació dels fitxers de certificat de client SSL per a l'autenticació de client. Aquesta és la configuració SSLCertLocation a zabbix_server.conf
/var/lib/zabbix/ssl/keys El volum s'empra com a ubicació dels fitxers de clau privada SSL per a l'autenticació del client. Aquest és el paràmetre SSLKeyLocation a zabbix_server.conf
/var/lib/zabbix/ssl/ssl_ca El volum s'empra com a ubicació dels fitxers de l'autoritat de certificació (CA) per a la verificació del certificat del servidor SSL. Aquesta és la configuració SSLCALocation a zabbix_server.conf
/var/lib/zabbix/snmptraps El volum s'empra com a ubicació del fitxer snmptraps.log. Es pot compartir amb el contenidor zabbix-snmptraps i heretar-lo mitjançant l'opció Docker volumes_from quan es crea una nova instància del servidor Zabbix. La funció de processament de trampes SNMP es pot activar emprant el volum compartit i establint la variable d'entorn ZBX_ENABLE_SNMP_TRAPS a 'true'
/var/lib/zabbix/mibs El volum permet afegir nous fitxers MIB. No admet subdirectoris, tots els MIB s'han de posar a /var/lib/zabbix/mibs
Proxy Zabbix
/usr/lib/zabbix/externalscripts El volum és emprat per comprovacions externes. Aquesta és la configuració ExternalScripts a zabbix_proxy.conf
/var/lib/zabbix/modules El volum permet carregar mòduls addicionals i ampliar el servidor Zabbix mitjançant la funció LoadModule
/var/lib/zabbix/enc El volum s'empra per emmagatzemar fitxers relacionats amb TLS. Aquests noms de fitxer s'especifiquen mitjançant les variables d'entorn ZBX_TLSCAFILE, ZBX_TLSCRLLFILE, ZBX_TLSKEY_FILE i ZBX_TLSPSKFILE
/var/lib/zabbix/ssl/certs El volum s'empra com a ubicació dels fitxers de certificat de client SSL per a l'autenticació de client. Aquest és el paràmetre SSLCertLocation a zabbix_proxy.conf
/var/lib/zabbix/ssl/keys El volum s'empra com a ubicació dels fitxers de clau privada SSL per a l'autenticació del client. Aquesta és la configuració SSLKeyLocation a zabbix_proxy.conf
/var/lib/zabbix/ssl/ssl_ca El volum s'empra com a ubicació dels fitxers de l'autoritat de certificació (CA) per a la verificació del certificat del servidor SSL. És el paràmetre SSLCALocation a zabbix_proxy.conf
/var/lib/zabbix/snmptraps El volum s'empra com a ubicació del fitxer snmptraps.log. Es pot compartir amb el contenidor zabbix-snmptraps i heretar-lo mitjançant l'opció Docker volumes_from quan es crea una nova instància del servidor Zabbix. La funció de processament de trampes SNMP es pot activar emprant el volum compartit i establint la variable d'entorn ZBX_ENABLE_SNMP_TRAPS a 'true'
/var/lib/zabbix/mibs El volum permet afegir nous fitxers MIB. No admet subdirectoris, tots els MIB s'han de posar a /var/lib/zabbix/mibs
Interfície web Zabbix basada en el servidor web Apache2
/etc/ssl/apache2 El volum activa HTTPS per a la interfície web Zabbix. El volum hauria de contindre fitxers ssl.crt i ssl.key preparats per a Apache2
Interfície web Zabbix basada en el servidor web Nginx
/etc/ssl/nginx El volum activa HTTPS per a la interfície web Zabbix. El volum hauria de contindre els dos fitxers ssl.crt, ssl.key i dhparam.pem preparats per a connexions Nginx SSL
Zabbix snmptraps
/var/lib/zabbix/snmptraps El volum conté un fitxer de registre anomenat snmptraps.log amb trampes SNMP rebudes
/var/lib/zabbix/mibs El volum permet afegir nous fitxers MIB. No admet subdirectoris, tots els MIB s'han de posar a /var/lib/zabbix/mibs

Per obtindre més informació, veieu els dipòsits oficials de Zabbix a Docker Hub.

Exemples d'ús

Exemple 1

L'exemple mostra com executar el servidor Zabbix amb suport de bases de dades MySQL, la interfície web Zabbix basada en el servidor web Nginx i la passarel·la Java Zabbix.

1. Creeu una xarxa dedicada als contenidors de components Zabbix:

# docker network create --subnet 172.20.0.0/16 --ip-range 172.20.240.0/20 zabbix-net

2. Inicieu la instància del servidor MySQL buida

docker run --name mysql-server -t \
       -e MYSQL_DATABASE="zabbix" \
       -e MYSQL_USER="zabbix" \
       -e MYSQL_PASSWORD="zabbix_pwd" \
       -e MYSQL_ROOT_PASSWORD="root_pwd" \
       --network=zabbix-net \
       --restart unless-stopped \
       -d mysql:8.0 \
       --character-set-server=utf8 --collation-server=utf8_bin \
       --default-authentication-plugin=mysql_native_password

3. Inicieu la instància de passarel·la Java de Zabbix

docker run --name zabbix-java-gateway -t \
       --network=zabbix-net \
       --restart unless-stopped \
       -d zabbix/zabbix-java-gateway:alpine-6.0-latest

4. Inicieu la instància del servidor Zabbix i enllaceu la instància amb la instància del servidor MySQL creada

docker run --name zabbix-server-mysql -t \
       -e DB_SERVER_HOST="mysql-server" \
       -e MYSQL_DATABASE="zabbix" \
       -e MYSQL_USER="zabbix" \
       -e MYSQL_PASSWORD="zabbix_pwd" \
       -e MYSQL_ROOT_PASSWORD="root_pwd" \
       -e ZBX_JAVAGATEWAY="zabbix-java-gateway" \
       --network=zabbix-net \
       -p 10051:10051 \
       --restart unless-stopped \
       -d zabbix/zabbix-server-mysql:alpine-6.0-latest

La instància del servidor Zabbix exposa el port 10051/TCP (trapper Zabbix) a l'equip.

5. Inicieu la interfície web de Zabbix i enllaçeu la instància amb el servidor MySQL creat i les instàncies del servidor Zabbix

docker run --name zabbix-web-nginx-mysql -t \
       -e ZBX_SERVER_HOST="zabbix-server-mysql" \
       -e DB_SERVER_HOST="mysql-server" \
       -e MYSQL_DATABASE="zabbix" \
       -e MYSQL_USER="zabbix" \
       -e MYSQL_PASSWORD="zabbix_pwd" \
       -e MYSQL_ROOT_PASSWORD="root_pwd" \
       --network=zabbix-net \
       -p 80:8080 \
       --restart unless-stopped \
       -d zabbix/zabbix-web-nginx-mysql:alpine-6.0-latest

La instància de la interfície web de Zabbix exposa el port 80/TCP (HTTP) a l'equip.

Exemple 2

L'exemple ensenya com executar el servidor Zabbix amb suport de bases de dades PostgreSQL, la interfície web Zabbix basada en el servidor web Nginx i la funció de trampa SNMP.

1. Creeu una xarxa dedicada als contenidors de components Zabbix:

docker network create --subnet 172.20.0.0/16 --ip-range 172.20.240.0/20 zabbix-net

2. Inicieu la instància del servidor PostgreSQL buida

docker run --name postgres-server -t \
       -e POSTGRES_USER="zabbix" \
       -e POSTGRES_PASSWORD="zabbix_pwd" \
       -e POSTGRES_DB="zabbix" \
       --network=zabbix-net \
       --restart unless-stopped \
       -d postgres:latest

3. Inicieu la instància Zabbix snmptraps

docker run --name zabbix-snmptraps -t \
       -v /zbx_instance/snmptraps:/var/lib/zabbix/snmptraps:rw \
       -v /var/lib/zabbix/mibs:/usr/share/snmp/mibs:ro \
       --network=zabbix-net \
       -p 162:1162/udp \
       --restart unless-stopped \
       -d zabbix/zabbix-snmptraps:alpine-6.0-latest

La instància snmptrap de Zabbix exposa el port 162/UDP (trampes SNMP) a l'equip.

4. Inicieu la instància del servidor Zabbix i enllaceu la instància amb la instància del servidor PostgreSQL creada

docker run --name zabbix-server-pgsql -t \
       -e DB_SERVER_HOST="postgres-server" \
       -e POSTGRES_USER="zabbix" \
       -e POSTGRES_PASSWORD="zabbix_pwd" \
       -e POSTGRES_DB="zabbix" \
       -e ZBX_ENABLE_SNMP_TRAPS="true" \
       --network=zabbix-net \
       -p 10051:10051 \
       --volumes-from zabbix-snmptraps \
       --restart unless-stopped \
       -d zabbix/zabbix-server-pgsql:alpine-6.0-latest

La instància del servidor Zabbix exposa el port 10051/TCP (trapper Zabbix) a l'equip.

5. Inicieu la interfície web de Zabbix i enllaceu la instància amb el servidor PostgreSQL creat i les instàncies del servidor Zabbix

docker run --name zabbix-web-nginx-pgsql -t \
       -e ZBX_SERVER_HOST="zabbix-server-pgsql" \
       -e DB_SERVER_HOST="postgres-server" \
       -e POSTGRES_USER="zabbix" \
       -e POSTGRES_PASSWORD="zabbix_pwd" \
       -e POSTGRES_DB="zabbix" \
       --network=zabbix-net \
       -p 443:8443 \
       -p 80:8080 \
       -v /etc/ssl/nginx:/etc/ssl/nginx:ro \
       --restart unless-stopped \
       -d zabbix/zabbix-web-nginx-pgsql:alpine-6.0-latest

La instància de la interfície web de Zabbix exposa el port 443/TCP (HTTPS) a l'equip.
El directori /etc/ssl/nginx ha de contindre el certificat amb el nom necessari.

Exemple 3

L'exemple mostra com executar el servidor Zabbix amb suport de bases de dades MySQL, basat en la interfície web de Zabbix al servidor web Nginx i a la passarel·la Zabbix Java emprant "podman" a Red Hat 8.

1. Creeu un pod nou amb el nom "zabbix" i els ports exposats (interfície web, trapper del servidor Zabbix):

podman pod create --name zabbix -p 80:8080 -p 10051:10051

2. (opcional) Inicieu el contenidor de l'agent Zabbix a la ubicació del pod zabbix:

podman run --name zabbix-agent \
      -e ZBX_SERVER_HOST="127.0.0.1,localhost" \
      --restart=always \
      --pod=zabbix \
      -d registry.connect.redhat.com/zabbix/zabbix-agent-50:latest

3. Creeu el directori ./mysql/ a l'equip i inicieu el servidor Oracle MySQL 8.0:

podman run --name mysql-server -t \
       -e MYSQL_DATABASE="zabbix" \
       -e MYSQL_USER="zabbix" \
       -e MYSQL_PASSWORD="zabbix_pwd" \
       -e MYSQL_ROOT_PASSWORD="root_pwd" \
       -v ./mysql/:/var/lib/mysql/:Z \
       --restart=always \
       --pod=zabbix \
       -d mysql:8.0 \
       --character-set-server=utf8 --collation-server=utf8_bin \
       --default-authentication-plugin=mysql_native_password

4. Inicieu el contenidor del servidor Zabbix:

podman run --name zabbix-server-mysql -t \
             -e DB_SERVER_HOST="127.0.0.1" \
             -e MYSQL_DATABASE="zabbix" \
             -e MYSQL_USER="zabbix" \
             -e MYSQL_PASSWORD="zabbix_pwd" \
             -e MYSQL_ROOT_PASSWORD="root_pwd" \
             -e ZBX_JAVAGATEWAY="127.0.0.1" \
             --restart=always \
             --pod=zabbix \
             -d registry.connect.redhat.com/zabbix/zabbix-server-mysql-60

5. Inicieu el contenidor Zabbix Java Gateway:

podman run --name zabbix-java-gateway -t \
       --restart=always \
       --pod=zabbix \
       -d registry.connect.redhat.com/zabbix/zabbix-java-gateway-60

6. Inicieu el contenidor de la interfície web Zabbix:

podman run --name zabbix-web-mysql -t \
             -e ZBX_SERVER_HOST="127.0.0.1" \
             -e DB_SERVER_HOST="127.0.0.1" \
             -e MYSQL_DATABASE="zabbix" \
             -e MYSQL_USER="zabbix" \
             -e MYSQL_PASSWORD="zabbix_pwd" \
             -e MYSQL_ROOT_PASSWORD="root_pwd" \
             --restart=always \
             --pod=zabbix \
             -d registry.connect.redhat.com/zabbix/zabbix-web-mysql-60

El pod zabbix exposa el port 80/TCP (HTTP) a l'equip des de 8080/TCP del contenidor zabbix-web-mysql.

Composició Docker

Zabbix també proporciona fitxers de composició per definir i executar components Zabbix multicontenidor a Docker. Aquests fitxers de redacció són disponibles al dipòsit oficial de docker de Zabbix a github.com: https://github.com/zabbix/zabbix-docker. Aquests fitxers de composició s'afegeixen com a exemples, es substitueixen. Per exemple, contenen proxys que admeten MySQL i SQLite3.

Hi ha diverses versions diferents dels fitxers de composició:

Nom del fitxer Descripció
docker-compose_v3_alpine_mysql_latest.yaml El fitxer de composició executa la darrera versió dels components Zabbix 5.4 a Alpine Linux amb suport de bases de dades MySQL.
docker-compose_v3_alpine_mysql_local.yaml El fitxer de composició crea localment la darrera versió de Zabbix 5.4 i executa components Zabbix a Alpine Linux amb suport de bases de dades MySQL.
docker-compose_v3_alpine_pgsql_latest.yaml El fitxer de composició executa la darrera versió dels components Zabbix 5.4 a Alpine Linux amb suport de bases de dades PostgreSQL.
docker-compose_v3_alpine_pgsql_local.yaml El fitxer Compose crea localment la darrera versió de Zabbix 5.4 i executa components Zabbix a Alpine Linux amb suport de bases de dades PostgreSQL.
docker-compose_v3_centos_mysql_latest.yaml El fitxer de composició executa la darrera versió dels components Zabbix 5.4 a CentOS 8 amb suport de bases de dades MySQL.
docker-compose_v3_centos_mysql_local.yaml El fitxer de composició crea localment la darrera versió de Zabbix 5.4 i executa components Zabbix a CentOS 8 amb suport de bases de dades MySQL.
docker-compose_v3_centos_pgsql_latest.yaml El fitxer de composició executa la darrera versió dels components Zabbix 5.4 a CentOS 8 amb suport de bases de dades PostgreSQL.
docker-compose_v3_centos_pgsql_local.yaml El fitxer de composició crea localment la darrera versió de Zabbix 5.4 i executa components Zabbix a CentOS 8 amb suport de bases de dades PostgreSQL.
docker-compose_v3_ubuntu_mysql_latest.yaml El fitxer de composició executa la darrera versió dels components Zabbix 5.4 a Ubuntu 20.04 amb suport de bases de dades MySQL.
docker-compose_v3_ubuntu_mysql_local.yaml El fitxer de composició crea localment la darrera versió de Zabbix 5.4 i executa components Zabbix a Ubuntu 20.04 amb suport de bases de dades MySQL.
docker-compose_v3_ubuntu_pgsql_latest.yaml El fitxer Compose executa la darrera versió dels components Zabbix 5.4 a Ubuntu 20.04 amb suport de bases de dades PostgreSQL.
docker-compose_v3_ubuntu_pgsql_local.yaml El fitxer de composició crea localment la darrera versió de Zabbix 5.4 i executa components Zabbix a Ubuntu 20.04 amb suport de bases de dades PostgreSQL.

Els fitxers de Docker Compose disponibles admeten la versió 3 de Docker Compose.

Emmagatzematge

Els fitxers de redacció són configurats per admetre l'emmagatzematge local a un equip. Docker Compose crearà un directori zbx_env a la carpeta amb el fitxer de composició quan executeu components Zabbix amb el fitxer de composició. El directori contindrà la mateixa estructura que la descrita anteriorment a la secció Volums i el directori per emmagatzemar la base de dades.

També hi ha volums de només lectura per als fitxers /etc/localtime i /etc/timezone.

Arxius d'entorn

Al mateix directori amb els fitxers de redacció a github.com, podeu trobar fitxers amb variables d'entorn predeterminades per a cada component del fitxer de composició. Aquests fitxers d'entorn s'anomenen així: .env_<tipus de component>.

Exemples

Les ordres que es mostren a continuació són per a Docker Compose V2. Si empreu Docker Compose V1, substituïu "docker compose -f" per "docker-compose -f"

Exemple 1

 # git checkout 6.0
    # docker compose -f ./docker-compose_v3_alpine_mysql_latest.yaml up -d

L'ordre descarregarà les darreres imatges de Zabbix 6.0 per a cada component Zabbix i les executarà en mode de separació.

No us oblideu de descarregar els fitxers .env_<tipus de component> del dipòsit oficial de Zabbix de github.com amb fitxers de redacció.

Exemple 2

 # git checkout 6.0
    # docker compose -f ./docker-compose_v3_ubuntu_mysql_local.yaml up -d

L'ordre descarregarà la imatge base Ubuntu 20.04 (focal), després crearà components de Zabbix 6.0 localment i els executarà en mode de separació.