7 Protocol d'exportació en temps real

Aquesta secció proporciona detalls del protocol exportació en temps real en format JSON delimitat de nova línia per a:

Tots els fitxers tenen l'extensió .ndjson. Cada línia del fitxer d'exportació és un objecte JSON.

Esdeveniments de trigger

S'exporta la informació següent per a un esdeveniment problemàtic:

|Camp|<|<|Tipus|Descripció| |-|-|-----------|----------|------------------------ -------| |clock|<|<|nombre|Nombre de segons des de l'Època fins que es va detectar el problema (part entera).| |ns|<|<|nombre|Nombre de nanosegons que cal afegir al clock per obtindre el temps precís de detecció de problemes.| |valor|<|<|nombre|1 (sempre).| |eventid|<|<|nombre|identificador de l'esdeveniment del problema| |nom|<|<|cadena|Nom de l'esdeveniment del problema.| |gravetat|<|<|nombre|Gravetat de l'esdeveniment problema (0 - No classificat, 1 - Informació, 2 - Avís, 3 - Mitjana, 4 - Alta, 5 - Desastre).| |hosts|<|<|array|Llista d'equips implicats en l'expressió del trigger; hi ha d'haver almenys un element a la matriu.| | |-|<|objecte|<| |^| |host|string|Nom de l'equip.| |||name|cadena|Nom d'equip visible.| |groups|<|<|array|Llista de grups d'equip de tots els equips implicats en l'expressió trigger; hi ha d'haver almenys un element a la matriu.| | |-|<|string|Nom del grup d'equip.| |etiquetes|<|<|matriu|Llista d'etiquetes problemàtiques (poden ésser buides).| | |-|<|objecte|<| |^| |etiqueta|cadena|Nom de l'etiqueta.| |||valor|cadena|Valor de l'etiqueta (pot ésser buida).|

S'exporta la informació següent per a un esdeveniment de recuperació:

Camp Tipus Descripció
clock compte Nombre de segons des de l'època fins que es va resoldre el problema (part entera).
ns nombre Nombre de nanosegons que cal afegir a clock per obtindre el temps precís de resolució de problemes.
valor nombre 0 (sempre).
eventid nombre ID d'esdeveniment de recuperació.
p_eventid nombre ID d'esdeveniment del problema.
Exemples

Problema:

{"clock":1519304285,"ns":123456789,"value":1,"name":"Either Zabbix agent is unreachable on Host B or pollers are too busy on Zabbix Server","severity":3,"eventid":42, "hosts":[{"host":"Host B", "name":"Host B visible"},{"host":"Zabbix Server","name":"Zabbix Server visible"}],"groups":["Group X","Group Y","Group Z","Zabbix servers"],"tags":[{"tag":"availability","value":""},{"tag":"data center","value":"Riga"}]}

Recuperació:

{"clock":1519304345,"ns":987654321,"value":0,"eventid":43,"p_eventid":42}

Problema (generació de diversos esdeveniments problemàtics):

{"clock":1519304286,"ns":123456789,"value":1,"eventid":43,"name":"Either Zabbix agent is unreachable on Host B or pollers are too busy on Zabbix Server","severity":3,"hosts":[{"host":"Host B", "name":"Host B visible"},{"host":"Zabbix Server","name":"Zabbix Server visible"}],"groups":["Group X","Group Y","Group Z","Zabbix servers"],"tags":[{"tag":"availability","value":""},{"tag":"data center","value":"Riga"}]}
    
    {"clock":1519304286,"ns":123456789,"value":1,"eventid":43,"name":"Either Zabbix agent is unreachable on Host B or pollers are too busy on Zabbix Server","severity":3,"hosts":[{"host":"Host B", "name":"Host B visible"},{"host":"Zabbix Server","name":"Zabbix Server visible"}],"groups":["Group X","Group Y","Group Z","Zabbix servers"],"tags":[{"tag":"availability","value":""},{"tag":"data center","value":"Riga"}]}

Recuperació:

{"clock":1519304346,"ns":987654321,"value":0,"eventid":44,"p_eventid":43}
    
    {"clock":1519304346,"ns":987654321,"value":0,"eventid":44,"p_eventid":42}

Valors d'element

S'exporta la informació següent per al valor d'un element recollit:

Camp Tipus Descripció
host object Nom d'equip de l'equip de l'element.
host string Nom de l'equip.
nom string Nom visible de l'equip.
groups array Llista de grups d'equips de l'element equip; hi ha d'haver almenys un element a la matriu.
- string Nom del grup d'equips.
itemid number ID de l'element.
nom string Nom de l'element visible.
clock number Nombre de segons des de l'Època fins que es va recopilar el valor (part entera).
ns number Nombre de nanosegons que cal afegir a clock per obtindre un temps de recollida de valors precís.
timestamp
(només Journal)
number 0 si no és pas disponible.
font
(només Journal)
string Cadena buida si no és pas disponible.
severity
(només Journal)
number 0 si no és pas disponible.
eventid
(només Journal)
number 0 si no és pas disponible.
value number (per a elements numèrics) o
string (per a elements de text)
Valor de l'element recollit.
types number Tipus de valor recollit:
0 - nombre flotant, 1 - caràcter, 2 - registre, 3 - numèric sense signe, 4 - text
Exemples

Valor numèric (no signat):

{"host":{"host":"Host B","name":"Host B visible"},"groups":["Group X","Group Y","Group Z"],"itemid":3,"name":"Agent availability","clock":1519304285,"ns":123456789,"value":1,"type":3}

Valor numèric (flotant):

{"host":{"host":"Host B","name":"Host B visible"},"groups":["Group X","Group Y","Group Z"],"itemid":4,"name":"CPU Load","clock":1519304285,"ns":123456789,"value":0.1,"type":0}

Caràcter, valor de text:

{"host":{"host":"Host B","name":"Host B visible"},"groups":["Group X","Group Y","Group Z"],"itemid":2,"name":"Agent version","clock":1519304285,"ns":123456789,"value":"3.4.4","type":4}

Valor de registre:

{"host":{"host":"Host A","name":"Host A visible"},"groups":["Group X","Group Y","Group Z"],"itemid":1,"name":"Messages in log file","clock":1519304285,"ns":123456789,"timestamp":1519304285,"source":"","severity":0,"eventid":0,"value":"log file message","type":2}

Tendències

S'exporta la informació següent per a un valor de tendència calculat:

Camp Tipus Descripció
host object Nom d'equip de l'equip de l'element.
host string Nom de l'equip.
nom string Nom visible de l'equip.
groups array Llista de grups d'equips de l'element equip; hi ha d'haver almenys un element a la matriu.
- string Nom del grup d'equip.
itemid number ID de l'element.
name string Nom visible de l'element.
clock number Nombre de segons des de l'Època fins que es va recopilar el valor (part entera).
count number Nombre de valors recollits durant una hora determinada.
min number Valor mínim de l'element per a una hora determinada.
avg number Valor mitjà de l'element durant una hora determinada.
max number Valor màxim de l'element per a una hora determinada.
type number Tipus de valor:
0 - nombre flotant numèric, 3 - numèric sense signe
Exemples

Valor numèric (sense signe):

{"host":{"host":"Host B","name":"Host B visible"},"groups":["Group X","Group Y","Group Z"],"itemid":3,"name":"Agent availability","clock":1519311600,"count":60,"min":1,"avg":1,"max":1,"type":3}

Valor numèric (flotant):

{"host":{"host":"Host B","name":"Host B visible"},"groups":["Group X","Group Y","Group Z"],"itemid":4,"name":"CPU Load","clock":1519311600,"count":60,"min":0.01,"avg":0.15,"max":1.5,"type":0}