12 Valor dels elements

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Valor d'element als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels `camps' del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Valor d'element, consulteu els requisits dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

S'admeten els paràmetres següents per al giny Valor d'element.

Paràmetre tipus nom valor
Interval d'actualització 0 rf_rate 0 - Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - (per defecte) 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.
Element
(obligatori)
4 itemids ID de l'Element ID.
Veure 0 veure 1 - Descripció;
2 - Valor;
3 - Hora;
4 - Indicador de canvi.

Per defecte. : 1, 2, 3, 4 (tots activats).

Nota: per configurar diversos valors, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada valor.
Activar la tria d'equips 0 dinàmic 0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.
Configuració avançada 0 adv_conf 0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.

Configuració avançada

Els paràmetres següents s'admeten si la Configuració avançada és establerta a "Habilitada".

|Paràmetre|<|tipus|nom|valor| |-|--------|--|---------|---------------------------- -----| |Color de fons|<|1|bg_color|Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).

Per defecte: "" (buida).|

Descripció

Els paràmetres següents s'admeten si la Configuració avançada és establerta a "Habilitada" i Veure és establert a "Descripció".

Paràmetre tipus nom valor
Descripció 1 descripció Qualsevol valor de cadena, incloses les macros.
Macros admeses: {HOST.*}, {ITEM.*}, {INVENTORY.*}, macros d'usuari.
< br>Per defecte: {ITEM.NAME}.
Posició horitzontal 0 desc_h_pos 0 - Esquerra;
1 - (per defecte) Centre;
2 - Dreta.

Dos o més elements (Descripció, Valor, Temps) no pot compartir la mateixa Posició horitzontal i Posició vertical.
Posició vertical 0 desc_v_pos 0 - Amunt;
1 - Centrat;
2 - (per defecte) Avall.

Dos o més elements (Descripció, Valor, Temps) no pot compartir la mateixa Posició horitzontal i Posició vertical.
Mida 0 desc_size Els valors vàlids oscil·len entre 1 i 100.

Per defecte: 15.
Negreta 0 desc_bold 0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.
Color 1 desc_color Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).

Per defecte: "" (buida).
Valor

Els paràmetres següents s'admeten si la Configuració avançada és establerta a "Habilitada" i Veure és establert a "Valor".

|Paràmetre|<|tipus|nom|valor| |-|--------|--|---------|---------------------------- -----| |Llocs decimals|<|<|<|<| |<|Llocs decimals|0|Llocs_decimals|Els valors vàlids van d'1 a 10.

Per defecte: 2.| |^|Mida|0|mida_decimal|Els valors vàlids oscil·len entre 1 i 100.

Per defecte: 35.| |Posició|<|<|<|<| |<|Posició horitzontal|0|value_h_pos|0 - Esquerra;
1 - (per defecte) Centre;
2 - Dreta.

Dos o més elements (Descripció, Valor, Temps) no poden compartir la mateixa Posició horitzontal i Posició vertical.| |^|Posició vertical|0|value_v_pos|0 - Amunt;
1 - (per defecte) Mitjà;
2 - A baix.

Dos o més elements (Descripció, Valor, Temps) no poden compartir la mateixa Posició horitzontal i Posició vertical.| |^|Mida|0|mida_valor|Els valors vàlids oscil·len entre 1 i 100.

Per defecte: 45.| |^|Negreta|0|value_bold|0 - Inhabilitat;
1 - (per defecte) Activat.| |^|Color|1|valor_color|Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).

Per defecte: "" (buida).| |Unitats|<|<|<|<| |<|Unitats (casilla de selecció)|0|unitats_mostra|0 - Inhabilitat;
1 - (per defecte) Activat.| |^|Unitats (valor)|1|unitats|Qualsevol valor de cadena.| |^|Posició|0|units_pos|0 - Abans del valor;
1 - Per sobre del valor;
2 - (per defecte) Després del valor;
3 - Per sota del valor.| |^|Mida|0|mida_unitats|Els valors vàlids ballen entre 1 i 100.

Per defecte: 35.| |^|Negreta|0|units_bold|0 - Inhabilitat;
1 - (per defecte) Activat.| |^|Color|1|unitats_color|Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).

Per defecte: "" (buida).|

Hora

Els paràmetres següents s'admeten si la Configuració avançada és establerta a "Habilitada" i Veure és establert a "Hora".

Paràmetre tipus nom
Posició horitzontal 0 value_h_pos
Posició vertical 0 value_v_pos
Mida 0 mida_valor
Negreta 0 value_bold
Color 1 valor_color
Indicador de canvi

Els paràmetres següents s'admeten si la Configuració avançada és establerta a "Habilitada" i Veure és establert a "Indicador de canvi".

Paràmetre tipus nom
Indicador de canvi ↑ color 1 up_color Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).

Per defecte: "" (buit).
Indicador de canvi ↓ color 1 down_color Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).

Per defecte: "" (buit).
Indicador de canvi ↕ color 1 updown_color Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).

Per defecte: "" (buit).

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Valor d'element. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configuració d'un giny Valor d'element

Configureu un giny Valor de l'element que mostri el valor de l'element "42266" (disponibilitat de l'agent Zabbix). A més, afineu visualment el giny amb múltiples opcions avançades.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "item",
                "name": "Item value",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 4,
                "height": 3,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 4,
                    "name": "itemid",
                    "value": 42266
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "show",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "show",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "show",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "adv_conf",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "bg_color",
                    "value": "D1C4E9"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "description",
                    "value": "Agent status"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "desc_h_pos",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "desc_v_pos",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "desc_bold",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "desc_color",
                    "value": "F06291"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "value_h_pos",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "value_size",
                    "value": 25
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "value_color",
                    "value": "FFFF00"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "units_show",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "time_h_pos",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "time_v_pos",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "time_size",
                    "value": 10
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "time_bold",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "time_color",
                    "value": "9FA8DA"
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també