> Objecte d'equip descobert

Els següents objectes són relacionats amb l'API dhost.

Equip descobert

Els equips descoberts són creats per el servidor Zabbix i no poden pas ésser modificats mitjançant l'API.

L'objecte d'equip descobert conté informació sobre un equip descobert per una regla de descoberta de xarxa. Té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
dhostid string ID de l'equip descobert.
druleid string ID de la regla de descoberta que ha detectat l'equip.
lastdown timestamp Hora en que l'equip descobert era desactivat el darrer cop.
lastup timestamp Hora en que l'equip descobert era actiu per darrer cop.
status integer Indica si l'equip descobert és actiu o apagat. L'equip és actiu si té, com a mínim, un servei descobert actiu.

Valors possibles:
0 - equip actiu;
1 - equip inactiu.