Table of Contents

11 Cau de valor

Vista general

Per fer el càlcul dels triggers, els elements calculats i algunes macros molt més ràpidament, el servidor Zabbix admet una opció de memòria cau de valors.

Aquesta memòria cau de memòria es pot emprar per a dades històriques, en lloc de fer crides SQL directes a la base de dades. Si els valors històrics no són pas presents a la memòria cau, calen els valors que falten de la base de dades i la memòria cau s'actualitza en conseqüència.

Per habilitar la funcionalitat de la memòria cau de valors, un paràmetre opcional ValueCacheSize és compatible amb el fitxer configuració del servidor Zabbix.

S'admeten dos elements interns per controlar la memòria cau de valors: zabbix[vcache,buffer,<mode>] i zabbix[vcache,cache,<parameter>]. Veieu més detalls amb elements interns.