> Objecte problema

Els següents objectes són relacionats amb l'API problem.

Els problemes els crea el servidor Zabbix i no es poden pas editar amb l'API.

L'objecte problema té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
eventid string Id de l'esdeveniment problemàtic.
source integer Tipus de l'esdeveniment problemàtic.

Valors possibles:
0 - esdeveniment creat per un trigger;
3 - esdeveniment intern;
4 - esdeveniment creat quan s'actualitza l'estat del servei.
object integer Tipus d'objecte relacionat amb l'esdeveniment problemàtic.

Valors possibles per a esdeveniments de triggers:
0 - trigger.

Valors possibles per a esdeveniments interns:< 0 - trigger;
4 - element;
5 - regla de descoberta de baix nivell.

Valors possibles per als esdeveniments de servei:
6 - servei.
objectid string Id de l'objecte associat.
clock timestamp Hora en què es va crear l'esdeveniment del problema.
ns integer S'ha creat l'esdeveniment del problema, en nanosegons.
r_eventid string ID d'esdeveniment de recuperació.
r_clock timestamp Hora en què es va crear l'esdeveniment de recuperació.
r_ns integer Nanosegons de creació d'esdeveniments de recuperació.
correlationid string Id de la regla de correlació si aquest esdeveniment ha estat recollit per la regla de correlació global.
userid string ID d'usuari si el problema s'ha tancat manualment.
nom string Nom del problema resolt.
acknowledged integer Estat reconegut del problema.

Valors possibles:
0 - no reconegut;
1 - reconegut.
severity integer Gravetat actual del problema.

Valors possibles:
0 - sense classificar;
1 - informació;
2 - advertència;
3 - mitjana;<br >4 - alta;
5 - desastre.
suppressed integer Si el problema s'ha esborrat o no.

Valors possibles:
0 - el problema està en estat normal;
1 - el problema s'ha esborrat.
opdata string Dades operacionals amb macros ampliades.
urls matriu d'URL de tipus de suport URL de tipus de suport actiu.

Etiqueta de problema

L'objecte d'etiqueta de problema té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
tag string Nom de l'etiqueta de problema.
value string Valor de l'etiqueta de problema.

URL dels tipus de suport

L'objecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
name string nom d'URL definit pel tipus de suport.
url string valor d'URL definit pel tipus de suport.

Els resultats contindran entrades només per als tipus de suport actius amb una entrada de menú d'esdeveniments activada. La macro emprada a les propietats s'ampliarà, però si una de les propietats conté una macro no ampliada, ambdues propietats s'exclouran dels resultats. Les macros compatibles són descrites en aquesta pàgina.