> Objecte prototip d'elements

Els següents objectes són relacionats amb l'API itemprototype.

Prototip d'element

L'objecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
itemid string (només lectura) ID del prototip d'element.
delay
(obligatori)
string Interval d'actualització del prototip d'element. Accepta segons o una unitat de temps amb sufix (30s, 1m, 2h, 1d).
Opcionalment, un o més intervals personalitzats es poden especificar com a intervals flexibles o com una programació.
Múltiples intervals estan separats per un punt i coma.
Es poden emprar macros d'usuari. Una sola macro hauria d'omplir tot el camp. No s'admeten pas diverses macros en un camp o macros barrejades amb text.
Els intervals flexibles es poden escriure com a dues macros separades per una barra inclinada (p. ex., {$FLEX_INTERVAL}/ {$FLEX_PERIOD}).
<br >Opcional per a Zabbix trapper, elements dependents i per a agent Zabbix (actiu) amb la clau mqtt.get.
hostid
(obligatori)
string Id de l'equip o de la plantilla a la qual pertany el prototip d'element.

Per a les operacions d'actualització, aquest camp és de només lectura.
ruleid
(obligatori)
string ID de la regla LLD a la qual pertany l'element.

Per a les operacions d'actualització, aquest camp és de només lectura.
interfaceid
(obligatori)
string Identificador d'interfície equip del prototip d'element.

Només s'empra per als prototips d'element equip. No és necessari per a l'agent Zabbix (actiu), Zabbix intern, Zabbix trapper, calculat, dependent, monitor de base de dades i prototips d'elements d'script. Opcional per als elements de prototip d'agent HTTP.
key_
(obligatori)
string Clau del prototip d'element.
name
(obligatori)
string Nom del prototip de l'element.
type
(obligatori)
entier Tipus de prototip d'element

Valors possibles:
0 - Agent Zabbix;
2 - Trapper Zabbix;
3 - Verificació simple;
5 - Zabbix intern;
7 - Agent Zabbix (actiu);
9 - Element web;
10 - Verificació externa;
11 - Monitor de base de dades;
12 - IPMI Agent;
13 - Agent SSH;
14 - Agent Telnet;
15 - Calculat;
16 - Agent JMX;
17 - Trampa SNMP;
18 - Element dependent;< br>19 - Agent HTTP;
20 - Agent SNMP;
21 - Script
url
(obligatori)
string cadena d'URL, necessària només per al tipus de prototip d'element d'agent HTTP. Admet macros d'usuari, {HOST.IP}, {HOST.CONN}, {HOST.DNS}, {HOST.HOST}, {HOST.NAME}, {ITEM.ID}, {ITEM.KEY}.
valor_tipus
(obligatori)
entier Tipus d'informació del prototip d'element.

Valors possibles:
0 - nombre flotant;
1 - caràcter ;<br >2 - diari;
3 - digital sense signar;
4 - text.
allow_traps integer camp de prototip d'element d'agent HTTP. També permet l'ampliació de valors com en el tipus d'element trapper.

0 - (per defecte) No permet acceptar dades entrants.
1 - Permet acceptar dades entrants.
authtype integer Només s'empren per elements d'agent SSH prototip o elements d'agent HTTP.

Valors possibles per al mètode d'autenticació de l'agent SSH:
0 - mot de pas (per defecte);
1 - clau pública.

Valors possibles del mètode d'autenticació de l'agent HTTP:
0 - (per defecte) cap
1 - Bàsic
2 - NTLM
3 - Kerberos
description string Descripció del prototip d'element.
follow_redirects integer Prototip de camp d'element d'agent HTTP. Seguiu les redireccions de respostes mentre aegiu dades.

0 - No seguir les redireccions.
1 - (per defecte) Seguir les redireccions.
headers object Camp de prototip d'element d'agent HTTP. Objecte amb capçaleres de petició HTTP(S), on el nom de la capçalera s'empra com a clau i el valor de la capçalera com a valor.

Exemple:
{ " User-Agent": "Zabbix" }
history string Unitat de temps que indica quant de temps s'han d'emmagatzemar les dades de l'històric. També admet macros d'usuari.

Per defecte: 90d.
http_proxy string Camp de prototip d'element d'agent HTTP. Cadena de connexió del proxy HTTP(S).
ipmi_sensor string sensor IPMI. Emprat només pels prototips d'elements IPMI.
jmx_endpoint string Cadena de connexió de l'agent JMX personalitzada.

Per defecte:
service:jmx:rmi:///jndi/rmi://{HOST.CONN} :{HOST.PORT} /jmxrmi
logtimefmt string Format d'hora a les entrades de registre. S'empren només per prototips d'elements de diari.
master_itemid integer Identificador d'element principal.
Es permet la recursivitat fins a 3 elements dependents i el nombre màxim d'elements i prototips d'elements dependents de 29.999.
< br>Requerit per elements dependents.
output_format integer Camp d'element de prototip d'agent HTTP. En cas de convertir la resposta a JSON.

0 - (per defecte) Emmagatzema en brut.
1 - Converteix a JSON.
params string Paràmetres addicionals en funció del tipus de prototip d'element:
- script executat per a prototips d'elements SSH i Telnet;
- Consulta SQL per a dades de prototips d'elements de supervisió bàsica;
- fórmula per a prototips d'elements calculats.
parameters array Paràmetres addicionals per a prototips d'elements de script. Matriu d'objectes amb propietats "nom" i "valor", on el nom ha d'ésser únic.
password string Mot de pas per a l'autenticació. Emprat per Simple Check, SSH, Telnet, Database Monitor, JMX i HTTP Agent Item Prototypes.
post_type integer Camp de prototip d'element d'agent HTTP. Tipus de cos de dades de publicació emmagatzemat a la propietat de publicacions.

0 - (per defecte) Dades en brut.
2 - Dades JSON.
3 - Dades XML.
posts string Camp de prototip d'element d'agent HTTP. HTTP(S) demana dades del cos. S'empra amb post_type.
privatekey string Nom del fitxer de clau privada.
publickey string Nom del fitxer de clau pública.
query_fields array Camp de prototip d'element d'agent HTTP. Paràmetres de consulta. Matriu d'objectes amb parells 'clau':'valor', on el valor pot ésser una cadena buida.
request_method integer Camp de prototip d'element d'agent HTTP. Tipus de mètode de petició.

0 - (per defecte) GET
1 - POST
2 - PUT
3 - HEAD
retrieve_mode integer Camp de prototip d'element d'agent HTTP. Quina part de la resposta s'ha d'emmagatzemar.

0 - (per defecte) Cos.
1 - Capçaleres.
2 - S'emmagatzemaran el cos i les capçaleres.< br>
Per request_method HEAD només s'admet el valor 1.
snmp_oid string SNMP OID.
ssl_cert_file string Camp de prototip d'element d'agent HTTP. Camí al fitxer de clau SSL pública.
ssl_key_file string Camp de prototip d'element d'agent HTTP. Camí al fitxer de clau SSL privada.
ssl_key_password string Camp de prototip d'element d'agent HTTP. Mot de pas per al fitxer de clau SSL.
status integer Estat del prototip d'element.

Valors possibles:
0 - prototip d'element habilitat (per defecte);
1 - prototip d'element desactivat;< br>2 - prototip d'element no compatible.
status_codes string Camp de prototip d'element d'agent HTTP. Intervals de codis d'estat HTTP obligatoris separats per comes. També admet macros d'usuari com a part d'una llista separada per comes.

Exemple: 200.200-{$M},{$M},200-400
templateid string (només lectura) ID del prototip d'element de plantilla principal.
timeout string Temps d'espera de la consulta de dades d'element. S'empra per a l'agent HTTP i els prototips d'elements d'script. Admet macros d'usuari.

valor per defecte: 3s
valor màxim: 60s
trapper_hosts string Equips permesos. Emprat per prototips d'elements trapper o prototips d'elements d'agent HTTP.
trends string Unitat de temps de quant de temps s'han d'emmagatzemar les dades de tendències. També admet macros d'usuari.

Per defecte: 365d.
units string Unitats de valor.
username string Nom d'usuari per a l'autenticació. S'empra per simple verificació, SSH, Telnet, monitor de base de dades, prototips d'elements d'agent JMX i HTTP.

Requerit pels prototips d'elements SSH i Telnet.
uuid string Identificador únic universal, que s'empra per enllaçar un prototip d'element importat amb prototips d'element ja existents. S'empra només per a prototips d'elements de model. Es genera automàticament, si no es proporciona.

Per a les operacions d'actualització, aquest camp és només lectura.
valuemapid string ID de la taula. coincidència de valors associats.
verify_host integer Camp de prototip d'element d'agent HTTP. Valida que el nom d'equip a l'URL sigui al camp Nom comú o Nom alternatiu del subjecte del certificat d'equip.

0 - (per defecte) No valideu.
1 - Valida.
verify_peer integer Camp de prototip d'element d'agent HTTP. Valideu si el certificat d'equip és autèntic.

0 - (per defecte) No validar.
1 - Validar.
discover integer Estat de descobriment del prototip d'element.

Valors possibles:
0 - (per defecte) es descobriran nous elements;
1 - no es descobriran elements nous i els elements existents es marcaran com a perduts.

Tingueu en compte que per a alguns mètodes (actualitzar, esborrar) la combinació de paràmetres obligatoris/opcionals és diferent.

Etiqueta de prototip d'element

L'objecte d'etiqueta de prototip d'element té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
tag
(obligatori)
string Nom de l'etiqueta de prototip d'element.
value string Valor de l'etiqueta de prototip d'element.

Preprocessament del prototip d'element

L'objecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
type
(obligatori)
integer El tipus d'opció de preprocessament.

Valors possibles:
1 - Multiplicador personalitzat;
2 - Elimina els espais finals;
3 - Eliminació d'espais inicials;
4 - Eliminació d'espais finals i posteriors;
5 - Coincidència d'expressió regular;
6 - Booleà a decimal;
7 - Octal a decimal;
8 - Hexadecimal a decimal;
9 - Canvi únic;
10 - Canvi per segon;
11 - XML ​​​​XPath;
12 - JSONPath;
13 - Dins l'interval;
14 - Coincideix amb l'expressió regular;
15 - No coincideix amb l'expressió regular;
16 - Comprova si hi ha un error a JSON;
17 - Comprova si hi ha un error a XML;
18 - Troba un error emprant una expressió regular;
19 - Esborra sense modificacions;
20 - Esborra sense modificacions amb heartbeat;
21 - JavaScript;< 22 - Patró de Prometheus;
23 - Prometheus a JSON;
24 - CSV a JSON;
25 - Substitueix;
26 - Comprova si hi ha valors no admesos;
27 - XML ​​​​a JSON.
params
(obligatori)
string Paràmetres addicionals emprats per l'opció de preprocessament. Diversos paràmetres són separats pel caràcter LF (\n).
error_handler
(obligatori)
integer Tipus d'acció emprat en cas d'error del pas de preprocessament:
0 - El servidor Zabbix ha establert el missatge d'error ;
1 - Elimina el valor;< br>2 - Estableix un valor personalitzat;
3 - Estableix un missatge d'error personalitzat.
error_handler_params
(obligatori)
string Paràmetres del gestor d'errors. S'empra amb error_handler.

Ha d'ésser buit, si error_handler és 0 o 1.
Pot ésser buit si error_handler és 2.
No pot pas ésser buit, si error_handler és 3.

Els següents paràmetres i gestors d'errors són compatibles per a cada tipus de preprocessament.

|Tipus de preprocessament|Nom|Paràmetre 1|Paràmetre 2|Paràmetre 3|Gestors d'errors admesos| |-------------------|----|-----------|------------|- ----------|----------| |1|Multiplicador personalitzat|nombre1,\6|<|<|0, 1, 2, 3| |2|Eliminació d'espais finals|llista de caràcters2|<|<|<| |3|Eliminació dels espais inicials|llista de caràcters2|<|<|<| |4|Eliminació dels espais inicials i finals|llista de caràcters2|<|<|<| |5|Concordança d'expressió regular|patró3|sortida2|<|0, 1, 2, 3| |6|Booleà a decimal|<|<|<|0, 1, 2, 3| |7|Octal a decimal|<|<|<|0, 1, 2, 3| |8|Hexadecimal a decimal|<|<|<|0, 1, 2, 3| |9|Canvi únic|<|<|<|0, 1, 2, 3| |10|Canvi per segon|<|<|<|0, 1, 2, 3| |11|XML XPath|camí4|<|<|0, 1, 2, 3| |12|JSONPath|camí4|<|<|0, 1, 2, 3| |13|Dins de l'interval|min1, 6|max1, 6|<|0, 1, 2, 3| |14|Coincideix amb l'expressió regular|patró3|<|<|0, 1, 2, 3| |15|No coincideix amb l'expressió regular3|<|<|0, 1, 2, 3| |16|Cerca un error a JSON|camí4|<|<|0, 1, 2, 3| |17|Cerca un error a XML|camí4|<|<|0, 1, 2, 3| |18|Cerca un error emprant una expressió regular|patró3|sortida2|<|0, 1, 2, 3| |19|Esborra sense modificacions|<|<|<|<| |20|Esborra sense canvis amb el heratbeat|segons5, 6|<|<|<| |21|JavaScript|script2|<|<|<| |22|Patró de Prometheus|patró6,\7|valor, etiqueta, funció|sortida8,\9|0, 1, 2, 3| |23|Prometheus a JSON|patró6,\7|<|<|0, 1, 2, 3| |24|CSV a JSON|char2|char2|0,1|0, 1, 2, 3| |25|Substitueix|cadena de cerca2|substitueix2|<|<| |26|Comprova si hi ha valors no admesos|<|<|<|1, 2, 3| |27|XML a JSON|<|<|<|0, 1, 2, 3|

1 nombre enter o coma flotant
2 cadena
3 expressió regular
4 JSONPath o XML XPath
5 enter positiu (amb suport per a sufixos de temps, per exemple, 30s, 1m, 2h, 1d)
6 macro d'usuari, macro LLD
7 Patró Prometheus següent sintaxi: <nom mètric>{<nom de l'etiqueta>="<valor de l'etiqueta>", ...} == <valor>. Cada component del patró de Prometheus (mètrica, nom d'etiqueta, valor d'etiqueta i valor de mètrica) pot ésser una macro d'usuari o una macro LLD.
8 Prometheus dóna la següent sintaxi: <nom de l'etiqueta> (pot ésser una macro d'usuari o una macro LLD) si label és seleccionada com a segon paràmetre.
9 Una de les funcions d'agregació: sum, min, max, avg, count si function és seleccionada com a segon paràmetre.