> Objecte manteniment

Els següents objectes tenen relació directa amb l'API maintenance.

Manteniment

L'objecte manteniment té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
maintenanceid string (només lectura) ID de manteniment.
name
(obligatori)
string Nom del manteniment.
active_since
(obligatori)
marca de temps Hora en què el manteniment s'activa.

El valor donat s'arrodonirà al minut inferior.
active_till
(obligatori)
timestamp Hora en què el manteniment deixa d'ésser actiu.

El valor donat s'arrodonirà al minut inferior.
description string Descripció del manteniment.
maintenance_type integer Tipus de manteniment.

Valors possibles:
0 - (per defecte) amb recollida de dades;
1 - sense recollida de dades.
tags_evaltype integer Mètode d'avaluació de l'etiqueta del problema.

Valors possibles:
0 - (per defecte) I/O;
2 - O.

Tingueu en compte que per a alguns mètodes (actualitzar, esborrar) la combinació de paràmetres obligatoris/opcionals és diferent.

Període de temps

L'objecte període de temps s'empra per definir els períodes en què el manteniment ha de tindre efecte. Té les següents propietats.

Propietat Tipus Descripció
period integer Durada del període de manteniment en segons.

El valor donat s'arrodonirà a minuts.

Per defecte: 3600.
timeperiod_type integer Tipus de període.

Valors possibles:
0 - (per defecte) només un cop;
2 - diari;
3 - setmanal;< br>4 - mensual.
start_date timestamp Data en què el període de manteniment hauria d'entrar en vigor.

S'empra només durant un sol període.

El valor indicat s'arrodonirà a minuts.
< br >Per defecte: data actual.
start_time integer Hora del dia en què s'inicia el manteniment en segons.

S'empra per a períodes diaris, setmanals i mensuals.

El valor donat s'arrodonirà a minuts.<br <br >Per defecte: 0.
every integer S'empra per a períodes diaris, setmanals i mensuals.

Per a períodes diaris i setmanals, every defineix els intervals diaris o setmanals durant els quals el manteniment hauria de tindre efecte.<br >
Per defecte: 1.

Per períodes mensuals, si la propietat dayofweek conté almenys un dia de la setmana seleccionat, la propietat every defineix la setmana del mes en què s'ha de fer el manteniment. br>
Valors possibles:
1 - (per defecte) primera setmana;
2 - segona setmana;
3 - tercera setmana;
4 - quarta setmana ;
5 - la setmana passada.
dayofweek integer Dies de la setmana en què s'ha de fer efectiu el manteniment.

Els dies s'emmagatzemen en forma binària, amb cada bit que representa el dia corresponent. Per exemple, 4 és igual a 100 en binari i significa que el manteniment s'activarà els dimecres.

S'empra per a períodes setmanals i mensuals. Només es requereix per a períodes setmanals.

S'ha d'especificar almenys un "dia de la setmana" o un "dia" per als períodes mensuals.
day integer Dia del mes en què el manteniment hauria de tindre efecte.

S'empra només per a períodes mensuals.

S'ha d'especificar almenys un "dia de la setmana" o un "dia" per als períodes mensuals.
month integer Mes en què s'ha de fer efectiu el manteniment.

Els mesos s'emmagatzemen en forma binària, amb cada bit que representa el mes corresponent. Per exemple, 5 és igual a 101 en binari i significa que el manteniment s'activarà al gener i al març.

Només es requereix per a períodes mensuals.

Etiqueta de problema

L'objecte d'etiqueta de problema s'empra per definir quins problemes s'han d'esborrar quan el manteniment entri en vigor. Té les següents propietats.

Propietat Tipus Descripció
tag
(obligatori)
string Nom de l'etiqueta del problema.
operator integer Operador de condició.

Valors possibles:
0 - És igual;
2 - (per defecte) Conté.
value string Valor de l'etiqueta del problema.

Les etiquetes només es poden especificar per als períodes de manteniment amb recollida de dades ("maintenance_type":0).