> Objecte de correlació

Els següents objectes són relacionats amb l'API correlation.

Correlació

L'objecte de correlació té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
correlationid string (només lectura) ID de la correlació.
name
(obligatori)
string Nom de la correlació.
description string Descripció de la correlació.
status integer Diu si la correlació és activa o desactivada.

Els valors possibles són:
0 - (per defecte) actiu;
1 - desactivat.

Veieu que per a alguns mètodes (actualitzar, esborrar) la combinació de paràmetres obligatoris o opcionals és diferent.

Operació de correlació

L'objecte d'operació de correlació defineix una operació que es durà a terme quan la correlació s'executi. Té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
type
(obligatori)
integer Tipus d'operació.

Valors possibles:
0 - tancar esdeveniments antics;
1 - tancar un nou esdeveniment.

Filtre de correlació

L'objecte de filtre de correlació defineix el conjunt de condicions que s'han de complir per dur a terme les operacions de correlacions configurades. Té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
evaltype
(obligatori)
integer Mètode d'avaluació de la condició del filtre.

Valors acceptats:
0 - i/o;
1 - i;
2 - o;
3 - expressió a mida.
conditions
(obligatori)
array Conjunt de condicions de filtre a emprar per filtrar els resultats.
eval_formula string (només lectura) Expressió generada que s'emprarà per avaluar les condicions de filtrat. L'expressió conté els ID que referencien les condicions de filtrat específiques per la seva formulaid. El valor d'eval_formula equival al valor de formula per als filtres amb expressions a mida.
formula string Expressió definida per l'usuari a emprar per avaluar les condicions dels filtres amb una expressió personalitzada. L'expressió ha de contindre els IDs que referencien les condicions de filtrat específiques per a la seva formulaid. Els IDs emprats a l'expressió han de correspondre als definits per les condicions de filtrat: cap condició no pot pas restar sense ús o omesa.

Obligatori per els filtres d'expressió personalitzats.

Condició del filtre de correlació

L'objecte de condició de filtre de correlació defineix una condició específica que s'ha de verificar abans d'executar les operacions de correlació.

Propietat Tipus Descripció
type
(obligatori)
integer Tipus de condició.

Valors possibles:
0 - tag d'esdeveniment antic;
1 - tag d'esdeveniment nou;
2 - nou esdeveniment de grup d'equips;
3 - parell de tag d'esdeveniment;
4 - valor antic de tag d'esdeveniment;
5 - valor nou de tag d'esdeveniment.
tag string Tag d'esdeveniment (antic o nou). Obligatori quan el tipus de condició sigui: 0, 1, 4, 5.
groupid string ID del grup d'equips. Obligatori quan el tipus de condició sigui : 2.
oldtag string Tag d'esdeveniment antic. Obligatori quan el tipus de condició sigui: 3.
newtag string Tag d'esdeveniment nou. Obligatori quan el tipus de condició sigui: 3.
value string Valor de tag d'esdeveniment (antic o nou). Obligatori quan el tipus de condició sigui: 4, 5.
formulaid string ID únic arbitrari emprat per referenciar la condició a partir d'una expressió personalitzada. No pot pas contindre lletres majúscules. L'ID ha d'ésser definit per l'usuari quan es modifiquin les condicions de filtrat, però haurà de generar-se de nou quan hi hagi una petició posterior..
operator integer Operador de condició.

Obligatori quan el tipus de condició sigui: 2, 4, 5.

Per entendre millor com fer anar els filtres amb diferents tipus d'expressions, veieu els exemples a les pàgines dels mètodes correlation.get i correlation.create.

Les operacions i valors següents són suportats per cada tipus de condició.

Condició Nom de condició Operadors suportats Valor esperat
2 Grup d'equips =, <> ID del grup d'equips.
4 Valor de tag d'esdeveniment antic =, <>, like, not like string
5 Valor de tag d'esdeveniment nou =, <>, like, not like string