1 Agent Zabbix

Vista general

Aquestes comprovacions es comuniquen amb l'agent de Zabbix per a la recollida de dades.

Hi ha verificacions d'agents passives i actives. Quan configureu un element, podeu seleccionar el tipus necessari:

 • Agent Zabbix - per a les verificacions passives
 • Agent Zabbix (actiu) - per a les verificacions actives

Claus d'elements admesos

La taula llista els detalls de les claus d'elements que podem emprar amb els elements de l'agent Zabbix, agrupats per família d'elements.

Veieu també:

Paràmetres obligatoris i opcionals

Els paràmetres sense claudàtors són obligatoris. Els paràmetres entre claudàtors < > són opcionals.

S'empra amb utilitats de línia d'ordres

Tingueu en compte que quan proveu o empreu claus d'element amb zabbix_agentd o zabbix_get des de la línia d'ordres, també heu de tindre en compte la sintaxi de l'intèrpret d'ordres.

Per exemple, si un determinat paràmetre clau s'ha d'incloure entre cometes dobles, heu d'escapar explícitament de les cometes dobles; en cas contrari, seran retallades per l'intèrpret d'ordres com a caràcters especials i no es passaran a la utilitat Zabbix.

Exemples:

 zabbix_agentd -t 'vfs.dir.count[/var/log,,,"fichier,dir",,0]'
    
    zabbix_agentd -t vfs.dir.count[/var/log,,,\"fichier,dir\",,0]
Dades del kernel
Clau de l'element
Descripció Valor de retorn Paràmetres Comentaris
kernel.maxfiles
Nombre màxim de fitxers oberts compatibles amb el sistema operatiu. Enter
kernel.maxproc
Nombre màxim de processos compatibles amb el sistema d'explotació. Enter
kernel.openfiles
Retorna el nombre de descriptors de fitxers oberts actualment. Enter Aquest element s'admet des de Zabbix 6.0.
Informació del registre

Veieu informació addicional sobre els elements de registre.

Clau d'element
Descripció Valor de retorn Paràmetres Comentaris
log[fitxer,<regexp>,<encoding>,<maxlines>,<mode>,<output>,<maxdelay>,<options >,<persistent_dir>]
Monitoratge d'un fitxer de registre. Registre fitxer - camí complet i nom del fitxer de registre
regexp - expressió regular que descriu el patró necessari< br >encoding - pàgina de codis id
maxlines - nombre màxim de noves línies per segon que l'agent enviarà al servidor o al proxy Zabbix. Aquest paràmetre substitueix el valor de 'MaxLinesPerSecond' a zabbix_agentd.conf
mode (des de la versió 2.0)- valors possibles:
tots (per defecte), skip - Omet el processament de dades més antigues (només afecta els elements de creació recent).
sortida (des de la versió 2.2) - un patró de format de sortida opcional. La seqüència d'escapada \0 es substitueix per la part corresponent del text (des del primer caràcter on comença la coincidència fins al caràcter on acaba la coincidència), mentre que un \N (on N=1 ...9) la seqüència d'escapada es substitueix per l'enèssim grup de concordança (o una cadena buida si la N supera el nombre de grups capturats).
maxdelay (des de la versió 3.2 ) - retard màxim en segons. Tipus: flotant. Valors: 0 - (per defecte) no saltar mai les línies del fitxer de registre; > 0.0: saltar línies més antigues per analitzar línies més noves en "maxdelay" segons. Llegiu les notes maxdelay abans d'emprar-lo!
opcions (des de la versió 4.4.7) - opcions addicionals:
mtime-noreread - registres no únics, només reproduïts si la mida del fitxer canvia (ignora el canvi d'hora de modificació). (Aquest paràmetre és obsolet des de la 5.0.2, ja que ara s'ignora mtime.)
persistent_dir (des de 5.0.18, 5.4.9, només a zabbix_agentd en sistemes Unix; no és compatible amb Agent2 ) - nom de camí absolut del directori on s'emmagatzemen els fitxers persistents. Vegeu també notes addicionals sobre fitxers persistents.
L'element s'ha de configurar com a comprovació activa.
Si manca el fitxer o els permisos no permeten l'accés, l'element ja no s'admet.

Si "sortida" es deixa en blanc, es retorna tota la línia que conté el text coincident. Tingueu en compte que tots els tipus d'expressions regulars globals, excepte "El resultat és TRUE", sempre retornen tota la fila coincident i el paràmetre "output" s'ignora.

L'extracció de contingut per emprar el paràmetre "output" es fa a l'agent.< br
Exemples:
=> registre[/var/log/syslog]
=> registre[/var/log /syslog,error]
=> registre[/home /zabbix/logs/logfile,,,100]

Emprar el paràmetre output per extreure un número del registre de registre:
=> log[/app1/app.log, "execució de la tasca [0-9.]+ seg, registres processats ([0-9]+), [0 -9]+ errors",,,,\1] → coincidirà amb un registre de registre "2015-11-13 10:08:26 tasca executada 6,08 segons, processats 6080 registres, 0 errors" i només enviarà més de '6080' al servidor. Com que s'envia un valor numèric, el "Tipus d'informació" d'aquest element es pot establir en "Numèric (sense signe)" i el valor es pot emprar en gràfics, triggers, etc.
< br>Emprant la "sortida" paràmetre per sobreescriure el registre de registre abans d'enviar-lo al servidor:
=> log[/app1/app.log,"([0-9 :- ]+) execució de la tasca ([0-9 .]+) segons, registres processats ([0-9]+), errors ([0-9]+),,,,"\ 1 REGISTRES: \3, ERRORS: \ 4, DURADA: \2"] → coincidirà amb un registre de registre "2015-11-13 10:08:26 tasca executada 6,08 segons, processats 6080 registres, 0 errors " i enviarà un registre modificat "2015-11- 13 10:08:26 REGISTRES: 6080, ERRORS: 0, DURADA: 6,08" al servidor.
log.count[fitxer,<regexp>,<codificació>,<maxproclines>,<mode>,<maxdelay>,<opcions>,< persistent_dir>]
Nombre de línies coincidents al fitxer de registre monitorat. Enter fitxer - camí complet i nom del fitxer de registre
regexp - expressió regular que descriu el patró necessari
encoding - id de la pàgina de codi
maxproclines - nombre màxim de línies noves per segon que l'"agent escanejarà (no pot superar les 10.000). El valor per defecte és 10*'MaxLinesPerSecond' a zabbix_agentd.conf.
mode - valors possibles:
all (predeterminat), skip - Omet el processament de dades més antigues (només afecta els elements de nova creació).
maxdelay - retard màxim en segons. Tipus: flotant. Valors: 0 - (per defecte) no saltar mai les línies del fitxer de registre; >0.0: saltar línies més antigues per analitzar línies més noves en "maxdelay" segons. Llegiu les notes maxdelay abans d'emprar-lo!
opcions (des de la versió 4.4.7) - opcions addicionals:
mtime-noreread - registres no únics, només reproduïts si la mida del fitxer canvia (ignora el canvi d'hora de modificació). (Aquest paràmetre és obsolet des de la 5.0.2, ja que ara s'ignora mtime.)
persistent_dir (des de 5.0.18, 5.4.9, només a zabbix_agentd en sistemes Unix; no és compatible amb Agent2) - nom de camí absolut del directori on s'emmagatzemen els fitxers persistents. Veieu també notes addicionals sobre fitxers persistents.
L'element s'ha de configurar com a comprovació activa.


Les files coincidents es compten en fileres noves des que l'agent va comprovar el registre per darrer cop i, per tant, depenen de l'interval d'actualització de l'element.
Si manca el fitxer o els permisos no permeten l'accés, l'element queda sense suport.

Aquest element no és compatible amb el registre d'esdeveniments de Windows.

S'admet des de Zabbix 3.2.0.
logrt[fitxer_regexp,<regexp>,<encoding>,<maxlines>,<mode>,<output>,<maxdelay>,< opcions>,<persistent_dir>]
Monitoratge d'un fitxer de registre rotatiu. Registre fitxer_regexp - camí absolut al fitxer i el nom del fitxer descrit per una expressió regular. Tingueu en compte que només el nom del fitxer és una expressió regular
regexp - expressió regular que descriu el model de contingut necessari
codificació - [identificador] (/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#encoding_settings) pàgina de codis
maxlines - nombre màxim de línies noves per segon que l'agent s'enviarà al servidor o al proxy Zabbix. Aquest paràmetre substitueix el valor de 'MaxLinesPerSecond' a zabbix_agentd.conf
mode (des de la versió 2.0)- valors possibles:
tots (per defecte), skip - Omet el processament de dades més antigues (només afecta els elements de creació recent).
sortida (des de la versió 2.2) - un patró de format de sortida opcional. La seqüència d'escapada \0 es substitueix per la part corresponent del text (des del primer caràcter on comença la coincidència fins al caràcter on acaba la coincidència), mentre que un \N (on N=1 ...9) la seqüència d'escapada es substitueix per l'enèssim grup de concordança (o una cadena buida si l'N supera el nombre de grups capturats).
maxdelay (des de la versió 3.2 ) - retard màxim en segons. Tipus: flotant. Valors: 0 - (per defecte) no saltar mai les línies del fitxer de registre; > 0.0: saltar línies més antigues per analitzar línies més noves en "maxdelay" segons. Llegiu les notes maxdelay abans d'emprar-lo!
opcions (des de la versió 4.4.7) - opcions addicionals:
mtime-noreread - registres no únics, només reproduïts si la mida del fitxer canvia (ignora el canvi d'hora de modificació). (Aquest paràmetre és obsolet des de la 5.0.2, ja que ara s'ignora mtime.)
persistent_dir (des de 5.0.18, 5.4.9, només a zabbix_agentd en sistemes Unix; no és compatible amb Agent2) - nom de camí absolut del directori on s'emmagatzemen els fitxers persistents. Veieu també notes addicionals sobre fitxers persistents.
L'element s'ha de configurar com a comprovació activa.
La rotació del registre es basa en l'hora en què es van modificar els fitxers per darrer cop.

Tingueu en compte que logrt és actualment dissenyat per funcionar amb un fitxer de registre actiu, juntament amb diversos altres fitxers que giren inactius corresponents. Si, per exemple, un directori conté molts fitxers de registre actius, s'hauria de crear un element logrt separat per cadascun. En cas contrari, si un element logrt recupera massa fitxers, pot provocar l'esgotament de la memòria i una fallada del monitor.

Si output es deixa buit, es retorna la línia sencera que conté el text coincident. Tingueu en compte que tots els tipus d'expressions de respostes regulars globals, excepte "El resultat és TRUE", sempre retornen tota la filera coincident i el paràmetre output s'ignora.

L'extracció de contingut mitjançant el output parameter es fa a l'agent.<br
Exemples:
=> logrt["/home/zabbix/logs/^logfile[0-9]{1,3}$", ,,100] → coincidirà amb un fitxer com "logfile1" (no coincidirà amb ".logfile1")
=> logrt["/home/user/^logfile_.*_[ 0-9]{1,3}$"," pattern_to_match","UTF-8",100] → recopilarà dades de fitxers com "logfile_abc_1" o "logfile__001".

Usant la sortida paràmetre per extreure un número del registre de registre:
=> logrt[/app1/^test.*log $,"execució de la tasca [0-9.]+ s, processada ( [0-9]+) registres, [0-9]+ errors",,,,\1] → coincidirà amb un registre de registre "2015-11-13 10:08:26 tasca executada 6,08 segons, ha processat 6080 registres, 0 errors" i només envia '6080' al servidor. Com que s'envia un valor numèric, el "Tipus d'informació" d'aquest element es pot establir en "Numèric (sense signe)" i el valor es pot emprar en gràfics, triggers, etc.
< br>Empreu el paràmetre output per reescriure el registre de registre abans d'enviar-lo al servidor:
=> logrt[/app1/^test.*log$,"([0 -9 :-]+) execució de la tasca ([0 -9.]+) segons, registres processats ([0-9]+), errors ([0-9]+),, ,,"\1 REGISTRES: \3, ERRORS: \4, DURADA: \2"] → coincidirà amb un registre de registre "2015-11-13 10:08:26 tasca executada 6,08 segons, processat 6080 registres, 0 errors" i enviarà un registre editat "2015- 11-13 10:08:26 REGISTRES: 6080, ERRORS: 0, DURADA: 6,08" al servidor.
logrt.count[fitxer_regexp,<regexp>,<encoding>,<maxproclines>,<mode>,<maxdelay>,<options>, <persistent_dir>]
Nombre de línies coincidents en un fitxer de registre monitorat que s'és girant. Enter fitxer_regexp - camí absolut al fitxer i expressió regular que descriu el patró del nom del fitxer
regexp - expressió regular que descriu el patró de contingut necessari
encoding - id codi pàgina
maxproclines - nombre màxim de noves línies per segon que l'agent analitzarà (no pot superar les 10.000). El valor per defecte és 10*'MaxLinesPerSecond' a zabbix_agentd.conf.
mode - valors possibles:
all (per defecte), skip - Omet el processament de dades més antigues (només afecta els elements de creació recent).
maxdelay - retard màxim en segons. Tipus: flotant. Valors: 0 - (per defecte) no saltar mai les línies del fitxer de registre; > 0.0: saltar línies més antigues per analitzar línies més noves en "maxdelay" segons. Llegiu les notes maxdelay abans d'emprar-lo!
opcions (des de la versió 4.4.7) - tipus de rotació del fitxer de registre i altres opcions. Valors possibles:
rotate (per defecte),
copytruncate: tingueu en compte que copytruncate no es pot emprar amb maxdelay. En aquest cas, maxdelay ha d'ésser 0 o no especificat; veieu les notes de copytruncate,
mtime-reread - registres no únics, rellegir si el temps de modificació o la mida canvia (per defecte),
mtime-noreread - registres no únics, es reprodueix només si la mida canvia (ignora el canvi de temps de modificació).
persistent_dir (des de les versions 5.0.18, 5.4.9, només a zabbix_agentd en sistemes Unix; no és compatible amb Agent2) - camí absolut al directori on emmagatzemar els fitxers persistents. Veieu també notes addicionals sobre fitxers persistents.
L'element s'ha de configurar com a comprovació activa.

Les fileres coincidents es compten en fileres noves des que l'agent va comprovar el registre per darrera vegada i, per tant, depenen de l'interval d'actualització de l'element.<br >
La rotació del registre es basa en la darrera modificació dels fitxers.

Aquest element no és compatible amb el registre d'esdeveniments de Windows.

S'admet des de Zabbix 3.2.0.
dades Modbus
Clau de l'elemen
Descripció Valor de retorn Paràmetres Comentaris
modbus.get[endpoint,<id esclave>,<fonction>,<adresse>,<count>,<type>,<endianness>,<offset>]
Llegeix dades Modbus. Objecte JSON punt final - punt final definit com a protocol://connection_string
identificador esclau - ID esclau
funció - funció Modbus<br >adreça - adreça del primer registre, bobina o entrada
compte - nombre de registres a llegir
tipus - tipus de dades
endianness - configuració endianness
offset - nombre de registres, començant per "adreça", els resultats dels quals s'ignoraran.

Veieu una descripció detallada de les configuracions.
Suportat des de Zabbix 5.2.0.
Dades de xarxa
Clau d'element
Descripció Valor de retorn Paràmetres Comentaris
net.dns[<ip>,nom,<tipus>,<temps d'espera>,<recompte>,<protocol>]
Comprova si el servei DNS és actiu. 0 - El DNS és inactiu (el servidor no ha respost o la resolució del DNS ha fallat)

1 - El DNS és actiu
ip - L'adreça IP del servidor DNS (deixeu-lo en blanc per al servidor DNS predeterminat, a Windows compatible amb l'agent Zabbix 2, ignorat per a l'agent Zabbix)
nom - nom DNS per consultar
tipus - tipus de registre que s'ha de consultar (el valor predeterminat és SOA)
temps d'espera (ignorat a Windows, tret que s'empri l'agent Zabbix 2 versió 6.0.1 o posterior) - temps d'espera per a la petició en segons (el valor predeterminat és 1 segon)
compte (ignorat a Windows, tret que empreu l'agent Zabbix 2 versió 6.0.1 o posterior) - nombre d'intents per a la petició (el valor predeterminat és 2)
protocol (des de la versió 3.0) - el protocol emprat per fer consultes DNS: udp (per defecte) o tcp
Exemple:
=> net.dns[8.8.8.8,example.com,MX,2,1]

Els valors possibles per a type són:
ANY, A, NS, CNAME, MB, MG, MR, PTR, MD, MF, MX, SOA, NULL, WKS (no és compatible amb l'agent Zabbix a Windows, l'agent Zabbix 2 a tots els sistemes operatius), HINFO, MINFO, TXT, AAAA, SRV

No s'admeten els noms de domini internacionalitzats, si us plau, empreu noms codificats IDNA.

El tipus de registre SRV és compatible des de Zabbix 1.8.6 (Unix) i 2.0.0 (Windows).

Anomenament abans de Zabbix 2.0 (encara compatible): net.tcp.dns
net.dns.record[<ip>,nom,<tipus>,<timeout>,<count>,<protocol>]
Realitza una consulta DNS. Cadena de caràcters amb el tipus d'informació requerit ip - Adreça IP del servidor DNS (deixeu buit per al servidor DNS predeterminat, ignorat a Windows, tret que empreu l'agent Zabbix 2 versió 6.0.1 o més recent)
nom - nom DNS per consultar
tipus - tipus de registre que s'ha de consultar (el valor predeterminat és SOA)
temps d'espera (ignorat a Windows, tret que utilitzant l'agent Zabbix 2 versió 6.0.1 o posterior) - temps d'espera per la petició en segons (el valor predeterminat és 1 segon)
compte (s'ignora a Windows, tret que s'utilitzi l'agent Zabbix 2 versió 6.0.1 o posterior) - nombre d'intents per a la petició (el valor per defecte és 2)
protocol (des de la versió 3.0) - el protocol emprat per realitzar consultes DNS: udp (predeterminat) o tcp
Exemple:
=> net.dns.record[8.8.8.8,example.com,MX,2,1]

Els valors possibles per a type són:
ANY, A, NS, CNAME, MB, MG, MR, PTR, MD, MF, MX, SOA, NULL, WKS (no compatible amb Agent Zabbix a Windows, agent Zabbix 2 a tots els sistemes operatius), HINFO, MINFO, TXT, AAAA, SRV

No s'admeten els noms de domini internacionalitzats, empreu noms codificats IDNA en lloc d'això.

El tipus de registre SRV s'admet des de Zabbix 1.8.6 (Unix) i 2.0.0 (Windows).

Anomenament abans de Zabbix 2.0 (encara compatible): net.tcp.dns.consulta
net.if.collisions[si]
Nombre de col·lisions fora de la finestra. Enter - nom de la interfície de xarxa
net.if.discovery
Llistat d'interfícies de xarxa. S'empra per la descoberta de baix nivell. Objecte JSON S'admet des de Zabbix 2.0.

A FreeBSD, OpenBSD i NetBSD s'admeten des de Zabbix 2.2.

Algunes versions de Windows (per exemple, Server 2008) poden requerir les darreres actualitzacions instal·lades per admetre caràcters no ASCII als noms d'interfície.
net.if.in[si,<mode>]
Estadístiques de trànsit entrant a la interfície de xarxa. Enter - nom de la interfície de xarxa (Unix); descripció completa de la interfície de xarxa o adreça IPv4; o, si és entre claus, GUID de la interfície de xarxa (Windows)
mode - valors possibles:
octets - nombre d'octets (per defecte)
paquets - nombre de paquets
errors - nombre d'errors
caigut - nombre de paquets caiguts
desbordaments (fifo) - nombre d'errors de memòria intermèdia FIFO
frame - nombre d'errors d'enquadrament de paquets
comprimit - el nombre de paquets comprimits rebuts pel controlador del dispositiu
multicast - el nombre de trames de multidifusió rebudes pel controlador del dispositiu
A Windows, l'element obté valors dels comptadors de 64 bits si és disponible. Els comptadors d'estadístiques de la interfície de 64 bits es van introduir a Windows Vista i Windows Server 2008. Si els comptadors de 64 bits no són disponibles, l'agent empra comptadors de 32 bits.

Els noms d'interfície de diversos octets a Windows són compatibles des de Zabbix 1.8.6.

Exemples:
=> net.if.in[eth0,errors]
=> net.if.in[eth0]

Podeu obtindre descripcions de la interfície de xarxa a Windows amb elements net.if.discovery o net.if.list.

Podeu emprar aquesta clau amb el pas de preprocessament Canvi per segon per obtindre estadístiques d'octets per segon.
net.if.out[si,<mode>]
Estadístiques de trànsit de sortida a la interfície de xarxa. Enter - nom de la interfície de xarxa (Unix); descripció completa de la interfície de xarxa o adreça IPv4; o, si és entre claus, GUID de la interfície de xarxa (Windows)
mode - valors possibles:
octets - nombre d'octets (per defecte)
paquets - nombre de paquets
errors - nombre d'errors
caigut - nombre de paquets caiguts
desbordaments (fifo) - el nombre d'errors de memòria intermèdia FIFO
col·lisions (col·lisions) - el nombre de col·lisions detectades a la interfície
portador - el nombre de pèrdues de portadora detectades pel controlador del dispositiu
comprimit - el nombre de paquets comprimits transmesos pel controlador del dispositiu
A Windows, l'element obté valors de 64 comptadors de bits si són disponibles. Els comptadors d'estadístiques de la interfície de 64 bits es van introduir a Windows Vista i Windows Server 2008. Si els comptadors de 64 bits no són pas disponibles, l'agent empra comptadors de 32 bits.

Els noms d'interfície de diversos octets a Windows són compatibles des de la versió de l'agent 1.8.6 de Zabbix.

Exemples:
=> net.if.out[eth0,errors]
=> net.if.out[eth0]

Podeu obtindre descripcions de la interfície de xarxa a Windows amb elements net.if.discovery o net.if.list.

Podeu emprar aquesta clau amb el pas de preprocessament Canvi per segon per obtindre octets per segona estadística.
net.if.total[si,<mode>]
Suma de les estadístiques de trànsit entrant i sortint a la interfície de xarxa. Enter - nom de la interfície de xarxa (Unix); descripció completa de la interfície de xarxa o adreça IPv4; o, si és entre claus, GUID de la interfície de xarxa (Windows)
mode - valors possibles:
octets - nombre d'octets (per defecte)
paquets - nombre de paquets
errors - nombre d'errors
caigut - nombre de paquets caiguts
desbordaments (fifo) - nombre d'errors de memòria intermèdia FIFO
comprimit - nombre de paquets comprimits transmesos o rebuts per el controlador del dispositiu
A Windows, l'element obté valors dels comptadors de 64 bits si és disponible. Els comptadors estadístics d'interfície de 64 bits es van introduir a Windows Vista i Windows Server 2008. Si no hi ha comptadors de 64 bits disponibles, l'agent empra comptadors de 32 bits.

Exemples:
=> net.if. total[eth0,errors]
=> net.if.total[eth0]

Podeu obtindre descripcions de la interfície de xarxa a Windows amb elements net.if.discovery o net.if.list.

Podeu emprar aquesta clau amb el pas de preprocessament Canvi per segon per obtindre estadístiques d'octets per segon.

Tingueu en compte que només s'admeten paquets abandonats si tant net.if.in com net.if.out funcionen per als paquets perduts a la vostra plataforma.
net.tcp.listen[port]
Comprova si aquest port TCP és en estat LISTEN. 0 - no és en estat LISTEN

1 - és en estat LISTEN
port - nombre de port TCP Exemple:
=> net.tcp.listen[80]

A Linux suportat des de Zabbix 1.8.4

Des de Zabbix 3.0.0, als nuclis Linux 2.6.14 i posteriors, informació sobre com escoltar TCP sockets s'obté de la interfície NETLINK del nucli, si és possible. En cas contrari, la informació es recupera dels fitxers /proc/net/tcp i /proc/net/tcp6.
net.tcp.port[<ip>,port]
Comprova si és possible establir una connexió TCP al port especificat. 0 - no es pot connectar

1 - es pot connectar
ip - Nom IP o DNS (per defecte és 127.0.0.1)
port - nombre de port
Exemple:
=> net.tcp.port[,80] → es pot emprar per provar la disponibilitat del servidor web que s'executa al port 80.

Les proves de rendiment de TCP empren net.tcp.service.perf[tcp,<ip>,<port>]

Tingueu en compte que aquestes comprovacions poden donar lloc a missatges addicionals als fitxers de registre del dimoni del sistema (sessions SMTP i SSH registrades).
net.tcp.service[servei,<ip>,<port>]
Comprova si el servei s'és executant i admet connexions TCP. 0 - el servei és inactiu

1 - el servei s'és executant
servei - qualsevol de:
ssh, ldap, smtp, ftp, http, pop, nntp, imap, tcp, https, telnet (veieu detalls)
ip - nom IP o DNS (per defecte és 127.0.0.1)
port - nombre de port (per defecte s'empra el nombre de port de servei ésndard)
Exemple:
=> net .tcp.service[ftp,,45] → es pot emprar per provar la disponibilitat del servidor FTP al port TCP 45.

Tingueu en compte que aquestes comprovacions poden donar lloc a missatges addicionals als fitxers de registre del dimoni del sistema (SMTP i sessions SSH s'enregistren normalment).

Actualment no s'admet la comprovació de protocols xifrats (com IMAP al port 993 o POP al port 995). Com a solució alternativa, empreu net.tcp.port per a comprovacions d'aquestes.

La comprovació de LDAP i HTTPS a Windows només és compatible amb l'agent Zabbix 2.

Tingueu en compte que la comprovació de telnet cerca una petició d'inici de sessió (':' al final).

Els serveis https i telnet són compatibles des de Zabbix 2.0.
net.tcp.service.perf[servei,<ip>,<port>]
Comprova el rendiment del servei TCP. 0: el servei és caigut

segons - nombre de segons que han passat en connectar-se al servei
servei - qualsevol de:
ssh, ldap, smtp, ftp, http, pop, nntp, imap, tcp, https, telnet (veieu detalls service_check_details))
ip - nom IP o DNS (per defecte és 127.0.0.1)
port - nombre de port (per defecte s'empra el nombre de port de servei estandard)
Exemple:
=> net.tcp.service.perf[ssh] → es pot emprar per provar la velocitat de resposta inicial del servidor SSH.

La comprovació de protocols xifrats (com IMAP al port 993 o POP al port 995) actualment no és compatible. Com a solució alternativa, empreu net.tcp.service.perf[tcp,<ip>,<port>] per a comprovacions d'aquestes.

La comprovació d'LDAP i HTTPS a Windows només és compatible amb l'agent Zabbix 2.

Tingueu en compte que la comprovació de telnet sembla per a una petició d'inici de sessió (':' al final).

Els serveis https i telnet són compatibles des de Zabbix 2.0.
net.tcp.socket.count[<laddr>,<lport>,<raddr>,<rport>,<estat>]
Retorna el nombre de sòcols TCP que coincideixen amb els paràmetres. Enter laddr - adreça IPv4/6 local o subxarxa CIDR
lport - nombre de port local o nom de servei
raddr - adreça IPv4/6 remota o subxarxa CIDR
rport - nombre de port remot o nom de servei
estat - estat de connexió (established, syn_sent, *syn _recv, fin_wait1, fin_wait2, time_wait, close, close_wait, last_ack, listen, closing*)
Aquest element és compatible a Linux només a l'agent Zabbix/agent 2. A l'agent Zabbix 2 també és compatible amb Windows de 64 bits.

Exemple:
=> net.tcp.socket.count[,80, ,,established] → comproveu si el port TCP local 80 és en estat "establert"

Aquest element és compatible des de Zabbix 6.0.
net.udp.listen[port]
Comprova si aquest port UDP és en estat LISTEN. 0 - no és en estat LISTEN

1 - és en estat LISTEN
port - nombre de port UDP Exemple:
=> net.udp.listen[68]

A Linux és compatible des de Zabbix 1.8.4
net.udp.service[servei,<ip>,<port>]
Comprova si el servei s'és executant i respon a les peticions UDP. 0 - el servei és caigut

1 - el servei s'és executant
servei - ntp (veieu detalls)
ip - nom IP o DNS (per defecte és 127.0.0.1)
port - nombre de port (per defecte s'empra el nombre de port de servei estandard)
Exemple:
=> net.udp.service[ntp,,45] → es pot emprar per provar la disponibilitat del servei NTP al port UDP 45.

Aquest element és compatible des de Zabbix 3.0.0, però el servei ntp ja era disponible per a l'element net.tcp.service[] a versions anteriors.
net.udp.service.perf[servei,<ip>,<port>]
Comprova el rendiment del servei UDP. 0 - el servei és caigut

segons - el nombre de segons que s'han passat esperant la resposta del servei
servei - ntp (veieu detalls)
ip - Nom IP o DNS (per defecte és 127.0.0.1)
port - nombre de port (per defecte s'empra el nombre de port de servei estandard)
Exemple:
=> net.udp.service.perf[ntp] → es pot emprar per provar el temps de resposta del servei NTP.

Aquest element és compatible des de Zabbix 3.0.0, però el servei ntp ja era disponible per a l'element net.tcp.service[] a versions anteriors.
net.udp.socket.count[<laddr>,<lport>,<raddr>,<rport>,<estat>]
Retorna el nombre de sòcols TCP que coincideixen amb els paràmetres. Enter laddr - adreça IPv4/6 local o subxarxa CIDR
lport - nombre de port local o nom de servei
raddr - adreça IPv4/6 remota o subxarxa CIDR
rport - nombre de port remot o nom de servei
estat - estat de connexió (establert, unconn)
Aquest element és compatible a Linux només a l'agent Zabbix/agent 2. A l'agent Zabbix 2 també és compatible amb Windows de 64 bits.

Exemple:
=> net.udp.socket.count[,,,,stablished] → retorna el nombre UDP del sòcol en l'estat de connexió

Aquest element és compatible des de Zabbix 6.0.
Informació de processos
Clau d'element
Descripció Valor de retorn Paràmetres Comentaris
proc.cpu.util[<nom>,<usuari>,<tipus>,<cmdline>,<mode>,<zona>] <<
Percentatge d'ús de la CPU del procés. Flotant nom - nom del procés (el valor predeterminat és tots els processos)
usuari - nom d'usuari (el valor predeterminat és tots els usuaris)
** tipus** - tipus d'ús de la CPU:
total (per defecte), usuari, sistema
cmdline - filtra per línia de comandes (aquesta és una expressió regular)
mode - mode de recollida de dades: avg1 (predeterminat), avg5, avg15
zone - zona objectiu: actual (predeterminat), totes. Aquesta configuració només s'admet a Solaris.
Exemples:
=> proc.cpu.util[,root] → Ús de la CPU de tots els processos que s'executen sota l'usuari "root"
=> proc.cpu.util [zabbix_server,zabbix] → Ús de la CPU de tots els processos zabbix_server que s'executen amb l'usuari zabbix

El valor retornat es basa en el percentatge d'ús d'un sol nucli de processador. Per exemple, l'ús de la CPU d'un procés que empra completament dos nuclis és del 200%.

Les dades d'ús de la CPU del procés són recopilades per un col·lector que admet un màxim de 1024 consultes úniques (per nom, usuari i línia de comandes). Les consultes que no s'han vist a les darreres 24 hores s'eliminen del col·lector.

Tingueu en compte que quan s'estableix el paràmetre zone com a actual (o per defecte) en cas que l'agent s'hagi compilat en un Solaris sense suport, però s'executa en un Solaris més nou on les zones són compatibles, l'agent tornarà NO SUPORTAT (l'agent no pot limitar els resultats només a la zona actual). Tanmateix, tot és compatible en aquest cas.

Aquesta clau és compatible des de Zabbix 3.0.0 i és disponible en diverses plataformes (veieu Elements compatibles amb la plataforma).
proc.mem[<nom>,<usuari>,<mode>,<cmdline>,<memtype>]
Memòria emprada pel procés en octets. Enter - amb mode' establert a *max*, *min*, *sum*

Coma flotant - amb
mode' establert a avg
nom - nom del procés (per defecte és tots els processos)
usuari - nom d'usuari (per defecte és tots els usuaris)
mode - valors possibles:
mitjana , max, min, sum (per defecte)
cmdline -: filtra per línia de comandes (aquesta és una expressió regular)
memtype - tipus de memòria emprada pel procés
Exemples:
=> proc.mem [,root] → memòria emprada per tots els processos que s'executen amb l'usuari "root"
=> proc.mem[zabbix_server,zabbix] → memòria emprada per tots els processos zabbix_server que s'executen amb l'usuari "user" zabbix
=> proc.mem[,oracle,max,oracleZABBIX] → memòria emprada per la majoria dels processos intensius de memòria que s'executen sota Oracle amb OracleZABBIX a la seva línia d'ordres

Nota: Quan diversos processos empren memòria compartida, la suma de la memòria emprada pels processos pot donar lloc a valors grans i poc realistes.

Veieu notes quan seleccioneu processos amb paràmetres name i cmdline (específics de Linux).

Quan aquest element es crida des del línia d'ordres i conté un paràmetre de línia d'ordres (per exemple, emprant el mode de prova de l'agent: zabbix_agentd -t proc.mem[,,,apache2]), es comptarà un procés addicional, ja que l'agent es comptarà ell mateix.

El paràmetre memtype és compatible amb diverses plataformes des de Zabbix 3.0.0.
proc.num[<nom>,<usuari>,<estat>,<cmdline>,<zona>]
El nombre de processos. Enter nom - nom del procés (per defecte és tots els processos)
usuari - nom d'usuari (el valor predeterminat és tots els usuaris)
estat (opcions disk i trace des de la versió 3.4.0) - valors possibles:
all (per defecte),
disk - repòs ininterromput,
run - en execució,< br>sleep - son interrompible,
trace - aturat,
zomb - zombie
cmdline - filtra per línia d'ordres (aquesta és una expressió regular)
zona - zona objectiu: actual (per defecte), totes. Aquest paràmetre només és compatible amb Solaris.
Exemples:
=> proc.num[,mysql] → nombre de processos que s'executen amb l'usuari mysql
=> proc.num[apache2,www -data] → nombre de processos apache2 que s'executen amb l'usuari www-data
=> proc.num[,oracle,sleep,oracleZABBIX] → nombre de processos en estat de repòs que s'executen sota l'oracle amb oracleZABBIX a la seva línia d'ordres

Veieu notes quan trieu processos amb name i cmdline paràmetres (específics de Linux).

A Windows, només s'admeten els paràmetres name i user.

Quan aquest element es crida des de la línia d'ordres i conté un paràmetre de línia d'ordres (per a exemple, emprant el mode de prova de l'agent: zabbix_agentd -t proc.num[,,,apache2]), es comptarà un procés addicional, perquè l'agent es comptarà ell mateix.

Tingueu en compte que quan s'estableixi el paràmetre zone a actual (o predeterminat) en cas que l'agent s'hagi compilat en un Solaris sense suport de zones, però que s'executi en un Solaris més nou on s'admeten zones, l'agent retornarà NO SOPORTAT (l'agent no pot limitar els resultats només a la zona actual). Tanmateix, tot és compatible en aquest cas.
Informació del sensor
Clau d'element
Descripció Valor de retorn Paràmetres Comentaris
sensor[dispositiu,sensor,<mode>]
Lectura del sensor de maquinari. Flotant dispositiu - nom del dispositiu; pot ésser una expressió regular si s'omet el mode
sensor - nom del sensor pot ésser una expressió regular
mode - valors possibles:
avg, màx, min (si s'omet aquest paràmetre, el dispositiu i el sensor es tracten textualment).
Llegiu /proc/sys/dev/sensors a Linux 2.4.

Exemple:
=> sensor[w83781d- i2c-0-2d,temp1]

Abans de Zabbix 1.8.4, s'emprava el format sensor[temp1].
Llegiu /sys/class/hwmon a Linux 2.6+.

Veieu una descripció més detallada de l'element sensor a Linux.
Llegiu hw.sensors MIB a OpenBSD.

Exemples:
=> sensor[cpu0,temp0] → temperatura d'un sensor de CPU
=> ["cpu[0-2]$",temp,avg] → temperatura mitjana de les tres primeres CPU

Suporta OpenBSD des de Zabbix 1.8.4.
Informació del sistema
Clau d'element
Descripció Valor de retorn Paràmetres Comentaris
system.boottime
Temps d'engegada del sistema. Enter (marca de temps Unix)
system.cpu.discovery
Llista de CPU/nuclis de CPU detectats. S'empra per a la descoberta de baix nivell. Objecte JSON Admet totes les plataformes des de la 2.4.0.
system.cpu.intr
El dispositiu s'interromp. Enter
system.cpu.load[<cpu>,<mode>]
Càrrega de la CPU. Flotant cpu - valors possibles:
all (per defecte), percpu (des de la versió 2.0; càrrega total dividida pel recompte de CPU en línia)
mode - valors possibles:
avg1 (mitjana d'un minut, per defecte), avg5, avg15
Exemple:< br>=> system.cpu.load[,avg5].
system.cpu.num[<tipus>]
Nombre de CPU. Enter tipus - valors possibles:
en línia (per defecte), max
Exemple:
=> system.cpu.num
system.cpu.switches
Recompte de canvis de context. Enter
system.cpu.util[<cpu>,<tipus>,<mode>,<lògic_o_físic>]
Percentatge d'ús de la CPU. Float cpu - <nombre de CPU> o tot (per defecte)
tipus - valors possibles:
usuari (per defecte), * idle, nice, system* (per defecte per a Windows), iowait, interrupt, softirq, steal, guest (als nuclis Linux 2.6.24 i posteriors), guest_nice (en nuclis Linux 2.6.33 i posteriors).
Veieu també detalls concrets de la plataforma per a aquest paràmetre.
mode - valors possibles:< br>avg1 (mitjana d'un minut, per defecte), avg5, avg15
logical_or_physical (des de la versió 5.0.3; només a AIX) - valors possibles: lògic (per defecte), físic. Aquest paràmetre només és compatible amb AIX.
A Windows, el valor s'adquireix mitjançant el comptador de rendiment Processor Time. Tingueu en compte que, des de Windows 8, el seu gestor de tasques mostra l'ús de la CPU basat en el comptador de rendiment Utilitat del processador, mentre que en versions anteriors era el comptador Temps de processador.

Exemple:
=> system.cpu .util[0,user,avg5]

Denominació antiga: system.cpu.idleX, system.cpu.niceX, system.cpu.systemX, system.cpu.userX
system.hostname[<tipus>, <transforma>]
Nom d'equip del sistema. Cadena tipus (només admès a Windows abans de la versió 5.4.7) - valors possibles: netbios (per defecte a Windows), host (predeterminat a Linux), shorthost (des de la versió 5.4.7; retorna part del nom d'equip abans del primer punt, una cadena completa per als noms sense punts).
transform (des de la versió 5.4.7) - valors possibles:
cap (per defecte), lower (convertir a minúscules)
El valor s'adquireix per les funcions GetComputerName() (per a netbios) o gethostname() (per a host) a Windows i prenent nodename de la sortida de l'API del sistema uname() en altres sistemes.

Exemples de valors retornats:
a Linux:
=> system.hostname → linux-w7x1
=> system.hostname → example.com
=> system.hostname[shorthost] → exemple
a Windows:
=> system.hostname → WIN-SERV2008-I6
=> system.hostname[host] → Win-Serv2008-I6LonG
=> system.hostname[host,lower] → win-serv2008-i6long

Veieu també una descripció més detallada.
system.hw.chassis[<info>]
Informació del xassís. Cadena informació - un de complet (per defecte), model, sèrie, tipus o proveïdor Exemple: system.hw.chassis[complet]
Escriptori Hewlett-Packard HP Pro 3010 Small Form Factor CZXXXXXXXX]

Aquesta clau depèn de la disponibilitat de la taula SMBIOS.
Provarà llegir la taula DMI des de sysfs; si l'accés a sysfs falla, prova de llegir directament des de la memòria.

Es requereixen permisos de root perquè el valor s'agafi llegint des de sysfs o memòria.

Suportat des de Zabbix 2.0.
system.hw.cpu[<cpu>,<info>]
Informació de la CPU. Cadena o nombre enter cpu - <Nombre de CPU> o tot (per defecte)
informació - valors possibles:
complet (per defecte), curfreq, maxfreq, model o vendor
Exemple:
=> system.hw.cpu[0,vendor] → AuthenticAMD

Reuneix informació de /proc/cpuinfo i /sys/devices/system/cpu/[cpunum]/cpufreq/cpuinfo_max_freq.

Si s'especifica un nombre de CPU i curfreq o maxfreq, es retorna un valor numèric (Hz).

Admès des de Zabbix 2.0.
system.hw.devices[<tipus>]
Llistat de dispositius PCI o USB. Text tipus (des de la versió 2.0) - pci (per defecte) o usb Exemple:
=> system.hw.devices[pci] → 00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 Host Bridge
[..]

Retorna la sortida de la utilitat lspci o lsusb (executada sense cap paràmetre).
system.hw.macaddr[<interfície>,<format>]
Llistat d'adreces MAC. Cadena interfície - tot (per defecte) o una expressió
format - complet (per defecte) o short
Llistat les adreces MAC de les interfícies el nom de les quals coincideix amb l'expressióregular "interfície" donada (totes per a totes les interfícies).

Exemple:
=> system.hw.macaddr["eth0$",full] → [eth0] 00:11:22: 33:44:55

Si s'especifica el format com a curt, els noms d'interfície i les adreces MAC idèntiques no apareixen a la llista.

Suportat des de Zabbix 2.0.
system.localtime[<tipus>]
Hora del sistema. Enter - amb type com a utc

Cadena - amb type com a local
type (des de la versió 2.0) - valors possibles:
utc - (per defecte) l'hora des de l'època (00:00:00 UTC, 1 de gener de 1970), mesurada en segons.
local - l'hora a 'aaaa-mm-dd,hh:mm Format :ss.nnn,+hh:mm'
S'ha d'emprar només com a comprovació passiva.

Exemple:
= > system.localtime[local] → creeu un element amb aquesta clau i, a continuació, empreu-lo per mostrar l'hora de l'equip al Clock giny del tauler.
system.run[ordre,<mode>]
Executa l'ordre especificada a l'equip. Resultat de text de l'ordre

1 - amb mode com a nowait (independentment del resultat de l'ordre)
ordre - ordre per a l'execució
* *mode** - valors possibles:
espera - espera el final de l'execució (per defecte),
nowait - no espera
El valor de retorn de l'element és una sortida estàndard juntament amb un error estàndard produït per l'ordre. El codi de sortida no és pas comprovat.
Veieu també: Execució d'ordres

Per processar-se correctament, la sortida de l'ordre ha d'ésser de tipus text. També es permet un resultat buit.

El valor retornat es limita a 16Mo (incloent-t'hi espais, que es trucaran); i també apliquen els límits de la base de dades.

Exemple:
=> system.run[ls -l /] → llista detallada de fitxers del directori arrel.
system.stat[recurs,<tipus>]
Estadístiques del sistema. Enter o flotant ent - nombre d'unitats de processador que aquesta partició té dret a rebre (flotant)
kthr,<tipus> - informació sobre els estats del fil del nucli:
r - nombre mitjà de fils del nucli que es poden executar (flotant)
b - nombre mitjà de fils del nucli col·locats a la cua d'espera del gestor de memòria virtual (flotant)
memòria,<tipus> - informació sobre l'ús de la memòria virtual i real:
avm - pàgines virtuals actives (enter)
fre - mida de la llista lliure (enter)
pàgina,<tipus> - informació sobre errors de pàgina i activitat de paginació:
fi - entrades de pàgina per segon (flotant)
fo - sortides de pàgina per segon (flotant)
pi - pàgines entrades des de l'espai de paginació (flotant)
po - pàgines passades a l'espai de paginació (flotant)
fr - pàgines alliberades (substitució de la pàgina) (flotant)
sr - pàgines escanejades per pàgina- algorisme de substitució (flotant)
errors,<tipus> - percentatge de trampes i interrupcions:
in - interrupcions del dispositiu (flotant)
sy - crides al sistema (flotant)
cs - canvis de context del fil del nucli (flotant)
cpu,<tipus> - desglossament del percentatge d'ús del temps del processador:
us - temps de l'usuari (flotant)
sy - temps del sistema (flotant)
id - temps d'inactivitat (flotant)
wa - temps d'inactivitat durant el qual el sistema tenia petició (o peticions) d'E/S de disc/NFS pendent(s) (flotant)
* pc* - nombre de processadors físics consumits (flotant)
ec - el percentatge de capacitat titular consumida (flotant)
lbusy - indica el percentatge d'ús de processadors lògics que es va produir durant l'execució a la nivell d'usuari i sistema (flotant)
aplicació - indica els processadors físics disponibles a l'agrupació compartida (flotant)
disc,<tipus> - estadístiques de disc:
bps - indica la quantitat de dades transferides (llegides o escrites) a la unitat en octets per segon (enter)
tps - indica el nombre de transferències per segon que s'han emès al disc/cinta físic (flotant)
Aquest element és admès només a AIX.
Tingueu en compte les limitacions següents en aquests elements:
=> system.stat[cpu,app] - només s'admet a AIX LPAR de tipus "Compartit"
=> system.stat[cpu,ec] - compatible amb LPAR d'AIX de tipus "Compartit" i "Dedicat" ("Dedicat" sempre retorna 100 (per cent))
= > system.stat[cpu,lbusy] - només s'admet a l'AIX LPAR de tipus "Shared"
=> system.stat[cpu,pc] - compatible amb AIX LPAR de tipus "Shared" i "Dedicated "
=> system.stat[ent] - compatible amb AIX LPAR de tipus "Compartit" i "Dedicat"
system.sw.arch
Informació sobre l'arquitectura del programari. String Exemple:
=> system.sw.arch → i686

La informació s'adquireix de la funció uname().

Suportat des de Zabbix 2.0.
system.sw.os[<info>]
Informació del sistema operatiu. String info - valors possibles:
full (per defecte), short o name
Exemple:
=> system.sw.os[short]→ Ubuntu 2.6.35-28.50-genèric 2.6.35.11

La informació s'obté de (tingueu en compte que no tots els fitxers i opcions són presents a totes les distribucions):
/proc/version (complet)
/proc/version_signature (curt)
Paràmetre PRETTY_NAME de /etc/os-release a partir de sistemes que tenen suport, o /etc/issue.net (nom)

Admès des de Zabbix 2.0.
system.sw.packages[<regexp>,<gestor>,<format>]
Llista de paquets instal·lats. Text regexp - all (per defecte) o una expressió regular
manager - all (per defecte) o un gestor de paquets
format - complet (predeterminat) o short
Llista (alfabèticament) els paquets instal·lats el nom dels quals coincideix amb l'expressió regular donada (tots els llista tots).

Exemple:
=> system.sw.packages[mini,dpkg,short] → python-minimal, python2.6-minimal, ubuntu-minimal

Gestors de paquets admesos (ordre executada):
dpkg (dpkg --get-selections)
pkgtool (ls /var/log/packages)
rpm (rpm -qa)
pacman (pacman -Q)

Si s'especifica format com a complet, els paquets s'agrupen per gestors de paquets (cada gestor en una línia separada que comença amb el seu nom entre claudàtors).
Si format s'especifica com a curt, els paquets no s'agrupen i es mostren en una sola línia.

Admès des de Zabbix 2.0.
system.swap.in[<dispositiu>,<tipus>]
Canviar les estadístiques (del dispositiu a la memòria). Enter dispositiu - dispositiu emprat per intercanviar (el valor predeterminat és tot)
tipus - valors possibles:
compte (nombre d'intercanvis), sectors (sectors intercanviats), pàgines (pàgines intercanviades).
Veieu també detalls específics de la plataforma per a aquest paràmetre.
Exemple :
=> system.swap.in[,pages]

La font d'aquesta informació és:
/proc/swaps, /proc/partitions, /proc/stat (Linux 2.4)
/proc/swaps, /proc/diskstats, /proc/vmstat (Linux 2.6)
system.swap.out[<dispositiu>,<tipus>]
Canviar les estadístiques (de la memòria al dispositiu). Enter dispositiu - dispositiu emprat per intercanviar (el valor predeterminat és tot)
tipus - valors possibles:
compte (nombre d'intercanvis), sectors (sectors intercanviats), pàgines (pàgines intercanviades).
Veieu també detalls específics de la plataforma per a aquest paràmetre.
Exemple :
=> system.swap.out[,pages]

La font d'aquesta informació és:
/proc/swaps, /proc/partitions, /proc/stat (Linux 2.4 )
/proc/swaps, /proc/diskstats, /proc/vmstat (Linux 2.6)
system.swap.size[<dispositiu>,<tipus>]
Intercanviar la mida de l'espai en octets o en percentatge del total. Enter - per octets

Float - per percentatge
dispositiu - dispositiu emprat per intercanviar (el valor predeterminat és tot)
tipus - valors possibles:
free (espai d'intercanvi lliure, per defecte), pfree (espai d'intercanvi lliure, en percentatge), pused (espai d'intercanvi emprat, en percentatge), total (total espai d'intercanvi), used (espai d'intercanvi emprat)
Tingueu en compte que pfree, pused no s'admeten a Windows si la mida d'intercanvi és 0.
Veieu també els detalls d'aquest paràmetre específic de la plataforma.
Exemple:
=> system.swap.size[,pfree] → percentatge d'espai d'intercanvi lliure

Si no s'especifica dispositiu, l'agent Zabbix només té en compte els dispositius d'intercanvi (fitxers), i la memòria física s'ignorarà. Per exemple, en els sistemes Solaris, l'ordre swap -s inclou una part de la memòria física i els dispositius d'intercanvi (a diferència de swap -l).

Tingueu en compte que aquesta clau pot informar de la mida/percentatge de l'espai d'intercanvi incorrectes a la virtualització. (VMware ESXi, VirtualBox) Plataformes Windows. En aquest cas, podeu emprar la clau perf_counter[\700(_Total)\702] per obtindre el percentatge d'espai d'intercanvi correcte.
system.uname
Identificació del sistema. String Exemple de valor retornat (Unix):
FreeBSD localhost 4.2-RELEASE FreeBSD 4.2-RELEASE #0: dl. nov i386

Exemple de valor retornat (Windows):
Windows ZABBIX-WIN 6.0.6001 Microsoft® Windows Server® 2008 Standard Service Pack 1 x86

A Unix des de Zabbix 2.2.0, el valor d'aquest element s'obté amb la crida al sistema uname(). Anteriorment s'obtenia invocant "uname -a". El valor d'aquest element pot ser diferent de la sortida de "uname -a" i no inclou informació addicional que "uname -a" imprimeix en funció d'altres fonts.

A Windows des de Zabbix 3.0 el valor d'aquest element s'obté de les classes WMI Win32_OperatingSystem i Win32_Processor. Abans s'obtenia a partir d'API de Windows volàtils i claus de registre no documentades. El nom del sistema operatiu (inclosa l'edició) es pot traduir a l'idioma de visualització de l'usuari. En algunes versions de Windows conté símbols de marques registrades i espais addicionals.

Tingueu en compte que a Windows l'element retorna l'arquitectura del sistema operatiu, mentre que a Unix retorna l'arquitectura de la CPU.
system.uptime
Temps de funcionament del sistema en segons. Enter A configuració de l'element, empreu unitats s o uptime per obtindre valors llegibles.
system.users.num
Nombre d'usuaris connectats. Enter L'ordre qui s'empra al costat de l'agent per obtindre el valor.
Dades del sistema de fitxers virtual
Clau d'element
Descripció Valor de retorn Paràmetres Comentaris
vfs.dev.discovery
Llista de dispositius de bloc i el seu tipus. S'empra per a la descoberta de baix nivell. Objecte JSON Aquest element només és compatible amb la plataforma Linux.

Suportat des de Zabbix 4.4.0.
vfs.dev.read[<dispositiu>,<tipus>,<mode>]
Estadístiques de lectura de disc. Enter - amb tipus a sectors, operacions, octets

Flotant: amb tipus' a *sps*, *ops*, *bps*

*Nota*: si s'empra un interval d'actualització de tres hores o més^**[2](#footnotes)**^, sempre retornarà '0'|**dispositiu** - dispositiu de disc (el valor predeterminat és *tots* ^**[3](#notes al peu)**^)
**tipus** - valors possibles: *sectors*, *operacions*, *octets*, *sps*, *ops*, *bps*
Tingueu en compte que el suport dels paràmetres "tipus" i els valors predeterminats depenen de la plataforma. Consulteu els detalls de la [plataforma específica](/manual/appendix/items/supported_by_platform).
*sps*, *ops*, *bps* representen: sectors, operacions, octets per segon, respectivament.
** mode** - valors possibles: *avg1* (mitjana d'un minut, per defecte), *avg5*, *avg15*.
Aquest paràmetre només s'admet amb
typea: sps, ops, bps.|Podeu emprar noms de dispositiu relatius (per exemple,sda) així com un prefix /dev/ opcional (per exemple,/dev/sda).

S'admeten els volums lògics LVM.

Valors per defecte del paràmetre "tipus" per a diferents sistemes operatius:
AIX - operacions
FreeBSD - bps
Linux - sps
OpenBSD - operacions
Solaris - octtets

Exemple:
=> vfs.dev.read\[,operacions\]

*sps*, *ops* i *bps* a les plataformes compatibles solien ésser limitats a 8 dispositius (7 individuals i un *tots*). Des de Zabbix 2.0.1, aquest límit és de 1024 dispositius (1023 individuals i un per a *tots*).| |**vfs.dev.write**\[<dispositiu>,<tipus>,<mode>\]|<|<|<| |Estadístiques d'escriptura de disc.|Enter - amb
tipusa *sectors*, *operacions*, *octets*

Flotant: amb
tipus' a sps, ops, bps

Nota: si s'empra un interval d'actualització de tres hores o més2, sempre retornarà '0'
dispositiu - dispositiu de disc (el valor predeterminat és tots 3)
tipus - valors possibles: sectors, operacions, octets, sps, ops, bps
Tingueu en compte que el suport dels paràmetres "tipus" i els valors predeterminats depenen de la plataforma. Consulteu els detalls concrets de la plataforma.
sps, ops, bps representen: sectors, operacions, octets per segon, respectivament.
mode - valors possibles: avg1 (mitjana d'un minut, per defecte), avg5, avg15.
Aquest paràmetre només s'admet amb type a: sps, ops, bps.
Podeu emprar noms de dispositiu relatius (per exemple, sda) així com un prefix /dev/ opcional (per exemple, /dev/sda).

S'admeten els volums lògics LVM.

Valors per defecte del paràmetre "tipus" per a diferents sistemes operatius:
AIX - operacions
FreeBSD - bps
Linux - sps
OpenBSD - operacions
Solaris - octets

Exemple:
=> vfs.dev.write[,operations]

sps, ops i bps a les plataformes compatibles solien ésser limitats a 8 dispositius (7 individuals i un tots). Des de Zabbix 2.0.1, aquest límit és 1024 (1023 individuals i un per a tots).
vfs.dir.count[dir,<regex_incl>,<regex_excl>,<tipus_incl>,<tipus_excl>,<max_depth>,<min_size>, <max_size>,<min_age>,<max_age>,<regex_excl_dir>]
Recompte d'entrades al directori. Enter dir - camí absolut al directori
regex_incl - expressió que descriu el patró de nom de l'entitat (fitxer, directori, enllaç simbòlic) per incloure; inclou tot si és buit (valor per defecte)
regex_excl - expressió que descriu el patró de nom de l'entitat (fitxer, directori, enllaç simbòlic) a excloure; no n'exclou cap si és buit (valor per defecte)
types_incl - tipus d'entrada del directori a comptar, valors possibles:
fitxer - fitxer normal, dir - subdirectori, sym - enllaç simbòlic, sock - sòcol, bdev - dispositiu de bloc, cdev - dispositiu de caràcters, fifo - FIFO, dev - sinònim de "bdev,cdev", all - tots els tipus (per defecte), és a dir, "fitxer, dir, sym, mitjó, bdev, cdev, fifo". S'han de separar diversos tipus amb comes i entre cometes.
types_excl - els tipus d'entrada del directori (veieu <types_incl>) per NO comptar. Si algun tipus d'entrada és tant a <types_incl> com a <types_excl>, les entrades de directoris d'aquest tipus NO es compten.
max_depth - profunditat màxima dels subdirectoris per recórrer. -1 (per defecte) - il·limitat, 0 - sense descendència als subdirectoris.
min_size - mida mínima (en octets) per comptar el fitxer. Els fitxers més petits no es comptaran. Es poden emprar sufixos de memòria.
max_size - mida màxima (en octets) del fitxer a comptar. Els fitxers més grans no es comptaran. Es poden emprar sufixos de memòria.
min_age - temps mínim (en segons) de l'entrada del directori que s'ha de comptar. Les entrades més recents no es comptaran. Es poden emprar sufixos de temps.
max_age - temps màxim (en segons) de l'entrada del directori que s'ha de comptar. Les entrades tan antigues i més antigues no es comptaran (temps de modificació). Es poden emprar sufixos de temps.
regex_excl_dir - Expressió que descriu el patró de nom del directori per excloure. S'exclourà tot el contingut del directori (en contraposició amb regex_excl)
Variables d'entorn, com ara %APP_HOME%, $HOME i %TEMP% no són compatibles.

Pseudodirectoris "." i ".." mai es compten.

Els enllaços simbòlics no es segueixen mai per travessar del directori.

A Windows, els enllaços simbòlics del directori es salten.

Tant regex_incl com regex_excl s'apliquen als fitxers i directoris quan es calcula el recompte d'entrades, però s'ignoren quan es trien subdirectoris per recórrer (si regex_incl és "(?i)^.+\.zip$" i no s'estableix la profunditat_max., aleshores es recorreran tots els subdirectoris, però només es comptaran els fitxers del tipus zip).

El temps d'execució és limitat pel valor de temps d'espera predeterminat a la configuració de l'agent (3 segons). Com que la travessa del directori gran pot trigar més, no es retornarà cap dada i l'element no serà compatible. No es retornarà el recompte parcial.

En filtrar per mida, només els fitxers normals tenen mides significatives. Sota Linux i BSD, els directoris també tenen mides diferents de zero (normalment uns quants Ko). Dels dispositius que tenen mida zero, com ara la mida de /dev/sda1, no reflectirà la mida de la partició respectiva. Per tant, quan empreu <min_size> i <max_size>, és recomanable especificar <types_incl> com a "fitxer", per evitar sorpreses.

Exemples:
⇒ vfs .dir.count[/dev]: monitora el nombre de dispositius a /dev (Linux)
⇒ vfs.dir.count["C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local \Temp"]: monitora el nombre de fitxers al directori temporal (Windows)

Admès des de Zabbix 4.0.0.
vfs.dir.get[dir,<regex_incl>,<regex_excl>,<tipus_incl>,<tipus_excl>,<max_depth>,<min_size>, <max_size>,<min_age>,<max_age>,<regex_excl_dir>]
Llista d'entrades del directori. JSON dir - camí absolut al directori
regex_incl - expressió regular que descriu el patró de nom de l'entitat (fitxer, directori, enllaç simbòlic) a incloure; inclou tot si és buit (valor per defecte)
regex_excl - expressió que descriu el patró de nom de l'entitat (fitxer, directori, enllaç simbòlic) a excloure; no n'exclou cap si és buit (valor per defecte)
types_incl - tipus d'entrada del directori per llistar, valors possibles:
fitxer - fitxer normal, dir - subdirectori, sym - enllaç simbòlic, sock - sòcol, bdev - dispositiu de bloc, cdev - dispositiu de caràcters, fifo - FIFO, dev - sinònim de "bdev,cdev", all - tots els tipus (per defecte), és a dir, "fitxer, dir, sym, mitjó, bdev, cdev, fifo". S'han de separar diversos tipus amb comes i entre cometes.
types_excl - tipus d'entrada de directori (veieu <tipus_incl>) per NO llistar. Si algun tipus d'entrada es troba tant a <types_incl> com a <types_excl>, les entrades de directoris d'aquest tipus NO apareixen a la llista.
max_depth - profunditat màxima dels subdirectoris per recórrer. -1 (per defecte) - il·limitat, 0 - sense descendència als subdirectoris.
min_size - mida mínima (en octets) perquè el fitxer es mostri a la llista. Els fitxers més petits no apareixeran a la llista. Es poden emprar sufixos de memòria.
max_size - mida màxima (en octets) del fitxer que s'ha d'enumerar. Els fitxers més grans no es comptaran. Es poden emprar sufixos de memòria.
min_age - data mínima (en segons) de l'entrada del directori que es mostrarà. Les entrades més recents no es mostraran. Es poden emprar sufixos de temps.
max_age - data màxima (en segons) de l'entrada del directori que s'ha d'enumerar. Les entrades tan antigues i més antigues no apareixeran a la llista (hora de modificació). Es poden emprar sufixos de temps.
regex_excl_dir - expressió que descriu el patró de nom del directori per excloure. S'exclourà tot el contingut del directori (en contrast amb regex_excl)
Variables d'entorn, com ara %APP_HOME%, $HOME i %TEMP% no són compatibles.

Els pseudodirectoris "." i ".." mai apareixen a la llista.

Els enllaços simbòlics no es segueixen mai per travessar directoris.

A Windows, els enllaços simbòlics del directori es salten.

Tant regex_incl com regex_excl s'apliquen als fitxers i directoris quan es genera una llista d'entrades, però s'ignoren quan es trien subdirectoris per recórrer (si regex_incl és "(?i)^.+\.zip$" i no s'estableix la profunditat_max., llavors es recorreran tots els subdirectoris, però només es llistaran els fitxers del tipus zip).

El temps d'execució és limitat pel valor de temps d'espera predeterminat a la configuració de l'agent (3 segons). Com recórrer directoris grans pot trigar molt, no es retornarà cap dada i l'element no serà compatible. No es retornarà la llista parcial.

En filtrar per mida, només els fitxers normals tenen mides significatives. Sota Linux i BSD, els directoris també tenen mides diferents de zero (normalment uns quants Ko). Els dispositius tenen mides zero, com ara la mida de /dev/sda1 no reflecteix la mida de la partició respectiva. Per tant, quan empreu <min_size> i <max_size>, és recomanable especificar <types_incl> com a "fitxer", per evitar sorpreses.

Exemples:
⇒ vfs .dir.get[/dev] - recupera la llista de dispositius a /dev (Linux)
⇒ vfs.dir.get["C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local "] - recupera la llista de fitxers al directori temporal (Windows)

Admès des de Zabbix 6.0.0.
vfs.dir.size[dir,<regex_incl>,<regex_excl>,<mode>,<max_depth>,<regex_excl_dir>] <<
Mida del directori (en octets). Enter dir - camí absolut al directori
regex_incl - Expressió que descriu el patró de nom del entitat (fitxer, directori, enllaç simbòlic) a incloure; inclou tot si és buit (valor per defecte)
regex_excl - expressió que descriu el patró de nom de l'entitat (fitxer, directori, enllaç simbòlic) a excloure; no n'exclou cap si és buit (valor per defecte)
mode - valors possibles:
aparent (per defecte) - obté mides de fitxer aparents en lloc de l'ús del disc (actua com a du -sb dir), disk - obté l'ús del disc (actua com a du -s -B1 dir). A diferència de la comanda du, l'element vfs.dir.size té en compte els fitxers ocults quan es calcula la mida del directori (actua com a du -sb .[^.]* * dins de dir).
max_depth - màxima profunditat dels subdirectoris per recórrer. -1 (per defecte) - il·limitat, 0 - sense descendència als subdirectoris.
regex_excl_dir - [expressió] regular (/manual/regular_expressions#overview) que descriu el patró de nom del directori a excloure. S'exclourà tot el contingut del directori (a diferència de l'expressió regular_excl)
Només es calculen els directoris amb almenys permisos de lectura per a l'usuari zabbix.

A Windows s'omet qualsevol enllaç simbòlic i s'incorporen els enllaços crus. Compte només una vegada.

Amb directoris grans o unitats lentes, aquest element pot esgotar el temps d'espera a causa de la configuració del temps d'espera als arxius de configuració de l'agent i del servidor/proxy. Pugeu els valors del temps d'espera segons sigui necessari.

Exemples:
⇒ vfs.dir.size[/tmp,log] - calcula la mida de tots els fitxers a /tmp que contenen "log"
⇒ vfs.dir.size[/tmp,log,^.+\.old$] - calcula la mida de tots els fitxers de /tmp que contenen "log", excloent els fitxers que contenen ".old"

El límit de mida del fitxer depèn del suport de fitxers grans.

Admès des de Zabbix 3.4.0.
vfs.file.cksum[fitxer,<mode>]
Suma de comprovació del fitxer, calculada per l'algorisme cksum de UNIX. Enter - amb mode com a crc32

Cadena - amb mode' com a *md5*, *sha256*|**fitxer** - complet camí al fitxer
**mode** - *crc32* (per defecte), *md5*, *sha256*|Exemple:
=> vfs.file.cksum\[/etc/passwd\]
/items/large_file_support).

El paràmetre
modeés compatible des de Zabbix 6.0.| |**vfs.file.contents**\[fitxer,<codificació>\]|<|<|<| |Recuperació del contingut d'un fitxer.|Text|**fitxer** - camí complet al fitxer
**encoding** - pàgina de codis [identificadors](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#encoding_settings)|Retorna una cadena buida si el fitxer és buit o només conté caràcters LF/CR.

La marca d'ordre d'octets (BOM) s'exclou de la sortida.

Exemple:
=> vfs.file.contents\[/etc/passwd\]

Aquest element és limitat a fitxers de no més de 64 Koctets.

S'admet des de Zabbix 2.0.| |**vfs.file.exists**\[fitxer,<tipus\_incl>,<tipus\_excl>\]|<|<|<| |Comprova si el fitxer existeix.|0 - no trobat

1 - el fitxer del tipus especificat existeix|**fitxer** - camí complet al fitxer
**tipus\_incl** - llista de fitxers tipus a incloure, valors possibles: *fitxer* (fitxer normal, predeterminat (si no s'estableix tipus\_excl)), *dir* (directori), *sym* (enllaç simbòlic), *sock* (socket), *bdev* (dispositiu de bloqueig), *cdev* (dispositiu de caràcters), *fifo* (FIFO), *dev* (sinònim de "bdev,cdev"), *all* (tots els tipus esmentats, per defecte si s'estableix tipus\_excl) .
**tipus\_excl** - llista de tipus de fitxers a excloure, vegeu tipus\_incl per veure els possibles valors (per defecte no s'exclou cap tipus)|Múltiples tipus s'han de separar amb una coma i tot el conjunt entre cometes "".
A Windows, les cometes dobles s'han d'escapar de la barra invertida '\\' i la clau de l'element sencera s'ha de tancar entre cometes dobles quan s'empra la utilitat de línia d'ordres per cridar a zabbix\_get.exe o agent2.

Si el mateix tipus és tant a <tipus\_incl> com a <tipus\_excl>, s'exclouen els fitxers d'aquest tipus.

Exemples:
=> vfs.file.exists\[/tmp/application.pid\]
=> vfs.file.exists\[/tmp/application.pid,"file,dir,sym"\]
=> vfs.file.exists\[/tmp/application\_dir,dir\]

El límit de mida del fitxer depèn del [suport de fitxers grans](/manual/appendix/items/large_file_support).

Tingueu en compte que l'element pot no ésser compatible a Windows si es cerca un directori dins d'un directori existent, p. ex. vfs.file.exists\[C:\\no\\dir,dir\] (on no existeix 'no').| |**vfs.file.get**\[fitxer\]|<|<|<| |Retorna informació sobre un fitxer.|Objecte JSON|**fitxer** - camí complet al fitxer|Tipus de fitxers admesos en sistemes semblants a UNIX: fitxer normal, directori, enllaç simbòlic, sòcol, dispositiu de bloc, dispositiu de caràcters, FIFO

Tipus de fitxers admesos a Windows: fitxer normal, directori, enllaç simbòlic

Exemple:
=> vfs.file.get\[/etc/passwd\] → retorna un JSON amb informació sobre el fitxer /etc/passwd (tipus, usuari, permisos, SID, uid, etc.)

Admès des de Zabbix 6.0.| |**vfs.file.md5sum**\[fitxer\]|<|<|<| |Suma de comprovació MD5 del fitxer.|Cadena de caràcters (hash MD5 del fitxer)|**fitxer** - camí complet al fitxer|Exemple:
=> vfs.file.md5sum\[/usr/local/etc/zabbix\_agentd.conf\]

Exemple de valor retornat:
b5052decb577e0fffd622d6ddc017e82

El límit de mida del fitxer (64 Mo) per a aquest element es va eliminar a la versió 1.8.6.

El límit de mida del fitxer depèn del [suport de fitxers grans](/manual/appendix/items/support_de_fitxers grans).| |**vfs.file.owner**\[fitxer,<tipus de propietari>,<tipus de resultat>\]|<|<|<| |Recuperar el propietari d'un fitxer.|Cadena de caràcters|**fitxer** - camí complet al fitxer
**tipus de propietari** - *usuari* (predeterminat) o *grup* (només Unix)
**tipus de resultat** - *nom* (per defecte) o *id*; per a id: retorna uid/gid a Unix, SID a Windows|Exemple:
=> vfs.file.owner\[/tmp/zabbix\_server.log\] → retorna el propietari del fitxer /tmp/zabbix\_server. log
=> vfs.file.owner\[/tmp/zabbix\_server.log,,id\] → retorna l'ID del propietari del fitxer de /tmp/zabbix\_server.log

Suportat des de Zabbix 6.0 .| |**vfs.file.permissions**\[fitxer\]|<|<|<| |Retorna una cadena de 4 dígits que conté el nombre octal amb permisos Unix.|Cadena|**fitxer** - camí complet al fitxer|No s'admet a Windows.

Exemple:
=> vfs.file.permissions\[/etc/passwd\] → retorna els permisos de /etc/passwd, per exemple, '0644'

Suportat des de Zabbix 6.0.| |**vfs.file.regexp**\[fitxer,regexp,<codificació>,<línia inicial>,<línia final>,<sortida>\]|<|<|<| |Cerca una cadena en un fitxer.|La línia que conté la cadena coincident, o tal com s'especifica pel paràmetre opcional
output|**fitxer** - camí complet al fitxer
**regexp** - [expressió]( /manual/regular_expressions#overview) que descriu el patró necessari
**encoding** - pàgina de codis d'[identificador](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#encoding_settings)
**línia d'inici** - el nombre de la primera línia a cercar (primera línia del fitxer per defecte).
**línia final** - el nombre de la darrera línia a cercar (darrera línia del fitxer per defecte).
**sortida** - una plantilla de format de sortida opcional. La seqüència d'escapada **\\0** es substitueix per la part del text coincident (des del primer caràcter on comença la coincidència fins al caràcter on acaba la coincidència), mentre que un **\\N** (on N=1... 9) la seqüència d'escapada es substitueix per l'enèssim grup coincident (o una cadena buida si la N supera el nombre de grups capturats).|Només es retorna la primera línia coincident.
Es retorna una cadena buida si cap línia coincideix amb l'expressió.

La marca d'ordre d'octets (BOM) s'exclou de la sortida.

L'extracció de contingut mitjançant el paràmetre
outputes fa a l'agent.

La
línia inicial, els paràmetres de la línia final i de la sortida són compatibles amb la versió 2.2.

Exemples:
=> vfs.file.regexp\[/etc/passwd,zabbix\]
=> vfs. file.regexp\[/path/to/some/file,"(\[0-9\]+)$",,3,5,\\1\]
=> vfs.file.regexp\[ /etc/passwd,"\^zabbix:.:(\[0-9\]+)",,,,\\1\] → obtenció de l'ID de l'usuari *zabbix*| |**vfs.file.regmatch**\[fitxer,regexp,<codificació>,<línia inicial>,<línia final>\]|<|<|<| |Cerca una cadena en un fitxer.|0 - no s'ha trobat la coincidència

1 - s'ha trobat|**fitxer** - camí complet al fitxer
**regexp** - [expressió](/manual/) regular_expressions#overview) que descriu el patró necessari
**codificació** - pàgina de codis [identificadors](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#encoding_settings)
**línia d'inici** - el nombre de la primera línia per cercar (primera línia del fitxer per defecte).
**línia final** - el nombre de la darrera línia a cercar (darrera línia del fitxer per defecte).|S'ignora la marca d'ordre dels octets (BOM).

Els paràmetres "línia inicial" i "línia final" són compatibles amb la versió 2.2.

Exemple:
=> vfs.file.regmatch\[/var/log/app.log, error\]| |**vfs.file.size**\[fitxer,<mode>\]|<|<|<| |Mida del fitxer (en octets).|Enter|**fitxer** - camí complet al fitxer
**mode** - valors possibles:
*octets* (per defecte) o *línies* (les línies buides també es compten)|El fitxer ha de tindre permisos de lectura per a l'usuari *zabbix*.

Exemple:
=> vfs.file.size\[/var/log/syslog\]

El límit de mida del fitxer depèn del [suport de fitxers grans](/manual/appendix/items/large_file_support).

El paràmetre
mode` és compatible des de Zabbix 6.0.
vfs.file.time[fitxer,<mode>]
Informació de l'hora del fitxer. Enter (marca de temps Unix) fitxer - camí complet al fitxer
mode - valors possibles:
modificar (per defecte) - darrera vegada que es va modificar el contingut del fitxer,
access - darrera vegada que es va llegir el fitxer,
canvi - darrera vegada que es van canviar les propietats del fitxer
Exemple:
=> vfs.file.time[/etc/passwd,modify]

El límit de mida del fitxer depèn del suport de fitxers grans.
vfs.fs.discovery
Llista de sistemes de fitxers muntats i els seus tipus. S'empra per a la descoberta de baix nivell. Objecte JSON S'admet des de Zabbix 2.0.

La macro {#FSDRIVETYPE} és compatible amb Windows des de Zabbix 3.0.

La macro {#FSLABEL} és compatible amb Windows des de Zabbix 6.0.
vfs.fs.get
Llistat de sistemes de fitxers muntats, els seus tipus, espai en disc i estadístiques d'inode. Es pot emprar per a la descoberta de baix nivell. Objecte JSON La macro {#FSLABEL} és compatible amb Windows des de Zabbix 6.0.

Des de Zabbix 6.0.11, aquest element és capaç d'informar sistemes de fitxers amb el nombre d'inodes igual a zero, que pot ser el cas de sistemes de fitxers amb inodes dinàmics (per exemple, btrfs).
vfs.fs.inode[fs,<mode>]
Nombre o percentatge d'inodes. Enter - per nombre

Flotant - per percentatge
fs - sistema de fitxers
mode - valors possibles:
total (per defecte), free, used, pfree (free, percentatge), pused (usat, percentatge)
Des de Zabbix 6.0.11, aquest element no serà compatible amb els modes pfree/pused si el recompte d'inodes és igual a zero, que pot ser el cas dels sistemes de fitxers amb inodes dinàmics (per exemple, btrfs). En canvi, els valors pfree/pused per a aquests sistemes de fitxers s'informaran com a "100" i "0" respectivament.

Exemple:
=> vfs.fs.inode[/,pfree]
vfs.fs.size[fs,<mode>]
Espai de disc en octets o en percentatge del total. Enter - per octets

Flotant - per percentatge
fs - sistema de fitxers
mode - valors possibles:
total (per defecte), free, used, pfree (free, percentatge), pused (usat, percentatge)
En cas d'un volum muntat, es retorna l'espai de disc per al sistema de fitxers local.

Exemple:
=> vfs.fs.size[/tmp,free]

L'espai reservat d'un sistema de fitxers es té en compte i no s'inclou quan s'empra el mode free.
Dades de la memòria virtual
Clau d'element
Descripció Valor de retorn Paràmetres Comentaris
vm.memory.size[<mode>]
Mida de la memòria en octets o percentatge del total. Enter - per octets

Flotant - per percentatge
mode - valors possibles:
total (per defecte), actiu, anon, buffers, emmagatzemat a la memòria cau, exec, fitxer, lliure, inactiu, fixat, compartit, llassa, cablejat, usada, pused (percentatge emprat), disponible, pavailable [percentatge disponible]](/manual/appendix/items/vm.memory.size_params) per a aquest paràmetre.
Aquest article admet tres categories de paràmetres:

1) total - quantitat total de memòria;
2) tipus de memòria específica de la plataforma: active, anon, buffers, cached, exec, file, free, inactiu, fixat, compartit, losa, cablejat;
3) estimacions a nivell d'usuari de la memòria emprada i disponible: usada, pused, disponible, pavailable.
Dades de monitoratge web
Clau d'element
Descripció Valor de retorn Paràmetres Comentaris
web.page.get[equip,<camí>,<port>]
Obtindre contingut de la pàgina web. Font de la pàgina web com a text (incloses les capçaleres) equip - nom d'equip o URL (com a scheme://host:port/path, on només equip és obligatori).
Esquemes d'URL permesos: http, https4. L'esquema que manqui es tractarà com a http. Si s'especifica l'URL, "camí" i "port" han d'ésser buits. Especificar el nom d'usuari/mot de pas quan es connecta a servidors que requereixen autenticació, per exemple: http://usuari:[email protected] només és possible amb el suport de cURL 4 .
Punycode és compatible amb els noms d'equip.
camí - camí del document HTML (el valor predeterminat és /)
port - nombre de port (per defecte és 80 per a HTTP)
Aquest element no s'admet si el recurs especificat a "equip" no existeix o no és disponible.

"equip" pot ésser nom d'equip, nom de domini, IPv4 o adreça IPv6. Però per a l'adreça IPv6, l'agent Zabbix s'ha de compilar amb la compatibilitat amb IPv6 activada.

Exemple:
=> web.page.get[www.example.com,index.php,80]
=> web.page.get[https://www.exemple.com]
=> web.page.get[https://blog.exemple.com/?s=zabbix]<br >=> web.page.get[localhost:80]
=> web.page.get["[::1]/server-status"]
web.page.perf[equip,<camí>,<port>]
Temps de càrrega de la pàgina web completa (en segons). Flotant equip - nom d'equip o URL (com a scheme://equip:port/camí, on només equip és obligatori).
Esquemes d'URL permesos: http, https4. L'esquema que manqui es tractarà com a http. Si s'especifica l'URL, "camí" i "port" han d'ésser buits. Especificar el nom d'usuari/mot de pas quan es connecta a servidors que requereixen autenticació, per exemple: http://usuari:[email protected] només és possible amb el suport de cURL 4 .
Punycode és compatible amb els noms d'equip.
camí - camí del document HTML (el valor predeterminat és /)
port - nombre de port (per defecte és 80 per a HTTP)
Aquest element no s'admet si el recurs especificat a "equip" no existeix o no és disponible.

"equip" pot ésser nom d'equip, nom de domini, IPv4 o adreça IPv6. Però per a l'adreça IPv6, l'agent Zabbix s'ha de compilar amb la compatibilitat amb IPv6 activada.

Exemple:
=> web.page.perf[www.exemple.com,index.php,80]
=> web.page.perf[https://www.exemple.com]
web.page.regexp[equip,<cam>,<port>,regexp,<longitud>,<sortida>]
Cerca una cadena en una pàgina web. La cadena que coincideix, o tal com s'especifica pel paràmetre opcional output equip - nom d'equip o URL (com a scheme://equip:port/camí, on només equip és obligatori).
Esquemes d'URL permesos: http, https4. L'esquema que falta es tractarà com a http. Si s'especifica l'URL, "camí" i "port" han d'ésser buits. Especificar el nom d'usuari/mot de pas quan es connecta a servidors que requereixen autenticació, per exemple: http://usuari:[email protected] només és possible amb el suport de cURL 4 .
Punycode és compatible amb els noms d'equip.
camí - camí del document HTML (el valor predeterminat és /)
** port** - número de port (per defecte és 80 per a HTTP)
regexp - expressió regular que descriu el patró necessari
longitud - nombre màxim de caràcters a retornar
sortida - una plantilla de format de sortida opcional. La seqüència d'escapada \0 es substitueix per la part del text coincident (des del primer caràcter on comença la coincidència fins al caràcter on acaba la coincidència), mentre que un \N (on N=1...9) la seqüència d'escapada es substitueix per l'enèssim grup coincident (o una cadena buida si la N supera el nombre de grups capturats).
Aquest element no s'admet si el recurs especificat a "equip" no existeix o no és pas disponible.
< br>equip pot ésser nom d'equip, nom de domini, adreça IPv4 o IPv6. Però per a l'adreça IPv6, l'agent Zabbix s'ha de compilar amb el suport IPv6 habilitat.

L'extracció de contingut mitjançant el paràmetre output es fa a l'agent.

El paràmetre output s'admet des de la versió 2.2.

Exemple:
=> web.page.regexp[www.exemple.com,index.php,80,OK,2]
=> web.page.regexp[https://www.exemple.com,,,OK,2]
Mètriques de Zabbix
Clau d'element
Descripció Valor de retorn Paràmetres Comentaris
agent.hostmetadata
Metadades de l'equip de l'agent. Cadena Retorna el valor dels paràmetres HostMetadata o HostMetadataItem, o una cadena buida si no n'hi ha cap definida.

Suportat des de Zabbix 6.0.
agent.hostname
Nom d'equip de l'agent. Cadena Retorna:
Com a comprovació passiva: el nom del primer equip que apareix al paràmetre Nom d'equip del fitxer de configuració de l'agent;
Com a comprovació activa: el nom del nom d'equip actual.
agent.ping
Comprovació de disponibilitat de l'agent. Res - no disponible

1 - disponible
Empreu la funció trigger nodata() per comprovar la indisponibilitat de l'equip.
agent.variant
Variant de l'agent Zabbix (agent Zabbix o agent Zabbix 2). Enter Exemple de valor retornat:
1 - Agent Zabbix
2 - Agent Zabbix 2
agent.version
Versió de l'agent Zabbix. String Exemple de valor retornat:
6.0.3
zabbix.stats[<ip>,<port>]
Retorna un conjunt de mètriques internes del servidor Zabbix o del proxy de forma remota. Objecte JSON ip - llista d'IP/DNS/màscara de xarxa de servidors/proxys que s'han de consultar remotament (el valor predeterminat és 127.0.0.1)
port - el port del servidor/proxy que s'ha de consultar remotament (el valor per defecte és 10051)
Tingueu en compte que la petició d'estadístiques només s'admetrà des de les adreces que figuren al paràmetre 'StatsAllowedIP' del servidor /proxy a la instància destí.

Aquest element retorna un conjunt triat de mètriques internes. Per obtenir més informació, veieu Monitoratge remot de les estadístiques de Zabbix.
zabbix.stats[<ip>,<port>,cua,<de>,<a>]
Retorna el nombre d'elements monitorats a la cua que es retarden al servidor Zabbix o al proxy remotament. Objecte JSON ip - Llista d'IP/DNS/màscara de xarxa de servidors/proxys que s'han de consultar remotament (el valor predeterminat és 127.0.0.1))
port - port del servidor/proxy que s'ha de consultar remotament (el valor predeterminat és 10051)
cua - constant (que s'emprarà tal qual)
des de - endarreriment mínim (per defecte és de 6 segons)
a - endarreriment màxim (per defecte és infinit)
Tingueu en compte que la petició d'estadístiques només s'admetrà des de les adreces que figuren al paràmetre del [servidor] 'StatsAllowedIP' (/manual/appendix/config/zabbix_server)/proxy a la instància destí.
Notes de peu

^1^Nota específica de Linux: L'agent Zabbix ha de tindre accés només de lectura a sistema de fitxers /proc*. Els pedaços del nucli de www.grsecurity.org limiten els drets d'accés dels usuaris no privilegiats.

2 vfs.dev.read[], vfs.dev.write[]: l'agent de Zabbix tancarà les connexions "obsoletes" de dispositius si no s'accedeix als valors de l'element durant més de 3 hores. Això pot passar si un sistema té dispositius amb dinàmica canviant o si un dispositiu s'esborra manualment. Tingueu en compte també que aquests elements, si s'empren un interval d'actualització de 3 hores o més, sempre retornaran '0'.

3 vfs.dev.read[], vfs.dev.write[]: si s'empra all per defecte per al primer paràmetre, la clau retornarà estadístiques de resum, incloent tots els dispositius de bloc com sda, sdb i les seves particions (sda1, sda2, sdb3...) i diversos dispositius (MD raid) basats en aquests blocs de dispositius/particions i volums lògics (LVM) basats en aquests blocs de dispositius/particions. En aquests casos, s'han de tindre en compte els valors retornats només com a valor relatiu (dinàmic en el temps) però no com a valors absoluts.

4 SSL (HTTPS) només és compatible si l'agent es compila amb suport de cURL. En cas contrari, l'element no serà pas compatible.

Paràmetres de codificació

Per assegurar-vos que les dades adquirides no siguin malmeses, podeu especificar la codificació correcta per al processament de verificació (per exemple, "vfs.file.contents") al paràmetre "encoding". La llista de codificacions admeses (identificadors de pàgines de codi) es pot trobar a la documentació de libiconv (Projecte GNU) o a la documentació de l'SDK de Microsoft Windows per a "Codi Identificadors de pàgina".

Si no s'especifica cap codificació al paràmetre "codificació", s'apliquen les estratègies de resolució següents:

 • Si no s'especifica la codificació (o si és una cadena buida), se suposa que és UTF-8, les dades es tracten "tal com són";
 • Anàlisi de BOM: aplicable als elements "vfs.file.contents", "vfs.file.regexp", "vfs.file.regmatch". S'intenta determinar la codificació correcta emprant la marca d'ordre d'octets (BOM) al començament del fitxer. Si la BOM no és pas present, s'aplica la resolució estàndard (veieu més amunt).

Problemes dels elements de l'agent

 • Si s'empra amb l'agent passiu, el valor Timeout de la configuració del servidor ha d'ésser superior a Timeout a l'arxiu de configuració de l'agent. Sinó, l'element no prendrà pas cap valor doncs la petició del servidor a l'agent haurà expirat primer.