9 Web service Zabbix

Vista general

El web service Zabbix és un procés emprat per comunicar amb serveis web externs.

Aquesta secció llista els paràmetres suportats al fitxer de configuració del web service Zabbix (zabbix_web_service.conf).

Veieu que:

  • Els valors per defecte reflecteixen els valors per defecte dels processos, i no pas els valors dels fitxers de configuració lliurats;
  • Zabbix suporta els fitxers de configuració codificats només en UTF-8, sense BOM ;
  • Els comentaris que comencen per "#" només es suporten a principi de línia.

Paràmetres

Paràmetre Obligatori Interval Predeterminat Descripció
AllowedIP yes Llistat d'adreces IP delimitades per comes, opcionalment en notació CIDR, o noms DNS de servidors Zabbix i proxys Zabbix.
Només s'admetran connexions entrants dels equips que s'indiquen aquí.
Si el suport IPv6 del sòcol és habilitat, aleshores '127.0. 0.1,::127.0.0.1,::ffff:127.0.0.1es tracten de la mateixa manera i::/0permetrà qualsevol adreça IPv4 o IPv6.
0.0.0.0 /0Es pot emprar per permetre qualsevol adreça IPv4.
Exemple:
127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.example.com| |DebugLevel|no|0-5|3|Especifica el nivell de depuració:
0 - informació bàsica sobre l'inici i l'aturada dels processos Zabbix
1 - informació crítica
2 - informació sobre errors
3 - avisos
4 - depuració (genera molta informació)
5 - depuració ampliada (encara genera més informació)| |ListenPort|no|1024-32767|10053|Port del servei d'escolta per a connexions de servidor.| |LogFile|sí, si LogType s'estableix a *fitxer*, en cas contrari no| | |Nom del fitxer de registre per al paràmetre LogType 'fitxer'.
Exemple:
/tmp/zabbix_web_service.log`
LogFileSize no 0-1024 1 Mida màxima del fitxer de registre en Mo.
0 - desactiva la rotació automàtica del registre.
LogType no sistema / fitxer / consola fitxer Especifica on s'escriuen els missatges de registre:
sistema - syslog
fitxer - fitxer especificat amb el paràmetre LogFile
consola - sortida estàndard
Timeout no 1-30 3 No dedicar més de Timeout segons processant.
TLSAccept no sense xifrar / cert sense xifrar Especifica el tipus de connexió a emprar:
sense xifrar - admet connexions sense xifrat (per defecte)
cert - admet connexions amb TLS i un certificat
TLSCAFile no Camí complet d'un fitxer que conté certificats de CA de nivell superior per a la verificació de certificats entre iguals, emprat per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.
TLSCertFile no Camí complet d'un fitxer que conté certificat de servei o cadena de certificats, emprat per a la comunicació xifrada amb components Zabbix.
TLSKeyFile no Camí complet d'un fitxer que conté la clau privada del servei emprada per a comunicacions xifrades amb components Zabbix.