7 Elements calculats

Vista general

Amb els elements calculats, és possible crear càlculs basats en els valors d'altres elements.

Els càlculs poden emprar aquests dos:

 • valors únics dels elements individuals
 • filtres complexos per triar diversos elements per a les agregacions (veieu càlculs afegits per a més detalls)

Per tant, els elements calculats són una manera de crear fonts de dades virtuals. Tots els càlculs els fa només el servidor Zabbix. Els valors es calculen periòdicament a partir de l'expressió aritmètica emprada.

Les dades resultants s'emmagatzemen a la base de dades Zabbix com qualsevol altre element; s'emmagatzemen valors històrics i de tendència i es poden generar gràfics.

Si el resultat del càlcul és un valor flotant, es reduirà a un nombre enter si el tipus d'informació de l'element calculat és Numèric (sense signe).

Els elements calculats comparteixen la seva sintaxi amb expressions de triggers. La comparació amb cadenes és permesa als elements calculats. Es poden fer referència als elements calculats mitjançant macros o altres entitats que siguin iguals a qualsevol altre tipus d'element.

Per emprar elements calculats, trieu el tipus d'element Calculat.

Camps configurables

La clau és un identificador d'element únic (per equip). Podeu crear qualsevol nom de clau emprant símbols admesos.

La definició del càlcul s'ha d'introduir al camp Fórmula. Gairebé no hi ha connexió entre la fórmula i la clau. Els paràmetres clau no s'empren a la fórmula de cap manera.

La sintaxi d'una fórmula simple és:

 function(/host/key,<paràmetre1>,<paràmetre2>,...)

O:

function Una de les funcions admeses: last, min, max, avg, count, etc
host Equip de l'element emprat per al càlcul.
L'equip actual es pot ometre (com a function(//key,parameter,...)).
key Clau de l'element emprat per al càlcul.
paràmetre(s) Paràmetres de funció, si cal.

Les macros d'usuari de la fórmula s'ampliaran si s'empren per fer referència a un paràmetre de funció, un paràmetre de filtre d'element o una constant. Les macros d'usuari NO s'ampliaran pas si fan referència a una funció, nom d'equip, clau d'element, paràmetre de clau d'element o operador.

Una fórmula més complexa pot emprar una combinació de funcions, operadors i parèntesis. Podeu emprar totes les funcions admeses i operators a les expressions de triggers. La lògica i la precedència de l'operador són exactament la mateixa.

A diferència dels triggers, Zabbix processa els elements calculats en funció de l'interval d'actualització de l'element, no quan es rep un valor nou.

Tots els elements als quals fan referència les funcions d'històric a la fórmula d'elements calculats han d'existir i recopilar dades. A més, si canvieu la clau d'element d'un element de referència, haureu d'actualitzar manualment totes les fórmules amb aquesta clau.

Un element calculat pot quedar sense suport en diversos casos:

 • els articles de referència
  • no es troba
  • és inhabilitat
  • pertany a l'equip desactivat
  • no és compatible (excepte amb la funció nodata() i operadors amb valors desconeguts)
 • No hi ha dades per calcular una funció
 • Divisió per zero
 • S'empra una sintaxi incorrecta

Exemples d'ús

Exemple 1

Càlcul del percentatge d'espai lliure de disc a '/'.

Ús de la funció last:

100*last(//vfs.fs.size[/,free])/last(//vfs.fs.size[/,total])

Zabbix prendrà els darrers valors per l'espai en disc lliure i el total, i calcularà el percentatge segons la fòrmula donada.

Exemple 2

Càlcul de la mitjana sobre 10 minuts del nombre de valors tractats per Zabbix.

Ús de la funció avg:

avg(/Zabbix Server/zabbix[wcache,values],10m)

Veieu que un ús intensiu d'elements calculats amb períodes llargs pot afectar el rendiment del servidor Zabbix.

Exemple 3

Càlcul de l'amplada de banda total de l'eth0.

Suma de dues funcions:

last(//net.if.in[eth0,bytes])+last(//net.if.out[eth0,bytes])
Exemple 4

Càlcul del percentatge de tràfic entrant.

Expressió més complexa:

100*last(//net.if.in[eth0,bytes])/(last(//net.if.in[eth0,bytes])+last(//net.if.out[eth0,bytes]))

Veieu també: Exemples de càlculs agregats