discoveryrule.create

Descripció

object discoveryrule.create(array lldRuleIds)

Aquest mètode permet crear noves regles LLD.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Regles de descoberta de baix nivell a crear.

A més de les propietats de l'objecte regla de descoberta de baix nivell estàndard, el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
filter object Filtre de la regla LLD.
preprocessing array Opcions de pretractament de la regla LLD.
lld_macro_paths array Opcions lld_macro_path de la regla LLD.
overrides array Opcions de reemplaçament de la regla LLD.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs de les regles LLD creades segons la propietat itemids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre de les regles LLD donades.

Exemples

Crear una regla LLD

Crear una regla de descoberta de baix nivell per descobrir els sistemes d'arxius muntats. Els objectes descoberts seran actualitzats cada 30 segons.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.create",
      "params": {
        "name": "Mounted filesystem discovery",
        "key_": "vfs.fs.discovery",
        "hostid": "10197",
        "type": 0,
        "interfaceid": "112",
        "delay": "30s"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "27665"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Emprant un filtre

Crear una regla de descoberta de bas nivell amb un conjunt de condicions per filtrar els resultats. Les condicions seran reagrupades emprant l'opierador lògic "i".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.create",
      "params": {
        "name": "Filtered LLD rule",
        "key_": "lld",
        "hostid": "10116",
        "type": 0,
        "interfaceid": "13",
        "delay": "30s",
        "filter": {
          "evaltype": 1,
          "conditions": [
            {
              "macro": "{#MACRO1}",
              "value": "@regex1"
            },
            {
              "macro": "{#MACRO2}",
              "value": "@regex2",
              "operator": "9"
            },
            {
              "macro": "{#MACRO3}",
              "value": "",
              "operator": "12"
            },
            {
              "macro": "{#MACRO4}",
              "value": "",
              "operator": "13"
            }
          ]
        }
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "27665"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Crear una regla LLD amb rutes de macros

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.create",
      "params": {
        "name": "LLD rule with LLD macro paths",
        "key_": "lld",
        "hostid": "10116",
        "type": 0,
        "interfaceid": "13",
        "delay": "30s",
        "lld_macro_paths": [
          {
            "lld_macro": "{#MACRO1}",
            "path": "$.path.1"
          },
          {
            "lld_macro": "{#MACRO2}",
            "path": "$.path.2"
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "27665"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Emprant un filtre d'expressió a mida

Crear una regla de descoberta de baix nivell (LLD) amb un filtre que emprarà una expressió a mida per avaluar les condicions. La regla haurà de trobar només els objectes de la macro "{#MACRO1}" que corresponguin a l'expressió regular "regex1" i "regex2", i el valor de la "{#MACRO2}" correspongui a "regex3" o "regex4". Els ID de fórmules "A", "B", "C" i "D" s'escolliran arbitràriament.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.create",
      "params": {
        "name": "Filtered LLD rule",
        "key_": "lld",
        "hostid": "10116",
        "type": 0,
        "interfaceid": "13",
        "delay": "30s",
        "filter": {
          "evaltype": 3,
          "formula": "(A and B) and (C or D)",
          "conditions": [
            {
              "macro": "{#MACRO1}",
              "value": "@regex1",
              "formulaid": "A"
            },
            {
              "macro": "{#MACRO1}",
              "value": "@regex2",
              "formulaid": "B"
            },
            {
              "macro": "{#MACRO2}",
              "value": "@regex3",
              "formulaid": "C"
            },
            {
              "macro": "{#MACRO2}",
              "value": "@regex4",
              "formulaid": "D"
            }
          ]
        }
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "27665"
        ]
      },
      "id": 1
    }

emprant camps de consulta i capçaleres personalitzades

Crea una regla de descoberta de baix nivell (LLD) amb camps de consulta i de capçalera a mida.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.create",
      "params": {
        "hostid": "10257",
        "interfaceid": "5",
        "type": 19,
        "name": "API HTTP agent",
        "key_": "api_discovery_rule",
        "value_type": 3,
        "delay": "5s",
        "url": "http://127.0.0.1?discoverer.php",
        "query_fields": [
          {
            "mode": "json"
          },
          {
            "elements": "2"
          }
        ],
        "headers": {
          "X-Type": "api",
          "Authorization": "Bearer mF_A.B5f-2.1JcM"
        },
        "allow_traps": 1,
        "trapper_hosts": "127.0.0.1"
      },
      "auth": "d678e0b85688ce578ff061bd29a20d3b",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "28336"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Crear una regla LLD amb preprocessament

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.create",
      "params": {
        "name": "Discovery rule with preprocessing",
        "key_": "lld.with.preprocessing",
        "hostid": "10001",
        "ruleid": "27665",
        "type": 0,
        "value_type": 3,
        "delay": "60s",
        "interfaceid": "1155",
        "preprocessing": [
          {
            "type": 20,
            "params": "20",
            "error_handler": 0,
            "error_handler_params": ""
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "44211"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Crear una regla LLD amb reemplaçaments

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.create",
      "params": {
        "name": "Discover database host",
        "key_": "lld.with.overrides",
        "hostid": "10001",
        "type": 0,
        "value_type": 3,
        "delay": "60s",
        "interfaceid": "1155",
        "overrides": [
          {
            "name": "Discover MySQL host",
            "step": "1",
            "stop": "1",
            "filter": {
              "evaltype": "2",
              "conditions": [
                {
                  "macro": "{#UNIT.NAME}",
                  "operator": "8",
                  "value": "^mysqld\\.service$"
                },
                {
                  "macro": "{#UNIT.NAME}",
                  "operator": "8",
                  "value": "^mariadb\\.service$"
                }
              ]
            },
            "operations": [
              {
                "operationobject": "3",
                "operator": "2",
                "value": "Database host",
                "opstatus": {
                  "status": "0"
                },
                "optemplate": [
                  {
                    "templateid": "10170"
                  }
                ],
                "optag": [
                  {
                    "tag": "Database",
                    "value": "MySQL"
                  }
                ]
              }
            ]
          },
          {
            "name": "Discover PostgreSQL host",
            "step": "2",
            "stop": "1",
            "filter": {
              "evaltype": "0",
              "conditions": [
                {
                  "macro": "{#UNIT.NAME}",
                  "operator": "8",
                  "value": "^postgresql\\.service$"
                }
              ]
            },
            "operations": [
              {
                "operationobject": "3",
                "operator": "2",
                "value": "Database host",
                "opstatus": {
                  "status": "0"
                },
                "optemplate": [
                  {
                    "templateid": "10263"
                  }
                ],
                "optag": [
                  {
                    "tag": "Database",
                    "value": "PostgreSQL"
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "30980"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Creear una regla LLD script

Crear una recollida simple de dades mercès a una regla LLD script.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.create",
      "params": {
        "name": "Script example",
        "key_": "custom.script.lldrule",
        "hostid": "12345",
        "type": 21,
        "value_type": 4,
        "params": "var request = new CurlHttpRequest();\nreturn request.Post(\"https://postman-echo.com/post\", JSON.parse(value));",
        "parameters": [
          {
            "name": "host",
            "value": "{HOST.CONN}"
          }
        ],
        "timeout": "6s",
        "delay": "30s"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 2
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "23865"
        ]
      },
      "id": 3
    }

Veieu també

Font

CDiscoveryRule::create() in ui/include/classes/api/services/CDiscoveryRule.php.