trigger.create

Descripció

object trigger.create(object/array triggers)

Aquest mètode permet crear nous triggers.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Admin i Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Triggers a crear.

A més de les [propietats estandard del trigger] (object#trigger), el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
dependencies array Triggers dels quals depèn el trigger.

Els triggers han de tindre la propietat triggerid establerta.
tags array Etiquetes del trigger.

L'expressió trigger s'ha de donar en la seva forma extesa.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs dels triggers creats segons la propietat triggerids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre dels triggers donats.

Exemples

Crear trigger

Crear un trigger amb una sola dependència de trigger.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "trigger.create",
      "params": [
        {
          "description": "Processor load is too high on {HOST.NAME}",
          "expression": "last(/Linux server/system.cpu.load[percpu,avg1])>5",
          "dependencies": [
            {
              "triggerid": "17367"
            }
          ]
        },
        {
          "description": "Service status",
          "expression": "length(last(/Linux server/log[/var/log/system,Service .* has stopped]))<>0",
          "dependencies": [
            {
              "triggerid": "17368"
            }
          ],
          "tags": [
            {
              "tag": "service",
              "value": "{{ITEM.VALUE}.regsub(\"Service (.*) has stopped\", \"\\1\")}"
            },
            {
              "tag": "error",
              "value": ""
            }
          ]
        }
      ],
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "triggerids": [
          "17369",
          "17370"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CTrigger::create() in ui/include/classes/api/services/CTrigger.php.