2 Triggers

Vista general

Es pot accedir a la llista de triggers d'un equip des de Configuració → Equips fent clic a Triggers per a l'equip respectiu.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Gravetat La gravetat del trigger es mostra tant pel nom com pel color de fons de la cel·la.
Valor Es mostra el valor del trigger:
OK - el trigger és en estat correcte
PROBLEMA - el trigger és en estat problemàtic
Equip Activa l'equip.
Aquesta columna només es mostra si hi ha diversos equips seleccionats al filtre.
Nom Nom del trigger, que es mostra com un enllaç blau per als detalls del trigger.
Si feu clic a l'enllaç del nom del trigger, s'obre el formulari de configuració del trigger.
Si el trigger de l'equip pertany a una plantilla, el nom de la plantilla es mostra abans del nom del trigger, com un enllaç gris. Si feu clic a l'enllaç del model, s'obrirà la llista de triggers de nivell de model.
Si el trigger s'ha creat a partir d'un prototip de trigger, el seu nom porta el prefix amb el nom de la regla de descoberta de baix nivell, en carbassa. Si feu clic al nom de la regla de descoberta, s'obrirà la llista de prototips de trigger.
Dades operacionals Configuració de les dades operatives del trigger, que continguin cadenes i macros arbitràries que es resoldran dinàmicament a MonitoratgeProblemes.
Expressió Es mostra l'expressió trigger. La part de l'element equip de l'expressió es mostra com un enllaç, que condueix al formulari de configuració de l'element.
Estat Es mostra l'estat del trigger: Activat, Desactivat o Desconegut. Si feu clic a l'estat, podeu canviar-lo: d'Activat a Inhabilitat (i viceversa); de Desconegut a Inhabilitat (i viceversa).
Els problemes d'un trigger desactivat ja no es mostren a la interfície, però no s'esborren.
Informació Si tot funciona correctament, no es mostra cap icona en aquesta columna. Si es produeix un error, es mostra una icona quadrada amb la lletra "i". Passeu el cursor per sobre de la icona per veure una informació sobre eines amb la descripció de l'error.
Etiquetes Si un trigger conté etiquetes, el nom i el valor de l'etiqueta es mostren en aquesta columna.

Per configurar un trigger nou, feu clic al botó Crear un trigger a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Activar - canvia l'estat d'activació a Activat.
  • Desactivar - canvia l'estat d'activació a Desactivat.
  • Copiar - copia els triggers a altres equips o plantilles.
  • Actualització massiva - actualitza diverses propietats per a diversos triggers alhora.
  • Esborrar - esborra els triggers.

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant dels triggers respectius i feu clic al botó requerit.

Emprar un filtre

Podeu emprar el filtre per mostrar només els triggers que us interessen. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.

La icona Filtre és disponible a la cantonada superior dreta. En fer-hi clic, s'obrirà un filtre en el qual podeu especificar els criteris de filtre desitjats.

Paràmetre Descripció
Grups d'equips Filtra per un o més grups d'equips.
Especificar un grup d'equips principal selecciona implícitament tots els grups d'equips heretats.
Els grups d'equips que només contenen plantilles no es poden triar.
Equips Filtra per un o més equips.
Si ja s'han triat grups d'equips a dalt, la selecció d'equips es limita a aquests grups.
Nom Filtra pel nom del trigger.
Gravetat Trieu per filtrar per una o més gravetats del trigger.
Estat Filtra per estat del trigger.
Estat Filtra per estat del trigger.
Valor Filtra per valor del trigger.
Etiquetes Filtra per nom i valor de l'etiqueta del trigger. És possible incloure i excloure etiquetes i valors d'etiquetes específics. Es poden definir diverses condicions. La concordança de noms d'etiqueta sempre distingeix entre majúscules i minúscules.
Hi ha diversos operadors disponibles per a cada condició:
Existeix - inclou els noms d'etiquetes especificats
Igual - inclou els noms i valors d'etiquetes especificats ​​(distingeix entre majúscules i minúscules)
Conté - inclou noms d'etiquetes especificats on els valors d'etiquetes contenen la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)<br >No existeix - exclou els noms d'etiquetes especificats< br>No és igual - exclou els noms i valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules)
No conté pas - exclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta continguin la cadena introduïda (coincidència de subcadenes , no distingeix entre majúscules i minúscules)
Hi ha dos tipus de càlcul per a les condicions:
I/O - s'han de complir totes les condicions, les condicions amb el mateix nom d'etiqueta s'agruparan per condició O
O - suficient si es compleix una condició
Les macros i macro de funcions s'admeten tant als camps de nom d'etiqueta com de valor d'etiqueta.
Heretat Filtra els triggers heretats (o no heretats) d'un model.
Trobat Filtra els triggers trobats (o no trobats) per una descoberta de baix nivell.
Amb dependències Filtre els triggers amb (o sense) dependències.