22 Vista general del trigger

Vista general

Al giny de visió general del trigger, podeu veure els estats del trigger d'un grup d'equips.

  • Els estats del trigger es mostren com a blocs de color (el color del trigger del problema depèn del color de la gravetat del problema, que es pot ajustar a la pantalla [Actualització del problema] (/manual/acknowledges#problems-update)). Tingueu en compte que els canvis recents al trigger (en dels darrers 2 minuts) es veuran com a blocs intermitents.
  • Les fletxes grises amunt i avall indiquen triggers que tenen dependències. En passar el ratolí, es revelen els detalls de la dependència.
  • Una icona de casella de selecció indica problemes reconeguts. S'han de reconèixer tots els problemes de triggerss o els problemes resolts perquè aparegui aquesta icona.

Si feu clic a un bloc de trigger, s'ofereixen enllaços que depenen del context als esdeveniments problemàtics del trigger, a la pantalla de reconeixement del problema, a la configuració del trigger, a l'URL del triggers o a un simple gràfic/llista dels darrers valors.

Tingueu en compte que es mostren 50 registres per defecte (configurables a AdministracióGeneralGUI, emprant l'opció Nombre màxim de columnes i files a les taules generals). Si hi ha més registres dels que s'han configurat per mostrar, apareix un missatge a la part inferior de la taula que demana que proporcioneu criteris de filtre més específics. No hi ha paginació. Tingueu en compte que aquest límit s'aplica primer, abans de qualsevol altre filtrat de les dades, per exemple, per etiquetes.

Configuració

Per configurar, trieu Visió general del trigger com a tipus:

A més de la configuració comuna per a tots els ginys, podeu definir les opcions específiques següents:

Mostra Filtra per estat del problema:
Problemes recents - (per defecte) mostren els triggers que han estat recentment o encara estan en un estat PROBLEMA (resolts i no resolts);
Problemes - mostra els triggers que es troben en un estat PROBLEMA (no resolt);
Tots - mostra tots els triggers.
Grups d'equips Trieu els grups d'equips. Aquest camp s'emplena automàticament, de manera que començar a escriure el nom d'un grup oferirà una llista desplegable de grups coincidents.
Equips Trieu equips. Aquest camp s'emplena automàticament, de manera que començar a escriure un nom d'equip oferirà una llista desplegable d'equips coincidents. Desplaceu-vos cap avall per triar. Feu clic a 'x' per netejar la selecció.
Etiquetes Especifiqueu etiquetes per filtrar els triggers que es mostren al giny.
És possible incloure i excloure etiquetes i valors d'etiquetes específics.
Es poden establir diverses condicions. La concordança del nom de l'etiqueta sempre distingeix entre majúscules i minúscules.

Nota: si Mostra s'estableix a "Tots", es veuran tots els triggers encara que s'especifiquen etiquetes. Tanmateix, mentre que els canvis recents de l'estat del trigger (que es mostren com a blocs intermitents) s'actualitzaran per a tots els triggers, els detalls de l'estat del trigger (color de la gravetat del problema i si es reconeix el problema) només s'actualitzaran per als triggers que coincideixin amb les etiquetes especificades.

Hi ha diversos operadors disponibles per a cada condició:
Existeix - inclou els noms d'etiquetes especificats;
Igual - inclou els noms i valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules);
Conté - inclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta contenen la cadena introduïda (coincidència secundaria) -cadena, no distingeix entre majúscules i minúscules);
No existeix - exclou els noms d'etiquetes especificats;
No és igual - exclou els noms i valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules);
No conté - exclou els noms d'etiquetes especificats on els valors d'etiquetes contenen la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules).

Hi ha dos tipus de càlcul per a les condicions:
I/O - s'han de complir totes les condicions, les condicions amb el mateix nom d'etiqueta s'agruparan per condició O ;
O - suficient si es compleix una condició.
Mostra els problemes esborrats Marqueu la casella per mostrar problemes que, d'altra manera, es suprimirien (no es mostren) a causa del manteniment de l'equip.
Ubicació de l'equip Trieu la ubicació de l'equip - esquerra o superior.