1 Claus d'elements específiques de l'agent 2

L'agent Zabbix 2 admet totes les claus d'elements admeses per a l'agent Zabbix a Unix i Windows. Aquesta pàgina proporciona detalls sobre les claus d'elements addicionals, que només podeu emprar amb l'agent Zabbix 2, agrupades pel connector al qual pertanyen.

Veieu també:

Es requereixen paràmetres sense claudàtors. Els paràmetres marcats amb claudàtors angulars < > són opcionals.

Ceph

Clau
Descripció Valor de retorn Paràmetres Comentaris
ceph.df.details [connString, <usuari>, <apikey>]
Ús i distribució de dades de clúster entre grups. Objecte JSON connString - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió Ceph.
ceph.osd.stats [connString, <usuari>, <apikey>]
Estadístiques afegides i per OSD. objecte JSON connString - URI o nom de sessió.
usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió Ceph.
ceph.osd.discovery [connString, <usuari>, <apikey>]
Llista d'OSD descoberts. S'empra per a descoberta de baix nivell. Objecte JSON connString - URI o nom de sessió.
usuari, mot de pas - Connexió de credencials Ceph.
ceph.osd.dump [connString, <usuari>, <apikey>]
Llindars i estats d'ús de l'OSD. Objecte JSON connString - URI o nom de sessió.
usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió Ceph.
ceph.ping [connString, <usuari>, <apikey>]
Prova si es pot establir una connexió amb Ceph. 0 - la connexió s'avorta (si hi ha errors, inclosos problemes d'autenticació i configuració)
1 - la connexió és correcta.
connString - URI o nom de sessió.
usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió Ceph.
ceph.pool.discovery [connString, <usuari>, <apikey>]
Llista de pools descobertes. S'empra per a descoberta de baix nivell. Objecte JSON connString - URI o nom de sessió.
usuari, mot de pas - Connexió de credencials Ceph.
ceph.status [connString, <usuari>, <apikey>]
Estat del clúster global. Objecte JSON connString - URI o nom de sessió.
usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió Ceph.

Docker

Clau
Descripció Valor de retorn Paràmetres Comentaris
docker.container_info [<ID>,<info>]
Informació de baix nivell sobre un contenidor. Una sortida de la crida a l'API ContainerInspect serialitzada en format JSON ** ID** - identificador o nom del contenidor.
informació - quantitat d'informació retornada. Valors admesos: resum (per defecte) o llarga.
User Agent2 ('zabbix') s'ha d'afegir al grup 'docker' per tindre privilegis suficients. En cas contrari, el control fallarà.
docker.container_stats [<ID>]
Estadístiques d'ús de recursos del contenidor. Una sortida de la crida a l'API ContainerStats i el percentatge serialitzat com a JSON ID - ID o nom del contenidor L'usuari de l'Agent2 ('zabbix') s'ha d'afegir al grup 'docker' per tindre privilegis suficients. En cas contrari, el control fallarà.
docker.containers
Una llista de contenidors. Una sortida de la crida a l'API ContainerList serialitzada en format JSON - L'usuari de l'Agent2 ('zabbix') s'ha d'afegir al grup 'docker' per tindre privilegis suficients. En cas contrari, el control fallarà.
docker.containers.discovery[<opcions>]
Una llista de contenidors. S'empra per a descoberta de baix nivell. Objecte JSON opcions - especifica si s'han de descobrir tots els contenidors o només els que s'executen. Valors admesos:
cert - retorna tots els contenidors;
fals - només retorna els contenidors en execució (per defecte).
L'usuari de l'Agent2 ('zabbix') s'ha d'afegir al grup 'docker' per tindre prou privilegis. En cas contrari, el control fallarà.
docker.data_usage
Informació sobre l'ús actual de dades. Una sortida de la crida a l'API SystemDataUsage serialitzada en el format JSON - L'usuari de l'Agent2 ('zabbix') s'ha d'afegir al grup 'docker' per tindre privilegis suficients. En cas contrari, el control fallarà.
docker.images
Una llista d'imatges. Una sortida de la crida a l'API ImageList serialitzada en format JSON  - L'usuari de l'Agent2 ('zabbix') s'ha d'afegir al grup 'docker' per tindre privilegis suficients. En cas contrari, el control fallarà.
docker.images.discovery
Una llista d'imatges. S'utilitza per a descobriment de baix nivell. Objecte JSON - L'usuari de l'Agent2 ('zabbix') s'ha d'afegir al grup 'docker' per tindre privilegis suficients. En cas contrari, el control fallarà.
docker.info
Informació del sistema. Informació del sistema. Una sortida de la crida a l'API SystemInfo serialitzada en format JSON
docker.ping
Prova si un dimoni Docker és actiu o no. 1 - la connexió és activa

0 - la connexió no és activa
- L'usuari de l'Agent2 ('zabbix') s'ha d'afegir al grup 'docker' per tindre privilegis suficients. En cas contrari, el control fallarà.

Ember+

Clau
Descripció Valor retornat Paràmetres Comentaris
ember.get[<uri>,<path>]
Retorna el resultat del dispositiu necessitat. Objecte JSON uri - URI del dispositiu Ember+. Per defecte: 127.0.0.1:9998
path - ruta OID al dispositiu. Buit per defecte, retorna les dades de la col·lecció arrel.

Memcached

Clau
Descripció Valor de retorn Paràmetres Comentaris
memcached.ping[connString,<usuari>,<mot de pas>]
Prova si una connexió és activa o no. 1 - la connexió és activa

0 - la connexió s'ha avortat (en cas d'error, inclosos problemes d'AUTH i de configuració)
connString - URI o nom de sessió.
memcached.stats[connString,<usuari>,<mot de pas>,<tipus>]
Obté la sortida de l'ordre STATS. JSON - la sortida es serialitza com a JSON connString - URI o nom de sessió.
usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió Memchached.
tipus - tipus d'estadístiques a retornar: elements, mida, lloses o configuració (buit per defecte, retorna estadístiques generals).

MongoDB

Clau<
Descripció Valor de retorn Paràmetres Comentaris
mongodb.collection.stats[connString,<usuari>,<paraula de pas>,<base de dades>,col·lecció]
Retorna diverses estadístiques d'emmagatzematge per a una col·lecció determinada. Objecte JSON connString - URI o nom de sessió.
usuari, paraula de pas - credencials d'inici de sessió de MongoDB.
base de dades - nom de la base de dades (per defecte: admin).
col·lecció — nom de la col·lecció.
mongodb.collections.discovery[connString,<usuari>,<paraula de pas>]
Retorna una llista de col·leccions descobertes. S'empra per a la descoberta de baix nivell. Objecte JSON connString - URI o nom de sessió.
usuari, paraula de pas - Credencials d'inici de sessió MongoDB.
mongodb.collections.usage[connString,<usuari>,<paraula de pas>]
Retorna les estadístiques d'ús de la col·lecció. Objecte JSON connString - URI o nom de sessió.
usuari, paraula de pas - credencials d'inici de sessió de MongoDB.
mongodb.connpool.stats[connString,<usuari>,<paraula de pas>]
Retorna informació sobre les connexions de sortida obertes de la instància de base de dades actual a altres membres del clúster fragmentat o del conjunt de rèpliques. Objecte JSON connString - URI o nom de sessió.<br >usuari, paraula de pas - Credencials d'inici de sessió de MongoDB.
mongodb.db.stats[connString,<usuari>,<paraula de pas>,<base de dades>]
Retorna estadístiques que reflecteixen un estat del sistema de base de dades determinat. Objecte JSON connString - URI o nom de sessió.
usuari, paraula de pas - credencials d'inici de sessió de MongoDB.
* *base de dades** - nom de la base de dades (per defecte: admin).
mongodb.db.discovery[connString,<usuari>,<paraula de pas>]
Retorna una llista de bases de dades descobertes. S'empra per a la descoberta de baix nivell. Objecte JSON connString - URI o nom de sessió.
usuari, paraula de pas - Credencials Inici de sessió de MongoDB.
mongodb.jumbo_chunks.count[connString,<usuari>,<paraula de pas>]
Retorna el nombre de fragments jumbo. objecte JSON connString - URI o nom de sessió.
usuari, paraula de pas - credencials d'inici de sessió de MongoDB.
mongodb.oplog.stats[connString,<usuari>,<paraula de pas>]
Retorna un estat del conjunt de rèpliques, emprant les dades consultades des de l'oplog. Objecte JSON connString - URI o nom de sessió.
usuari, paraula de pas - Credencials connexió MongoDB.
mongodb.ping[connString,<usuari>,<paraula de pas>]
Prova si una connexió és activa o no. 1 - la connexió és activa

0 - la connexió s'avorta (en cas d'errors, inclosos problemes d'AUTH i de configuració).
connString - URI o nom de sessió.
usuari, paraula de pas - credencials d'inici de sessió de MongoDB.
mongodb.rs.config[connString,<usuari>,<paraula de pas>]
Retorna una configuració actual del conjunt de rèpliques. Objecte JSON connString - URI o nom de sessió.
usuari, paraula de pas - credencials d'inici de sessió de MongoDB.
mongodb.rs.status[connString,<usuari>,<paraula de pas>]
Retorna un estat de conjunt de rèpliques des de la perspectiva del membre on s'executa el mètode. Objecte JSON connString - URI o nom de sessió.
usuari, paraula de pas - Credencials d'inici de sessió MongoDB.
mongodb.server.status[connString,<usuari>,<paraula de pas>]
Retorna l'estat de la base de dades. Objecte JSON connString - URI o nom de sessió.
usuari, paraula de pas - credencials d'inici de sessió de MongoDB.
mongodb.sh.discovery[connString,<usuari>,<paraula de pas>]
Retorna una llista de fragments descoberts presents al clúster. objecte JSON connString - URI o nom de sessió.
usuari, paraula de pas - credencials d'inici de sessió de MongoDB.
mongodb.version[connString,<user>,<password>]
Retorna la versió de la base de dades del servidor. Cadena connString - URI o nom de sessió.
usuari, paraula de pas - Credencials d'accés de MongoDB.

MQTT

Clau
Descripció Valor retornat Paràmetres Comentaris
mqtt.get[<broker_url>,tema,<nom d'usuari>,<mot de pas>]
Se subscriu a un o més temes específics (amb comodins) de l'agent proporcionat i espera les publicacions. Basat en el contingut del tema.

Si s'empren comodins, retorna el contingut del tema en format JSON.
broker_url - URL del corredor MQTT (si està buit, s'empra localhost amb el port 1883).
tema - tema MQTT (obligatori). S'admeten els comodins (+,#).
nom d'usuari, mot de pas - credencials d'autenticació (si calen)
L'element s'ha de configurar com a verificació activa (tipus d'element 'Agent Zabbix (actiu)').

Els certificats de xifrat TLS es poden emprar desant-los en una ubicació predeterminada (per exemple, al directori /etc/ssl/certs/ per a Ubuntu). Per a TLS, empreu l'esquema tls://.

MSSQL

Clau
Descripció Valor de retorn Paràmetres Comentaris
mssql.availability.group.get[URI,<usuari>,<mot de pas>]
Retorna grups de disponibilitat. Objecte JSON URI - URI del servidor MSSQL (l'únic esquema admès és sqlserver://). Les credencials incrustades seran ignorades;
usuari, mot de pas - nom d'usuari, mot de pas per enviar al servidor MSSQL protegit.
S'admet des de Zabbix 6.0.27. Per obtindre més informació, consulteu plugin MSSQL.
mssql.custom.query[URI,<usuari>,<mot de pas>,queryName,<args...>]
Retorna el resultat d'una consulta personalitzada. Objecte JSON URI - URI del servidor MSSQL (l'únic esquema admès és sqlserver://). Les credencials incrustades seran ignorades;
usuari, mot de pas - nom d'usuari, mot de pas per enviar al servidor MSSQL protegit;
queryName - nom d'una consulta personalitzada configurada a Plugins.MSSQL.CustomQueriesDir sense l'extensió .sql;
args - un o diversos arguments separats per comes per passar a una consulta.
S'admet des de Zabbix 6.0.27. Per obtindre més informació, consulteu plugin MSSQL.
mssql.db.get
Retorna totes les bases de dades MSSQL disponibles. Objecte JSON S'admet des de Zabbix 6.0.27. Per obtindre més informació, consulteu plugin MSSQL.
mssql.job.status.get
Retorna l'estat dels treballs. Objecte JSON S'admet des de Zabbix 6.0.27. Per obtindre més informació, consulteu plugin MSSQL.
mssql.last.backup.get
Retorna l'hora de la darrera còpia de seguretat de totes les bases de dades. Objecte JSON S'admet des de Zabbix 6.0.27. Per obtindre més informació, consulteu plugin MSSQL.
mssql.local.db.get
Retorna bases de dades que participen en un grup de disponibilitat Always On i una rèplica (principal o secundària) i que es troben al servidor al que s'ha establert la connexió. Objecte JSON S'admet des de Zabbix 6.0.27. Per obtindre més informació, consulteu plugin MSSQL.
mssql.mirroring.get
Retorna informació de duplicació. Objecte JSON S'admet des de Zabbix 6.0.27. Per obtindre més informació, consulteu plugin MSSQL.
mssql.nonlocal.db.get
Retorna bases de dades que participen en un grup de disponibilitat Always On i una rèplica (principal o secundària) ubicades en altres servidors (la base de dades no és local a la instància d'SQL Server a la que s'ha establert la connexió). Objecte JSON S'admet des de Zabbix 6.0.27. Per obtindre més informació, consulteu plugin MSSQL.
mssql.perfcounter.get
Retorna els comptadors de rendiment. Objecte JSON S'admet des de Zabbix 6.0.27. Per obtindre més informació, consulteu plugin MSSQL.
mssql.ping
Ping a la base de dades. Comprova si la connexió és ben configurada. 1 - respon,
0 - no respon
S'admet des de Zabbix 6.0.27. Per obtindre més informació, consulteu plugin MSSQL.
mssql.quorum.get
Retorna la informació de quòrum. Objecte JSON S'admet des de Zabbix 6.0.27. Per obtindre més informació, consulteu plugin MSSQL.
mssql.quorum.members.get
Retorna els membres del quòrum. Objecte JSON S'admet des de Zabbix 6.0.27. Per obtindre més informació, consulteu plugin MSSQL.
mssql.replica.get
Retorna les rèpliques. Objecte JSON S'admet des de Zabbix 6.0.27. Per obtindre més informació, consulteu plugin MSSQL.
mssql.version
Retorna la versió MSSQL. String S'admet des de Zabbix 6.0.27. Per obtindre més informació, consulteu plugin MSSQL.

MySQL

Clau
Descripció Valor de retorn Paràmetres Comentaris
mysql.custom.query[connString,<nom d'usuari>,<mot de pas>,queryName,<args...>]
Retorna el resultat de la consulta personalitzada. Objecte JSON connString - URI o sessió anomenada.
usuari, mot de pas - credencials d'accés a MySQL.
queryName - nom de la consulta personalitzada; ha de coincidir amb el nom d'arxiu SQL sense extensió.
args - un o diferents arguments separats per comes, que es passen a la consulta..
S'admet des de Zabbix 6.0.21.
mysql.db.discovery[connString, <nom d'usuari>, <mot de pas>]
Llista de bases de dades MySQL. S'empra per a descoberta de baix nivell. Resultat de la consulta SQL "mostra bases de dades" en format LLD JSON. connString - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió de MySQL.
mysql.db.size[connString, <nom d'usuari>, <mot de pas>,dbName]
Mida de la base de dades en octets. Resultat de la consulta SQL "trieu la fusió (sum(data_length + index_length),0) com a mida de la informació_schema.tables on table_schema=?" per a una base de dades específica en octets. connString - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió MySQL.
dbName - Nom de la base de dades.
mysql.get_status_variables[connString, <nom d'usuari>, <mot de pas>]
Valors de les variables d'estat global. Resultat de la consulta SQL "mostrar l'estat global" en format JSON. connString - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - Credencials d'inici de sessió MySQL.
mysql.ping[connString, <nom d'usuari>, <mot de pas>]
Prova si una connexió és activa o no. 1 - la connexió és activa

0 - la connexió s'avorta (si es produeix algun error, inclosos problemes d'AUTH i de configuració).
connString - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió de MySQL.
mysql.replication.discovery[connString, <nom d'usuari>, <mot de pas>]
Llista de rèpliques de MySQL. S'empra per a descoberta de baix nivell. Resultat de la consulta SQL "mostra l'estat de l'esclau" en format LLD JSON. connString - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió de MySQL.
mysql.replication.get_slave_status[connString, <nom d'usuari>, <mot de pas>, <masterHost>]
Estat de la replicació. Resultat de la consulta SQL "mostrar l'estat de l'esclau" en format JSON. connString - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió de MySQL.
masterHost - Nom de l'equip mestre de replicació. Si no en troba cap, retorna un error. Si aquest paràmetre no s'especifica, retorna tots els equips.
Veieu que abans de Zabbix 6.0.23, el paràmetre "masterHost" s'ignora i retorna sempre el primer equip mestre.
mysql.version[connString, <nom d'usuari>, <mot de pas>]
Versió de MySQL. Cadena amb la versió de la instància de MySQL. connString - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió de MySQL.

Oracle

Clau
Descripció Valor de retorn Paràmetres Comentaris
oracle.diskgroups.stats[connString,<usuari>,<mot de pas>,<servei>,<grup de discs>]
Estadístiques de grups de discs de gestió automàtica d'emmagatzematge (ASM). Objecte JSON connString - URI o nom de sessió.
usuari, mot de pas - Credencials d'inici de sessió d'Oracle.
servei - Nom del servei d'Oracle.
diskgroup - nom del grup de discs ASM a consultar.
usuari - permet afegir una de les opcions d'inici de sessió com a sysdba, com a sysoper, o com a sysasm en format com a sysdba (l'opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules; no ha de contindre cap espai al final).
oracle.diskgroups.discovery[connString,<usuari>,<mot de pas>,<servei>]
Llista de grups de discs ASM. S'empra per a descoberta de baix nivell. Objecte JSON connString - URI o nom de sessió.
usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió d'Oracle .
servei - Nom del servei d'Oracle.
El paràmetre usuari permet afegir una de les opcions d'inici de sessió com sysdba, com sysoper o com sysasm en el format com a sysdba (l'opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules; no ha de contindre cap espai al final).
oracle.archive.info[connString,<usuari>,<mot de pas>,<servei>,<destinació>]
Arxiva les estadístiques dels registres. Objecte JSON connString - URI o nom de sessió.
usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió d'Oracle.
servei - nom del servei d'Oracle.<br >destí - nom del destí a consultar.
El paràmetre usuari permet afegir una de les opcions d'inici de sessió com sysdba, com sysoper, o com sysasm en el format com sysdba (l'opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules; no ha de contindre cap espai al final).
oracle.cdb.info[connString,<usuari>,<mot de pas>,<servei>,<base de dades>]
Informació de bases de dades de contenidors (CDB). Objecte JSON connString - URI o nom de sessió.
usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió d'Oracle.
servei - nom del servei d'Oracle .
base de dades - nom de la base de dades a consultar.
El paràmetre usuari permet afegir una de les opcions d'inici de sessió com a sysdba, com a sysoper, o com a sysasm en el format com a sysdba (l'opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules; no ha de contindre cap espai al final).
oracle.custom.query[connString,<usuari>,<mot de pas>,<servei>,queryName,<args...>]
Resultat d'una consulta personalitzada. Objecte JSON connString - URI o nom de sessió.
usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió d'Oracle.
servei - nom del servei d'Oracle.
queryName - nom d'una consulta personalitzada (ha d'ésser igual al nom d'un fitxer sql sense extensió).
args... - un o diversos arguments separats per comes per passar a una consulta.
El paràmetre user permet afegir una de les opcions d'inici de sessió com sysdba, com sysoper, o com sysasm en el format com sysdba (l'opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules). No ha de contindre cap espai al final).
oracle.datafiles.stats[connString,<usuari>,<mot de pas>,<servei>]
Estadístiques dels fitxers de dades. Objecte JSON connString - URI o nom de sessió.
usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió d'Oracle.
servei - nom del servei d'Oracle.
El paràmetre user permet afegir una de les opcions d'inici de sessió com a sysdba, com a sysoper' ocom a sysasmen el formatuser as sysdba(l'opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules; no ha de contindre cap espai al final). ). | |oracle.db.discovery\[connString,<usuari>,<mot de pas>,<servei>\]|<|<|<| |Llista de bases de dades. S'empra per a [descoberta de baix nivell](/manual/discovery/low_level_discovery/examples/systemd).|Objecte JSON|**connString** - URI o nom de sessió.
**usuari, mot de pas** - credencials d'inici de sessió d'Oracle .
**servei** - Nom del servei d'Oracle.|El paràmetre **usuari** permet afegir una de les opcions d'inici de sessió
com a sysdba,com a sysoperocom a sysasmen el formatcom a sysdba(l'opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules; no ha de contindre cap espai al final). | |oracle.fra.stats\[connString,<usuari>,<mot de pas>,<servei>\]|<|<|<| |Estadístiques de l'àrea de recuperació ràpida (FRA).|Objecte JSON|**connString** - URI o nom de sessió.
**usuari, mot de pas** - credencials d'inici de sessió d'Oracle.
**servei** - servei d'Oracle name.|**user** permet afegir una de les opcions d'inici de sessió
com a sysdba,com a sysoper, ocom a sysasmen el formatcom a sysdba(l'opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules; no contenen un espai al final). | |oracle.instance.info\[connString,<usuari>,<mot de pas>,<servei>\]|<|<|<| |Estadístiques de la instància.|Objecte JSON|**connString** - URI o nom de sessió.
**usuari, mot de pas** - credencials d'inici de sessió d'Oracle.
**servei** - nom del servei d'Oracle.|El paràmetre **user** permet afegir una de les opcions d'inici de sessió
com a sysdba,com a sysoper, ocom a sysasmen el formatcom a sysdba' (l'opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules; no ha de contindre cap espai al final).
oracle.pdb.info[connString,<usuari>,<mot de pas>,<servei>,<base de dades>]
Informació de bases de dades connectables (PDB). Objecte JSON connString - URI o nom de sessió.
usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió d'Oracle.
servei - nom del servei d'Oracle .
base de dades - nom de la base de dades a consultar.
El paràmetre usuari permet afegir una de les opcions d'inici de sessió com a sysdba, com a sysoper, o com a sysasm en el format com a sysdba (l'opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules; no ha de contindre cap espai al final).
oracle.pdb.discovery[connString,<usuari>,<mot de pas>,<servei>]
Llista de PDB. S'empra per a descoberta de baix nivell. Objecte JSON connString - URI o nom de sessió.
usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió d'Oracle .
servei - Nom del servei d'Oracle.
El paràmetre usuari permet afegir una de les opcions d'inici de sessió com sysdba, com sysoper o com sysasm en el format com sysdba (l'opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules; no ha de contindre cap espai al final).
oracle.pga.stats[connString,<usuari>,<mot de pas>,<servei>]
Estadístiques de l'àrea global del programa (PGA). Objecte JSON connString - URI o nom de sessió.
usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió d'Oracle.
servei - servei d'Oracle name.
usuari permet afegir una de les opcions d'inici de sessió com a sysdba, com a sysoper, o com a sysasm en el format com a sysdba (l'opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules; no ha de contindre cap espai al final).
oracle.ping[connString,<usuari>,<mot de pas>,<servei>]
Prova si es pot establir una connexió a Oracle. 0 - la connexió és trencada (si es presenta algun error, inclosos els problemes d'AUTH i de configuració)
1 - la connexió és correcta.
connString - URI o nom de sessió.
usuari, mot de pas - Credencials d'inici de sessió d'Oracle.
servei - Nom del servei d'Oracle.
El paràmetre usuari permet afegir una de les opcions d'inici de sessió com a sysdba, com a sysoper, o com a sysasm en el format com a sysdba (l'opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules; no ha de contindre cap espai al final).
oracle.proc.stats[connString,<usuari>,<mot de pas>,<servei>]
Estadístiques de procés. Objecte JSON connString - URI o nom de sessió.
usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió d'Oracle.
servei - nom del servei d'Oracle.
** El paràmetre usuari** permet afegir una de les opcions d'inici de sessió com a sysdba, com a sysoper, o com a sysasm en el format com a sysdba' (l'opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules; no ha de contindre cap espai al final). | |oracle.redolog.info\[connString,<usuari>,<mot de pas>,<servei>\]|<|<|<| |Informació del fitxer de registre del fitxer de control.|Objecte JSON|**connString** - URI o nom de sessió.
**usuari, mot de pas** - credencials d'inici de sessió d'Oracle.
**servei** - servei d'Oracle name.|**usuari** permet afegir una de les opcions d'inici de sessió
com a sysdba,com a sysoper, ocom a sysasmen el formatcom a sysdba(l'opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules; no continguin un espai al final). | |oracle.sga.stats\[connString,<usuari>,<mot de pas>,<servei>\]|<|<|<| |Estadístiques de l'àrea global del sistema (SGA).|Objecte JSON|**connString** - URI o nom de sessió.
**usuari, mot de pas** - credencials d'inici de sessió d'Oracle.
**servei** - servei d'Oracle name.|**usuari** permet afegir una de les opcions d'inici de sessió
com a sysdba,com a sysoper, ocom a sysasmen el formatcom a sysdba(l'opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules; no continguin un espai al final). | |oracle.sessions.stats\[connString,<usuari>,<mot de pas>,<servei>,<lockMaxTime>\]|<|<|<| |Estadístiques de sessions.|Objecte JSON|**connString** - URI o nom de sessió.
**usuari, mot de pas** - credencials d'inici de sessió d'Oracle.
**servei** - nom del servei d'Oracle.
**lockMaxTime** - la durada màxima del bloqueig de la sessió en segons per comptar la sessió com a bloquejada prolongadament. Per defecte: 600 segons.|El paràmetre **usuari** permet afegir una de les opcions d'inici de sessió
com sysdba,com sysoperocom sysasmen el formatcom a sysdba(l'opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules); no ha de contindre cap espai al final). | |oracle.sys.metrics\[connString,<usuari>,<mot de pas>,<servei>,<durada>\]|<|<|<| |Un conjunt de valors de mètriques del sistema.|Objecte JSON|**connString** - URI o nom de sessió.
**usuari, mot de pas** - credencials d'inici de sessió d'Oracle.
**servei** - nom del servei d'Oracle .
**durada** - interval de captura (en segons) dels valors de mètriques del sistema. Valors possibles: *60* — llarga durada (per defecte), *15* — curta durada.|**usuari** permet afegir una de les opcions d'inici de sessió
com a sysdba,com a sysoper, ocom a sysasmen el formatcom a sysdba(l'opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules; no ha de contindre cap espai al final). | |oracle.sys.params\[connString,<usuari>,<mot de pas>,<servei>\]|<|<|<| |Un conjunt de valors de paràmetres del sistema.|Objecte JSON|**connString** - URI o nom de sessió.
**usuari, mot de pas** - credencials d'inici de sessió d'Oracle.
**servei** - nom del servei d'Oracle |El paràmetre **user** permet afegir una de les opcions d'inici de sessió
com a sysdba,com a sysoper, ocom a sysasmen el formatcom a sysdba(l'opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules; no ha de contindre cap espai final). | |oracle.ts.stats\[connString,<usuari>,<mot de pas>,<servei>,<espai de taula>,<tipus>\]|<|<|<| |Estadístiques d'espais de taula.|Objecte JSON|**connString** - URI o nom de sessió.
**usuari, mot de pas** - credencials d'inici de sessió d'Oracle.
**servei** - nom del servei d'Oracle.
**tablespace** - nom de l'espai de la taula a consultar. Per defecte (si es deixa buit i s'estableix
type):
- "TEMP" (si
types'estableix en "TEMPORARY");
- "USUARI" (si
types'estableix en "PERMANENT" ").
**tipus** - tipus de l'espai de taula a consultar. Per defecte (si s'estableix
tablespace): "PERMANENT".| El paràmetre **user** permet afegir una de les opcions d'inici de sessiócom a sysdba,com a sysoper, ocom a sysasmen el formatcom a sysdba(l'opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules; no ha de contindre cap espai al final). | |oracle.ts.discovery\[connString,<usuari>,<mot de pas>,<servei>\]|<|<|<| |Llista d'espais de taula. S'empra per a [descoberta de baix nivell](/manual/discovery/low_level_discovery/examples/systemd).|Objecte JSON|**connString** - URI o nom de sessió.
**usuari, mot de pas** - credencials d'inici de sessió d'Oracle .
**servei** - Nom del servei d'Oracle.|El paràmetre **usuari** permet afegir una de les opcions d'inici de sessió
com sysdba,com sysoperocom sysasmen el formatcom a sysdba(l'opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules; no ha de contindre cap espai al final). | |oracle.user.info\[connString,<usuari>,<mot de pas>,<servei>,<nom d'usuari>\]|<|<|<| |Llista d'espais de taula. S'empra per a [descoberta de baix nivell](/manual/discovery/low_level_discovery/examples/systemd).|Objecte JSON|**connString** - URI o nom de sessió.
**usuari, mot de pas** - credencials d'inici de sessió d'Oracle .
**servei** - nom del servei d'Oracle.
**nom d'usuari** - nom d'usuari per al qual es necessita la informació. No s'admeten els noms d'usuari en minúscules. Per defecte: usuari actual.| El paràmetre **user** permet afegir una de les opcions d'inici de sessió
com a sysdba,com a sysoperocom a sysasmen el formatcom a sysdba` (l'opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules); no ha de contindre cap espai al final).
oracle.version[connString,<usuari>,<mot de pas>,<servei>]
Retorna la versió del servidor de base de dades. Cadena connString - URI o nom de sessió.
usuari, mot de pas - Credencials d'inici d'Oracle.
servei - Nom del servei d'Oracle.

PostgreSQL

Clau
Descripció Valor de retorn Paràmetres Comentaris
pgsql.autovacuum.count[uri,<nom d'usuari>,<mot de pas>,<nom_db>]
El nombre de treballadors d'autovacuum. Enter uri - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - credencials PostgreSQL.
dbName - nom de la base de dades.
pgsql.archive[uri,<nom d'usuari>,<mot de pas>,<nom_db>]
Informació sobre fitxers arxivats. Objecte JSON uri - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - credencials PostgreSQL.
dbName - nom de base de dades.
pgsql.bgwriter[uri,<nom d'usuari>,<mot de pas>,<nom_db>]
Nombre combinat de punts de control per al clúster de bases de dades, desglossats per tipus de punt de control. Objecte JSON uri - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - credencials PostgreSQL.
dbName - Nom de la base de dades.
pgsql.cache.hit[uri,<nom d'usuari>,<mot de pas>,<nom_db>]
Taxa d'èxits de la memòria cau del buffer PostgreSQL. Float uri - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL.
dbName - nom de la base de dades.
pgsql.connections[uri,<nom d'usuari>,<mot de pas>,<nom_db>]
Connexions per tipus. Objecte JSON uri - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - credencials PostgreSQL.
dbName - nom de base de dades.
pgsql.custom.query[uri,<nom d'usuari>,<mot de pas>,queryName[,args...]]
Retorna el resultat d'una consulta personalitzada. Objecte JSON uri - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL.
queryName - nom d'una consulta personalitzada, que ha de coincidir amb el nom del fitxer SQL sense extensió.
args(opcional) - arguments per passar a la consulta.
pgsql.dbstat[uri,<nom d'usuari>,<mot de pas>,dbName]
Recull estadístic per base de dades. S'empra per a descoberta de baix nivell. Objecte JSON uri - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - credencials PostgreSQL.
dbName - Nom de la base de dades.
pgsql.dbstat.sum[uri,<nom d'usuari>,<mot de pas>,<nom_db>]
Dades resumides per a totes les bases de dades d'un clúster. Objecte JSON uri - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - credencials PostgreSQL.
dbName - nom de la base de dades .
pgsql.db.age[uri,<nom d'usuari>,<mot de pas>,dbName]
Edat del FrozenXID més antic de la base de dades. S'empra per a descoberta de baix nivell. Enter uri - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL.
dbName - nom de la base de dades.
pgsql.db.bloating_tables[uri,<nom d'usuari>,<mot de pas>,<nom_db>]
El nombre de taules inflades per base de dades. S'empra per a descoberta de baix nivell. Enter uri - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - credencials PostgreSQL.
dbName - Nom de la base de dades.
pgsql.db.discovery[uri,<nom d'usuari>,<mot de pas>,<nom_db>]
Llista de bases de dades PostgreSQL. S'empra per a descoberta de baix nivell. Objecte JSON uri - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - credencials PostgreSQL.
dbName - Nom de la base de dades.
pgsql.db.size[uri,<nom d'usuari>,<mot de pas>,dbName]
Mida de la base de dades en octets. S'empra per a descoberta de baix nivell. Enter uri - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - credencials PostgreSQL.
dbName - Nom de la base de dades.
pgsql.locks[uri,<nom d'usuari>,<mot de pas>,<nom_db>]
Informació sobre els bloquejos concedits per base de dades. S'empra per a descoberta de baix nivell. Objecte JSON uri - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - credencials PostgreSQL.
dbName - Nom de la base de dades.
pgsql.oldest.xid[uri,<nom d'usuari>,<mot de pas>,<nom_db>]
Edat del XID més antic. Enter uri - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - credencials PostgreSQL.
dbName - nom de la base de dades.
pgsql.ping[uri,<nom d'usuari>,<mot de pas>,<nom_db>]
Prova si una connexió és activa o no. 1 - la connexió és activa

0 - la connexió és trencada (si presenta cap error, inclosos els problemes d'AUTH i de configuració).
uri - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL.
dbName - nom de base de dades.
pgsql.queries[uri,<nom d'usuari>,<mot de pas>,<dbName>,timePeriod]
Mesura el temps d'execució de la consulta. Objecte JSON uri - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - credencials PostgreSQL.
dbName - nom de la base de dades.
timePeriod - límit de temps d'execució per al recompte de consultes lentes (ha d'ésser un nombre enter positiu).
Aquest element és compatible des de Zabbix 6.0.3
pgsql.replication.count[uri,<nom d'usuari>,<mot de pas>]
El nombre de servidors en espera. Enter uri - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL.
pgsql.replication.process[uri,<nom d'usuari>,<mot de pas>]
Esborra el retard, el retard d'escriptura i el retard de reproducció per cada procés del remitent. Objecte JSON uri - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - credencials PostgreSQL.
pgsql.replication.process.discovery[uri,<nom d'usuari>,<mot de pas>]
Descoberta del nom del procés de replicació. Objecte JSON uri - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL.
pgsql.replication.recovery_role[uri,<nom d'usuari>,<mot de pas>]
Estat de la recuperació. 0 - mode mestre
1 - la recuperació encara és en curs (mode d'espera)
uri - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - credencials PostgreSQL.
pgsql.replication.status[uri,<nom d'usuari>,<mot de pas>]
L'estat de la rèplica. 0 - la reproducció és baixa
1 - la transmissió ha augmentat
2 - mode mestre
uri - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - Credencials de PostgreSQL.
pgsql.replication_lag.b[uri,<nom d'usuari>,<mot de pas>]
Retard de replicació en octets. Enter uri - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL.
pgsql.replication_lag.sec[uri,<nom d'usuari>,<mot de pas>]
Retard de replicació en segons. Enter uri - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - credencials de PostgreSQL.
pgsql.uptime[uri,<nom d'usuari>,<mot de pas>,<nom_db>]
Temps de funcionament de PostgreSQL en mil·lisegons. Flotant uri - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - credencials PostgreSQL.
dbName - nom de la base de dades.
pgsql.version[uri,<username>,<password>,<dbName>]
Retorna la versió de PostgreSQL. Cadena uri - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - Credencials PostgreSQL.
dbName - Nom de la base de dades.
pgsql.wal.stat[uri,<nom d'usuari>,<mot de pas>,<nom_db>]
Estadístiques WAL. Objecte JSON uri - URI o nom de sessió.
nom d'usuari, mot de pas - credencials PostgreSQL.
dbName - nom de base de dades.

Redis

Clau
Descripció Valor retornat Paràmetres Comentaris
redis.config[connString,<mot de pas>,<patró>]
Obté els paràmetres de configuració d'una instància de Redis que coincideixen amb el patró. JSON - si s'ha emprat un patró d'estil glob

valor únic - si un patró no conté cap comodí
connString - URI o nom de sessió.
mot de pas - mot de pas de Redis.
patró - patró d'estil global (* per defecte).
redis.info[connString,<mot de pas>,<secció>]
Obté la sortida de l'ordre INFO. JSON - la sortida es serialitza a JSON connString - URI o nom de sessió.
mot de pas - mot de pas de Redis.
secció - informació de secció (per defecte és per defecte).
redis.ping[connString,<mot de pas>]
Prova si una connexió és activa o no. 1 - la connexió és activa

0 - la connexió es talla (en cas d'errors, inclosos problemes d'AUTH i de configuració)
connString - URI o nom de sessió.<br >mot de pas - mot de pas de Redis.
redis.slowlog.count[connString,<mot de pas>]
El nombre d'entrades de registre lentes des que va començar Redis. Enter connString - URI o nom de sessió.
mot de pas - mot de pas de Redis.

S.M.A.R.T.

Clau
Descripció Valor de retorn Paràmetres Comentaris
smart.attribute.discovery
Retorna un llistat dels atributs S.M.A.R.T. del dispositiu. objecte JSON Es retornen les macros següents i els seus valors: {#NAME}, {#DISKTYPE}, {#ID}, {#ATTRNAME}, {#THRESH}.
HDD, SSD i NVME són admesos. Els discs poden ésser sols o combinats en un RAID. {#NAME} tindrà un complement en cas de RAID, per exemple: {"{#NAME}": "/dev/sda cciss,2"}
smart.disk.discovery
Retorna un llistat de dispositius S.M.A.R.T. Objecte JSON Es retornen les macros següents i els seus valors: {#NAME}, {#DISKTYPE}, {#MODEL}, {#SN}, {#PATH}, {#ATTRIBUTES}, {#RAIDTYPE}.
S'admeten els tipus de disc dur, SSD i NVME. Si una unitat no pertany a un RAID, {#RAIDTYPE} serà buit. {#NAME} tindrà un complement en cas de RAID, per exemple: {"{#NAME}": "/dev/sda cciss,2"}
smart.disk.get[<camí>,<tipus_raid>]
Retorna totes les propietats disponibles dels dispositius S.M.A.R.T. Objecte JSON path (des de Zabbix 6.0.4) - camí del disc, la macro {#PATH} es pot emprar com a valor
raid_type (des de Zabbix 6.0.4) - tipus de RAID, la macro {#RAID} es pot emprar com a valor
Els tipus de disc HDD, SSD i NVME són compatibles. Els discs poden ésser sols o combinats en un RAID.
Les dades inclouen la versió smartctl i els arguments de trucada, a més de camps addicionals:
disk_name - conté el nom amb els complements necessaris per al descobriment de RAID, per exemple: {" disk_name": "/dev/sda cciss,2"
disk_type - conté el tipus de disc HDD, SSD o NVME, per exemple: {" disk_type": "ssd"} )<br >Si no s'especifica cap paràmetre, l'element retornarà informació de tots els discs.

Systemd

Clau
Descripció Valor de retorn Paràmetres Comentaris
systemd.unit.get[nom de la unitat,<interfície>]
Retorna totes les propietats d'una unitat systemd. Objecte JSON nom de la unitat - nom de la unitat (podeu emprar la macro {#UNIT.NAME} al prototip d'element per esbrinar el nom)
interfície - tipus d'interfície d'unitat, valors possibles: Unitat (per defecte), Servei, Socket, Dispositiu, Muntar, Automuntar, Swap, Destí, Ruta
Aquest element només és compatible amb plataformes Linux.

LoadState, ActiveState i UnitFileState per a la interfície Unit es retornen com a text i nombre enter:
"ActiveState":{"state":1,"text":" actiu"}
systemd.unit.info[nom de la unitat,<propietat>,<interfície>]
Informació de la unitat del sistema. Cadena nom de la unitat - nom de la unitat (podeu emprar la macro {#UNIT.NAME} al prototip d'element per esbrinar el nom)<br >propietat - propietat de la unitat ( p. ex. ActiveState (per defecte), LoadState, Descripció)
interfície - tipus d'interfície d'unitat (p. ex. unitat (per defecte), sòcol, servei)
Aquest element permet recuperar una propietat específica d'un tipus d'interfície específic, tal com es descriu a l'API dbus.

Aquest element només és compatible amb plataformes Linux.

Exemples:
=> systemd.unit.info["{#UNIT.NAME}"]: recopila informació d'estat actiu (actiu, recàrrega, inactiu, fallida, activació, desactivació) a les unitats systemd descobertes
=> systemd.unit.info["{#UNIT.NAME}", LoadState]: recopila informació de l'estat de càrrega sobre les unitats systemd descobertes
=> systemd.unit.info[mysqld.service,Id] - recupera el nom tècnic del servei (mysqld.service)<br >=> systemd.unit.info[mysqld.service,Description] - recupera la descripció del servei ( MySQL Server)
=> systemd.unit.info[mysqld.service,ActiveEnterTimestamp]: recupera la darrera hora del servei entrat en estat actiu (1562565036283903)
=> systemd.unit.info[dbus.socket,NConnections,Socket] - recull el nombre de connexions d'aquesta unitat de socket
systemd.unit.discovery[<tipus>]
Llista les unitats systemd i els seus detalls. S'empra per a descoberta de baix nivell. Objecte JSON type - valors possibles: all, automount, device, mount , path, servei (per defecte), socket, swap, target Aquest element només és compatible amb plataformes Linux.

Certificat Web

Clau
Descripció Valor retornat Paràmetres Comentaris
web.certificate.get[nom d'equip,<port>,<adreça>]
Valida els certificats i retorna els detalls del certificat. Objecte JSON nom d'equip - pot ésser IP o DNS.
Pot contindre un esquema d'URL (només https), un camí (s'ignorarà) i un port.<br >Si es proporciona un port als paràmetres primer i segon, els seus valors han de coincidir.
Si s'especifica l'adreça (el tercer paràmetre), el nom d'equip només s'empra per a la comprovació d'SNI i de nom d'equip.
port - nombre de port (per defecte és 443 per a HTTPS).
adreça - pot ésser IP o DNS. Si s'especifica, s'emprarà per a la connexió i el nom d'equip (el primer paràmetre) s'emprarà per a l'SNI i la verificació de l'equip.
En cas que el primer paràmetre sigui una adreça IP i el tercer paràmetre sigui DNS, el primer paràmetre s'emprarà per a la connexió i el tercer paràmetre s'emprarà per a la verificació de l'SNI i de l'equip.
Aquest element no s'admet si el recurs especificat a host no existeix o no és disponible o si l'enllaç TLS falla amb un error, excepte un certificat no vàlid.

Actualment, l'extensió X.509 AIA (Accés a la Informació de l'Autoritat), les CRL i OCSP (inclòs el conjunt OCSP), la transparència de certificats i el magatzem de confiança de CA personalitzat no són compatibles amb la càrrega.