Table of Contents

5 Què hi ha de nou al Zabbix 6.0.0

Veieu els canvis més importants per a aquesta versió.

Cluster d'alta disponibilitat per al servidor Zabbix

La nova versió inclou una solució nadiua d'alta disponibilitat per al servidor Zabbix.

La solució consta de múltiples instàncies o nodes de zabbix_server, on només un node pot ésser actiu (funcionant) alhora, mentre que els altres nodes són en espera, preparats per fer-se càrrec en cas que el node actual sigui caigut o falli.

Veieu també: Cluster d'alta disponibilitat.

Monitoratge del servei actualitzat

S'han fet diverses actualitzacions al seguiment dels serveis. El servei de monitoratge ofereix una visió d'alt nivell de la infraestructura monitorada amb Zabbix.

Mapatge basat en etiquetes de servei a problemes

La disponibilitat de serveis a versions anteriors de Zabbix depenia dels triggers i dels seus estats. A la nova versió, això es substitueix per un mapatge basat en etiquetes als problemes del servei respectiu.

A la configuració del servei, les dependències de maquinari i programari ja no existeixen. En canvi, un servei pot tenir diversos serveis pare.

Menú de serveis

Ara hi ha un nou menú de serveis a Zabbix, amb quatre seccions de menú:

 • Serveis - per obtindre una visió general del servei i la configuració del servei (s'ha mogut des de Monitoratge -> Serveis)
 • Accions de servei - per a accions de servei (nou tipus d'acció)
 • SLA - per configurar els SLA
 • Informe SLA - per als informes SLA (també disponible com a giny del tauler)

Tingueu en compte que ja no hi ha una secció separada per a la configuració del servei (abans a ConfiguracióServeis).

Càlcul de l'estat i regles de propagació

Hi ha noves regles per calcular l'estat i regles addicionals flexibles per calcular l'estat d'un servei parental en funció de l'estatus i el pes dels fills directes. Ara també és possible definir regles flexibles per propagar un estat de servei als serveis pare.

Permisos

S'han implementat permisos flexibles per als serveis a nivell de rol d'usuari. L'accés de lectura-escriptura o només de lectura es pot concedir a tots, a cap o a determinats serveis (segons el nom o les etiquetes).

Anàlisi de la causa arrel

Una nova columna Causa arrel llista els problemes subjacents que afecten directament o indirectament l'estat del servei.

Si feu clic al nom del problema, podreu veure'n més detalls a MonitoratgeProblemes.

Avisos de canvi d'estat del servei

Ara és possible rebre alertes automatitzades sobre canvis d'estat del servei, de manera similar a les alertes sobre canvis d'estat de triggers.

S'ha afegit una nova característica acció de servei, similar a altres accions a Zabbix. Les accions de servei poden incloure passes per a operacions de problemes relacionats amb el servei, recuperació i actualització. És possible configurar dos tipus d'accions: enviar un missatge als destinataris especificats i executar una comanda remota al servidor Zabbix. De manera semblant a les accions de trigger, les accions de servei admeten escenaris de problemes d'escalada.

Les noves plantilles de missatge Servei, Recuperació de servei i Actualització de s'han afegit a tipus de suport i s'han de definir per permetre l'enviament correcte de notificacions d'accions de servei.

Clonat de serveis

Els serveis ara es poden clonar. El botó Clonar s'ha afegit al formulari de configuració d'un servei. Quan es clona un servei, es conserven els seus enllaços primaris, mentre que els enllaços secundaris no.

Ginys

S'han afegit diversos ginys de tauler a la nova versió.

Equips principals

Un giny Equips principals s'ha afegit als ginys del tauler. Aquest giny és dissenyat per substituir el giny ara obsolet Visió general de dades.

El giny Equips principals permet crear taules personalitzades per a una visió general de les dades, la qual cosa és útil per als informes i informes del tipus Top N i els informes de la barra de progrés útils per planificar capacitats.

Per obtindre més informació, consulteu el giny d'equips principals.

Valor de l'element

S'ha afegit el giny Valor de l'element als ginys del tauler.

Aquest tipus de giny és útil per ressaltar valors d'elements únics. Són possibles diferents estils de visualització:

Per obtindre més informació, consulteu el giny valor d'element.

Geomapes

S'ha afegit un nou giny de geomapa per als taulers de control, que ofereix una manera de mostrar els equips a mapes geogràfics. Per obtindre més informació, consulteu el Geomapa giny del tauler i els mapes geogràfics.

Claus primàries

Les claus primàries ara s'empren a totes les taules, incloses les taules d'historial, a les instal·lacions noves.

No hi ha cap actualització automàtica de les claus primàries per a les instal·lacions existents. Les instruccions per actualitzar manualment taules d'historial a claus primàries en instal·lacions preexistents són disponibles per a MySQL/MariaDB, PostgreSQL, TimescaleDB v1 i v2 i Oracle.

Macros

##### Macros noves

Ara s'admeten macros noves per depurar expressions triggers i accions internes.

Les macros de depuració d'expressions simplifiquen el procés de depuració d'expressions triggers:

 • {TRIGGER.EXPRESSION.EXPLAIN}, {TRIGGER.EXPRESSION.RECOVERY.EXPLAIN} - resol parcialment l'expressió trigger o de recuperació avaluada, on només s'apliquen funcions basades en elements;
 • {FUNCTION.VALUE<1-9>}, {FUNCTION.RECOVERY.VALUE<1-9>} - resol els resultats de la funció basada en l'element enèssim al moment de l'esdeveniment.

Les macros per a accions internes contenen el motiu pel qual ja no s'admet un element, una regla de LLD o un trigger:

 • {ITEM.STATE.ERROR} - per a notificacions internes basades en articles;
 • {LLDRULE.STATE.ERROR} - per a notificacions internes basades en regles LLD;
 • {TRIGGER.STATE.ERROR} - per a notificacions internes basades en triggers.

Per obtindre més informació, veieu les macros admeses.

Macros simples substituïdes per macros d'expressió

A Zabbix 5.4 es va introduir una nova sintaxi d'expressió per a triggers i elements calculats. Tanmateix, la sintaxi antiga encara es va mantindre en ús en macros simples. En la nova versió, la funcionalitat de macros simples s'ha transferit a macros d'expressió i s'empra la nova sintaxi d'expressió. Veieu la comparació a continuació per obtindre més informació sobre el canvi:

A Zabbix 6.0 Abans de Zabbix 6.0
{?avg(/host/key,1h)}

Exemple d'una macro d'expressió a la nova versió.
{host:key.avg(1h)}

Exemple de macro simple a versions anteriors.

Les macros simples existents es convertiran en macros d'expressió durant l'actualització. L'abast de les macros d'expressió cobreix el mateix que ofereixen les macros simples. Així, les macros d'expressió es poden emprar en:

 • notificacions i ordres de problemes
 • notificacions i ordres d'actualització de problemes
 • etiquetes dels elements del mapa
 • etiquetes d'enllaços de mapes
 • etiquetes de forma de mapa
 • Noms gràfics
Ja no s'admeten les macros posicionals

El suport de macros posicionals al nom d'element ($1, $2...$9), obsoleta des de Zabbix 4.0, s'ha esborrat completament.

Les macros d'usuari al nom de l'element ja no s'admeten

El suport per a macros d'usuari en noms d'elements (inclosos els noms de regles de descoberta), obsolet des de Zabbix 4.0, s'ha eliminat completament.

### Tractament massiu de mètriques Prometheus

S'ha introduït el processament massiu d'elements dependents a la cua de preprocessament per millorar el rendiment de la recuperació de mètriques de Prometheus.

Consulteu les comprovacions de Prometheus per obtindre més informació.

Processament dels resultats del patró de Prometheus

Una passa del patró de Prometheus en el preprocessament pot produir un resultat on coincideixen diverses línies. Per gestionar aquesta situació, s'ha afegit un nou processament de resultats de paràmetre a la passa de preprocessament del patró de Prometheus que permet que les dades s'afegeixin a partir de múltiples files potencialment coincidents per introduir funcions com la suma, mín, màxim, mitjana i recompte.

Funcions

Funcions per a histogrames Prometheus

Fa temps que és possible recopilar mètriques de Prometheus a Zabbix, però és difícil treballar amb algunes de les mètriques. Concretament, les mètriques del tipus d'histograma es poden presentar a Zabbix com a diversos elements amb els mateixos noms de clau, però amb paràmetres diferents. Tanmateix, tot i que aquests elements són relacionats lògicament i representen les mateixes dades, ha estat difícil analitzar les dades recollides sense funcions especialitzades. Per cobrir aquest buit de funcionalitat a la nova versió, s'han afegit les funcions rate() i histogram_quantile(), que produeixen el mateix resultat que els seus homòlegs de PromQL.

Altres noves incorporacions per complementar aquesta funcionalitat són les funcions bucket_rate_foreach() i bucket_percentile(). Per a més informació consulteu:

Canvi monòton

Ara és possible comprovar l'augment o la disminució monòtons dels valors dels elements mitjançant les noves funcions d'històric monoinc() o monodec().

Recompte de canvis

S'ha afegit una nova funció d'historial changecount() per comptar el nombre de canvis entre valors adjacents. La funció admet tres modes diferents per comptar tots els canvis, només les disminucions o només els augments. Per exemple, es pot emprar per fer un seguiment dels canvis en el nombre d'usuaris o la disminució de la disponibilitat del sistema.

Recompte d'entitats

S'han afegit noves funcions per simplificar el recompte d'equips, elements o valors específics retornats per les funcions foreach.

Funcions d'afegit:

 • count - nombre total de valors en una matriu retornats per una funció foreach (retorna un nombre enter);
 • item_count - nombre total d'elements activats actualment que coincideixen amb els criteris de filtre (retorna un nombre enter).

Funció Foreach:

 • exists_foreach - nombre d'elements activats actualment que coincideixen amb els criteris de filtre (retorna una matriu).
Monitoratge de referència

S'ha ampliat el conjunt d'opcions de seguiment de la línia de base disponibles a les dues noves funcions baselinedev i baselinewma.

 • baselinedev - compara el darrer període de dades amb els mateixos períodes de dades de temporades anteriors i retorna el nombre de buits;
 • baselinewma - calcula la línia de base fent la mitjana de les dades del mateix període durant diversos períodes de temps iguals ('temporades') mitjançant l'algorisme de mitjana mòbil ponderada.

En el context d'aquestes funcions, el terme 'estació' fa referència a un període configurable, que pot ser hores, dies, setmanes, mesos o anys. La durada d'una temporada i el nombre de temporades a analitzar es defineixen als paràmetres de la funció.

Consulteu les funcions de l'historial per obtindre més informació.

Detecció d'anomalies

Zabbix 5.2 va introduir noves funcions de tendència útils per al seguiment de la línia de base. Tanmateix, encara requereixen definir llindars relatius (p. ex., comproveu que el trànsit web al setembre de 2021 sigui menys de dues vegades superior en comparació amb el de setembre de 2020). Hi ha casos d'ús en què aquests llindars són difícils de definir. Per exemple, el trànsit web d'un lloc web nou però molt popular pot créixer orgànicament moltes vegades durant un any, però la taxa de creixement es desconeix. Tanmateix, un augment sobtat de trànsit a causa d'un atac DDOS ha de generar una alerta independentment del creixement orgànic del trànsit.

Els algorismes de detecció d'anomalies fan exactament això: trobar dades que no semblen normals (outliers) en un context d'altres valors.

S'ha afegit una nova funció de tendència trendstl() que empra el mètode de "descomposició" per calcular la taxa d'anomalia. Divideix una única seqüència de sèrie temporal en altres tres seqüències:

 • seqüència de tendències que només conté grans canvis de les dades originals (p. ex., el trànsit del lloc web mostra un creixement)
 • seqüència de temporada que només conté canvis estacionals (per exemple, menys trànsit del lloc web a l'estiu, més a la tardor)
 • seqüència de residus que només conté valors residuals que no es poden interpretar com a parts de tendència o temporada

La detecció d'anomalies funciona amb la seqüència de residus i comprova si hi ha valors que són massa allunyats de la majoria dels valors restants. "Lluny" vol dir que el valor absolut de la seqüència restant és N vegades més gran que la desviació estàndard o mitjana.

Funcions de cadena

La funció de cadena concat ara permet concatenar més de dos paràmetres. Es pot emprar per combinar cadenes i valors en diferents combinacions o afegir dos o més valors entre ells. També s'admeten tipus de dades numèriques.

Elements

Selecció automàtica del tipus

El formulari de configuració de l'element ara suggereix automàticament el tipus d'informació, si la clau de l'element seleccionat només retorna dades del tipus específic (per exemple, l'element registre[] requereix Informació del tipus: registre). El paràmetre Tipus d'informació es troba ara sota el paràmetre Clau a la pestanya principal Element i es duplica a la pestanya Preprocessament si s'especifica almenys una passa de preprocessament. Si Zabbix detecta una possible incompatibilitat entre el tipus d'informació seleccionada i la clau, es mostrarà una icona d'avís al costat del camp Tipus d'informació.

Elements nous i actualitzats

S'han afegit diversos elements nous a l'agent/agent 2 de Zabbix:

 • agent.hostmetadata - retorna les metadades de l'equip
 • kernel.openfiles - retorna el nombre de descriptors de fitxers oberts
 • net.tcp.socket.count[] - retorna el nombre de sockets TCP que coincideixen amb el paràmetre
 • net.udp.socket.count[] - retorna el nombre de sockets UDP que coincideixen amb el paràmetre
 • vfs.dir.get[] - retorna la llista de fitxers del directori en format JSON
 • vfs.file.get[] - retorna informació sobre un fitxer en format JSON
 • vfs.file.owner[] - retorna el propietari d'un fitxer
 • vfs.file.permissions[] - retorna una cadena de 4 dígits que conté el nombre octal dels permisos Unix

A més de:

 • vfs.file.cksum[] admet un segon paràmetre mode (crc32, md5, sha256)
 • vfs.file.size[] admet un segon paràmetre mode (bytes o lines)
 • vfs.fs.discovery i vfs.fs.get retornen la macro {#FSLABEL} a Windows (amb etiquetes de volum)

Per obtindre més informació, veieu elements d'agent.

Tipus de dades d'element calculats

Els elements calculats ara admeten no només informació numèrica, sinó també informació de text, registre i tipus de caràcter.

Recàrrega de la configuració de l'usuari sense reiniciar l'agent

La configuració de l'usuari ara es pot tornar a carregar des del fitxer de configuració sense reiniciar l'agent. Per fer-ho, executeu la nova opció de control de temps d'execució userparameter_reload, per exemple:

 zabbix_agentd -R userparameter_reload

O

 zabbix_agent2 -R userparameter_reload

UserParameter és l'única opció de configuració de l'agent que es tornarà a carregar amb aquesta ordre.

Transferència d'ordres d'execució

Les ordres d'execució del servidor Zabbix i del proxy ara s'envien mitjançant un sòcol en lloc de senyals Unix. Aquest canvi millora l'experiència de l'usuari quan es treballa amb opcions de control d'execució:

 • Els resultats de l'execució d'ordres ara es veuen a la consola.
 • És possible enviar paràmetres d'entrada més llargs, com ara el nom del node HA en lloc del número de node.

Controls de temps d'execució al sistema operatiu basat en BSD

Anteriorment, les opcions de control del temps d'execució del servidor Zabbix i del proxy Zabbix no eren compatibles amb sistemes basats en BSD. Canviar el mètode de transferència d'ordres d'execució s'ha pogut enretirar aquesta limitació. Ara s'admeten la majoria de les ordres a FreeBSD, NetBSD, OpenBSD i altres sistemes operatius de la família *BSD.

Per obtindre la llista exacta, veieu Control d'execució per al servidor o proxy Zabbix.

Plugins de l'agent Zabbix 2

Arxius de configuració independents

Cada connector de l'agent 2 de Zabbix té ara un [fitxer de configuració] (/manual/appendix/config/zabbix_agent2_plugins) independent. Per defecte, aquests fitxers es troben al directori ./zabbix_agent2.d/plugins.d/. El camí s'especifica al paràmetre Include del fitxer de configuració de l'agent 2 i pot ser relatiu a la ubicació del fitxer zabbix_agent2.conf o zabbix_agent2.win.conf.

Càrrega de plug-ins externs

Anteriorment, els connectors només es podien compilar a l'agent Zabbix 2, cosa que requeria recompilar l'agent cada cop que calia canviar el conjunt de connectors disponibles. Ara, amb l'addició del carregador de connectors externs, els connectors no s'han d'integrar directament a l'Agent 2 i es poden afegir com a complements externs separats (connectors carregables), fent així més senzill el procés de creació de connectors addicionals per recopilar noves mètriques de monitoratge.

La introducció de connectors carregables ha provocat els canvis de paràmetres de configuració següents:

 • El paràmetre Plugins.<PluginName>.Path s'ha mogut a Plugins.<PluginName>.System.Path.
 • El paràmetre Plugins.<PluginName>.Capacity, tot i que encara és compatible, ha quedat obsolet; enlloc d'aquest feu anar Plugins.<PluginName>.System.Capacity.

Requeriments relatius al mot de pas

Ara es poden proporcionar requisits personalitzats de complexitat de mots de pas per al mètode d'autenticació intern de Zabbix. Per evitar que els usuaris de Zabbix estableixin mots de pas febles, és possible aplicar les restriccions següents:

 • Establiu una longitud mínima de mot de pas.
 • Exigir un mot de pas que contingui una combinació de lletres majúscules i minúscules, nombres i/o caràcters especials.
 • Prohibir l'ús dels mots de pas més habituals i fàcilment endevinables.

Bases de dades

Per crear l'experiència d'usuari òptima i garantir el millor rendiment de Zabbix en diversos entorns de producció, s'ha abandonat el suport d'algunes versions de bases de dades anteriors. Això s'aplica principalment a les versions de la base de dades que s'apropen al fi de vida útil i a les versions amb problemes no corregits que poden interferir amb el rendiment normal.

Des de Zabbix 6.0, les versions següents de bases de dades són oficialment compatibles:

 • MySQL/Percona 8.0.X
 • MariaDB 10.5.X - 10.6.X
 • PostgreSQL 13.X - 14.X
 • Oracle 19c - 21c
 • TimescaleDB 2.0.1-2.3
 • SQLite 3.3.5-3.34.X

De manera predeterminada, el servidor Zabbix i el proxy no s'iniciaran si es detecta una versió de base de dades no compatible. És possible, encara que no es recomana, desactivar la comprovació de la versió de la base de dades modificant el paràmetre de configuració AllowUnsupportedDBVersions al servidor o proxy.

Suport d'utf8mb4 amb MySQL

La codificació utf8mb4 amb la col·lació utf8mb4_bin ara és compatible amb les instal·lacions de Zabbix amb la base de dades MySQL/MariaDB.

Abans només s'admetia la codificació utf8, que amb MySQL significa codificació utf8mb3 i, per tant, només admet un subconjunt de caràcters UTF-8 adequats. A la nova versió, s'ha afegit suport per a utf8mb4 juntament amb el joc de caracters full UTF-8. Les instal·lacions antigues que empren utf8mb3 es mantenen intactes i poden continuar emprant aquesta codificació.

Veieu també les instruccions per fer la conversió utf8mb4 després d'actualitzar a 6.0.

Processos

Expiració de temps de Zabbix get i Zabbix sender

Les utilitats Zabbix get i Zabbix sender ara admeten un paràmetre de temps d'espera "-t <segons>" o "--timeout <segons>". L'interval vàlid és:

 • 1-30 segons per Zabbix get (per defecte: 30 segons)
 • 1-300 segons per Zabbix sender (per defecte: 60 segons)

Funcionalitat de passarel·la SNMP ampliada

La passarel·la SNMP ara pot proporcionar informació sobre els triggers en un estat problemàtic i revelar detalls de la informació de l'equip al trigger.

A més, ara és possible limitar la taxa de trampes SNMP enviades per la passarel·la SNMP.

La llista d'OID admesos s'ha ampliat amb un nou OID .10 per a una llista delimitada per comes de triggers d'equips.

S'han afegit nous paràmetres al fitxer de configuració de la passarel·la SNMP:

 • ProblemBaseOID - OID de la taula d'activació del problema;
 • ProblemMinSeverity - gravetat mínima, no s'inclouran els triggers que tinguin una gravetat més baixa;
 • ProblemHideAck - si s'especifica, només s'inclouran triggers amb problemes no reconeguts;
 • ProblemTagFilter - si s'especifica, només s'inclouran triggers amb el nom d'etiqueta especificat;
 • TrapTimer - si s'estableix, Zabbix no enviarà més d'una trampa de la més alta gravetat en el període de temps donat.

Per obtindre més informació, vegeu la passarel·la Zabbix SNMP.

### Contingut comprimit al monitoratge Web

S'ha afegit la capacitat de gestionar contingut comprimit al monitoratge web de Zabbix. S'admeten tots els formats de codificació compatibles amb libcurl.

Preprocessament

Llenguatge de consultes Prometheus

El llenguatge de consulta de preprocessament de Prometheus ara admet dos operadors de concordança d'etiquetes addicionals:

 • != -- tria etiquetes que no siguin iguals a la cadena proporcionada;
 • !~ -- tria etiquetes que no coincideixen amb l'expressió regular de cadena subministrada.

Mètodes JavaScript

Els mètodes HTTP PATCH, HEAD, OPTIONS, TRACE, CONNECT s'han afegit al motor de JavaScript. A més, el motor permet enviar peticions personalitzades de mètode HTTP amb el nou mètode JS HttpRequest.customRequest.

Veieu també: Objectes addicionals de JavaScript.

Registre d'auditoria

Registres

El registre d'auditoria conté registres sobre tots els canvis de configuració per a tots els objectes Zabbix, inclosos els canvis resultants de l'execució de regles LLD, acció de descoberta de xarxa, acció de gravació automàtica o execució d'scripts. Anteriorment, només es registraven els canvis de configuració iniciats des del servidor Zabbix, per exemple, com a resultat de l'execució d'una regla de descoberta. Ara, aquests canvis d'objecte s'emmagatzemaran com a registres d'auditoria assignats al sistema de l'usuari.

Filtre d'enregistrament

S'ha afegit una funció de filtratge de registres per l'operació de la interfície que ha provocat aquestes entrades. Si s'han creat diverses entrades de registre com a resultat d'una única operació, per exemple, enllaçar/desenllaçar un model, aquests registres tindran el mateix Recordset ID.

Paràmetres d'auditoria

S'ha afegit la nova secció Registre d'auditoria al menú Administració→General per habilitar o desactivar el registre d'auditoria. La configuració de neteja per a l'auditoria, que abans es trobava a la secció Neteja, també s'ha mogut a la nova secció Registre d'auditoria.

Suport de PCRE2

S'ha afegit suport PCRE2 i s'han actualitzat els paquets d'instal·lació Zabbix per a RHEL 7 i posteriors, SLES (totes les versions), Debian 9 i posteriors, Ubuntu 16.04 i posteriors per emprar PCRE2. PCRE encara és compatible, però Zabbix només es pot compilar amb una de les biblioteques PCRE o PCRE2, totes dues no es poden pas emprar al mateix temps.

Processament per separat de les verificacions ODBC

El processament de comprovació ODBC s'ha mogut dels processos de sondeig habituals als processos de servidor/proxy pollers ODBC. Aquest canvi limita el nombre de connexions de base de dades creades pels processos de consulta. Anteriorment, les comprovacions ODBC eren fetes per enquestadors habituals, que també funcionen amb coses de l'agent Zabbix, comprovacions SSH, etc.

S'ha afegit un nou paràmetre de configuració StartODBCPollers als fitxers de configuració del servidor i proxy Zabbix.

Podeu emprar l'element intern zabbix[procés,<tipus>] per controlar la càrrega dels enquestadors ODBC.

Integracions Webhook

Hi ha disponible una nova integració per emprar el tipus de suport webhook per crear problemes de Github des de les notificacions de Zabbix.

Plantilles

Hi ha noves plantilles oficials disponibles per al monitoratge:

##### Kubernetes

 • Kubernetes nodes by HTTP
 • Kubernetes cluster state by HTTP
 • Kubernetes API server by HTTP
 • Kubernetes Controller manager by HTTP
 • Kubernetes Scheduler by HTTP
 • Kubernetes kubelet by HTTP

Per habilitar el monitoratge de Kubernetes, heu d'emprar la nova eina Zabbix Helm Chart, que instal·la el proxy Zabbix i els agents Zabbix al clúster de Kubernetes.

Per obtindre més informació sobre la configuració de plantilles, veieu com funcionen les plantilles HTTP.

##### Mikrotik

 • MikroTik <model de dispositiu> SNMP - 53 nous models específics de model per monitorar diversos models d'encaminadors i commutadors Ethernet MikroTik, veieu la llista sencera;
 • Mikrotik SNMP - una plantilla genèrica per controlar l'equip MikroTik.

Podeu obtindre aquestes plantilles:

 • A ConfiguracióPlantilles en instal·lacions noves;
 • Si sou actualitzant les versions anteriors, podeu descarregar noves plantilles des del repositori Zabbix GIT o trobar-les al directori de plantilles de la darrera versió descarregada de Zabbix. A continuació, a ConfiguracióPlantilles, podeu importar-les manualment. Si ja existeix una plantilla amb el mateix nom, marqueu l'opció Esborrar la que manca abans d'importar per aconseguir una importació neta. D'aquesta manera s'esborraran els elements que s'han exclòs de la plantilla actualitzada (tingueu en compte que es perdrà l'historial dels elements esborrats).

Notificacions

Enllaçar models més visibles

Per fer que l'enllaç de models sigui més visible, ara es troba a la primera pestanya de configuració de l'equip, formularis de model i prototipus d'equips i formularis d'actualització massiva d'equip/model.

Per tant, la pestanya separada per a l'enquadernació de models s'ha eliminat de tots els formularis respectius.

En un desenvolupament relacionat, a la configuració del prototip d'equip, els camps de selecció del grup d'equips/prototip del grup d'equips també s'han mogut d'una pestanya independent a la primera pestanya.

Interfície

Subfiltre a les darreres dades

S'ha afegit un subfiltre a la secció Dades més recents. El subfiltre és útil per accedir ràpidament amb un sol clic a grups d'elements relacionats.

El subfiltre mostra enllaços on es poden fer clic per filtrar elements basats en una entitat comuna: equip, nom de l'etiqueta o valor de l'etiqueta. Tan bon punt feu clic a l'entitat, els elements es filtren de seguida.

Per obtindre més detalls, consulteu la secció darreres dades.

Millores d'usabilitat als gràfics personalitzats

La pàgina del gràfic a MonitoratgeEquipsGràfics ha millorat en usabilitat:

 • Ja no hi ha un límit de 20 gràfics a la pàgina
 • S'ha afegit un subfiltre per triar ràpidament grups de gràfics relacionats en funció d'una etiqueta o valor d'etiqueta comú
 • Es poden mostrar gràfics senzills per a l'equip juntament amb gràfics personalitzats

Per obtindre més informació, consulteu la pàgina gràfics.

Creació d'equips des de Monitoratge

Es poden crear nous equips des de MonitoratgeEquips.

El botó Crear equip és disponible per als usuaris administradors i superadministradors.

Modificació d'equip via popup

El formulari de creació i edició de l'equip s'obre ara en una finestra modal (pop-up), a ConfiguracióEquips, MonitoratgeEquips, i a qualsevol pàgina on hi hagi un menú d'equips o un altre enllaç directe a la configuració de l'equip.

Els enllaços directes a la pàgina d'edició de l'equip encara funcionen i obren la pàgina d'edició de l'equip a pantalla completa.

Millor navegació entre la configuració de l'element i les dades més recents

S'ha afegit un nou menú contextual per als elements Darreres dades que permet accedir a la configuració de l'element i gràfics disponibles:

Per contra, s'ha afegit un nou menú contextual al menú de llistat d'elements al menú de configuració que permet accedir a les darreres dades de l'element i altres opcions útils:

Aquest menú substitueix l'opció de l'assistent en versions anteriors. També s'ha afegit un menú similar per a elements de plantilla i prototips d'elements.

Notificació d'escalades anul·lades

Quan es configuren operacions d'acció, és possible cancel·lar les notificacions sobre les escalades cancel·lades desmarcant la casella de l'opció corresponent.

Monitoratge → Darreres dades actualitzades

S'han fet diverses millores a la secció de Dades més recents:

 • Ara es veu el temps transcorregut des de la darrera comprovació (p. ex., 1 m 20 s) en lloc del temps d'execució del darrer element.
 • Si passeu el cursor per sobre del darrer valor d'un element, es veurà el valor brut sense unitats ni assignació de valors aplicades.
 • Si un equip és en manteniment, es veurà una icona de clau anglesa carbassa al costat del nom d'equip.

Monitoratge → Vista general esborrada

La secció de Vista general del menú Monitoratge s'ha eliminat completament. Encara es pot accedir a la mateixa funcionalitat mitjançant els ginys dels taulers de control Vista general de dades i Vista general de triggers.

Diversos
 • S'ha augmentat la mida màxima de camp per als camps següents:
 • L'idioma predeterminat de la interfície web de Zabbix ha canviat de l'anglès britànic a l'anglès dels EUA. S'ha esborrat el suport a l'anglès del Regne Unit.
 • L'enllaç Compartir al menú principal s'ha substituït per un enllaç Integracions, que porta a la pàgina d'Integracions del lloc web de Zabbix.
 • Si la interfície web de Zabbix s'obre en un dels idiomes disponibles al lloc web de Zabbix, fent clic a l'enllaç Integracions s'obrirà la pàgina d'integracions en l'idioma adequat. Per a la resta d'idiomes, inclòs l'anglès, la pàgina Integracions s'obrirà en anglès.
 • Una expressió personalitzada, emprada a configuració d'acció per calcular condicions, pot contindre fins a 1024 caràcters (era 255).
 • La secció Monitoratge->Equips ensenya un enllaç a la pantalla de problemes de l'equip encara que actualment no hi hagi cap problema obert.

Canvis importants

Registre d'auditoria

Per tal d'implementar els canvis a la funcionalitat del registre d'auditoria, s'havia de reelaborar l'estructura de la base de dades existent. Durant l'actualització, les taules auditlog i auditlog_details de la base de dades seran substituïdes per la nova taula auditlog amb un format diferent. Els registres del registre d'auditoria existents s'esborraran.

Verificació de les versions suportades de bases de dades

El servidor i el proxy de Zabbix comproven la versió de la base de dades abans del llançament i no començaran si la versió és fora de l'interval admès. Per obtindre més informació, veieu Base de dades.

Suport PCRE2

Zabix admet PCRE i PCRE2. Els paquets Zabbix per a RHEL 7 i posteriors, SLES (totes les versions), Debian 9 i posteriors, Ubuntu 16.04 i posteriors s'han actualitzat per compilar-los amb PCRE2 en lloc de PCRE. En compilar des de la font, els usuaris poden triar especificar l'assenyalador ''--with-libpcre'' o ''--with-libpcre2''. Si actualitzeu una instal·lació existent, canviar PCRE a PCRE2 pot provocar que algunes expressions regulars es comportin de manera diferent; consulteu els problemes coneguts per obtindre més informació.