correlation.delete

Descripció

object correlation.delete(array correlationids)

Aquest mètode permet esborrar noves correlacions.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs de les correlacions a esborrar.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs de les accions esborrades sota la propietat correlationids.

Exemple

Esborrar múltiples correlacions.

Esborra dues dorrelacions.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "correlation.delete",
      "params": [
        "1",
        "2"
      ],
      "auth": "343baad4f88b4106b9b5961e77437688",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "correlationids": [
          "1",
          "2"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CCorrelation::delete() in ui/include/classes/api/services/CCorrelation.php.