1 Configurant una regla de descoberta de xarxa

Vista general

Per configurar una regla de descoberta de xarxa emprada per Zabbix per descobrir equips i serveis:

 • Aneu a Configuració → Descoberta
 • Feu clic a Crea una regla (o al nom de la regla per editar una regla existent).
 • Editeu els atributs de la regla de descoberta

Attributs de regla

Tots els camps d'entrada obligatoris són marcats amb un asterisc vermell.

Paràmetre Descripció
Nom Nom únic de la regla. Per exemple, "Xarxa local".
Descoberta per proxy Qui fa la descoberta:
no proxy - el servidor Zabbix fa la descoberta
<nom del proxy> - aquest proxy fa la descoberta
Interval d'adreces IP L'interval d'adreces IP per a la descoberta. Pot tindre els formats següents:
Adreça IP única: 192.168.1.33
Rang d'adreces IP: 192.168.1-10.1-255. L'interval és limitat pel nombre total d'adreces cobertes (menys de 64 Ko).
Màscara IP: 192.168.4.0/24
Màscares IP admeses:
/16 - /30 per a adreces IPv4
/112 - /128 per a adreces IPv6
Llista: 192.168.1.1-255, 192.168.2.1-100, 192.168.2.200, 192.168.4.0/24
Des de Zabbix 3.0, aquest camps i espais de pestanya admeten múltiples línies.
Interval d'actualització Aquest paràmetre defineix la freqüència amb què Zabbix executarà la regla.
L'interval es mesura després que la instància de descoberta anterior s'hagi acabat d'executar per evitar la superposició.
S'admeten els sufixos de temps, per exemple: 30s, 1m, 2h, 1d, des de Zabbix 3.4.0.
Les macros d'usuari s'admeten des de Zabbix 3.4.0.
Tingueu en compte que si una macro d'usuari s'empra i el seu valor canvia (ex: 1w → 1h), la següent comprovació s'executarà segons el valor anterior (molt en el futur amb valors d'exemple).
Caselles de validació Zabbix emprarà aquesta llista de comprovació per a la descoberta. Feu clic a per configurar una nova comprovació en una finestra emergent.
Comprovacions admeses: SSH, LDAP, SMTP, FTP, HTTP, HTTPS, POP, NNTP, IMAP, TCP, Telnet, agent Zabbix, agent SNMPv1, agent SNMPv2, agent SNMPv3, ping ICMP.
La descoberta basada en protocols empra la funcionalitat de network.tcp.service[] per provar tots els equips excepte SNMP que consulta un OID SNMP. L'agent Zabbix es prova consultant un element en mode sense xifrar. Consulteu Elements de l'agent per obtindre més informació.
El paràmetre 'Ports' pot ser un dels següents:
Port únic: 22< br>Interval de ports: 22- 45
Llista: 22-45,55,60-70
Criteri d'unicitat de l'equip Els criteris d'unicitat poden ser:
adreça IP - no es processen diversos dispositius IP únics. Si ja existeix un dispositiu amb la mateixa adreça IP, es considerarà que ja s'ha descobert i no s'afegirà cap equip nou.
Tipus de comprovació - comprovació SNMP o agent Zabbix.
Nom d'equip Defineix el nom d'equip tècnic d'un equip creat mitjançant:
Nom DNS - Nom DNS (per defecte)
Adreça IP - Adreça IP
<verificació> - valor de cadena rebut de la verificació de descoberta (p. ex., agent Zabbix, verificació de l'agent SNMP)
Veieu també: Nom de l'equip.
Aquesta opció és compatible des de la versió 4.2.0.
Nom visible Estableix el nom d'equip visible d'un equip creat amb:
Nom d'equip - nom d'equip tècnic (per defecte)
Nom DNS - Nom DNS
Adreça IP - Adreça IP
<verificació> - valor de cadena rebut de la verificació de descoberta (p. ex., agent Zabbix, verificació de l'agent SNMP)
Veieu també: Nom de l'equip.
Aquesta opció és compatible des de la versió 4.2.0.
Activat Amb la casella marcada, la regla és activa i serà executada pel servidor Zabbix.
Si no és marcada, la regla no és activa i no s'executarà.

Escenari real

En aquest exemple, ens cal configurar la descoberta de xarxa per a la xarxa local amb un rang d'adreces IP: 192.168.1.1-192.168.1.254.

Al nostre escenari, volem:

 • descobrir els equips on s'executa l'agent Zabbix
 • llançar la descoberta cada 10 minuts
 • afegir l'equip per veure si el temps d'activitat de l'equip és superior a 1 hora
 • esborrar els equips si el temps d'inactivitat de l'equip és superior a 24 hores
 • afegir equips Linux al grup "Servidors Linux".
 • afegir equips Windows al grup "Servidors Windows".
 • emprar Plantilla OS Linux per als equips Linux
 • emprar Plantilla OS Windows per als equips de Windows
Passa 1

Definir una regla de descoberta de xarxa per el nostre rang IP.

Zabbix mirarà de descobrir equips del rang IP 192.168.1.1-192.168.1.254 connectant-se als agents Zabbix i obtinguent el valor de la clau system.uname. El valor rebut de l'agent es pot emprar per aplicar diferents accions a diferents sistemes operatius. Per exemple, enllaceu servidors Windows a Plantilla OS Windows, servidors Linux a Plantilla OS Linux.

La regla s'executarà cada 10 minuts (600 segons).

Quan s'afegeix aquesta regla, Zabbix inicia automàticament la descoberta i genera esdeveniments basats en la descoberta per a un processat posterior.

Passa 2

Definir una acció per afegir els servidors Linux trobats al grup/model corresponent.

S'activarà l'acció si:

 • El servei "agent Zabbix" és "engegat"
 • el valor de system.uname (la clau de l'agent Zabbix que hem emprat a la definició de la regla) conté "Linux"
 • La disponibilitat és d'1 hora (3600 segons) o més

L'acció realitzarà les operacions següents:

 • afegeix l'equip descobert al grup "Servidors Linux" (i també afegeix l'equip si no s'ha afegit abans)
 • enllaça l'equip al "Template OS Linux". Zabbix començarà a monitorar automàticament l'equip mitjançant elements i triggers "Plantilla OS Linux".
Passa 3

Definir una acció per afegir els servidors Windows trobats al grup/model corresponent.

Passa 4

Definir una acció per esborrar els servidors perduts.

s'esborrarà un servidor si el servei "Agent Zabbix" és 'aturat' durant més de 24 hores (86400 segons).